Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 11

Napomena redakcije: Od ovog broja uvodimo novu rubriku u kojoj ćemo davati informacije o odbranjenim magistarskim i doktorskim disertacijama iz lingvistike na fakultetima u Srbiji. Rubriku započinjemo izvodima iz seminarskog rada G. Bursać iz Novog Sada, u kojima se osim podataka navode i teškoće oko njihovog prikupljanja, kao i prilike u kojima se ovakva istraživanja rade. Nepovoljnost prilika ogleda se ne samo u lošoj organizaciji lingvistčkih magistarskih i doktorskih studija na fakultetima u Srbiji, nego i nemogućnosti publikovanja većine odbranjenih disertacija, što je i razlog da informacije o njima objavimo bar na ovaj način u našem časopisu.  

MAGISTARSKE TEZE IZ FILOLOŠKIH I LINGVISTIČKIH DISCIPLINA ODBRANJENE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

(KATEDRA ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU I KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKU)              Cilj ovog priloga[1] je da pruži osnovne podatke o magistarskim studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za Srpski jezik i lingvistiku i Engleski jezik i lingvistiku. Popisani su podaci pohranjeni u arhivi vezani za magistarske radove (ime, prezime kandidata/kandidatkinje, datum magistriranja, oblast iz koje je rađen rad, ime, prezime mentora/mentorke). U arhivima tek od 1981. postoji podatak o mentorima koji su organizovali i vodili magistarske radove, prema odluci Nastavno naučnog veća Odseka ili Fakulteta.Ovim korpusom obuhvaćene su školske godine od 1961/62. do 2000/2001. U uvodu kratko možemo konstatovati da je u našim arhivama nedovoljno podataka o ukupnom obrazovnom programu poslediplomskih studija na visokoškolskoj instituciji kakva je Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Filozofski fakultet, ili pojedinačni odseci i katedre na njemu. Posebno je nedovoljno objedinjenih podataka na jednom mestu o programima i planovima namenjenim postdiplomskim i doktorskim studijama. Redak izuzetak je u tom pogledu publikacija Nikole Grdinića „Postdiplomske studije na Odseku za srpsku i uporednu književnost (1998)”, koju je Filozofski fakulet u Novom Sadu štampao u povodu obeležavanja 25 godina postojanja ovih studija (1973–1998).Pokušaćemo da damo pregled odbranjenih magistarskih radova na Katedri za srpski jezik i lingvistiku počev od 1964. pa do 2001. godine. Pored imena kandidata daćemo oblast iz koje je magistarski rad rađen, zatim temu magistrske teze, mentora pod čijim rukovodstvom je tema rađena kao i sam datum odbrane. SPISAK MAGISTARSKIH RADOVA HRONOLOŠKIM REDOSLEDOM 1.       Dragoljub PetrovićOblast – DijalektologijaTema: Glasovni sistem rovačkog govora Mentor: dr Pavle IvićDatum odbrane 20.1.1964. godine. 2.       Jovan Jerković Oblast – FonetikaTema rada: Glasovna struktura jednosložne reči u srpskohrvatskom književnom jeziku.Mentor: dr Pavle IvićDatum odbrane 13.6.1964. godine. 3.       Vera JerkovićOblast – Staroslovenski jezik Tema rada: Odlike srpske recenzije u Žitiju Simeona Nemanje od Stevana Prvovenčanog – pravopisne i fonetske crte.Mentor: dr Petar ÐorđićDatum odbrane 14. 10. 1964. godine. 4.       Janja ŠakićOblast – LeksikologijaTema rada: Pridevi na -iv i -ljiv.Mentor: dr Milka IvićDatum odbrane 23.12.1964. godine. 5.       Mirko Čanadanović Oblast - Opšta lingvistikaTema rada: Dijalektički pravci u lingvisticiMentor: dr Pavle IvićDatum odbrane 30.6.1965. godine. 6.       Jovan ČanadanovićOblast – SintaksaTema rada: Rečeničke strukture u delima Isidore Sekulić i Jovana DučićaMentor: dr Milka IvicDatum odbrane 30.6.1965. godine. 7.       Zvezdana Stamenković-PavlovićOblast - DijalektologijaTema rada: Konsonantske sekvence u štokavskom dijalektuMentor: dr Palve IvićDatum odbrane 24.12.1965. godine. 8.       Svenka VasiljevOblast – SintaksaTema rada: Sintaksičke konstrukcije s pridevima u srpskohrvatskom književnom jeziku.Mentorka: dr Milka IvićDatum odbrane 4.6.1969.godine. 9.       Gordana Vuković Oblast – SintaksaTema rada: Prilog vremena sadašnjeg u delima Dobrice Ćosića.Mentorka: dr Milka IvićDatum odbrane 14.6.1969. godine. 10.   Lidija DimitrijevOblast – SintaksaTema rada: Sintaksička struktura srpskohrvatskog jezika kao prevedeni ekvivalent ruskih konstrukcija sa infinitivomMentorka: dr Milka IvićDatum odbrane 28. 6. 1969. godine. 11.   Mirjana JocićOblast – MorfologijaTema rada: Glagoli sa sufiksom -isa, -ira, -ova u savremenomsrpskohrvatskom književnom jezikuMentor: dr Pavle IvićDatum odbrane 28. 6.1969. godine. 12.   Milun MarićOblast – SintaksaTema rada: O jeziku „Malog bukvara za veliku decu” Mihajla Maksimovićamentorka: dr Milka IvićDatum odbrane 28.6.1969. godine. 13.   Jasna MelvingerOblast – SintaksaTema: Kolokvijalne sintaksičke strukture u proznim delima naših savremenih pisacaMentorka: dr Milka IvićDatum odbrane 28.6.1969. godine. 14.   Radoslav Blečić Oblast – SintaksaTema rada: Preteritalna vremena u starim srpskim poveljama i pismimaDatum odbrane 24.9.1969. godine. 15.   Jasmina Grković Oblast – Srpskoslovenski jezikTema: Paleografska, ortografska i morfološka ispitivanja Sofijske službe Svetom Savi.Mentor: dr Vera JerkovićČlanovi komisije: dr Aleksandar Mladenović i dr Dragoljub PetrovićDatum odbrane 23.5.1984.godine 16.   Dragica BećaOblast – Analiza diskursaTema rada: Lingvistička analiza kovanica Laze Kostića.Mentor: dr Svenka SavićČlanovi komisije: dr Jovan Kašić i dr Petar MilosavljevićDatum odbrane: 28.2.1986. godine. 17.   Mara AgićOblast – PsiholingvistikaTema rada: Jezik dece na prelasku iz predškolskog u školski (sintaksička, semantička i pragmatička analiza).Mentorka: dr Svenka SavićČlanovi komisuje: dr Jovan Kašić i dr Milorad Radovanović  Datum odbrane: 3. 6. 1986. godine. 18. Mileta Bukumirić Oblast – Dijalektologija Tema rada: Fonetske i morfološke osobine goraždevačkog govora.Mentor: dr Dragoljub PetrovićČlanovi komisije: dr Aleksandar Mladenović i dr Jovan KašićDatum odbrane: 10.4.1986. godine. 19.   Ivona ŽibregOblast – Opšta lingvistika Tema: Pojam presupozicije u lingvistici (s posebnim osvrtom na srpskohrvatski jezik)Mentor: dr Milorad RadovanovićČlanovi komisije: dr Jovan Kašić i dr Svenka SavićDatum odbrane: 21.6.1986. godine. 20.   Miloš Luković Oblast – Istorija jezikaTema: Sintaksičko-stilska svojstva pravnih propisa u Srbiji u razdoblju od 1868. do 1918. godineMentor: dr Jovan JerkovićČlanovi komisije: dr Aleksandar Mladenović i dr Dragoljub PetrovićDatum odbrane: 15.2.1989. godine. 21.   Dušica Grbić Oblast – Srpskoslovenski jezikTema rada: Paleografski opis i pravopis jednog rukopisnog apostola iz 1951. godine. Mentor: dr Vera JerkovićČlanovi komisije: dr Milica Grković i dr Ljiljana SubotićDatum odbrane: 6.10.1990. godine. 22.   Nada Arsenijević Oblast – Kontrastivna lingvistikaTema rada: Najfrekventnije interferentne pojave kod učenika mađarske narodnosti u govornoj produkciji na srpskohrvatskom jeziku.Mentor: dr Jovan JerkovićČlanovi komisije: dr Mirjana Burzan i dr Gordana Vuković Datum odbrane: 30.5.1990. godine. 23.   Milica Bujas Oblast – SintaksaTema rada: Sintaksički postupci za iskazivanje uzroka u delu Ljubomira Nedića, Bogdana Popovića i Jovana Skerlića.Mentor: dr Milorad Radovanović             Članovi komisije: dr Jovan Jerković i dr Gordana Vuković Datum odbrane: 4.10.1990. godine. 24.   Ksenija Minšić Oblast – Srpskoslovenski jezikTema rada: Fonetske i morfološke odlike Apostola iz 1541. godine.Mentor: dr Vera JerkovićČlanovi komisije: dr Milica Grković i dr Ljiljana SubotićDatum odbrane: 6.10.1990. godine. 25.   Ivana AntonićOblast – Analiza diskursa Tema rada: Jezik kao sredstvo ubeđivanja.Mentor: dr Svenka SavićČlanovi komisije: dr Lajoš Genc i dr Vesna PolovinaDatum odbrane: 30.9.1991. godine. 26.   Sofija Rakić-Milojević Oblast – LeksikologijaTema rada: Pastirska terminologija Krivovirskog Timoka.Mentor: dr Dragoljub PetrovićČlanovi komisije: dr Gordana Vuković i dr Mato PižuricaDatum odbrane: 15.11.1991. godine. 27.   Katica ŠkorićOblast – Srpskoslovenski jezikTema rada: Morfološke osobine jednog rukopisnog apostola iz zbirke biblioteke Matice srpske.Mentor: dr Vera JerkovićČlanovi komisije: dr Mato Pižurica i dr Jasmina Grković-MajorDatum odbrane: 24. 12.1992. godine. 28.   Vesna KukoljOblast – PsiholingvistikaTema rada: Adaptacija govora odraslih prema deci u porodičnoj situaciji.Mentorka: dr Svenka SavićČlanovi komisije: dr Lajoš Genc i dr Gordana VukovićDatum odbrane: 25.2.1993. godine. 29.   Nenad KostićOblast – Istorija jezikaTema rada: Filološke napomene uz prevod Stefana Živića sa francuskog na srpski jezik Fenelonovog „Telemaha”.Mentor: dr Aleksandar MladenovićČlanovi komisije: dr Izabela Konstantinović, dr Mato Pižurica i dr Milorad ArsenijevićDatum odbrane: 14.6.1995. godine. 30.   Slobodan PavlovićOblast – DijalektologijaTema rada: Sistemi determinativnih padeža u govoru severozapadne Boke.Mentor: dr Dragoljub PetrovićČlanovi komisije: dr Vera Vasić, dr Jovan Jerković i dr Mato PižuricaDatum odbrane: 18.3.1997. godine. 31.   Radoica LazićOblast – Istorija jezikaTema rada: Postepeno usvajanje Vukove reformisane azbuke posle 1818. godine.Mentor: dr Jovan JerkovićČlanovi komisije: dr Aleksandar Mladenović i dr Mato PižuricaDatum odbrane: 21.1.1998. godine. 32.   Dragana Novaković Oblast – Istorija jezikaTema rada: Antroponimi i patronimi velikog Bečkereka od 1768. do 1800. godine.Mentor: dr Jovan JerkovićČlanovi komisije: dr Milica Grković, dr Gordana Vuković i dr Mato PižuricaDatum odbrane: 28.3.1998. godine. 33.   Gordana ŠtasniOblast – Analiza diskursaTema rada: Odnos jezika i pola u narativima adolescenata.Mentor: dr Svenka SavićČlanovi komisije: dr Vera Vasić i dr Ivana AntonićDatum odbrane: 24.6.1999. godine. 34.   Tamara SarafijanovićOblast – SintaksaTema rada: Relativna rečenica u naučnim tekstovima.Mentor: dr Milorad RadovnovićČlanovi komisije: dr Ivana Antonić i dr Vladislava PetrovićDatum odbrane: 21.7.1999. godine. 35.   Dušanka Zvekić Oblast – SintaksaTema rada: Infinitiv u srpskom i mađarskom jeziku.Mentor: dr Milorad RadovanovićČlanovi komisije: dr Mirjana Burzan i dr Vera VasićDatum odbrane: 10.12.1999. godine. 36.   Danijela Vladić-DavidOblast – Analiza diskursaTema rada: Diskursne osobine pričanja adolescenata.Mentor: dr Svenka SavićČlanovi komisije: dr Vera Vasić i dr Ivana AntonićDatum odbrane: 18.1.2000. godine. 37.   Srđana MilićevićOblast – Sintaksa      Tema rada: Složena rečenica sa sintaksički koordiniranim kopulativnim klauzama.      Mentor: dr Milorad Radovanović      Članovi komisije: dr Ivana Antonić i dr Vladislava Petrović      Datum odbrane: 26.6.2000. godine. 38. Marina Kostić Oblast – DijalektologijaTema rada: Morfološke osobine govora Gornje Gočine.Mentor: dr Dragoljub PetrovićČlanovi komisije: dr Slobodan Remetić i dr Mato PižuricaDatum odbrane: 14.11.2000. godine. 38.   Dijana SavićOblast – Dijalektologija      Tema rada: Pastirska leksika u okolini Laktaša      Mentor: dr Dragoljub Petrović      Članovi komisije: dr Gordana Vuković i dr Mato Pižurica      Datum odbrane: 30.1.2001. godine 39.   Katarina ČelićOblast – SintaksaTema rada: Uporedna analiza tipova prostih rečenica u jeziku udžbenika.Mentor: dr Vladislava Petrović            Članovi komisije: dr Ivana Antonić i dr Ljiljana Petrovički Datum odbrane: 28.9.2001. godine.  Podaci o studijskoj grupi Engleski jezik i lingvistika su vrlo oskudni. Iz podataka se vidi da se radi o odbranjenim magistarskim tezama koje su interdisciplinarne jer su mentori ili članovi komisije bili nastavnici sa drugih studijskih grupa (Srpski jezik i lingvistika kao i Katedra za nemački jezik i književnost) Kod prvog kandidata koji je odbranio svoju magistarsku tezu nemamo podataka koja je to bila oblast, ko je bio mentor i ko su bili članovi komisije. 1. Katica DimitrijevićTema rada: Wynnere and Wastoure i The Parlament of the three AgesDatum odbrane: 21. 4. 1967. godine. 2. Tatjana MilićevićOblast – SintaksaTema rada: Object positions in old English: A generative approach.

Mentor: dr Olga Mišeska-TomićČlanovi komisije: dr Vesna Berić Ðukić i dr Radmila Šević.Datum odbrane: 9.3.2000. godine. 3. Sabina HalupkaOblast – SintaksaTema rada: Pitanja s upitnim rečima u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku: generativni pristup.Mentor: dr Milorad RadovanovićČlanovi komisije: dr Melanija Mikeš i dr Predrag Novakov.Datum odbrane: 7.2.2000. godine. Iz oblasti Srpski jezik i lingvistika ukupno je odbranjeno 40 magistarskih radova na Odseku za Srpski jezik i lingvistiku (ranije Odsek za južnoslovenske jezike) Filozofskog fakuleta u Novom Sadu u periodu od 1961–2001. Na Katedri za Engleski jezik i lingvistiku prema našim podacima magistrirala su tri kandidata.  LITERATURA:Grdinić, Nikola (1998), Postdiplomske studije 1973–1998, Filozofski fakultet, Novi Sad.Savić, Svenka (1984), Mogućnosti i nemogućnosti interdisciplinarnog rada na našem Univerzitetu, Filozofski fakultet, Novi Sad.Savić, Svenka (1995), Trideset godina interdisciplinarnih istraživanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad. Gordana Bursać (

Novi Sad
)


[1] Rad je rađen pod rukovodstvom prof. dr Svenke Savić, a u okviru postdiplomskih studija kao seminarski rad iz predmeta Analiza diskursa, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Građa, počev od 1981, uzeta je iz arhive u studentskoj službi Filozofskog fakuleta u Novom Sadu. Magistarski radovi u periodu od 1964–1981. nalaze se u arhivi katedara.

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa