Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

 

JEZIK DANAS, br. 12, Glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči. Novi Sad,  2000, 36 str.

                Usvojiti nematernji jezik znači, pre svega, poznavati svoj maternji jezik. U vezi sa tim članak Melanije Mikeš Da li stvarno želimo da naša deca nauče srpskiodnosi se na teškoće u savlađivanju srpskog jezika kao nematernjeg. Autor iznosi osnovne nedostatke važećeg plana i programa, predlaže njegove izmene u etnički višenacionalnim sredinama i smatra jezičku interferenciju mogućom prolaznom pojavom u razvoju govora pojedinca. Ovaj članak je usmeno izložen na Konferenciji Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku, koja je održana 14. i 15. aprila 2000. u Novom Sadu.

                Uzvici spadaju u najslabije obrađene vrste reči ako ih neki autori uopšte smatraju vrstama reči. U članku Još o uzvicima” Sibila Daković govori o semantičko-funkcionalnoj klasifikaciji uzvika i njihovim fonetskim, morfološkim i sintaksičkim karakteristikama. Autor ih  razvrstava u tri grupe: impulzivne, imperativne i onomatopejske. Dalju klasifikaciju vrši prema unutrašnjoj struktruri uzvika u okviru svake od pomenutih podgrupa. Izvan klasifikacije ostaju tzv. internacionalni uzvici: „halo”. „bravo”, „hura” i oni koji funkcionišu kao frazeologizmi.

                U prilogu Neka zapažanja o pogrešnoj upotrebi enklitikaMiodrag Pavlović skreće pažnju na pogrešnu upotrebu pomenutih reči što dovodi do nedoumica, nejasnoće, pa čak i do nerazumevanja teksta. Na oko dvadesetak primera iz dnevne štampe autor potvrđuje da neprecizan način izražavanja, nespretno upotrebljene enklitike mogu učiniti rečeničnu konstrukciju vrlo duhovitom, ali valja imati na umu da je takva duhovitost posledica nedostatka jezičkog osećanja.

                Članak Borisa Kajića Posredna latinizacija srpskog jezikatiče se uticaja engleskog jezika, tj. njegovih latinizama na leksiku savremenog srpskog jezika. Ključni problem u savremenoj srpskoj leksici, po autoru, ne odnosi se toliko na preteranu upotrebu latinizama u publicističkimk i naučnim radovima koliko na njihovu preteranu apsorbciju iz engleskog jezika bez ikakvih semantičkih distinkcija.

                U prilogu O našim rečima u nemačkom jezikuDanko Šipka govori o klasifikaciji naših reči u Elektronskom izdanju pravopisnog rečnika  (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, 1996). Autor priloga zaključuje: uticaj naših reči na nemački jezik vrlo je ograničen i svodi se manje-više na specifične leksičke sfere.

                S obzirom da oko hiljadu jermenskih porodica živi na tlu današnje Jugoslavije zapaženo je da su u upotrebi neujednačeni oblici njihovih prezimena na -an i -jan. U svom članku „O prenošenju jermenskih prezimena u srpskom” Bogdan Terzić govori da oblici jermenskih prezimena najčešće ulaze u naš jezik preko jezika posrednika: ruskog i engleskoh. U vezi sa tim navodi niz nepravilnosti koje postoje u oblicima jermenskih prezimena, a koje nisu u skladu sa izvornim jezikom. Nepravilnosti se uglavnom vezuju za fonetski oblik sufiksa.

                U članku „Kozaračko kolo i norma” Milan Šipka prihvata oblik prisvojnog prideva kozarski i kozarački, izvedenih od imena Kozara s tim što čitaocima pruža korisnu značenjsku diferenciju dvaju oblika koji postoje u praksi.

                U članku „Jezičke greške u enigmatskim listovima” Blažo Milićević ističe da su brojne greške u značenju reči posledica nemarnog odnosa prema jeziku i nedovoljnog konsultovanja rečnika.

                Na poslednjim  stranicama časopisa postoje rubrike „Zaključci Odbora za stanadardizaciju srpskog jezika”, „Jezičke nedoumice”, „Pisci o jeziku”. U zaključku br. 15 dr Duška Klikovac objasnila je značenje i upotrebu nekoliko termina iz oblasti homeopatije. Rubrika „Jezičke nedoumice” rezervisana je za odgovore na brojna pitanja čitalaca, a rubrika „Pisci o jeziku” donosi priloge Radoja Domanovića i Jovana Dučića.

 

Ivana Bojović  (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa