Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 10

 

ÙCZBA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA W SZKÒLE. MATERIAŁË DLÔ SZKÓLNËCH. PROGRAMY, ROZKŁADY, KONSPEKTY I SCENARIUSZE. Òbróbk: W. Czedrowskô, D. Pioch, J. Tréder, Gduńsk, 2001.

 

Školske 2000/2001. godine su na Gdanjskom univerzitetu otvorene prve u istoriji Postdiplomske kvalifikacione pedagoško-metodičke studije (kurs za usavršavanje) za učenje kašupskog jezika. Studije su obuhvatale 280 sati (140 sati predavanja i 140 pripremnog rada) i sastojale su se iz sledećih segmenata: 1. psihološko-pedagoški, 2. metodika učenja kašupskog jezika, 3. informacije o Kašubima, 4. pedagoška gramatika kašupskog jezika, 5. osnove informatičke tehnike. Polaznici Kursa (41 osoba od 118 prijavljenih) su bili regrutovani među diplomiranim nastavnicima ili onima sa diplomom licencijata, koji su već na neki način inkorporirali kašupski jezik u škole, pre svega među studentima humanističkih smerova, iako su se među njima našli i likovni umetnici, geografi i matematičari.

Rezultat rada Studija je i knjiga pod naslovom Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle (Učenje kašupskog jezika u školi), koju su pripremili V. Kedrovka, D. Pjoh i J. Treder. Čitaoca koji ne vlada kašupskim jezikom o sadržaju knjige informiše poljski podnaslov Programy, rozkłady, konspekty i scenariusze (Programi, rasporedi, nacrti i scenariji). Knjiga počinje predgovorom na poljskom jeziku, koji informiše čitaoca o pionirskom karakteru Kursa, o radovima koje sadrži, autorstva samih učesnika – nastavnika, a završava se, takođe, aneksom na poljskom jeziku, koji daje program Studija, listu predavača i učesnika.

Glavni deo knjige predstavljaju Programi i rasporedi (Programy i rozkłady, tri programa i jedan raspored), kao i Nacrti i scenariji (Konspekty i scenariusze, ukupno 75), koje su izradili sami učesnici Kursa (izrada programa ili nacrta bio je jedan od uslova za dobijanje potpisa). Kako u predgovoru navodi Ježi Treder, „oni sadrže karakter prvih pokušaja” (str. 10) i „retko koji od njih je bio verifikovan u praksi” (str. 10), a „napisani su na kašupskom ili poljskom, iako je u programu Kursa akcenat stavljan na kašupski jezik” (str. 10). Najviše nacrta (11) je ponudila Danuta Pjoh, direktor osnovne škole u Mojušu (Mojusz), opština Šjerakovice (Sierakowice), kartuski okrug. Ona je bila polaznik Kursa, a ujedno je bila i u sastavu nastavničkog kadra (pedagoška gramatika kašupskog jezika).

U okviru prezentiranih programa jedan (Program učenja kašupskog jezika sa elemntima poznavanja Kašuba, Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach) bio je namenjen prvim razredima osnovne škole, a dva preostala Reč o Kašubima (Słowò ò Kaszëbach) i Živimo na moru (Mieszkamy nad morzem) obuhvataju raspon od prvog do šestog razreda osnovne škole. Taj deo knjige završava Raspored materijala za učenje kašupskog jezika sa elementima poznavanja Kašuba (Rozkład materiału nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach) za prvi razred osnovne škole.

Dalje prezentovani Nacrti i scenariji se odnose na časove kašupskog jezika kao posebnog predmeta ili npr. časa poljskog jezika, istorije, geografije, religije, za vreme kojih se uvodi regionalna problematika u nastavu, ređe se govori o radu tzv. regionalnog kružoka. Nisu namenjeni, naravno, najnižim razredima, gde još uvek nema podele na predmete. Pored naslova pojedinih nacrta dati su razredi, za koje su namenjene date lekcije. Pojedini scenariji su planirani da se primenjuju na više časova. Postoje takođe nacrti i scenariji za časove namenjene srednjim i specijalnim školama.

Lingvistička pitanja planirana da se obrade za vreme pojedinih lekcija su često data u podnaslovu nacrta (Leksička vežbanja, Utvrđivanje znanja o pridevu, Samoglasnik ë, Uvođenje samoglasnika ë, O brojevima, Samoglasnik ã, Glas ô, Uvođenje kašupskog samoglasnika ò, Pridevi i imenice, Stvaranje porodice reči, O labijaliozaciji, Kašupski samoglasnici, O kašupskim samoglasnicima ò i ù ili jednostavno Vežbe iz gramatike).

Za vreme časa, o kome je reč u predstavljenim nacrtima, analizira se i tekst iz kašupske književnosti, u mlađim razredima analiza književnih tekstova se povezuje sa uvođenjem gramatičkih pitanja, dok se za vreme časa sa starijim učenicima povezuje analiza sa upoznavanjem autora i njegovog rada, ne samo književnog, ili se na primeru kašupskih tekstova upoznaju nove književne vrste.

U pominjanim nacrtima časova koriste se materijali iz duhovne kulture. U velikom broju pomenutih nacrta autori se na izvestan način obraćaju prošlosti, bajkama.

Elemenat duhovne kulture je i religijska kultura. Postoje časovi, ne samo posvećeni religiji, za vreme kojih se obraća pažnja na tu stranu života Kašuba.

Učenje kašupskog jezika u školi je prva knjiga tog tipa na poljskom tržištu i sigurno će biti korisna nastavnicima koji predaju ili se pripremaju da predaju kašupski jezik u školi.

 

Marek Cibulski (Marek Cybulski)  (Gdanjsk)

 

preveo sa poljskog Dušan-Vladislav Pažđerski  (Gdanjsk)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa