Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

Josiane F. Hamers, Michel Blanc: BILINGUALITY AND BILINGUALIS, Cambridge University Press, revised edition             2000.

                                Tema kojoj su se u ovoj knjizi posvetili Hamers i Blanc pruža nepregledne mogućnosti za proučavanje u okviru različitih disciplina, kako zadržavajući se u domenu jedne, tako i povezujući je i ukrštajući sa drugima. Autori su se bavili lingvističkim, kognitivnim i sociokulturnim aspektima bilingvalnog ponašanja, koje je analizirano na individualnom, interpersonalnom i socijalnom nivou.  

Već sam naslov upućuje na distinkciju koju uspostavljaju između pojmova bilingvizma (bilingualism) i bilingvalnosti (bilinguality), definišući prvi kao: “state of a linguistic community in which two languages are in contact with the result that two codes can be used in the same interaction and that a number of individuals are bilingual (societal bilingualism)”. Za razliku od bilingvizma (bilingualism), koji je definisan kao društveno omeđen jezički fenomen, bilingvalnost (bilinguality) se određuje kao pojava na nivou individue i opisuje kao: “psychological state of an individual who has access to more than one linguistic code as a means of social communication”. Budući da bilingvizam (societal) neizostavno podrazumeva postojanje bilingvalnosti (individual), iako obrnut smer nije neophodan, kao sinonim termina bilingvalnost (bilinguality) moguće je upotrebiti sintagmu individualni bilingvizam (individual bilingualism). “Bilingualism (…) also includes the concept of bilinguality (or individual bilingualism)”.Hamers i Blanc tumače brojne postojeće definicije bilingvizma i opisuju poznate pristupe ovoj temi, međusobno ih suprotstavljajući i ukazujući na nepreciznosti. Pored toga oni nude svoj pristup naglašavajući da svaki model bilingvalnog ponašanja mora biti dosledan jednom opštem modelu jezičkog ponašanja (koji je takođe prikazan u knjizi). Autori rezultate svojih istraživanja predstavljaju kroz 11 celina, od kojih je svaka praćena sažetim prikazom u vidu zaključka (Conclusion): 1.     Definitions and guiding principles2.     Dimensions and measurment of bilinguality and bilingualism3.     Ontogenesis of bilinguality4.     Cognitive development and the sociocultural context of bilinguality     5.     Social and psychological foundations of bilinguality6.     Neuropsychological foundations of bilinguality7.     Information processing in the bilingual8.     Social psychological aspects of bilinguality: culture and identity9.     Social psychological aspects of bilinguality: intercultural communication10.   Societal bilingualism, intergroup relations and sociolinguistic variations11.   Bilingual education   U okviru pomenutih celina Hamers i Blanc pažnju posvećuju brojnim pitanjima, čija obrada otkriva kako nove ideje u teorijskom pristupu tako i napredak na planu eksperimentalnih istraživanja. Među temama kojima se bave pomenućemo: sensitive-age hypothesis, neuropsychological development of bilinguals, non-verbal behaviour of the bilingual, social psychological aspects of L2 acquisition, “code-switching”, “code-mixing”, “bilingual borrowing”, language planning, bilingual education programs.Na kraju knjige dat je obiman indeks pojmova od kojih navodimo: accent (in late L2 learning), acculturation, memory (bilingual), balanced bilinguality, British Jamaican Creole, Chicanos, interlanguage, interlanguage in aphasic bilinguals, International French, matrix language, Mexican-American accent, metalinguistic skills, minority group children achievement, aphasia (poliglot), status, stereotypes, stigmatisation, sociocultural and cognitive interdependence hypothesis. Lingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika, primenjena lingvistika, pedagogija, psihologija, sociologija – u okviru svake od ovih oblasti, pri čemu lista nikako nije iscrpljena, moglo bi doći do značajnog doprinosa razumevanju dvojezičnosti. Imajući to u vidu, jasno je da bi rezultati temeljnog proučavanja autora ove knjige mogli biti zanimljivi i korisni širokom krugu stručnjaka, ali i onima koji se ne iz profesionalnih, ali iz različitih praktičnih ili apstraktnih pobuda, interesuju za ovu  pojavu.         Zorana Milićević  (Beograd)  

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa