Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

 

DESETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RUMUNSKE GRUPE ZA PRIMENJENU LINGVISTIKU ― GRLA

 

            U Konstanci  ― Eforiju, u Rumuniji održana je deseta međunarodna konferencija rumunske grupe za primenjenu lingvistiku od 29. 05 do 1.06. 2003. god., u izvanrednoj organizaciji prof. dr Tajane Slama-Kazaku koja je predsednik ovog društva, kao i prof. dr Olge Ducu.

            Na ovoj konferenciji bilo je ukupno 27 referata i pet postera, koje smo grupisali tematski u sledeće grupe: prelaznu ― sa interdisciplinarnim pristupom (9), ligvističku (7), sociolingvističku (3), psiholingvističku (3), grupu u kojoj je bilo reči o poremećajima govora (2), informatičku (1) i leksikografsku (1). 

            Bilo je pet postera, od kojih su tri bila sociolingvističkog pristupa, jedan je bio prelaznog tipa i jedan psiholingvističkog.

            U okviru radova sa prelaznim pristupom Loredana Banika iz Rumunije je govorila o „Odbacivanju percepcije svoje ličnosti kroz jezik: o nekim teškoćama u komunikaciji u ustanovama za zbrinjavanje napuštene dece”. Ovaj rad ima psiholingvistički pristup sa osnovama primenjene lingvistike. Brajović-Kentrić Dragica iz Jugoslavije govorila je o „Nekoliko korisnih i zaboravljenih eksperimenata” sa psiholingvističkim pristupom i osnovama primenjene lingvistike i metodike učenja stranog jezika. Cap Ban Marina iz Rumunije je govorila o „Učenju rumunskog jezika sa ili bez nastavnika”. Ovaj rad ima psiholingvistički pristup sa osnovama primenjene lingvistike. Ducu Olga iz Rumunije je govorila o „Manipulaciji političkog diskursa u skupštinskim aktivnostima” sa psihosocijalnim i lingvističkim pristupom jeziku u politici. Januš Arabski iz Poljske je imao referat „Uticaj starosnog uzrasta u usvajanju stranog jezika” sa  psiholingvističkim, neurolingvističkim i metodičko-lingvističkim pristupom. Hudelot Kristijan iz Francuske referisao je o „Uticaju osoba koje čuvaju decu u toku razvitka dečjega govora – o nekim pitanjima o razvitku dijaloga” sa psiholingvističkim i sociolingvističkim pristupom. Kazaku-Slama Tatjana iz Rumunije je govorila o „Snazi i ograničenju u upotrebi jezika i individualne aktivnosti u tome” sa lingvističkim i psiholingvističkim pristupom. Tomesku Domnica iz Rumunije je govorila o „Stranim poslovnim imenima u današnjoj rumunskoj onomastici”  sa lingvističkim i sociolingvističkim pristupom. Vojku Adela iz Rumunije je imala referat na temu „Da li je bilingvizam izvor govornih teškoća” sa lingvističkim pristupom, o dvojezičnosti i poremećajima govora.

            U grupu radova sa sociolingvističkim pristupom spadaju sledeći referati: Dumistraćel Steliana (Rumunija) „Ponavljanje diskursa kao načina kontakta i manipulacije u novinskim tekstovima”, Ponteroto Diana (Italija) „Romantična komedija u američkom filmu: lingvistička analiza”, Todi Aida „O nekim vidovima političkog jezika u savremenoj Rumuniji”.

U grupi radova sa lingvističkim pristupom Kandel Danijel (Francuska) govorila je o „Jeziku i govornicima ― procesima programskog odbacivanja francuskog jezika, nekim teorijskim principima, istoriji i praktičnim rezultatima”, Holis Viorel o „Normi i neslaganju ‘nejasnog’ padeža u rumunskom jeziku”, Janku Viktor (Rumunija) je imao referat na temu  „Da li je fonetski pravopis (jedan glas ― jedno slovo) iluzija fonetskog spelovanja”, Nadrag Lavinija (Rumunija) je govorila o „Uticaju engleskog jezika na rumunski jezik u ekonomiji”, Olos Ana (Rumunija) o „Povezanosti odnosa engleskog jezika i maternjeg jezika prema radovima Mirne Kostas” a Vant Ileana je govorila o „Rumunskim satiričnim novinama. Elementi govornog jezika”.

U radove sa psiholingvističkim pristupom spadaju rad Dragulesku Radula sa temom „Hitler: prevlast diskursom”, L. Andreja (Poljska) „Procenjivanje i konstrukcija ličnog identiteta: pomoću jezika oglasa” i Marin Omer Ioane (Rumunija) „Uloga  jezika doktora i pacijenta u sporazumevanju na onkološkom odeljenju”.

U radove sa poremećajima govora spada rad Balbaie Veronike (Rumunija) „Doprinos govornog terapueta otkrivanju leksičkog i grafičkog opažanja kod afazičara” i rad Tomesku Margarete „Odstupanja u komunikaciji sa govornim poremećajima nosnih glasova (rinolalije), specifične za urođene nedostatke resica i mekog nepca”.

Informatički pristup imao je rad  Popa Elene (Rumunija) – „Da li je kompjuter  ―  kompjuter ili kalkulator”.

Leksikografski pristup imao je rad Dimitresku Marije na temu „Leksičke inovacije – uzroci njihovog bujanja, njihova uloga i njihova korist”.

Među posterima bila su tri rada sa sociolingvističkim pristupom: Aleksandresku Ileana (Rumunija) – „Religiozni tekst kao ponovljeni diskurs u novinarstvu: pozivanje na veru ili, i izazov”, Kristinel Munteanu (Rumunija) „Elementi vrednosti frazeoloških jedinica kao sredstva jezičke manipulacije” i Stroesku Manuele „Poučavanje engleskog jezika prava u Rumuniji”.

Poster Buie Mihaele je imao i lingvistički i sociolingvistički pristup na temu „Verbalne komponente komunikacije u reklamama”, a poster Lung Julijane „Opet o analizi grešaka u nastavi stranog jezika” imao je psiholingvistički pristup.

Organizaciono i sadržajno skup je uspeo jer su učesnici bili oslobođeni između ostalog i briga o smeštaju i hrani. Rad nije bio po sekcijama, već su svi učesnici prisustvovali izlaganju referata koji su bili raznoliki i tematski i po pristupima, a u diskusijama je dolazilo do uzajamnih razmena misli između jezičara kojima je jezik osnovna struka i logopeda ― stručnjaka za poremećaj govora, psihologa koji se bave kognitivnim pristupom jeziku, etičkim i ličnosnim problemima jezika, socilongvističkim likom jezika, kao i uticajima i problemima u jezički različitim zajednicama. Jezik se mogao sagledati sa praktičnog stanovišta ne samo lingvista već i drugih stručnjaka kojima je lingvistika u osnovi rada sa ljudima. Skup je imao interdisciplinarni karakter i bavio se sinhronim problemima jezika kao sredstva za uspešnu komunikaciju.

 

Dragica Brajović-Kentrić  (Beograd)

 

 

 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa