Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

 

Marijana Kiršova: SRBISTIKA. SRPSKO-RUSKE JEZIČKE PARALELE. Univerzitet Crne Gore, Nikšić, 2001, 162 str.

Prof. dr Marijana Kiršova neumorni je istraživač lingvističkih pojava u srpkom i u ruskom jeziku, a takođe je poznati prevodilac sa ruskog na srpski i sa srpskog na ruski jezik. Više od dvije decenije se bavi suptilnim pitanjima jezika i kao takva poznata je u širim slavističkim krugovima, posebno u rusistici i srbistici. Bibliografija joj iznosi oko 60 naučnih radova i prevoda. Svoja istraživanja verifikuje na naučnim skupovima na kojima učestvuju stručnjaci odgovarajućih oblasti u Rusiji, Jugoslaviji, Bugarskoj i drugim slovenskim zemljama. Osobito se bavi kontrastivnom lingvistikom, obuhvatajući posebno ruski i srpski jezik, ali se bavi i drugim slovenskim jezicima i pojavama u njima. Specifična, i najčešća oblast njenog naučnog interesovanja jeste tvorba riječi u srpskom i u ruskom jeziku, i u toj oblasti pripada onim lingvistima koji su ovu materiju dobro proučili i u njoj postigli zavidne rezultate.

                Knjiga Srbistika. Srpsko-ruske jezičke paralele je šesto monografsko djelo prof. Kiršove. Materija koju ovdje obrađuje prirodno se nastavlja na istraživanja koja je publikovala u knjigama Nomina agentis i nomina instrumenti u srpskom i ruskom književnom jeziku (Podgorica, 1998) i Nomina loci u savremenom srpskom jeziku (Podgorica, 1999). To je oblast tvorbe riječi  u  dva  navedena jezika, gdje  su obrađeni:  deverbativi  na - i  -lac,  augmentativi  u  Vukovom  Rječniku,  augmentativi  sa  sufiksima -ina, -etina, -urina,  glagolske imenice sa sufiksom -nje kao termini u srpskom jeziku, tvorbeni tipovi deverbativa u srpskom jeziku sa sufiksom -lica, itd. Sva ta tematika minuciozno je obrađena sa tvorbenog stanovišta i najčešće su izvršena upoređivanja stanja us rpskom i u ruskom jeziku. U analizama autorka polazi od semantičkih vrijednosti određenih kategorija i konkretnih jezičkih pojava, tako da čitaocu daje valjane podatke o tvorbi i njenom odnosu prema značenjima jezičkih pojava. Autorka kritički konsultuje bogatu literaturu i, naravno, iznosi svoje sudove. A sudovi su joj lingvistički argumentovani i obrazloženi, tj. naučno su solidno utemeljeni.

                Sadržaji kojima se u knjizi Srbistika. Srpsko-ruske jezičke paralele bavi Kiršova malo ko obrađuje u srpskoj lingvistici, pa su njena istraživanja utoliko značajnija i ozbiljno doprinose produbljivanju naših saznanja u oblasti tvorbe riječi u dva jezika (katkada se srpski i ruski upoređuju sa bugarskim, makedonskim i drugim slovenskim jezicima) – u cilju upoređivanja srodnih ili nesrodnih pojava u tim jezicima.

                Pored radova o sufiksalnim tvorbama, navedenim i drugim sufiksima, u knjizi se nalaze i tekstovi koji analiziraju neverbalno komuniciranje (sa akcentom na srpsko-ruskim paralelama), gdje se govori o nekim osobinama prevoda sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski jezik, o glagolskoj rekciji u dvojezičnim slovenskim rječnicima i dr. Kako autorka odlično poznaje i ruski i srpski jezik i pojave u njima, u knjizi znalački analizira osobine prevoda, zalazeći u detalje koji unapređuju odnosno kvare prevod sa jednog jezika na drugi, tražeći autentične leksičke, sintagmatske i frazeološke ekvivalente u jeziku sa kojega se prevodi i na koji se prevodi. Tu su praktična uputstva ne samo prevodiocima, nego i svima drugima koji izučavaju dva jezika o kojima je riječ.

                Jedan rad je posvećen analizi lingvističkih, tj. jezičkih osobenosti dvije pjesme Marine Cvetajeve, koji se funkcionalno uklapa u sadržaje i uopšte u problematiku knjige.

 

Drago Ćupić  (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa