Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 11

Danko Šipka  (Arizona)

 

RUSISTIČKI LINGVISTIČKI MREŽNI RESURSI

 

Pažljiv posmatrač ruskih mrežnih resursa mogao je tokom poslednjih nekoliko godina primetiti izrazit, kako kvantitativni, tako i kvalitativni, napredak, pogotovo u oblasti leksikografije. Ovde ćemo predstaviti neke ruske lingvističke mrežne resurse koji bi mogli biti od koristi lingvistima i studentima ruskog jezika. Posebna pažnja posvećena je leksikografskim resursima, koji, dati u elektronskoj formi, pružaju neuporedivo šire mogućnosti u poređenju sa štampanim izdanjima.

Treba odmah naglasiti da resursi često menjaju adresu ili prestaju da funkcionišu. Isto tako, njihovo korišćenje nekome ko nije upućen u različite standarde predstavljanja specifičnih slovnih znakova (cp-1251, KOI-8, Unicode, itd.) može predstavljati problem, na primer da ne nalaze odrednicu u rečniku jer nisu podesili odgovarajuću kodnu stranu. U osnovi, korisniku se savetuju dve stvari: a) sve sadržaje koji se mogu preneti na vlastiti računar treba zaista i preneti (nema garancije da će sledećeg dana biti na istom mestu), b) treba biti strpljiv u rešavanju problema sa znakovima – strpljenje će se svakako isplatiti.

Portal Pismenost (http://gramota.ru/gramota.html) koji finansira Minstarstvo informacija RF, uz razne druge sadržaje (npr. mogućnost postavljanja pitanja lingvistima na strani http://spravka.gramota.ru), u delu o rečnicima (http://slovari.gramota.ru) nudi pristup velikom broju ruskih rečnika, među ostalim ortografskom, ortoepskom, sinonima, antonima, onomastičkom, novih reči, žargona, itd.

Portal Vavilonska kula (http://starling.rinet.ru/morphoru.htm) omogućuje pristup dvama zanimljivim resursima. Tu su prvo Ožegovljev jednotomnik, Zaliznjakov gramatički rečnik, te Fasmerov etimološki rečnik (link Ruski rečnici). Drugo, tu je morfološki generator za ruski jezik (link Morfološka analiza). Ono što je posebno važno jeste činjenica da morfološki generator označava i akcenat za svaki oblik reči (npr. svaki padež generisanih oblika imenice). Ovaj resurs je izuzetno vredan za svakog ko uči i podučava ruski jezik. Kad je već spomenut Fasmerov etimološki rečnik, treba reći da je u lajdenskoj indoevropskoj bazi podataka (http://iiasnt.leidenuniv.nl/ied/index2.html), pod linkom Nasleđena slovenska leksika, dostupna i građa Trubačovljevog Etimološkog rečnika slovenskih jezika.

 Strana Laboratorije opšte i kompjuterske leksikologije i leksikografije MGU (http://www.philol.msu.ru/~lex/) pod Korisni linkovi (http://www.philol.msu.ru/~lex/links.htm) omogućuje pristup velikom broju lingvističkih strana, na primer, strani kazanjske lingvističke škole (http://www.kazanlinguist.narod.ru/), analizatoru stilističkih karakteristika ruskih tekstova (http://www.rusf.ru/books/analysis/), itd.

Zanimljivo je da dobar deo opštih rečničkih portala ne beleži činjenicu da je dostupan i Daljev rečnik (http://www.anriintern.com/slovari/RUS/General/Dal.htm)

Iz perspektive primenjene rusistike, posebno treba istaći stranu sa frekvencijskim rečnikom ruskog jezika: http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp. Treba obratiti pažnju da autor podatke o frekvenciji daje koristeći meru broja pojavljivanja na jedan milion reči teksta.

Gramatički priručnici nisu tako dobro zastupljeni kao rečnici. Velika je šteta što je portal http://www.slovari.ru, koji je nudio ne samo različite vrste rečnika nego i druge referentne materijale, na primer najvažnije gramatike, prestao da funkcioniše usled nedostatka sredstava. Ostaje da se nadamo da je prekid samo privremen. Ipak, gramatički sadržaji mogu da se nađu. Na primer, strana http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html daje kratak tabelarni pregled osnovnih ortografskih i gramatičkih problema.

 

Postoje i mesta koja nude pristup različitim lingvističkim izvorima, na primer, katalog pominjane strane Pismenost: http://www.navigator.gramota.ru/ ili strana http://www.teneta.ru/rus/.

Pomenimo i neke druge lingvističke resurese. Provera ortografske ispravnost ruskog teksta može se obaviti na strani: http://www.informatic.ru/orfo_online.aspx. Ruske intencionalne fraze mogu se naći na adresi http://www.asu.edu/clas/reesc/rus3/recet.htm.

Potpuna konkordansa dela F.M. Dostojevskog nalazi se na adresi: http://www.karelia.ru/~Dostoevsky/dostconc/alpha_e.htm. Transkript popularne emisije Eha Moskve „Govorimo ruski” posvećena ruskoj jezičkoj kulturi, može se naći na: http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html

Na kraju treba pomenuti i dvojezične resurse. Posebno su razvijeni rusko-engleski resursi. Pomenimo stranu http://conradish.net, gde su predstavljena najveća dela ruske književnosti sa dodatim interaktivnim rusko-engleskim rečnikom koji omogućuje da se klikne na svaku reč u tekstu i dobije odgovarajuća rečnička odrednica. Veoma dobra koncizna ruska gramatika za govornike engleskog jezika može se naći na strani Roberta Bearda http://www.departments.bucknell.edu/russian/language/. George Mitrevski, na strani: http://www.auburn.edu/~mitrege/RWT/welcome.html, nudi različita interaktivna vežbanja za engleske govornike koji uče ruski. Postoji i čitav niz drugih resursa za engleske govornike koji uče ruski. Primer uklapanja tih resursa u kurs ruskog jezika, može se naći na strani http://www.asu.edu/clas/reesc/rus3 pod „Links”. Različiti tematski rečnici mogu se naći na adresi: http://www.slovarik.ru/slovari.

Nedavno se pojavio sajt balkanske rusistike (http://www.russian.iztok.net/).

 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa