Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 10

 

Danko Šipka  (Chandler)

 

PRILOZI ZA GRAĐU LEKSIKOLOŠKE

I METALEKSIKOGRAFSKE BIBLIOGRAFIJE (2)

 

Pojedinačne reči i etimologija

 

502 Elezović, Gliša Poreklo reči adrap, adrapovac i sl. Naš jezik, n.s. I/1-2 (1949), str. 58-60

 Poreklo je grčko.

 

Pojedinačne reči i jezik pisaca

 

503 Stevanović, Mihailo O autentičnosti glagola graknuti se u jednom Njegoševu stihu Naš jezik, n.s. IX/5- 6 (1958), str. 148-153

 Glagol je upotrebljen u Šćepanu Malom.

 

Pojedinačne reči i semantika

 

504 Težak, Stjepko Tri bliskoznačnice: sipati, lijevati, točiti Jezik, 5/XXII, (1974/75), str. 152-153

 Pokazana je razlika u značenju i upotrebi.

 

Pojedinačne strane reči

 

505 Tešić, Milosav Latinsko fundamentum u jednom narodnom govoru Naš jezik, n.s. XXIII/1-2 (1977), str. 53

 U govoru bajinobastanskog sela Lještanskog ova leksema ima pet oblika, a označava temelj zgrade.

 

Pojedinačne reči, termini

 

506 Mihaljević, Milica O nazivima rječnik, leksikon, enciklopedija i enciklopedijski rječnik Jezik, 2/XXXIV, (1986), str. 52-54

 Prva tri naziva su potrebna, postoji diferenciranost značenja.

 

507 Zelić-Bućan, Benedika Narodni naziv hrvatskog jezika tijekom hrvatske povijesti Jezik, 3-4/XIX, (1971/72), str. 38-49

 Pokazuje se da je jednočlani naziv bio stalno prisutan i zalaže za njegovo korištenje.

 

Raslojavanje

 

508 Babić, Stjepan Njemačke prevedenice u hrvatskom ili srpskom Lek 84, str. 9-14

 Razgraničavaju se prevedenice od semantičkih posuđenica, navode kriterijumi za izdvajanje prevedenica i analiziraju primeri prevedenica sa nemačkog.

 

509 Bjelica, Nevenka Minimarket i dragstor market NJUP 79, str. 62-64

 O nazivima pojedinih tipova prodavnica, njihovom poreklu i semantičkim promenama.

 

510 Bjelica, Nevenka Pričam ti storiju NJUP 79, str. 64-66

 Protiv nepotrebnog pomodnog preuzimanja stranih reči.

 

511 Bošković, R O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga književnog jezika Naš jezik, III (1935), str. 245-248

 Navedeni su i klasifikovani neki varijantski markirani parovi.

 

512 Brozović, Dalibor Poruka o udesu riječi Jezik, 3/IX (1961/62), str. 65-70

 Dublete ne treba uklanjati, naročito ako među njima postoji značenjska ili funkcionalna iznijansiranost.

 

513 Dabić, Bogdan L “Rusizmi i slavjanizmi u leksici “Luče mikrokozma” Lek 84, str. 47-52

 Navode se samo primeri sa leksičkog nivoa, odnos slavjanizama i rusizama ostaje nerešen, ali je jasno da te reči čine osnovni rečnički fond i konstituent umetničkog dela.

 

514 Dabić, Bogdan L Udio stranih riječi u autorskom izrazu Dositeja Obradovića Lek 88, str. 211-216

 Posmatraju se evropeizmi i orijentalizmi u Dositejevoj autobiografiji, pokazuje se da je bio trpeljiv prema rečima stranog porekla, bez obzira na njihov izvor.

 

515 Dimitrijević, Radmilo Neprecizne i nepodesne reči i izrazi u stilu naših učenika Književnost i jezik, 1962, br. 4, str. 272-274

 Posmatraju se gnezda reči ‘karakter’ i ‘izneti’.

 

516 Gabrić-Bagarić, Darija Leksika Ivana Bandulavića, bosanskog franjevca XVII v. Lek 88, str. 217-223

 “Analiza leksičkog fonda “Pištola i evanđelja”, poređenje sa starijim, primorskim, lekcionarima, zaključak da je Bandulavićev prevod verniji.”

 

517 Glibanović-Vajzović, Hanka Vukov odnos prema turcizmima Vuk 87, str. 165-176

 Analiza turcizama u pismima, kritikama i polemikama. Vidi se da Vuk ima osećaj za domen upotrebe leksema tog kruga.

 

518 Glibanović-Vajzović, Hanka O tumačenju riječi orijentalnog porijekla u djelu Petra Kočića Kočić 79, str. 463-467

 Analiza četiri aneksna rečnika uz Kočićeva dela, ukazivanje na različite interpretacije i greške.

 

519 Jovanović, Gordana “Slavenizmi” u Vukovoj prepisci” Vuk 87, str. 177-181

 Analiza odnosa srpskoslovenske, slavjanoserbske i ruskoslovenske leksike na materijalu pisama Kopitaru i Mušickom.

 

520 Jurančić, Janko Slovenske koordinate na Balkanu i na njegovoj severnoj periferiji Lek 84, str. 83-90

 Analiziraju se leksički slojevi po poreklu leksema u slovenačkom i srpskohrvatskom jeziku.

 

521 Jurančić, Janko O tuđoj leksici u srpskohrvatskom i slovenačkom jeziku Vuk 87, str. 183-189

 Leksički uticaji u različitim fazama razvoja, sličnosti i razlike u dva jezika.

 

522 Konstantinović, Zoran Problem purizma kod Vuka MSC 4, sv. 2, str. 161-170

 Pregled evolucije Vukovih purističkih shvatanja, isticanje nedogmatičnosti i realnosti u ovom pogledu. Poređenje s Grimmovim shvatanjima.

 

523 Kostić, Đorđe Problemi leksike savremene poezije Leks 82, str. 99-108

 Opšti pogled na jezik u estetskoj funkciji, poređenje sa poetske sa naučnom leksikom, pokazivanje tvoračkih sposobnosti i razvijanja novih značenja.

 

524 Kuna, Herta Leksika bosansko-hrecegovačke periodike u srpskim listovima vukovskog doba Vuk 87, str. 269-281

 Četiri leksička sloja - staroslovenski, evropski, turski te dubleti i sinonimi različitog porekla, posebno se posmatra odnos sinonima i dubleta u poređenju sa današnjim stanjem.

 

525 Mihailović, Ljubomir Dužina srpskohrvatskih reči u vezanom novinskom tekstu ROLP 82, str. 427-440

 “Dužina reči mjerena slogovima i fonemima, na primeru obrade jednog broja dnevnog lista “Politika”.”

 

526 Mihailović, Velimir Leksika neslovenskog porekla u predvukovskoj eposi MSC 2, str. 49-50

 Izveštaj o radu na projektu građa za rečnik stranih reči u predvukovskom peiodu, problemi uz pojedine leksičke slojeve: internacionalni, nemački, mađarski, francuski i talijanski.

 

527 Okuka, Miloš Jovan Ćirilov: Rečnik novih reči Književni jezik, (1983), god. 12, br. 2, str. 101-104

 Prikaz.

 

528 Pešikan, Mitar Tipološka dopunjavanja Vukovog narodnog leksičkog sistema za potrebe književnog jezika MSC 17, sv. 1, str. 33-42

 Pored osnovnog leksičkog fonda Vuk je morao da obnovi neke slavenoserbske leksičke elemente a i da razvija terminologiju.

 

529 Popović, Ljubomir Kasarnski argo Književnost i jezik, 1970, br. 1, str. 55-64

 Definicija, leksika i funkcionisanje.

 

530 Pranjić, Krunoslav Matoševe leksičke varijante (stilističke) Jezik, br. 5/XIV (1966/67), str. 129-140

 Varijante se kategorizuju po funkciji i objašnjava njihova uloga u Matoševom delu.

 

531 Šipka, Milan Život i sudbina riječi NJUP 79, str. 31-34

 Navođenje primera za zamene jedne reči drugom, s posebnim osvrtom na varijantske parove.

 

532 Šipka, Milan Triput mjeri, a jednom sijeci! NJUP 79, str. 29-31

 Potreban je krajnji oprez u pristupu varijantski markiranim sinonimima i poštovanje obje mogućnosti.

 

533 Stevanović, Mihailo Neke leksičko-stilske razlike, a ne jezičke varijante Naš jezik, n.s. XIV/4-5 (1965), str. 195-266

 Povodom članaka u kojima se određuje pojam varijanata srpskohrvatskog jezika (istočne i zapadne), autor na primerima nastoji pokazati da ne postoje uslovi za izdvajanje tih pojmova.

 

534 Vlajić, Spasoje Kompjuterska determinacija globalnog značenja reči metodom fonetskih koeficijenata ROLP 82, str. 127-142

 Kvantizovane fonetske vrednosti, izračunate preko odnosa glasova i značenja, mogu se uspešno primeniti za kompjutersku determinaciju globalnog značenja reči.

 

535 Vlajković, Dragoslav “Rečnik “frajerskih” (šatrovackih) reči i izraza” Prilozi proučavanju jezika, (1966), br. 2, str. 89-98

 Kratka napomena o skupljanju, a potom azbučno slozen rečnik sa definicijama i napomenama o upotrebi.

 

536 Vujičić, Dragan Bašeskijin Ljetopis kao prilog izvorima za istorijsku rječničku građu Lek 88, str. 204- 210

 “Daju se nazivi zanimanja u Sarajevu u drugoj polovini 18 i početkom 19 veka koji su navedeni u Bašeskijinom “Ljetopisu”.”

 

537 Vuković, Nenad Naš teatar NJUP 79, str. 56-58

 O poreklu i distribuciji lekseme ‘teatar’ i njenih sinonima.

 

Raslojavanje i dijalekti

 

538 Halilović, Senahid Dijalekatska leksika u djelima Matije Divkovića Lek 88, str. 233-237

 Analiza Divkovićevog jezika pokazuje zasnovanost na dijalekatskoj bazi njegovog kraja.

 

539 Urkalo, Milivoj Opšte napomene o problemu romanizama u jekavskom govoru južne Bukovice Lek 84, str. 203- 207

 Navode se lekseme tog sloja i daju sociolingvistički i psiholingvistički aspekti njihovog funkcionisanja.

 

Raslojavanje i frazeologija

 

540 Kašić, Jovan Leksičko-frazeološke inovacije uslovljene prisnošću sa pisanim tekstom i gramatičkim navikama Naš jezik, n.s. XVI/1-2 (1967), str.

 Pokazano je da postoji interferencija između pisanog i usmenog teksta u vidu navedenih inovacija.

 

Raslojavanje i leksikografija

 

541 Đorđić, Petar Oko staroslovenske (srpskoslovenske) leksike u Vukovu rječniku MSC 2, str. 79-80

 U prvom izdanju rečnika Vuk zna samo za one crkvene reči koje žive u pravoslavnim sredinama, ukoliko i ima nepravoslavnih, on ih samo navodi.

 

542 Mamić, Mile Stručni nazivi u općim rječnicima Leks 82, str. 109-114

 Preklapanje opšte i stručne leksike, poređenje i tabelarni prikaz beleženja pojedinih termina u nekoliko rečnika srpskohrvatskog jezika.

 

543 Radović-Tešić, Milica Arhaizmi i njihova obrada u Rečniku SANU Lek 82, str. 257-262

 Razgraničenje istorizama, koji označavaju iščezle pojmove, od zastarelih reči, koje su formom zastarele, izdvajanje arhaizama, koji imaju stilsku funkciju, prikaz obrade svega u RSANU.

 

544 Rodić, Nikola Reči grčkog porekla u rečniku kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Elezovića Lek 84, str. 157-160

 Te se reči predočavaju i komentariše njihova tematska pripadnost.

 

Raslojavanje i norma

 

545 Okuka, Miloš “Kaža o “telopima” NJUP 79, str. 60- 62

 Ukazivanje na pogrešnu upotrebu leksema na televiziji.

 

Semantika

 

546 Ančić-Obradović, M Relativnost pojma motivisanost - rezultat kombinacije obaveznosti i proizvoljnosti smisaone veze između označitelja i označenog kod izvedenih riječi (Jedan aspekat odnosa između označitelja i označenog) Književni jezik, (1977), god. VI, br. 2, str. 13-30

 Posmatranje ovog odnosa na ruskim i srpskohrvatskim primerima i izdvajanje tipova.

 

547 Ančić-Obradović, Marija Pokušaj sistematizacije neidiomatičkih i idiomatičkih semantičkih slojeva jednog tipa izvedenih imenica - na materijalu srpskohrvatskog i ruskog jezika Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Radovi XI (1984), str.249-300

 Posle razmatranja problema u prve tri glave, u četvrtoj se izdvajaju tri tipa značenja: neidiomatsko tvorbeno, tvorbeno idiomatsko i vantvorbeno idiomatsko.

 

548 Ančić-Obradović, Marija Svojevrsna obaveznost veze između označitelja i označenog kod izvedenih riječi Književni jezik, (1978), god. VII, br. 3, str. 31- 39

 Izdvajaju se obrasci izvođenja i promatra veza oznake i označenog kod svakog od njih.

 

549 Batistić, Tatjana O komponentnoj analizi leksičkog značenja Leks 82, str. 9-14

 Osnovni pojmovi i definicije komponentne analize, istorijat postupka i ilustracije na primeru srpskohrvatskog jezika.

 

550 Dalmacija, Stevo Jedno značenje apelativa grablje Jezik, 2/XXIX, (1981/82), str. 63-64

 Imenica ima i preneseno značenje ‘neprijateljski stroj koji pretražuje teren’, koje se u rečnicima ne beleži.

 

551 Dešić, Milorad Iz srpskohrvatske polisemije Leks 82, str. 57-64

 Na primerima iz RSANU analiza dužine, morfoloških i tvorbenih osobina, broja značenja i semantičke strukture polisemičnih leksema.

 

552 Ivić, Milka “O “regularnoj polisemiji” u leksikološkoj teoriji i leksikografskoj praksi” Leks 82, str. 77-82

 Na osnovu Apresjanove definicije analiza fenomena na primerima iz srpskohrvatskog jezika, otreba razrade problema.

 

553 Ivić, Milka Iz semantike Naš jezik, n.s. I/7-8 (1950), str. 329-330

 “U konstrukciji “govoriti na nekoga” rekcija je uzeta od glagola “napadati” i tako stvoreno novo značenje.”

 

554 Kovačević, Marko Interferencije jednoga semantičkog polja (osnova - osnovica - temelj - baza) Jezik, 5/XXIX, (1981/82), str. 144-153

 Posmatraju se značenja i stilističke vrijednosti tih reči u savremenom hrvatskom.

 

555 Krile, Ivo Poimanje ljudskog rada u sadržajima glagola (u)raditi-(u)činiti-(na)praviti Jezik, 4/XXVI, (198/79), str. 102-108

 Pokazuju se razlike u značenju i situacije gde se glagoli ne mogu zamijeniti jedni drugim.

 

556 Lalević, M.S. Obrada promene značenja reči Naš jezik, n.s. V/1-2 (1953), str. 65-74

 Navode se primeri menjanja značenja sa napomenama za obradu u školskoj praksi.

 

557 Minović, Milivoje O leksičko-semantičkom mikrosistemu tipa aktivnost/aktivitet u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku (u poređenju sa ruskim, poljskim i makedonskim jezikom) Književni jezik, (1982), god. 11, br. 3, str. 109-126

 Unutar kategorije evropeizama izdvaja procese građenja novih reči i produktivnosti njihovih derivacionih elemenata i pokazuje njihovom mesto u jezičkom sistemu

 

558 Moskovljević, Miloš S Jedan zanimljiv slučaj iz semantike Književnost i jezik, 1959, br. 1-2, str. 36-38

 “Objašnjava se značenje i poreklo reči “brašn(j)enik” i “brašn(j)enica”.”

 

559 Pavlović, Milivoj Semantičke devijacije i interferencije Naš jezik, n.s. XIX/2-3 (1972), str. 119-134

 Pokazuje pogrešno upotrebljena značenja pojedinih reči i preklapanje jednog značenja s drugim.

 

560 Pavlović, Milivoj Struktura semantičke multivalencije Naš jezik, n.s. XIII/1-2 (1963), str. 11-17

 Na primeru odnosa prodor - prodoran - prodirati pokazuje se opšta shema semantičkih relacija među tim kategorijama.

 

561 Radulović, Jovan Augmentativno-pejorativno značenje nekih imenica Naš jezik, n.s. VIII/3-4 (1956), str. 106-113

 Navedeno je 10 pejorativa iz jugoistočne Hercegovine i objašnjena njihova značenja.

 

562 Šito, Daria Semantička pomjeranja pri upotrebi turcizama u savremenom govoru i uticaj sociolingvističkih faktora na njih Književni jezik, (1988), god. 17, br. 3, str. 159-168

 U novije vreme turcizmi su razvili niz novih, figurativnih značenja koje Škaljić ne beleži.

 

563 Vince, Zlatko Znači li pojasniti sasvim isto što i objasniti, razjasniti Jezik, 2/XXIX, (1981/82), str. 59-61

 Pokazano je postojanje razlike u značenju.

 

564 Vončina, Josip Nekoliko primjera o utjecaju tehničkog napretka na značenje riječi Jezik, 3/V, (1956/57), str. 95-96

 Nova značenja nekih glagola usled razvoja saobraćaja i komunikacija.

 

565 Vuković, Nenad Semantičke vrijednosti riječi pleme u slovenskim jezicima Književni jezik, (1978), god. VII, br. 3, str. 41-47

 O mnogostrukim značenjima koje se ovoj reči pridaju čak i unutar jednog jezika.

 

566 X, Šta upravo znači imenica u d e s Naš jezik, n.s. XIV/1 (1964), str. 66-67

 Prvobitno označava ono što se nekome desi, kasnije sudbinu, a danas najčešće manju nesreću.

 

Semantika i onomastika

 

567 Pavlović, Zvezdana M Neki leksičko-semantički odnosi primenjeni u onomastici Leks 82, str. 171-182

 Ilustracije postojanja sinonimskoh odnosa u onomastikonu pomoću nekih srpskohrvatskih prideva, navođenje ograničenja tih odnosa.

 

Semantika i raslojavanje

 

568 Vončina, Josip Društveni i povijesni motivi prenesenog značenja Jezik, 5/V, (1956/57), str. 159-160

 Objašnjavaju se prenesena značenja naziva za zvanja.

 

Semantika i stil

 

569 Gošić, Nevenka Leksičko-semantičke i stilističke karakteristike imenica sa značenjem lica u jeziku Kočićeve proze Kočić 79, str. 441-446

 Na primjru Kočićevih dela zaključak da i neekspresivna leksika moze imati emocionalno-stilsku funkciju, ekspresivna leksika pokazuje semantičku slojevitost, ekspresivnost može zavisiti i od oblika reči, postoji uticaj konteksta na značenje reči

 

Strane reči

 

570 Adamović, Milan Turske pozajmice neosmanskog porekla Naš jezik, XVII/5 n.s. (1969), str. 284-298

 Prvi deo članka u kojem se obrađuju termini: baglja, biljeg, bubreg, čakanac, jarak, jaruga, kina, kit, komlov.

 

571 Adamović, Milan Turske pozajmice neosmanskog porekla Naš jezik, n.s. XXII/1-2 (1976), str. 24-34

 “Drugi deo članka u kome se komentarišu reči “bars”, “batriv”, “bogatir”, “dzilit”, “keret” te “šator” (”šatra”).”

 

572 Anić, Vladimir O položaju romanizama u našem književnom jeziku Književni jezik, (1983), god. 12, br. 1, str. 11-18

 Izdvajanje tipova, posmatranje odnosa pojedinih funkcionalnih stilova i drugih oblika jezičke raslojenosti prema ovoj leksici.

 

573 Babić, Stjepan Hoverkraft - nepotrebna tuđica Jezik, 5/XXV, (1977/78), str. 158-159

 “Treba je zameniti nazivom “lebdjelica”.”

 

574 Babić, Stjepan Tuđicama se udaljujemo od svoga naroda Jezik, 3/V, (1956/57), str. 92-95

 Protiv nepotrebne upotrebe stranih reči.

 

575 Babić, Stjepan Tražimo zamjene za neprihvatljive tuđice Jezik, 3-4/XXIII, (1975/76), str. 119- 120

 Pozivaju se saradnici da predlažu zamene.

 

576 Babić, Stjepan Dobronamjernima za razmišljanje Jezik, 3/XVIII, (1970/71), str. 95

 “Zalaže se za šire korištenje reči tipa “odvjetnik”, “tisuća” i kritikuje one koji to osporavaju.”

 

577 Dabić, Bogdan Pozajmice ruskog porijekla u srpskohrvatskom jeziku Književni jezik, (1981), god. X, br. 3, str. 7-23

 Podaci o razlozima preuzimanja, problemima u razgraničenju rusizama od slavenizama, upotrebi tih pozajmica.

 

578 Dabić, Bogdan L Romanizmi u Njegoševom Lažnom caru Šćepanu Malom Književni jezik, (1987), god. 16, br. 3-4, str. 144-147

 Romanizama je tu malo i većina se ne bi mogla zameniti, italijanizmi prevlađuju.

 

579 Dabić, Bogdan L Strane riječi kao elemenat govorne (ne)kulture Književni jezik, (1981), god. X, br. 1, str. 37-44

 Iznošenje primera lose upotrebljenih stranih reči, zaključak da ih treba znati što više a upotrebljavati što manje.

 

580 Dabić, Bogdan L “Sloj turcizama u leksici “Gorskog vijenca” Petra II, Petrovića, Njegoša” Književni jezik, (1980), god. IX, br. 3, str. 7-19

 Veliki broj turcizama u Vijencu, nasuprot njihovoj nezastupljenosti u Luči može se objasniti njihovim velikim brojem u narodnom jeziku i time što su se neki turcizmi ustalili kao poetizmi u narodnom stvaralaštvu.

 

581 Dabić, Bogdan L Turcizmi u Njegoševom Laznom caru Šćepanu Malom Književni jezik, (1982), god. 11, br. 4, str. 195-204

 U Lažnom caru broj turcizama je velik jer ima dosta dijaloga u kojima učestvuju Muslimani, ukazuje se na razliku između turcizama u govoru likova i onih koje je koristio pripovedač.

 

582 Dešić, Milorad Neke leksičko-semantičke osobine stranih riječi u srpskohrvatskom jeziku MSC 6, sv.1, str. 469-473

 Odnos pozajmljenica prema jezičkoj normi, polisemija, apelativi nastali od onima, kalkovi.

 

583 Đorđić, P Pitanje tuđica Naš jezik, III (1935), str. 16-19

 O ruskim posuđenicama koje su se odomaćile.

 

584 Drašković, Vlado O značenju nekih romanizama u Crnoj Gori MSC 6, sv. 1, str. 317-330

 Poređenje romanskog sloja u govoru sela Lukova (kod Nikšića) sa onim u govoru sjeverozapadne Boke, izdvajanje potpuno podudarnih leksema, formom nepodudarnih i znacenjem nepodudarnih, kvantitatvni pokazatelji.

 

585 Filipović, Rudolf Prilog metodi proučavanja anglicizama u evropskim jezicima Suvremena lingvistika, (1973), br. 7-8, str. 3-10

 Ukazuje se na sve elemente koje treba imati u vidu pri proučavanju problema.

 

586 Filipović, Rudolf Tuđice i jezična kultura Jezik, 5/XXV, (1977/78), str. 138-142

 Osvrt na istoriju purizma u hrvatskoj i zalaganje za zamenu stranih, naročito engleskih, reči domaćim kada je to moguće.

 

587 Finka, Božidar O upotrebi tuđica u hrvatskom književnom jeziku Jezik, 4/XX (1972/73), str. 97-106

 Opšti podaci o vrstama tuđica, njihovom poreklu, onome šta obeležavaju i sl. Preporuka da se, kada se već moraju rabiti, koriste one koje su manje obeležene kao tuđice.

 

588 Flora, Radu Srpskohrvatsko-rumunski leksikalni odnosi MSC 6, sv. 1, str. 341-359

 Oko 1500 preuzetih reči u oba smera, rumunski preuzima više od sh, sh. elementi u rumunskom bolje su proučavani nego obrnuto. Ističe se značaj sh. enklava u Rumuniji za proučavanje opštelingvističkih pojava, te živost sh.- rumunskih interferencija.

 

589 Hondl, Stanko Tri zanemarene riječi Jezik, 2/V, (1956/57), str. 55-57

 Predlaže se koristenje domaćih zamena za: hidrogenski, pronalazak i nacija.

 

590 Jeretov, R K Tuđe riječi Naš jezik, III (1935), str. 58

 Kritikuje se upotreba reči: grao, dunkl, blao, maritimni i plaza.

 

591 Jerković, I Neke nemačke reči iz nekadašnje Vojne Granice Naš jezik, n.s. IV/3-4 (1952), str. 123- 125

 Daje se određenje značneja, domen primene i navode potvrde.

 

592 Jonke, Ljudevit O upotrebi tuđih riječi Jezik, 1/II, (1953/54), str. 1-4

 Ukazuje se na nepotrebne strane reči.

 

593 Jovičić, Drag Nase reči i tuđice Naš jezik, III (1935), str. 58-59

 Ukazuje se na mogućnosti zamene.

 

594 Kašić, Jovan Leksika ruskoskolvenskog porekla i leksički fond srpskohrvatskog jezika Književnost i jezik, 1972, br. 1-2, str. 136-141

 “Analiziraju se imenice na “-ije” i njihovi ekvivalenti u srpskohrvatskom jeziku.”

 

595 Kasumović, Ahmet O orijentalnim riječima u našem književnom jeziku Jezik, 5/XXIII, (1975/76), str. 156-159

 Pokazuju se slojevi više i manje upotrebljavane leksike.

 

596 Katičić, Radoslav O purizmu Jezik, 3-4/XXI (1973/74), str. 84-90

 Opšti podaci o purizmu i ukazivanje na širi sadržaj tog pojma.

 

597 Klaić, Bratoljub O zamjenjivanju tuđica našim riječima Jezik, 4/I (1952/53), str. 107-113

 Pokazuje se kako je, na osnovu leksema iz starijih rečnika, moguće zameniti neke tuđice.

 

598 Klajn, Ivan Strana reč - šta je to? Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1967), br. 10, str. 7-24

 Jedan leksički sistem povezuje se sa drugim jezičima s kojim je u kontaktu, tim mostom reči se kreću ka centru sistema odomaćujući se, ne postoji oštra granica odomaćenosti.

 

599 Krasovski, A Napomene povodom stranih reči Naš jezik, IV (1936), str. 273-274

 Treba zamenjivati samo potpuno suvišne strane reči.

 

600 Matić, S Složenice sa veliko- Naš jezik, n.s. IV/9-10 (1953), str. 323-328

 Ne radi se o kalkovima sa njemačkog, već o podudarnosti u dva jezika.

 

601 Mićović, V M “O narodnim rečima za “zihernadlu” Naš jezik, n.s. I/3-4 (1950), str. 142-145

 Navodi se više naziva i objašnjava njihova motivacija.

 

602 Mićović, V M O rečima nikl, kabl i njima sličnim Naš jezik, n.s. IV/5-8 (1953), str. 238-242

 Obrađuju se reči: nikl, kabl, artikl, cikl, i crkl.

 

603 Mihailović, Velimir O jednom projektu instituta za lingvistiku: Građa za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu Prilozi proučavanju jezika, (1971), br. 7, str. 1-10

 Daje se informacija o projektu i usput ukazuje na neke probleme leksike u predvukovskoj eposi.

 

604 Mihajlović, Velimir Iz problematike naših purizama XVIII i XIX veka (avangarda, advokat, akademija - univerzitet, atom) Književni jezik, (1979), god. VIII, br. 1, str. 13-19

 Ukazuje se na zanemarenost te materije u serbokroatistici, prikazuju i komentarišu zamene za navedene strane reči.

 

605 Mladenović, Aleksandar “Potvrda upotrebe talijanizma “obleg” (obavezan), “oblegati se” (obavezati se) iz XVII veka” Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1977), br. 20/1, str. 233-234

 Potvrde iz dijalekta i pisama vladike Visariona.

 

606 Mladenović, Aleksandar “Pozajmljenica “lacman(in)” u jednom dokumentu iz XVII veka” Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1977), br. 20/1, str. 234- 235

 Potvrda u pismu vladike Visariona

 

607 Musić, Srđan Romanizmi u govorima naše južne jadranske obale i njenog značenja MSC 6, sv. 1, str. 331- 339

 Izdvajaju se grupe romanskih pozajmljenica i posmatra način njihove adaptacije.

 

608 Nyomarkay, Istvan Vuk Karadžić i jezička čistoća (Sličnosti i različitosti u shvatanju i praksi purizma u pokretu za obnovu jezika kod Srba, Hrvata i Mađara) MSC 17, sv.1, str. 365-373

 Ističe se razumnost u Vukovim stavovima prema zameni stranih reči domaćima.

 

609 Peco, Asim Turcizmi kao stilogeni elementi u jeziku Zije Dizdarevića MSC 6, sv. 1, str. 387-394

 Na Dizdarevićevom primeru dokazuje kako turcizmi mogu biti polivalentni u književnom delu - funkcionisati sa stilskom funkcijom ili bez nje.

 

610 Peco, Asim “Vukovi turcizmi (sa posebnim osvrtom na turcizme u “Pjesnarici” iz 1815)” MSC 17, sv. 1, str. 283-296

 Turcizmi iz Pjesnarice porede se sa onima u Vukovom Rječniku i kod Škaljića.

 

611 Prpić, Tomislav Nekoliko rusizama novijega vremena Jezik, 3/I, (1952/53), str. 87-90

 Ukazuje se na lekseme, značenja i fraze nastale pod uticajem ruskog jezika.

 

612 Pudić, Ivan “Germanizmi u Vukovom “Srpskom rečniku” MSC 6, sv. 1, str. 273-290

 Analiza 38 germanizama iz rečnika, njihova klasifikacija.

 

613 Rammelmeyer, Matthias Njemački leksički kalk i tvorba riječi u srpskohrvatskom jeziku MSC 6, sv. 1, str. 291-304

 Obrađuje se razvoj određenih novih tipova u savremenoj srpskohrvatskoj tvorbi, objašnjava njihov nastanak i uticaj kalkiranja sa nemačkog.

 

614 Samardžija, Marko Rjeljkovićev Jezični purizam Jezik, 5/XXXIII, (1985/86), str. 137-143

 Na Reljkovićevom primeru pokazuje se da je kod Hrvata purizam postojao i tada.

 

615 Sekereš, Stjepan Germanizmi u osječkom govoru Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1978), br. 21/2, str. 171-206

 Uvodna studija, potom rečnik.

 

616 Simčik, Anton Nekoliko grčkih riječi u hrvatskom jeziku Jezik, 2/I (1952/53), str. 57-58

 Posmatraju se reči: benevreci, cerota i pađeni.

 

617 Šimundić, Mate Marketing i leasing Jezik, 3-4/XXI (1973/74), str. 122-125

 “Predlažu se zamene “tržništvo” i “zakupništvo”.”

 

618 Stančić, Andrija Strane riječi - smetnja sporazumijevanju Jezik, 4/XXX (1982/83), str. 97-100

 Nacionalni jeziči nisu sredstva međunarodnog komuniciranja (osim kosmopolitskih), a otvorenost prema svetu nije isto šsto preuzimanje stranih reči, purizam postoji u svakom jeziku.

 

619 Stanojčić, Živojin Reč i kontekst Naš jezik, n.s. XIII/3-5 (1963), str. 233-238

 “Odnos je prikazan na primeru turcizama iz Andrićevog odlomka “Dolazak”.”

 

620 Tošović, Branko Rusizmi u našem publicističkom stilu Književni jezik, (1981), god. X, br. 2, str. 35-42

 Greške koje se javljaju pod uticajem ruskog jezika, sa posebnim osvrtom na leksiku i frazeologiju.

 

621 Verber, Eugen Uticaj hebrejskog i jevrejskih govornih jezika na srpskohrvatski Sveske, (1985), br. 9, str. 93-100

 Navode se lekseme, fraze i značenja jevrejskog porekla, ukazuje se na znacaj Vuk-Daničićevog prevoda Biblije.

 

622 Vitošević, Dragiša “Jezičke “zbrke i konfuzije” Književnost i jezik, 1972, br. 4, str. 51-57

 Kritikuje preteranu upotrebu stranih reči i ističe francuski kao primer negovanja domaće leksike.

 

623 Živković, Radoslav Najezda stranih reči u naš književni jezik Književnost i jezik, 1975, br. 3, str. 477- 486

 Izdvojene su strane reči iz šest TV dnevnika i date deci da im odrede značenje u formi testa višestrukog izbora. Pokazalo se da su im nepoznate.

 

Strane reči i dijalekti

 

624 Ćupić, Drago Da li je glagol uletjeti kod Njegoša rusizam Književni jezik, (1982), god. 11, br. 3, str. 139-141

 Ovaj glagol u značenju ‘odleteti’ mogao je biti preuzet iz govora stare Crne Gore, drugo je pitanje da li je to u tim govorima rusizam.

 

625 Zlatanović, Momčilo Turcizmi u govoru južne Srbije Prilozi proučavanju jezika, (1981), br. 17, str. 179-194

 Kratak uvod, potom azbučno uređen rečnik.

 

Strane reči i jezik pisaca

 

626 Glibanović-Vajzović, Hanka Turcizmi u djelu Petra Kočića Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Radovi IX (1982), str. 257-344

 Analizira se udio te leksike i zaključuje da ona ima značajno mesto u Kočićevom djelu.

 

Strane reči i termini

 

627 Pavlović-Samurović, Ljiljana Prevođenje španskih termina za prozne vrste na srpskohrvatski jezik (fabula i novela) MSC 12, sv.3, str. 95-105

 Budući da su ova dva termina menjala značenje u španskoj istoriji, prevodioci bi trebalo da povedu računa o kulturnoistorijskom kontaktu gde se javljaju.

 

Terminologija

 

628 Arsenijević, Miro L Iz tekstilne terminologije Naš jezik, n.s. XIX/1-2 (1973), str. 256-264

 Komentariše se 35 loših termina te oblasti i predlažu bolja rešenja.

 

629 Babić, Stjepan Tko ima više naziva za snijeg: Eskimi ili mi? Jezik, 2/XXX (1982/83), str. 60-62

 Navode se naša 22 naziva za sneg.

 

630 Babić, Stjepan Problemi s nazivima za mirovine Jezik 3/XXXI, (1983/84), str. 89-91

 “Traži se najbolje rešenje za nazive pojedinih vrsta penzije i ukazuje na nepravilnosti upotrebe termina “porodična” umesto “obiteljska mirovina”.”

 

631 Babić, Vlado Staje za stoku i živinu Naš jezik, III (1935), str. 176-180

 Obrađeni su nazivi tipa: pčelinjak, konjušnica, i sl. daju se potvrde i naznake o distribuciji.

 

632 Barić, Eugenija O odnosu opće i terminoloske upotrebe riječi pečat i žig Jezik, 4-5/XIX, (1971/72), str. 144-149

 Pokazuju se mogućnosti razgraničenja u terminologiji.

 

633 Belić, Aleksandar O stručnim terminologijama Naš jezik, n.s. VI/5-6 (1955), str. 133-137

 O potrebi zajedničkog rada Srba i Hrvata na tome.

 

634 Božičević, Juraj Stručno nazivlje - važna osnova znanstvene i tehnološke samostalnosti Jezik, 1/XXXV, (1987), str. 10-13

 Ističe se značaj obezbeđivanja vlastite terminologije i potreba stručnog bavljenja njome.

 

635 Božičević, Juraj Hrvatsko nazivlje iz područja mjerenja u usporedbi s nazivljem u svjetskim jezicima Jezik 3/XXXI, (1983/84), str. 79-88

 Prikazuje se sistem i njegove zakonitsti i poredi sa engleskim, nemačkim i ruskim.

 

636 Brabcova, Radoslava Lingvistička terminologija Vuka St. Karadžića MSC 17, sv. 1, str. 59-66

 Ako Vukova terminologija nije originalna, ona je već u Pismenici formirana celina koja odgovara njegovoj predstavi o književnom jeziku i potpuno je funkcionalna.

 

637 Brozović, Dalibor O nazivu jezika Srba, Hrvata, Muslimana i Crnogoraca Književni jezik, (1985), god. 14, br. 1, str. 1-9

 Ukazivanje na prihvatljive i neprihvatljive nazive i potrebu postojanja različitih naziva u zavisnosti od konteksta.

 

638 Bugarski, Ranko Ekvivalentnost u prevođenju lingvističke terminologije MSC 16, sv. 3, str. 73-78

 Analiza termina transformativno-generativne terorije.

 

639 Ćatić, Igor Stručno nazivlje i terminologija Jezik, 1/XXXIV (1986), str. 23-26

 “Povodom clanka M. Mihaljević tvrdi da postoji razlika između “naziv” i “termin”.”

 

640 Đapić, Stevan Nazivi delova kola (Banat) Prilozi proučavanju jezika, (1968), br. 4, str. 203-208

 Kratka uvodna napomena, potom azbučno složen rečnik sa definicijama.

 

641 Finka, Božidar Neka pitanja naše ribarske terminologije Jezik, 1/IV, (1955/56), str. 11-18

 Opšta pitanja, potom posmatranje primera: koća, trawl, prelov, ulov, pridnen i tuna.

 

642 Finka, Božidar Prilog utvrđivanju naše ribarske terminologije Jezik, 3/XX, (1972/73), str. 79-84

 “Razmatraju se nazivi “jastog” i “hlap”.”

 

643 Firščić, Vinko O pohrvaćenim pridjevima latinskog i grčkog podrijetla s obzirom na medicinsku terminologiju Jezik, 4/II, (1953/54), str. 111- 113

 Te prideve treba adaptirati tako da se na osnovu imenice doda hrvatski pridevski nastavak.

 

644 Friščić, Vinko O nekim stručnim nazivima u sanitaciji okolice Jezik, br. 2/XV (1967/68), str. 50-55

 Razmatraju se nazivi i pokušavaju naći domaće zamene rečima stranog porekla.

 

645 Gabrić-Bagarić, Darija O nazivima bolesti i ljekovitog bilja u rukopisnoj ljekaruši iz 18. Vijeka Književni jezik, (1987), god. 16, br. 3-4, str. 156- 162

 “Prikaz naziva i ukazivanje na značaj proučavanja “ljekaruša” u lingvistici.”

 

646 Gačić, Milica Primjena kompjutora u pripremi materijala za analizu leksike jezika struke ROLP 82, str. 335-344

 Na osnovu korpusa od 120 000 reči iz oblasti krivičnih disciplina sačinjen je čestotnik sa minimalnom frekvencijom 4, koji pokriva 96% leksike u tekstu.

 

647 Gortan, Veljko O pohrvaćenim pridjevima latinskog i grčkog podrijetla u medicinskoj terminologiji Jezik, 3/III, (1954/55), str. 72-73

 Povodom rada V. Friščića ukazuje na potrebu uspostavljanja sistema.

 

648 Gošić, Nevenka Prilog proučavanju starije srpskohrvatske gramatičke terminologije Književni jezik, (1987), god. 16, br. 3-4, str. 163-171

 Daje se spisak gramatičkih termina iz rukopisa nepoznate latinske gramatike.

 

649 Gračanin, Mihovil O nekim agrološkim nazivima Jezik, 2/XXI (1973/74), str. 59-60

 “Zalaže se za upotrebu reči “tlo” umesto “zemljište” u hrvatskoj varijanti i ukazuje na primere nasilne upotrebe srpskog termina.”

 

650 Grickat, Irena Pokušaji stvaranja srpske naučne terminologije sredinom prošlog veka Naš jezik, n.s. XIV/2-3 (1964), str. 130-140

 Daju se podaci i komentariše inicijativa Društva srpske slovesnosti iz 1842.

 

651 Grković, Milica Pravna i ekonomska terminologija ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka Lek 84, str. 41-46

 U različitim slojevima te leksike posmatra se udeo reči slovenskog i stranog porekla.

 

652 Hraste, Mate Nazivi za rodbinu i svojtu Jezik, 1/V, (1956/57), str. 1-4

 Iznosi se sistem naziva.

 

653 Ivić, Pavle Domaći i strani elementi u terminologiji društvenog, ekonomskog i pravnog života u srednjovekovnoj Srbiji MSC 6, sv. 1, str. 253- 264

 Analiza navedene leksike i na tom primeru dokaz da u proučavanju pozajmljenica nije dovoljno samo dati popis i etimologiju, već je neophodno utvrditi njihovo mesto u jezičkom sistemu i različitim fazama razvoja jezika.

 

654 Ivić, Pavle O programu i organizaciji rada oko terinoloških rečnika jugoslovenskih naroda Književnost i jezik, 1966, br. 1, str. 22-27

 Referat sa naznakama rada i klasifikacijom oblasti za koje treba izraditi fundamentalne rečnike.

 

655 Janković, Srđan Osvrt uz prevod jednog klasičnog lingvističkog teksta Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Radovi XI (1984, str. 301-322

 “Porede se prevod i original Jakobsonovog i Holovog rada “Phonology and phonetics”, ukazuje se na greške i predlažu bolja rešenja, prvenstveno u sferi terminologije.”

 

656 Jocić, Mirjana Terminologija u dokumentima iz narodnooslobodilačke borbe Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1981), br. 24/2, str. 129-141

 Analiza 20 dokumenata KPJ iz rata pokazuje da je ta terminologija i pored nekih promena ostala do danas u upotrebi u političkom funkcionalnom stilu.

 

657 Jurančić, Janko Kako su slovenačka i hrvatska Panonija u srednjem veku izgrađivale svoju religioznu i sociološku terminologiju MSC 6, sv. 1, str. 305- 315

 Prikaz različitih izvora formiranja, s posebnim osvrtom na pozajmljenice iz latinskog i susednih živih jezika.

 

658 Kadić, Marko Prilozi nazivlju životinja Jezik, 3- 4/XIX, (1971/72), str. 87-88

 Daju se nazivi za goveda, svinje i konje.

 

659 Kalemeta, Ratimir Imenice okolina, okolica i okoliš u zemljopisnom znanstvenom jeziku Jezik, 2/XXVI, (1978/79), str. 48-53

 “Pokazuje se, na tekstovima, da se “okolina” upotrebljava u smislu ‘društveno okruženje’, a “okolica” u fizičkom značenju.”

 

660 Kalemeta, Ratimir Znanstveni nazivi za 21 ožujka i 23 rujna Jezik, 1/XXX, (1982/83), str. 8-11

 Razmatra se niz naziva za ekvinocij i određuje potreba postojanja svakog od njih.

 

661 Kalemeta, Ratimir Pješčenik, pjesčar, pješčar, pjesčenjak ili pješčenjak Jezik, 2/XXIX, (1981/82), str. 62-63

 “Treba koristiti “pješčenjak”.”

 

662 Kalemeta, Ratimir O nazivima turist, truzam i turizmologija Jezik, 2/XXIX, (1981/82), str. 48- 52

 Pokazuje se veza među terminima i daju naznake za upotrebu.

 

663 Kalemeta, Ratimir Nazivi brdo i brijeg u hipsometrijskom sustavu nazivlja za uzvisine Jezik, 1/XXXI (1983/84), str. 14-18

 Pokazuje se razlika među terminima i određuje na koje se visine naziv brdo primjenjuje.

 

664 Kallay, Juraj O hrvatskoj terminologiji u zubnom lječništvu Jezik, 5/VIII, (1959/60), str. 156- 158

 Navode se domaći nazivi kojim bi trebalo zameniti latinske.

 

665 Karadža, Mevlida Izvori srpskohrvatske gramatičke terminologije - uloga i mjesto Vuka Karadžića u njenom formiranju i standardizaciji Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Radovi X, (1984), 330 str. Terminologija predvukovskog perioda bila je podijeljena u dvije zone, istocnu i zapadnu, gotovo bez kontatkta

 Terminologija predvukovskog perioda bila je podeljena u dvije zone, istočnu i zapadnu, gotovo bez kontatkta. Njeni su izvori raznorodni. Vuk je uneo niz terminoloških inovacija, doprineo standardizaciji i približavanju narodnom jeziku, te pokrenuo sve pro

 

666 Karadža-Garić, Mevlida Terminološka standardizacija (Prikaz jednog pokušaja unifikacije kod nas) Književni jezik, (1978), god. VII, br. 2, str. 41-51

 Opis unifikacije hemijske terminologije iz lingvističke perspektive, poseban osvrt na upotrebu i varijantske razlike.

 

667 Karadža-Garić, Mevlida Hanka Glibanović-Vajzović “O gramatickoj terminologiji u djelu “Bosanski turski učitelj” Ibrahima Berberića” Književni jezik, (1985), god. 14, br. 1, str. 41-50

 Terminologija u prvoj tursko-bosanskoj gramatici iz 1893 formirana je zahvatanjem iz arapske i sh. terminologije, korištenjem sh. reči koje nisu bile termini, te kalkiranjem s arapskog.

 

668 Karadža-Garić, Mevlida “Savjetovanje u Sarajevu o radu na projektu “Školska terminologija” Naš jezik, n.s. XXI/4-5 (1975), str. 275-276

 Prikaz savetovanja održanog 5. i 6. juna 1975

 

669 Kašić, Jovan Prilog proučavanju naziva za godinu i godišnja doba u srpskohrvatskom jeziku Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1978), br. 21/1, str. 167- 176

 Bilo je više naziva, a neki su bili višeznačni, vremenom mnogi su se izgubili, a višeznačni svedeni.

 

670 Kašić, Jovan Iz istorije naše poljoprivredne terminologije Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1978), br. 21/2, str. 79-84

 Prate se promene tog leksičkog sloja uslovljene promenama u načinu proizvodnje.

 

671 Katičić, Radoslav Terminologija u suvremenoj lingvistici Jezik, 5/XIII (1965/66), str. 134- 144

 Definišu se i ilustruju tada novi lingvistički termini.

 

672 Kostić, A O potrebama stručih terminologija Naš jezik, n.s. VI/1-2 (1954), str. 26-32

 Odgovor na Predićevu kritiku, ističe se potreba normiranja.

 

673 Kostić, Aleksandar Terminološka praksiologija nekih naših starijih medicinskih pisaca Naš jezik, n.s. XVIII/1-2 (1970), str. 110-114

 Ukazuje se na nepodesne termine u tim izvorima, koje treba zameniti boljim.

 

674 Kostić, Aleksandar Problem srpskohrvatske medicinske terminologije Naš jezik, n.s. XIV/4-5 (1965), str. 284-291

 Ukazuje sa na razlike između srpske i hrvatske terminologije i ističe potreba ujednačavanja.

 

675 Kostić, Aleksandar Rad na stvaranju medicinske terminologije Naš jezik, n.s. III/3-4 (1951), str. 120-122

 O radu terminološkog seminara Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnim pitanjima rada na medicinskoj terminologiji.

 

676 Kostić, Aleksandar Đ Naša medicinska terminologija i novi pravopis Naš jezik, n.s. XI/3-4 (1961), str. 90-95

 Ukazuje se na greške i predlažu bolja rešenja.

 

677 Kravar, Miroslav Jedno pitanje naše gramatičke terminologije Jezik, 3/IV, (1955/56), str. 82-85

 “O terminima “glas” i “zvuk”.”

 

678 Leskovar, Dragutin Problemi naše tehničke terminologije Jezik, 4/IV, (1955/56), str. 111-113

 Ukazuje se na pitanja koja treba rešiti u treminološkom sistemu usled nagle industrijalizacije i izveštava o aktivnostima.

 

679 Loknar, Vladimir Nazivi obroka i njihov raspored Jezik, 5/XXX, (1982/83), str. 147-152

 Naši se nazivi obrađuju i dovode u vezu s engleskim.

 

680 Loknar, Vladimir O nekim anatomskim nazivima kojima se služi i fonetika Jezik, 4/XXXIV, (1987), str. 96- 101

 Posmatraju se nazivi govornih organa.

 

681 Loknar, Vlado Kralješnica ili kičma u medicinskom nazivlju Jezik 2/XIII, (1965/66), str. 50-54

 “Predlaže da se kao tremin koristi “kralješnica” i njene izvedenice”

 

682 Lončarić, Mijo O nazivima moreplovac, pomorac, mornar, brodar, lađar Jezik, 3/XXIX, (1981/82), str. 87- 89

 Pokazuje razliku u značenju i potrebu postojanja svih naziva.

 

683 Melvinger, Jasna O nazivlju transformacijske tvorbene gramatike u hrvatskoj lingvistici Književni jezik, (1982), god. 11, br. 3, str. 127-131

 Komentar prevoda termina kod hrvatskih autora, uz isticanje prednosti i nedostataka svakog od njih.

 

684 Mićović, V M O nekim stručnim nazivima (svršetak) Naš jezik, n.s. III/9-10, (1952), str. 309-321

 Obrađuje se trinaest naziva iz različitih oblasti

 

685 Mićović, V M O hemiskim nazivima: vodonik - vodik, kiseonik - kisik Naš jezik, IV (1936), str. 82- 85

 Određeno je značenje i poreklo reči.

 

686 Mićović, V M O nekim stručnim nazivima Naš jezik, n.s. III/7-8 (1952), str. 259-266

 Nastavak rada u kome se obrađuje devet termina iz raznih oblasti.

 

687 Mićović, V M O nekim stručnim nazivima Naš jezik, n.s. II/7-10 (1951), str. 265-278

 Prvi deo rada sa četrnaest obrađenih termina.

 

688 Mićović, V M O nekim stručnim nazivima Naš jezik, n.s. III/5-6 (1952), str. 160-170

 Nastavak rada u kome se obrađuje petnaest termina iz raznih oblasti.

 

689 Mihajlović, Velimir Anatomska leksika u srpskohrvatskoj onomastici i geografskoj terminologiji Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1970), br. 13/2, str. 7-48

 Navodi pod svakom od leksema za delove ljudskog tela potvrde u antroponimima, toponimima i geografskim terminima.

 

690 Mihajlović, Velimir Prilog rečniku srpskohrvatskih geografskih termina Prilozi proučavanju jezika, (1970), br. 6, str. 153-182

 Kratak uvod, potom spisak od 290 termina sa definicijom, izvorom, i drugim napomenama.

 

691 Mihajlović, Velimir Srpskohrvatski nazivi vetrova Prilozi proučavanju jezika, (1966), br. 2, str. 99-123 (+ karte)

 Kratak rad o sistemu naziva, a potom azbučno slozen rečnik sa definicijama i napomenama o distribuciji naziva.

 

692 Mihaljević, Milica Nazivlje i terminologija Jezik, 5/XXXII, (1984/85), str. 148-149

 Nazivlje je skup naziva, a terminologija nauka koja se bavi nazivima.

 

693 Mihaljević, Milica O terminološkom nizu: leksem-riječ- termin-naziv-ime-znak-izraz Jezik, 2/XXXII (1984/85), str. 57-59

 Definišu se ti termini i određuje koji su potrebni u terminološkoj struci.

 

694 Mihaljević, Milica Još o nazivu i terminu, nazivlju i terminologiji Jezik, 1/XXXIV (1986), str. 26-27

 “Smatra da su “termin” i “naziv” sinonimi.”

 

695 Milisavac, Živan Pokušaji izrade zajedničke jugoslovenske terminologije u XIX v - odraz težnji ka političkom i nacionalnom jedinstvu Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1969), br. 12, str. 101-114

 Podaci o tim pokušajima i otkrivanje motivacije koja stoji iza njih.

 

696 Minović, Milivoje Za standardizaciju školske terminologije (Na primjerima srpskohrvatske gramatičke terminologije) Književni jezik, (1975), god. IV, br. 3-4, str. 49-60

 Prikaz funkcije termina u nastavnom procesu, odnosa naučne i školske terminologije, definisanju u školi, razlike u sh. terminološkim formama, specifičnosti termina u BiH, standardizaciji terminologije i dotadašnjim poslijeratnim zahvatima u terminologiji

 

697 Minović, Milivoje O specifičnostima srpskohrvatskih naučnih i tehničkih termina Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Radovi II (1975), str. 9-70

 “Pokušaj rješavanja opstih terminoloških problema, specifičnih sh. problema, opis ciljeva i istraživanja u projektu “Školska terminologija”

 

698 Moskovljević, Miloš S O nazivima nekih poljoprivrednih alatki Naš jezik, n.s. X/1-2, (1960), str. 10-17

 Određuju se značenja i ukazuje na greške u njihovoj obradi i prevođenju.

 

699 Moskovljević, Miloš S Bundeva, tikva, dulek i dr Naš jezik, n.s. V/5-6 (1954), str. 200-205

 Posmatraju se navedeni i drugi nazivi i pokazuje nesaglasnost u definisanju

 

700 Moskovljević, Miloš S Prilog poljoprivrednoj terminologiji Naš jezik, IV (1936), str. 134-137

 Traži se najprikladniji između nekoliko dubleta.

 

701 Moskovljević, Miloš S Nazivi za voćnjake Naš jezik, IV (1936), str. 197-202

 Traži se najprikladniji između nekoliko dubleta.

 

702 Musić, Srđan Isabella Meloncelli-Milak Neki problemi prevođenja naše samoupravne terminologije na italijanski jezik MSC 12, sv. 3, str. 113-126

 Isticanje problema, pokazivanje želje prevodilaca da se izbegne doslovno prevođenje, zalaganje za korištenje rječnika samoupravljanja.

 

703 Nametak, Alija Nazivi za rodbinu i svojtu u Bosni i Hercegovini Jezik, 3/XXX (1982/83), str. 96

 Članku pod tim nazivom iz Jezika IV dodaju se nove informacije.

 

704 Novaković, Novak Rodbinski i svojbinski nazivi Naš jezik, IV (1936), str. 24-27

 Predočen je sistem naziva.

 

705 Okuka, Miloš Jedan pogled na književnojezičke izraze u Bosni i Hercegovini u Vukovo doba Književni jezik, (1987), god. 16, br. 3-4, str. 202-206

 Prikazani su izrazi u srpskoj, hrvatskoj, muslimanskoj i jevrejskoj tradiciji i tokovi koji su vodili standardu.

 

706 Panov, A Iz terminološke bilježnice Naš jezik, n.s. V/5-6 (1954), str. 195-199

 O problemima formiranja nacionalnih botaničkih terminologija.

 

707 Paunov, A Povodom naših stručnih terminologija Naš jezik, n.s. I/7-8 (1950), str. 323-326

 O potrebi normiranja i ujednačavanja šumarske terminologije.

 

708 Paunov, A “Terminologije i terminološka pitanja: “Smreka - kreka - borovnica” i “smrča - omorika - smreka” Naš jezik, n.s. II/3-4 (1950), str. 140-147

 Zalaganje za ujednačenje ovih termina.

 

709 Pavičić, Josip Ako je istina Jezik, 5/XXVI (1978/79), str. 148-150

 Protiv nakaradnih termina usmerenog školstva kojima se zamenjuju: škola, nastavnik i đak.

 

710 Pavić, Krešimir Dvije tuđice kao šahovski nazivi Jezik, 3-4/XXI (1973/74), str. 127-128

 “Daju se primeri za upotrebu reči “cajtnot” i “centar”.”

 

711 Pavićević, Ilija Nekoliko riječi o geološkoj terminologiji Naš jezik, n.s. XIV/2-3 (1964), str. 141-149

 Opšte napomene i komentari uz 17 termina.

 

712 Pavićević, Ilija Još o geološkoj terminologiji Naš jezik, n.s. XIV/4-5 (1965), str. 292-299

 Navodi se dvadeset termina sa objašnjenjima.

 

713 Pavlović, Milivoj Pokušaj stvaranja novih termina iz astronautike Naš jezik, n.s. XVII/4 (1969), str. 196-197

 “Povodom spuštanja na mesec kritikuje se termin “alunirati” kao loš kalk prema “aterirati”.”

 

714 Peco, Asim Naš jezik i njegovo ime Književni jezik, (1984), god. 13, br. 3, str 112-119

 Raspravlja se o nazivu jezika i zaključuje da bi on i dalje trebao ostati dvočlan, bez obzira na poredak delova.

 

715 Pešikan, Mitar “Trajni lingvistički značaj Simonovićeve terminološke građe (In memoriam autoru “Botaničkog rečnika)” Naš jezik, n.s. XXI/4-5 (1975), str. 282- 287

 Vest o smrti autora i osvrt na rečnik.

 

716 Pešikan, Mitar O načelima obrade i razvijanja stručne terminologije Naš jezik, n.s. XV/3-4 (1966), str.180-194

 Obrađena su pitanja: motivisanosti i nemotivisanosti termina, termina domaće i strane osnove, optimalnih karakteristika terminologije, te ujednačavanja srpskohrvatske terminologije.

 

717 Pešikan, Mitar Opšti rečnik i problemi stručne, posebno botaničke terminologije Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Radovi II (1975), str. 71-82

 Izdvajaju se grupe termina sa različitim stepenom prisutnosti u opštem leksiku i pokazuje taj odnos na primeru unošenja botaničke terminologije u RSANU.

 

718 Popović, Marija Mraz, slana, studen, zima Jezik, 5/XXVII, (1980), str. 154

 Ukazuje se na značenje svakog naziva.

 

719 Pranjković, Ivo Obnova organiziranoga terminološkog rada Jezik, 3/XXIX, (1981/82), str. 93-96

 Prikaz skupa o terminologiji održanog 16. i 17. 11. 1981.

 

720 Predić, Sv Ipak, quieta non movere Naš jezik, n.s. VI/7-10 (1955), str. 248-250

 Odgovor na rad Đ. Kostića o medicinskim terminologijama.

 

721 Pujić, Savo V. Mihajlović, G Vuković: Srpskohrvatska leksika ribarstva Književni jezik, (1979), god. VIII, br. 2, str. 41

 Prikaz.

 

722 Pujić, Savo Južnoslovenska leksika u internacionalnoj geografskoj terminologiji Književni jezik, (1983), god. 12, br. 4, str. 175-184

 Preuzeti su srpskohrvatski i slovenački termini za obeležavanje kraških pojava, analizira se njihova upotreba i značenja.

 

723 Pujić, Savo Terminološke višestrukosti u osnovnoškolskim udžbenicima biologije i njihov odraz u učenickoj memoriji Književni jezik, (1984), god. 13, br. 1, str. 27-44

 Analiza upotrebe višestrukosti u udžbenicima biologije i upute za obradu višestrukosti u udžbednicima uopšte.

 

724 Pujić, Savo Vukova pčelarska leksika i savremena terminologija Vuk 87, str. 135-142

 Analiza pčelarske leksike kod Vuka, poređenje sa onom u kasnijim pčelarskim rečnicima i udeo u formiranju današnje terminologije.

 

725 Pujić, Savo Terminološke višestukosti u udžbeničkoj literaturi Sveske, (1984), br. 5-6, str. 435-442

 Pregled stanja u obradi višestrukosti, faktora koji na to utiču i zalaganje za više rada u oblasti.

 

726 Putanec, Valentin Podrijetlo nekih novijih jezičnih termina u hrvatskom književnom jeziku: rječnik, točka, pravopis Jezik, br. 5/XXIV (1976/77), str. 141- 149

 Prikazuje se poreklo termina i daju podaci o kolebanjima kroz koje su prošli dok su prevagnuli nad ostalima.

 

727 Radić, D Napomena o našoj tehničkoj terminologiji Jezik, 3/III, (1954/55), str. 94

 Potreba zamene nemačkih termina jako frekventih u radionicama.

 

728 Remetić, Slobodan N Iz šumarske terminologije kladanjskog kraja Lek 82, str. 269-274

 Navođenje interesantnijih leksema i oblika, konstatacija da RJAZU ne sadrzi 80% posmatranih leksema.

 

729 Šipka, Danko Dubletnost i funkcionalno raslojavanje terminološke leksike - na primjeru automehaničarske nomenklature Književni jezik, (1987), god. 16, br. 3-4, str. 247-250

 Potreba postojanja para ili njegovog svođenja na jednu vrednost u zavisnosti od funkcionalno uslovljenih potreba.

 

730 Skok, Petar Dva Vukova folklorna termina: ružicalo i družičalo - leksikologijska studija - Zbornik za filologiju i lingvistiku, (1957), br. 1, str. 78-84

 Daju se šira etimološka objašnjenja u vezi reči od koje su oba termina izvedena pokazuje se da je u etimologiji neophodno povezivanje sa folklorom a ne samo fonološkim zakonitostima.

 

731 Škrbina, Zlata Terminologija tkanja i obrade lana i konoplje u selima Bilo-gore s napomenama o lokalnim govorima Prilozi proučavanju jezika, (1979), br. 15, str. 137-148

 Opis jezičkih osobina govora, opšti pogled na terminologiju, abecedno uređen spisak.

 

732 Skrivanić, G Prilog za razjašnjenje nekih naziva oružja u narodnim umotvorinama Naš jezik, n.s. VII/3-4 (1955), str. 121-124

 Drugi deo rada u kome se objašnjava značenja i navode potvrde za više naziva.

 

733 Skrivanić, G Prilozi za razjašnjenje izvesnih naziva oružja u narodnim umotvorinama Naš jezik, n.s. V/1-2 (1953), str. 52-60

 Obrađuju se nazivi: mač gadar, korda, sablja dimiskinja, sablja alamanka, koplje kostanjevo.

 

734 Softić, Sejfudin Primjena terminoloških višestrukosti u nastavi srednjeg usmjerenog obrazovanja u Bosni i Hercegovini - na primjerima škola regije Doboj Sveske, (1984), br. 5-6, str. 443-446

 Testirano je da li učenici te regije znaju sinonime za 30 raznorodnih termina iz školske upotrebe - pokazalo se da učenici ne znaju mnoge sinonime.

 

735 Šojat, Olga Naziv igrokaz u kajkavskoj književno-jezičnoj sredini Jezik, 1/XXX, (1982/83), str. 12-18

 Ne radi se o kalku, već o autohtonoj kajkavskoj leksemi.

 

736 Sredanović, Đorđe Kulturno-nacionalni izvori filozofske terminologije u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske Sveske, (1984), br. 5-6, str. 415-428

 Ističe se da ta terminologija ima višestruke izvore i nosi obeležja dugovjekovnog ropstva i borbe za emancipaciju, te ukrštanje i prožimanje velikih kulturno-civilizacijskih uticaja.

 

737 Stančić, Ljiljana Jedan pokusaj unifikacije gramaticke terminologije Književni jezik, (1981), god. X, br. 1, str. 13-27

 Osvrt na pokušaj unifikacije te terminologije u 30-tim godinama 19. veka, osvetvljavanje sociolingvističkih faktora.

 

738 Stančić, Ljiljana Za efikasniji metod izučavanja terminologije - i leksike u cjelini Književni jezik, (1985), god. 14, br. 3, str. 117-122

 Potreba uvođenja moderne metodologije u oblast, što bi omogućilo uključivanje u svetsku lingvistiku.

 

739 Stančić, Ljiljana Jezička politika i nominacija jezika u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave Književni jezik, (1983), god. 12, br. 3, str. 139- 160

 Korištenje različitih naziva za srpskohrvatski jezik pokazuje različite ciljeve u jezičkoj politici.

 

740 Stančić, Ljiljana Prilog bibliografiji o terminologiji Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Radovi II (1975), str. 83-96

 Daje se spisak 85 bibliografskih jedinica, uvrštenih bez kriterija.

 

741 Stančić, Ljiljana Pokušaji ujednačavanja hrvatskosrpske gramatičke terminologije u XX stoljeću Istitut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Radovi IX (1982), str. 125-256

 Opisuju se i komentarišu tri pokušaja ujednačavanja: austrougarski, međuratni i posleratni.

 

742 Stančić, Ljiljana Lingvistička terminologija u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Radovi XII (1986), 387 str.

 Zvanični zahvati u normiranju te terminologije pokazuju visok stepen stručnosti nasuprot tome, u upotrebi vlada haotičnost Neki termini iz tog perioda javljaju se i kasnije. Termini se prikazuju tabelarno u samom tekstu. Predmetni registar na kraju.

 

743 Stevanović, Mihailo Povodom članka prof. dr A. Kostića Naš jezik, n.s. XI/3-4 (1961), str.

 Ukazuje se na primere gde kritika obrade medicinske terminologije u novom Pravopisu nije opravdana.

 

744 Stojanov, F Naša pomorska terminologija Naš jezik, III (1935), str. 264-269

 Opis termina.

 

745 Subotić, Ljiljana Jovan Hadžić i gramatička terminologija vukovske epohe MSC 14, sv. 3, str. 47-53

 Pokazuju se Hadžićevi pokušaji da definiše fonološke termine, za čije će ponovno određenje biti potrebno mnogo vremena.

 

746 Trojanović, S O našim varivima Naš jezik, III (1935), str. 150-151

 Obrađene su lekseme: bob, leća, grašak, grah i slanutak.

 

747 Turkalj, Zlatko Lovačka terminologija Jezik, 2/XI (1963/64), str. 38-44

 “Povodom rečnika u knizi “Formule i upute za ocjenjivanje trofeja” ukazuje se na potrebu zamene postojećih boljim terminima.”

 

748 Vajagić, B O nekim tehničkim izrazima Naš jezik, n.s. II/7-10 (1951), str. 307-308

 Obrađuju se nazivi: čvrstina i tvrdina, štap, izduženje i istezanje, te opuštanje.

 

749 Vasić, P Nekoliko načelnih reči Naš jezik, n.s. II/7-10 (1951), str. 309-310

 O potrebi rada na standardizaciji tehničke terminologije.

 

750 Vončina, Josip Nazivi za sportaše u našem jeziku Jezik, 3/V, (1956/57), str. 82-84

 Pokazuje se sistem u nazivlju i ukazuje na nepravilne oblike.

 

751 Vuković, Gordana Jedno poređenje Vukove leksike sa dijalekatskom građom iz Vojvodine (na materijalu terminologije kuće i pokućstva) MSC 17, sv. 1, str. 359-363

 Od ukupne mase te terminologije u Vojvodini, kod Vuka je zabeleženo 29,2%. Autorka smešta ovu leksiku u tri semantička polja.

 

752 Zajić, Bojana Terminologija đurđevdanskog običaja kod Srba Prilozi proučavanju jezika, (1979), br. 15, str. 155-164

 Spisak literature, uopšte o Đurđevdanju, azbučno uređen rečnik.

 

753 Zelić-Bučan, Benedika Narodni naziv hrvatskog jezika tijekom hrvatske povijesti Jezik, (1970/71), str. 1-18

 Prvi deo članka u kome se prate nazivi od devetog do devetnaestog veka.

 

754 Živković, Sreten Ujednačenje tumačenja gramatičkih pojmova Jezik, 3-4/VIII (1959/60), str.81-91

 Ukazuje na razlike u tumačenju između zagrebačke i beogradske škole i zalaže se za ujednačavanje.

 

Termini i dijalekti

 

755 Vuković, Gordana Žarko Bošnjaković Ljiljana Nedeljkov Nazivi za zaprežnu opremu na terenu Vojvodine Lek 84, str. 27-33

 Osnovne informacije o projektu prikupljanja vojvođanske kolarske terminologije, predstavljanje tri mape sa punktovima prikupljanja informacija.

 

Termini i istorija jezika

 

756 Kašić, Jovan Odnos Pavla Solarića prema leksici književnog dela Lek 88, str. 181-187

 U rešavanju problema nepostojećeg terminosistema, Solarić se opredeljuje za stvaranje domaće terminologije sa osloncem na ruskoslovenski jezik.

 

Termini i leksikografija

 

757 Conrad, Joseph P Termini magičnih čari i ritualnog liječenja u Vukovom rječniku (prema južnoslavenskom materijalu) MSC 17, sv. 1, str. 139-143

 Ukazivanje na termine koji u rječniku nisu zabeležene ali i isticanje Rečnika kao bogatog izvora za proučavanje ove oblasti. Isticanje južnoslovenskih paralela.

 

758 Kalezić, Dimitrije M “Teološka i filosofska terminologija u Vukovu “Rječniku” MSC 17, sv. 1, str. 423-437

 “Analiza ove leksike pokazuje da je u prvi plan isticano površinsko značenje a dubinsko ostalo neraskriveno. Vide se i razlike između dva izdanja “Rječnika”.”

 

759 Ressel, Gerhard Svetlana Ressel Kulinarska terminolgija u Vukovim rečnicima (imenice) MSC 17, sv. 1, str. 235-245

 Izdvajaju se slovenski, turski, germanski, latinsko-romanski, grčki i mađarski sloj termina i predstavlja analiza svakog od njih.

 

Termini i prevođenje

 

760 Zenčuk, Valentina N Teškoće u prevođenju srpskohrvtskoga jezika novih reči i izraza u društveno-političkim i ekonomskim tekstovima MSC 12, sv. 3, str. 127-134

 Na primerima pokazuje da je potrebno ozbiljnije bavljenje ovom oblašću da bi se izbegli termini koji nisu u duhu jezika ili zamućuju suštinu termina.

 

Indeks autora

 

Adamović, Milan 570, 571

Aleksić, Z 297

Alerić, Danijel 298, 299

Ančić-Obradović, Marija 546, 547, 548

Anđelić, Tatomir 300

Anić, Vladimir 301, 572

Arsenijević, Miro L 628

Babić, Stjepan 116, 117, 118, 119, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 50, 508, 51, 52, 53, 573, 574, 575, 576, 629, 630

Babić, Vlado 631

Baotić, Josip 54, 55, 94

Barac-Grum, Vida 324

Barić, Eugenija 120, 325, 326, 327, 632

Barjaktarević, Danilo 328, 329

Barjaktarević, Mirko 47

Batistić, Tatjana 549

Beard, Robert 291

Begović, M 330

Belić, Aleksandar 253, 331, 633

Berić, Grgur 34

Berić, Vesna 121

Bjelica, Nevenka 509, 510

Bogišić, Rafo 332

Bošković, R 511

Bošković, Radoslav 122

Bošnjaković, Žarko 123

Božičević, Juraj 634, 635

Brabcova, Radoslava 636

Brlek, Mijo 124

Brozović, Dalibor 125, 126, 127, 275, 333, 334, 335, 512, 637

Budimir, Milan 336

Bugarski, Ranko 638

Bujas, Željko 114

Bukurić, Mileta 1

Conrad, Joseph P 757

Cvijetić, Ratomir 254

Čale, Frano 337

Češljar, Mirjana 2

Čović, Mirko 338

Ćatić, Igor 639

Ćupić, Drago 128, 339, 624

Dabić, Bogdan 577

Dabić, Bogdan L 513, 514, 578, 579, 580, 581

Dalmacija, Stevo 550

Deković, Darko 340

Delić, Mićo 56

Derossi, Zlata 341

Dešić, Milorad 551, 57, 582

Dezso, Laszlo 269

Dimitrijević, R 342

Dimitrijević, Radmilo 515

Dragičević, Milan 346

Drašković, Vlado 584

Dukat, Vladoje 347

Dunkić, Danijel 348

Đapić, Stevan 640

Đorđić, P 343, 344, 345, 583

Đorđić, Petar 541

Elezović, Gliša 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 502

Fekete, Egon 129, 224, 241, 356

Filipović, Rudolf 585, 586

Finka, Božidar 130, 131, 132, 133, 134, 220, 357, 358, 359, 360, 361, 587, 641, 642

Firščić, Vinko 643

Flora, Radu 135, 588

Friščić, Vinko 644

Gabrić-Bagarić, Darija 136, 516, 645

Gačić, Milica 646

Galetin, Gordana 3

Glibanović-Vajzović, Hanka 517, 518, 626

Glumac, Dušan 35

Gortan, Veljko 647

Gortan-Premk, Darinka 137, 138, 246, 270, 362

Gospodnetić, P 243

Gošić, Nevenka 102, 225, 569, 648

Gračanin, Mihovil 649

Grebenac, Sv 363

Greksić, Ignacije 364

Grickat, Irena 139, 140, 141, 249, 650

Grković, Jasmina 4

Grković, Milica 242, 283, 651

Gudkov, PV 365

Gudkov, Vladimir 142

Gudkov, Vladimir P 143

Gudkov, VP 144

Halilović, Senahid 538

Hamm, Josip 366

Hebib-Valjevac, Naila 5

Hlebec, Boris 145

Hondl, Stanko 367, 589

Horvat, Vladimir 146

Hraste, Mate 147, 368, 369, 652

Hrvatska, Matica 148

Ilesić, Fr 370

Ilić, Vojislav I 149

Ivić, Milka 103, 255, 371, 552, 553, 58

Ivić, Pavle 372, 653, 654

Ivšić, Stjepan 373, 374

Jacobsen, Per 150

Jahić, Dževad 6

Janković, Srđan 655

Janjanin, M 151

Janjić, Čed 375

Jeremić, Dragoljub D 376, 377, 378

Jeretov, R K 590

Jerković, I 591

Jerković, Jovan 226

Jerković, Vera 99

Jocić, Mirjana 656

Jonke, Ljudevit 152, 153, 154, 155, 379, 380, 381, 592

Jovanović, Gordana 156, 227, 256, 48, 519

Jovičić, Drag 593

Jovićević, Radojica 284

Jurančič, Janko 157

Jurančić, Janko 158, 520, 521, 657

Kadić, Marko 658

Kalemeta, Ratimir 382, 383, 384, 385, 386, 659, 660, 661, 662, 663

Kalezić, Dimitrije M 758

Kallay, Juraj 664

Karadža, Mevlida 665

Karadža-Garić, Mevlida 666, 667, 668

Kastropil, Ivo 163

Kasumović, Ahmet 595

Kašić, Jovan 159, 160, 161, 162, 540, 59, 594, 60, 61, 62, 63, 669, 670, 756

Katičić, Radoslav 387, 596, 671

Kiršova, Marijana 251

Kismire, Istvan 244

Klaić, Bratoljub 597

Klajn, Ivan 598

Klasnić, Ivan 164

Knezović, Pavle 228

Kolenić, Ljiljana 229

Konstantinović, Zoran 522

Korać, Gordana 257

Kostić, A 672

Kostić, Aleksandar 673, 674, 675

Kostić, Aleksandar Đ 676

Kostić, D 388

Kostić, Đorđe 523

Kovačević, Marko 554

Kovačević, Slobodan 389

Krasovski, A 599

Kravar, Miroslav 390, 677

Krile, Ivo 555

Kučinić, Branko 391

Kuna, Herta 100, 524

Ladika, Ivo 104

Lalević, M.S. 556

Lalević, Miodrag S 165, 166

Leskovac, Mladen 392

Leskovar, Dragutin 678

Loknar, Vladimir 393, 394, 395, 679, 680

Loknar, Vlado 681

Lončarić, Mijo 682

Lupačova, Larisa I 95

Majić, Veronika 396

Maksić, Mirjana 7

Malbaša, Zdravko 8

Malić, Dragica 167, 168, 169

Mamić, Mile 542

Marjanović, Duš 397

Marković, Blagoje V 33

Marković, Sv 398, 399

Marković, Svetozar 170, 271, 400, 401

Marojević, Radmilo 171, 64

Matešić, Josip 65

Matić, Radoslav 9

Matić, S 402, 600

Matijašević, Jelka 258, 259

Medić, Sanja 36

Melvinger, Jasna 66, 67, 683

Mesinger, Bogdan 172

Mićović, V 105, 403, 404, 68

Mićović, V M 405, 601, 602, 684, 685, 686, 687, 688

Mićović, V.M. 106, 69

Mićović, VM 70

Mihailović, Ljubomir 111, 112, 525

Mihailović, Velimir 526, 603

Mihajlović, Velimir 10, 260, 37, 38, 406, 407, 604, 689, 690, 691, 71, 72

Mihaljević, Milica 506, 692, 693, 694

Mihanović, Mate 408

Mijatović, Julijana 11

Milanović, Branislav 409, 410

Milićević, Blažo 73, 74, 75

Milisavac, Živan 695

Milovanović, Emilija 12

Minčeva, Angelina 107

Minović, Milivoje 261, 557, 696, 697

Mladenović, Aleksandar 173, 230, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 605, 606

Moguš, Milan 237, 419, 420, 76, 77

Molović, Jordan 421

Moskovljević, M.S. 174, 96

Moskovljević, Miloš S 175, 176, 422, 423, 558, 698, 699, 700, 701

Mršević, Dragana 90, 91

Mršević-Radović, Dragana 223, 268, 78, 79

Muljacić, Ante 177

Muljačić, Ante 178

Muljačić, Žarko 46

Musić, Srđan 607, 702

Muždeka, Petar 424

Nametak, Alija 703

Nikolić, Berislav M 39, 425, 426, 80

Nikolić, M 179

Nosić, Milan 180

Novaković, N 427

Novaković, Novak 704

Nyomarkay, Istvan 40, 608

Okuka, Miloš 527, 545, 705

Orožen, Martina 262

Ostojić, Branislav 181

Panov, A 706

Paunov, A 428, 707, 708

Paunov, Aleksandar 81

Pavešić, Slavko 182

Pavičić, Josip 709

Pavić, Krešimir 710

Pavićević, Ilija 711, 712

Pavković, Vasa 183

Pavličević, Dragutin 429

Pavlović, Milivoj 41, 430, 431, 432, 433, 559, 560, 713

Pavlović, Zvezdana 42, 434

Pavlović, Zvezdana M 567

Pavlović-Samurović, Ljiljana 295, 627

Peco, Asim 115, 184, 231, 267, 435, 436, 609, 610, 714

Pelz, Ivan 185, 186, 282, 437

Pešikan, Mitar 187, 188, 189, 190, 276, 285, 30, 43, 438, 528, 715, 716, 717, 97

Peti, Mirko 191

Petravić, Mirko 439

Petrović, Dragoljub 221

Petrović, Živojin 272

Piper, Predrag 250

Pižurica, Mato 13, 14

Plavšić, Prvoslav 238

Polenaković, Haralampie 192

Polenaković, Haralampije 440

Poljanec, Radoslav F 441

Popović, Ivan 442, 443, 444

Popović, Ljubomir 529

Popović, Marija 718

Popović, Milan 445, 446, 447

Pranjić, Krunoslav 530

Pranjković, Ivo 719

Predić, Sv 448, 720

Preradović, Đorđe 82

Prpić, Tomislav 611

Pudić, Ivan 612

Puić, Savo 15

Pujić, Savo 721, 722, 723, 724, 725

Putanec, Valentin 232, 233, 449, 450, 451, 726

Radenković, Ljubinko 49, 93

Radić, D 727

Radić, Prvoslav 193

Radić-Dugonjić, Milana 240

Radojićić, Đorđe Sp 452

Radojićić, St 453

Radović-Tešić, Milica 247, 543

Radulović, Jovan 561

Raguž, Dragutin 280

Rajković, Ljubiša 16

Rammelmeyer, Matthias 613

Remetić, Slobodan N 728

Ressel, Gerhard 263, 759

Rittgasser, Stefan 83

Rode, Matej 92

Rodić, Nikola 101, 544

Rogić, Pavle 194, 195, 196, 197, 454

Rončević, Nikola 455

Samardžija, Marko 113, 614

Savić, Jovan 264

Savić, Svenka 281

Sekereš, Stjepan 18, 615

Sekulić, Ante 19

Seres, David 199

Simčik, Anton 616

Simić, Milorad 20

Simić, Radoje 292

Skok, Petar 203, 730

Skrivanić, G 732, 733

Smailović, Ismet 108, 204, 205, 206, 207, 235, 287, 44, 468

Softić, Sejfudin 734

Soljačić, Ivo 473

Sredanović, Đorđe 736

Stakić, Milan 252

Stančić, Andrija 618

Stančić, Ljiljana 265, 737, 738, 739, 740, 741, 742

Stanić, Milija 22

Stanojčić, Živojin 619, 88

Steininger, Wolfgang 109, 274

Stepanović, Predrag 31

Stevanović, M 475

Stevanović, Mihailo 278, 476, 477, 503, 533, 743

Stevanović, Mihajlo 209, 478

Stevović, I 89

Stijović, Svetozar 110

Stojanov, F 744

Stojanović, Vojislava 296

Subotić, Jelisaveta 23

Subotić, Ljiljana 745

Surdučki, Milan 273

Šaulić, Anica 17, 456

Šegota, Tomislav 198

Šimundić, Mate 200, 201, 290, 457, 458, 459, 460, 617

Šimunović, Petar 286

Šipka, Danko 202, 234, 729

Šipka, Milan 239, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 531, 532, 84, 85, 86, 87

Šito, Daria 562

Škarić, Ivo 467

Škrbina, Zlata 731

Šoć, Pero 469, 470, 471

Šojat, Antun 208, 21, 222, 277, 472

Šojat, Olga 735

Španjol, Nikola 474

Tafra, Branka 210, 236, 266

Tanocki, Franjo 45, 479, 480, 481, 482

Tekavčić, Pavao 483

Tešić, Milošav 211, 505

Težak, Stjepko 212, 504

Tolstoj, Nikita 32

Tolstoj, Nikita I 293

Topolinska, Zuzanna 98

Tošović, Branko 620

Trifunović, Đorđe 484

Trisler, Mirko 485

Trojanović, S 486, 746

Turkalj, Zlatko 747

Urbanczyk, Stanislav 213

Uredništvo, Jezik 487

Urkalo, Milivoj 539

Urkalo, Milivoj M 24

Vajagić, B 748

Vajs, Nada 248

Vasić, P 749

Vasić, Smiljka 214

Verber, Eugen 621

Vince, Zlatko 563

Vitošević, Dragiša 25, 215, 622

Vlahović, Plamenka 294

Vlajić, Spasoje 534

Vlajković, Dragoslav 535

Vončina, Josip 564, 568, 750

Vraneš, Vasilije 488

Vrkljan, Zvonimir 216

Vujanić, Milica 245

Vujičić, Dragan 536

Vujičić, Dragomir 26, 289

Vujin, Milan 217

Vukićević, Petar 489

Vuković, Gordana 27, 288, 751, 755

Vuković, Jovan 490, 491

Vuković, Jovan L 492

Vuković, Nenad 279, 28, 537, 565

Vuković, Zrinka 493

Vušović, D 494, 495

X,  496, 566

Zajceva, Svetlana 218, 29

Zajić, Bojana 752

Zečević, Vesna 497

Zelić-Bučan, Benedika 507, 753

Zenčuk, Valentina N 760

Zlatanović, Momčilo 625

Znika, Marija 500

Zorić, Rade 501

Živanović, Đ 498

Živković, Dragiša 499

Živković, Radoslav 623

Živković, Sreten 219, 754

 

 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa