Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 12-13

 

Biljana Sikimić (Beograd)

 

A. A. Plotnikova: ÉTNOLINGVISTIČESKAJA GEOGRAFIJA JUŽNOJ SLAVII. Moskva 2004,  str. 768.

 

Knjiga Ane Arkadjevne Plotnikove „Etnolingvistička geografija južnih Slovena“ (Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii), Moskva 2004,  rezultat je višedecenijskog autorkinog rada u timu etnolingvističke škole pri Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka u Moskvi. Predstavnici ovog interdisciplinarnog pravca (svi po osnovnoj formaciji lingvisti) istražuju arealno raspoređivanje terminološke leksike i frazeologije koja pokriva fenomene tradicionalne slovenske duhovne kulture. Tokom niza godina, u okviru ove lingvističke škole, razrađena je metodologija etnolingvističkog kartografisanja, metodologija izrade leksičkih karata i lingvističkih atlasa, koja je vodila računa i o rezultatima prethodnika u oblasti  kartografisanja etnografske i folklorne građe.

Knjiga A. A. Plotnikove, na osnovu nekoliko desetina karata sa južnoslovenskom građom, analizira mogućnosti kartografisanja u etnolingvistici (kartografisane su pojave koje istovremeno pripadaju lingvistici i etnografiji). Osnovni cilj ovog postupka je određivanje „dijalekata“ tradicionalne duhovne kulture južnih Slovena. Terminom etnokulturna leksika autorka označava leksiku tradicionalne narodne duhovne kulture (iako se ovaj termin koristi uslovno, on je pogodan za opisivanje složenog odnosa formalnog i sadržajnog plana razmatrane leksike kulturno-jezičkih i etničkih tradicija). Razrada ovako koncipirane naučne problematike, povezane sa pojmom «dijalektologija kulture», u ovoj knjizi je ostvarena na materijalu terminološke leksike obreda i narodne mitologije, pri čemu veliki značaj ima «etnokulturni kontekst» funkcionisanja termina, odnosno ekstralingvističke odlike istraživane leksike.

Do sada je arealno istraživanje slovenske leksike ograničavano na opisivanje  rasporeda samih leksema ili njihovih značenja u lingvističkom prostoru. Lingvisti, uglavnom, nisu istraživali vanlingvističke odlike ove leksike, mada je lingvogeografsko istraživanje terminologije tradicionalne duhovne kulture nemoguće bez vođenja računa o etnokulturnom kontekstu termina, kako na etapi pripremne obrade kartografisanog materijala (izbor leksičkih jedinica koje će biti kartografisane), tako i na svim kasnijim etapama u radu (izbor uslovnih znakova za kartografisanje, utvrđivanje izoglosa, analiza karata, analiza dobijenih areala i sl.). Kartografisanje pojava tradicionalne duhovne kulture bilo je razvijano prevashodno u okviru etnografije, ali su odgovorajuća terminologija i osobenosti njenog funkcionisanja u jezičkom prostranstvu ostajala van vidokruga etnološke geografije. Istraživanja N.I. Tolstoja i njegovih učenika, u koje spada i A. A. Plotnikova, mogu se smatrati za preokret ka nerazlučivom izučavanju „reči i kulture”, „jezika i kulture”, kao i jezika i kulture u lingvističkom i kulturološkom prostoru.

Knjiga je posvećena proučavanju areala na osnovu kartografisanja leksike odgovarajućih vanlingvističkih pojava, pa se primenjeni metodološki postupak može porediti sa već primenjenim postupcima u izradi atlasa kulturnih dijalekata južnih Slovena. Danas postoji nekoliko sličnih pokušaja lingvogeografskog i lingvističkog proučavanja južnoslovenskog dijalekatskog kontinuuma: ovde, pre svega, treba pomenuti atlas V. Pomjanovske (1970) koji poredi južnoslovenske govore u svetlosti tvorbenih fakata sa 73 karte, zatim studiju L. V. Kurkine (1992) o dijalekatskoj strukturi praslovenskog jezika na osnovu južnoslovenske leksičke građe, monografiju G. A. Cihuna o tipološkim problemima balkansko-slovenskog jezičkog areala (1981) i lingvogeografske radove M. Mladenova na osnovu bugarske dijalekatske leksike. Na teorijskom, metodološkom i praktičnom planu, poseban značaj za koncepciju  knjige A. A. Plotnikove imali su radovi N. I. Tolstoja posvećeni slovenskoj i posebno južnoslovenskoj leksici u arealnom aspektu.

I u južnoslovenskoj etnografskoj tradiciji postoje pokušaji upoređivanja obrednih komponenata zabeleženih u mešanim dijalekatskim zonama. Tako je 1963. godine etnograf Petar Kostić (u „Glasniku Etnografskog muzeja“ broj 26 iz 1963) objavio rad o razlikama u novogodišnjim praznicima u oblastima kosovsko-resavskog i mlađeg hercegovačkog govora. Godine 1968. bugarski etnograf S. Genčev objavio je metodološki sličan rad iz oblasti pogrebnih obreda na obe strane granice jata u severnoj Bugarskoj. Oba autora za poređenje lokalnih pojava narodne kulture koriste u lingvistici ustanovljeno dijalekatsko razgraničenje srpskog, odnosno bugarskog jezika.

U okviru međunarodnog projekta „Mali dijalektološki atlas balkanskih jezika“ (na kome se radi od sredine devedesetih godina, a čiji je  probni tom objavljen 2003. u Minhenu) predviđeno je i kartografisanje fakata balkanske tradicijske duhovne kulture. Ideografski upitnik, primenjen u okviru navedenog projekta, izradila je upravo A.A. Plotnikova (on je kasnije primenjen i u ovoj knjizi) a fokusiran je pre svega na pitanja tradicionalne duhovne kulture balkanskih Slovena. Ovaj upitnik kao osnovne teme uključuje narodni kalendar, neke poljoprivredne običaje, običaje životnog ciklusa (sa podtemama: rođenje, svadba i smrt) i narodnu mitologiju. U okviru ovih univerzalnih tema izdvojen je skup osobenosti koje su se, na osnovu prethodnih istraživanja, mogle smatrati za «balkanske», u konkretnom slučaju – zajedničke za nekoliko balkanskih tradicija a neregistrovane van Balkana ili svojstvene samo jednoj tradiciji, a po tipu i karakteru uklopljene u balkanski model sveta. Popunjavanje ovako dobijene mreže odlika terenskim istraživanjima i podacima iz štampanih izvora (etnografskih, dijalektoloških, leksikografskih i dr.), omogućilo je koncentrisanje na najstabilnije u okviru „balkanskog” ili – „balkansko-slovenskog”. Termin balkansko-slovenski ima u knjizi A.A. Plotnikove poseban „geografski” sadržaj; on odražava arealne karakteristike svojstvene nizu balkanskih tradicija u sferi pojava južnoslovenske narodne duhovne kulture. Granice ovako dobijenih areala određuju se snopovima izoglosa i izodoksi.

Terminološka leksika tradicionalne duhovne kulture praktično nije istraživana po pitanju deljenja južnoslovenskog kulturno-jezičkog prostora i njene semantike, unutrašnje forme, motivacionih odlika, a takođe i simbolike, vanlingvističkih karakteristika i konteksta funkcionisanja. Naime, sve do pojave ove knjige A.A. Plotnikove nisu postojale karte koje bi odražavale geografsku rasprostranjenost terminološke leksike duhovne kulture na prostoru svih južnoslovenskih jezika i tradicija. Ipak, postojali su za dalja istraživanja dragoceni etnolingvistički i etnografski radovi posvećeni pojedinim temama u okviru posebnih tradicija, na primer, vrlo sistematično obrađen bugarski etnokulturni areal i prelazne zone (u radovima S. Grebenarove, O. Mladenove, I. Sedakove i J. Uzenjove), a na temu „poklada” postoji i probni tom Etnografskog atlasa Jugoslavije. A. A. Plotnikova pokušava da predstavi geografiju tradicionalne duhovne kulture na osnovu leksičkih, odnosno terminoloških realizacija u prostoru južnoslovenskog teritorijalnog kontinuuma. U tom cilju autorka ističe važnost geografskog odnosa leksičkih i vanlingvističkih fenomena kulturno-jezičkog prostora. Za sazdavanje relevantne arealne slike i mogućnosti upoređivanja raznih tematskih karata, u ovoj knjizi je razmotren geografski raspored terminološke leksike iz osnovnih sfera narodne kulture. Kako je u pitanju prvi pokušaj usmerenog kompleksnog etnolingvističkog istraživanja geografske slike niza genetski i teritorijalno povezanih slovenskih tradicija, arealoškom delu knjige prethodi teorijsko zasnivanje predloženih istraživačkih metoda, opis osobenosti kulturno jezičkih jedinica koje se istražuju i načina njihovog etnolingvističkog kartografisanja. Pored toga, analizirani su i izvori etnolingvističkih informacija po pitanju njihove pogodnosti za geografsko izučavanje jezika i kulture južnih Slovena (poglavlje „Etnolingvistika i problemi kartografisanja”). Drugi deo knjige (poglavlje „Južnoslovenska etnokulturna leksika u svetlu arealnih suprotnosti”), posvećen je geografskom opisu terminološke leksike nekih fragmenata narodnog kalendara, porodičnih obreda i narodne mitologije, ilustrativnih sa tačke gledišta raščlanjivanja južnoslovenskog dijalekatskog kontinuuma. Jezički materijal je razmotren u tesnoj vezi sa podacima o narodnim obredima, verovanjima i folklorom. Uz svaki pododeljak priložena je etnolingvistička karta koja predstavlja rezultate kulturno-jezičke analize terminološke leksike i njenog vanlingvističkog konteksta u geografskoj projekciji. Osnovni korpus karata karakteriše kompleksno predstavljanje  leksičkih pojava i odgovarajućih vanlingvističkih podataka.

Uvodno poglavlje „Etnolingvistika i problemi kartografisanja“ sačinjavaju sledeći odeljci: „Jezik kulture i kulturni dijalekti”, „Predmet i metode etnolingvističkog kartografisanja“, „Južnoslovenske etnokulturne pojave i terminologija tradicionalne narodne duhovne kulture kao objekat kartografisanja“ (sa priloženim bazičnim leksičkim upitnikom) i „Izvori za kartografisanje etnolingvističkog materijala». Centralno poglavlje naslovljeno je „Južnoslovenska etnokulturna leksika u svetlosti arealnih suprotnosti“, ovde posle uvodnih napomena slede iscrpni etnolingvistički članci posvećeni pojedinim temama. Iz narodnog kalendara odabrane su sledeće teme: hrononimi „mišiji dan“, „vučji dani“, „medveđi dan“, hrononimi za Božić (u okviru kojih pada u oči veoma indikativna arealna podela Koleda/Božić), božićni hleb (termin i vrste hlebova), božićni figuralni hleb, termini za badnjak, zimske maskirane grupe (imenovanja od + star-, + děd-, +bab-), novogodišnje grupe (nazivi od +surva-), poslednji dan poklada, pokladne i letnje ritualne vatre, pokladna igra sa okačenim predmetima, martovski rituali, verovanja i legende („Baba Marta”, „martenica”), dan sv. Jeremije i basma protiv zmija, prolećni i letnji ophodi devojaka i, na kraju – prolećni/letnji okazionalni obred izazivanja kiše.

U okviru običaja  životnog ciklusa detaljno je analiziran i katrografisan ženski praznik povodom rođenja deteta, zatim termini za košuljicu, posteljicu, nakonče (dete kao učesnik svadbe), termini za tuženje/oplakivanje, daću posle pogreba i daću tokom kalendarske godine. Iz oblasti narodne mitologije obrađeni su – vila, vampir, veštica, demon-junak i njegovi protivnici, demon-domaćin mesta, duh nekrštenog deteta i demoni sudbine. Sve ove prave male etnolingvističke studije odlikuju se potpunom ekscerpcijom južnoslovenske etnografske i leksikografske građe koja je dopunjena terenskim istraživanjima autorke. Analiza svake pojedine teme pokazuje zone inovacija, zone balkanizama, odnose istok – zapad, jezgro i periferiju. Kao kompaktne areale A.A. Plotnikova izdvaja: zapadni hrvatsko-slovenački; srpsko-bugarska granična zona; južni balkanoslovenski pojas; centralni južnoslovenski areal (koji je određen na osnovu suprotstavljanja arhaične južnoslovenske periferije); centralna balkanoslovenska zona (uključuje makedonsku, zapadno bugarsku, srpsku, crnogorsku i u nizu slučajeva – istočnohercegovačku tradiciju); i makedonsko-južnosrpsko-zapadnobugarski „klin”. Na osnovu etnokulturne leksike i konteksta koji je motivišu izdvajaju se izoglose (izolekse, izoseme i izodokse), koje imaju karakter spoljašnjih i unutrašnjih granica velikih arealnih oblasti.

Završno poglavlje naslovljeno je sa „Južnoslovenski areali“, ono se, posle uvodnih napomena, sastoji od šest odeljaka: „Istok i zapad južnoslovenskog prostranstva», „Srpsko-bugarsko pograničje“, „Makedonski areal u okruženju južnoslovenske tradicije“, „Južni balkanskoslovenski pojas“, „Južnoslovenski zapad – opšte i posebno“ i „Centralna i lateralne zone južnoslovenskog lingvističkog prostora“. Sledi zaključak pod naslovom „Kulturno-jezički arealni u južnoslovenskom dijalekatskom prostoru“ i karte (339–721). Među kartama će svakako najveću pažnju privući one koje ilustruju južnoslovenske areale: III-1a. četiri izodokse koje južnoslovenski prostor dele na „istok“ i „zapad“ (nazivi duha zaštitnika mesta; pokladne vatre i baklje;  termini vampir : vukodlak; postojanje obreda „zeleni Juraj“); III-1b. tri izodokse koje teku približno po liniji razgraničenja kosovsko-resavskih i prizrensko-timočkih govora (nazivi „vučjih dana“, nazivi „mišjeg dana“, termini vila, samovila za demonsko biće tipa „vila“), III-1v. tri izodokse koje teku približno današnjom državnom granicom Srbije i Srbije i Makedonije  (novogodišnji ophod „survakara“, običaj „martenica“ i proslavljanje prvog marta). Veoma je indikativna karta (III-2) mikroarela koji obuhvataju istočnu Srbiju, zapadnu Bugarsku i severoistočnu Makedoniju (predsvadbeni ritual „lada“, tenac kao termin za „vampira“, svirac termin za „demona nastalog od umrlog nekrštenog deteta“, pastorče termin za „nakonče“ i sirovari termin za novogodišnji ophod maskiranih lica). Tu su još i karte koje ilustruju makedonsko-južnosrpsko-zapadnobugarski areal, južni balkanskoslovenski pojas, zapadni slovenačko-hrvatski pojas i suprotstavljenost južnoslovenskog centra i periferije.

Pored svog nespornog značaja za različite lingvističke discipline (dijalektologiju, etimologiju i balkansku lingvistiku pre svega), ova studija indirektno podstiče reafirmaciju ozbiljnih lingvističkih terenskih istraživanja na Balkanu, a posebno u Srbiji i Crnoj Gori. Autorka A. A. Plotnikova tokom niza godina lično je obavljala terenska istraživanja nekoliko punktova u Srbiji (Donja Kamenica, Ravna, Novo Korito, Ravna Gora, Jablanica i Gornji Visok u istočnoj Srbiji, zatim u selima Dragačeva i na planini Goliji), u Makedoniji (sela Peštani i Teovo) i u Bugarskoj (sela Železna i Avren). Zbog svog interdisciplinarnog pristupa knjiga će biti dragocena i nizu drugih humanističkih disciplina, koje, posebno na Balkanu danas, uglavnom zanemaruju areološki pristup.

Uvidom u količinu pitanja predviđenih upitnikom (i obrađenih raznim nivoima istraživanja), zatim poređenjem sa brojem tema analiziranih u knjizi, jasan je obim istraživačkog posla koji je morao biti obavljen u pripremnoj fazi knjige, ali je zbog svog izuzetno velikog obima morao izostati. Ostaje da se nadamo da će A.A. Plotnikova i taj deo materijala, svakako od ne manje važnosti za južnoslovensku etnolingvistiku, učiniti bar delimično dostupnim naučnoj javnosti. Odavno prisutna u balkanskoslovenskoj lingvistici, A.A. Plotnikova i ovom svojom knjigom obavezuje slaviste i balkanologe da pokušaju da slede njene visoke naučne zahteve.

197 komentara »

 1. ways to get pregnant…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by ways to get pregnant — July 23, 2014 @ 8:19 am

 2. how to help get pregnant…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by how to help get pregnant — July 23, 2014 @ 10:18 am

 3. criminal defense amarillo…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by criminal defense amarillo — July 23, 2014 @ 6:19 pm

 4. attorney tallahassee…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by attorney tallahassee — July 23, 2014 @ 6:22 pm

 5. personal injury lawsuit settlement brownsville…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by personal injury lawsuit settlement brownsville — July 23, 2014 @ 6:26 pm

 6. personal injury settlements saginaw…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by personal injury settlements saginaw — July 23, 2014 @ 7:26 pm

 7. Refer To This Site…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Refer To This Site — July 24, 2014 @ 4:01 am

 8. Continued…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Continued — July 24, 2014 @ 8:05 am

 9. best dui lawyer brownsville…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by best dui lawyer brownsville — July 25, 2014 @ 8:28 am

 10. CPA Evolution Reviews…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by CPA Evolution Reviews — July 25, 2014 @ 4:17 pm

 11. landscaping designs carlsbad…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by landscaping designs carlsbad — July 25, 2014 @ 5:37 pm

 12. Check This Site Out…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Check This Site Out — July 26, 2014 @ 2:29 am

 13. stress therapy boston…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by stress therapy boston — July 26, 2014 @ 5:17 am

 14. read the full info here…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by read the full info here — July 26, 2014 @ 5:51 am

 15. simply click the next web page…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by simply click the next web page — July 26, 2014 @ 7:16 am

 16. dental insurance implants Elk Grove…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by dental insurance implants Elk Grove — July 26, 2014 @ 6:13 pm

 17. teeth whitening specials Elk Grove…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by teeth whitening specials Elk Grove — July 26, 2014 @ 8:00 pm

 18. work injury lawyers st paul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by work injury lawyers st paul — July 26, 2014 @ 9:48 pm

 19. advanced weight loss sacramento…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by advanced weight loss sacramento — July 26, 2014 @ 10:36 pm

 20. penalty for drink driving baton rouge…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by penalty for drink driving baton rouge — July 27, 2014 @ 3:19 am

 21. click the up coming internet site…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by click the up coming internet site — July 27, 2014 @ 4:30 am

 22. toyota scion Elk Grove CA…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by toyota scion Elk Grove CA — July 27, 2014 @ 5:29 am

 23. get a bigger bum…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by get a bigger bum — July 27, 2014 @ 6:40 am

 24. twitter athletes…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by twitter athletes — July 27, 2014 @ 6:45 am

 25. apartments for sale aventura…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by apartments for sale aventura — July 27, 2014 @ 7:45 am

 26. review…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by review — July 27, 2014 @ 8:30 am

 27. %anchor_text%…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by %anchor_text% — July 27, 2014 @ 9:29 am

 28. related resource site…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by related resource site — July 27, 2014 @ 10:52 am

 29. junk mail…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by junk mail — July 27, 2014 @ 4:32 pm

 30. Personal Trainer Inwood NYC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Personal Trainer Inwood NYC — July 27, 2014 @ 5:59 pm

 31. washington heights dentist…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by washington heights dentist — July 27, 2014 @ 7:17 pm

 32. Miami Driving School…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Miami Driving School — July 28, 2014 @ 5:39 am

 33. teeth whitener Elk Grove…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by teeth whitener Elk Grove — July 28, 2014 @ 10:11 am

 34. nobel dental implants Elk Grove…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by nobel dental implants Elk Grove — July 28, 2014 @ 10:14 am

 35. cost of teeth whitening Elk Grove…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by cost of teeth whitening Elk Grove — July 28, 2014 @ 11:16 am

 36. simply click the up coming internet site…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by simply click the up coming internet site — July 28, 2014 @ 4:12 pm

 37. carpet cleaning price California…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by carpet cleaning price California — July 28, 2014 @ 7:00 pm

 38. macnoje.centerblog.net…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by macnoje.centerblog.net — July 28, 2014 @ 7:27 pm

 39. visit the up coming internet page…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by visit the up coming internet page — July 29, 2014 @ 12:26 am

 40. link web site…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by link web site — July 29, 2014 @ 4:54 am

 41. car detail houston shreveport…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by car detail houston shreveport — July 29, 2014 @ 1:29 pm

 42. gluteboost discount…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by gluteboost discount — July 29, 2014 @ 3:00 pm

 43. dental clinic bronx new york…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by dental clinic bronx new york — July 29, 2014 @ 5:24 pm

 44. cosmetic gift box…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by cosmetic gift box — July 29, 2014 @ 8:17 pm

 45. Full Write-up…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Full Write-up — July 29, 2014 @ 8:22 pm

 46. real estate books…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by real estate books — July 30, 2014 @ 1:59 am

 47. Automotive Shop Tallahassee…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Automotive Shop Tallahassee — July 30, 2014 @ 5:14 am

 48. Made A Post…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Made A Post — July 30, 2014 @ 6:53 am

 49. Refer To This Page…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Refer To This Page — July 30, 2014 @ 7:48 am

 50. Car Service In Amarillo…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Car Service In Amarillo — July 30, 2014 @ 7:06 pm

 51. hosted voip for business New York City…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by hosted voip for business New York City — July 30, 2014 @ 10:37 pm

 52. Hard Money Lenders California…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Hard Money Lenders California — July 31, 2014 @ 3:35 am

 53. similar website…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by similar website — July 31, 2014 @ 5:45 am

 54. injury law firms knoxville…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by injury law firms knoxville — July 31, 2014 @ 2:22 pm

 55. sip phone lines New York…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by sip phone lines New York — July 31, 2014 @ 4:42 pm

 56. need a lawyer oxnard…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by need a lawyer oxnard — July 31, 2014 @ 4:50 pm

 57. click here for more info…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by click here for more info — August 1, 2014 @ 5:17 am

 58. perleche treatment…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by perleche treatment — August 1, 2014 @ 2:01 pm

 59. speed ranking system…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by speed ranking system — August 1, 2014 @ 2:55 pm

 60. discount RunClick Webinar And Video Conferencing…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by discount RunClick Webinar And Video Conferencing — August 1, 2014 @ 5:36 pm

 61. http://webifiedgames.com/index.php?task=profile&Id=454812…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by http://webifiedgames.com/index.php?task=profile&Id=454812 — August 1, 2014 @ 8:07 pm

 62. http://claudioxvca.wordpress.com…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by http://claudioxvca.wordpress.com — August 2, 2014 @ 8:35 am

 63. unamoda03.weebly.com…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by unamoda03.weebly.com — August 2, 2014 @ 10:35 pm

 64. sip service providers New York City…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by sip service providers New York City — August 3, 2014 @ 4:22 am

 65. beagle dog…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by beagle dog — August 3, 2014 @ 8:22 am

 66. Vid Infusion Fraud…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Vid Infusion Fraud — August 3, 2014 @ 9:31 am

 67. Ant Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Ant Pest Control Abbotsford BC — August 3, 2014 @ 10:29 am

 68. Gyms In Stockbridge GA…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Gyms In Stockbridge GA — August 3, 2014 @ 6:00 pm

 69. lawn care services in mcdonough ga…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by lawn care services in mcdonough ga — August 3, 2014 @ 8:47 pm

 70. Pest Control Shop Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Shop Abbotsford BC — August 4, 2014 @ 8:09 am

 71. Pest Report Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Report Abbotsford BC — August 4, 2014 @ 1:45 pm

 72. how to make teeth whiter Elk Grove CA…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by how to make teeth whiter Elk Grove CA — August 4, 2014 @ 3:08 pm

 73. note 3…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by note 3 — August 5, 2014 @ 8:33 pm

 74. Tourist Information Sites Cranbrook…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Tourist Information Sites Cranbrook — August 5, 2014 @ 9:28 pm

 75. Pakaian Anak Keren…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pakaian Anak Keren — August 6, 2014 @ 8:50 am

 76. plan cul discret…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by plan cul discret — August 6, 2014 @ 4:16 pm

 77. Beli hair clip murah…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Beli hair clip murah — August 6, 2014 @ 8:28 pm

 78. get a bigger butt…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by get a bigger butt — August 7, 2014 @ 5:41 am

 79. Pest Management Association Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Management Association Abbotsford BC — August 8, 2014 @ 10:15 am

 80. Commercial Pest Management Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Commercial Pest Management Abbotsford BC — August 8, 2014 @ 3:23 pm

 81. Commercial Pest Control Companies Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Commercial Pest Control Companies Abbotsford BC — August 8, 2014 @ 9:04 pm

 82. House Pests Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by House Pests Abbotsford BC — August 9, 2014 @ 3:23 pm

 83. http://diverse.unm.edu/go/annoncesplanscul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by http://diverse.unm.edu/go/annoncesplanscul — August 10, 2014 @ 2:37 am

 84. plan q toulouse gratuit…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by plan q toulouse gratuit — August 10, 2014 @ 10:56 am

 85. http://tonplanqblack.info…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by http://tonplanqblack.info — August 10, 2014 @ 10:59 am

 86. Commercial Exterminator Service Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Commercial Exterminator Service Abbotsford BC — August 10, 2014 @ 4:28 pm

 87. Free Trial Phone Chat 2014…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Free Trial Phone Chat 2014 — August 10, 2014 @ 4:49 pm

 88. Ant Control Company Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Ant Control Company Abbotsford BC — August 10, 2014 @ 5:08 pm

 89. Industrial Pest Control Services Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Industrial Pest Control Services Abbotsford BC — August 10, 2014 @ 8:13 pm

 90. annonce plan cul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by annonce plan cul — August 11, 2014 @ 9:41 pm

 91. le plan q…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by le plan q — August 12, 2014 @ 5:34 am

 92. rencontre Femme plan cul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by rencontre Femme plan cul — August 12, 2014 @ 8:11 am

 93. http://xib.me/…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by http://xib.me/ — August 12, 2014 @ 10:41 am

 94. clarisonic…

  BE arousing the segment of war at this time the dust also discovered surroundings of different, take away like this again isn’t what good affair to the segment dust….

  Trackback by clarisonic — August 18, 2014 @ 2:29 pm

 95. clarisonic…

  You actually make it appear really easy with your presentation but I in finding this topic to be actually something that I feel I might by no means understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m looking ahead for your next pos…

  Trackback by clarisonic — August 18, 2014 @ 2:30 pm

 96. Lawn Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Lawn Pest Control Abbotsford BC — August 21, 2014 @ 3:02 pm

 97. ac service lauderhill…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by ac service lauderhill — August 22, 2014 @ 1:57 am

 98. Pest Control Wasp Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Wasp Abbotsford BC — August 26, 2014 @ 9:06 am

 99. Bed Bug Spray Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Bed Bug Spray Abbotsford BC — August 26, 2014 @ 6:23 pm

 100. Snow Plowing Rates Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Snow Plowing Rates Abbotsford — August 26, 2014 @ 7:34 pm

 101. Exterminating Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Exterminating Abbotsford BC — August 26, 2014 @ 9:23 pm

 102. Pest Spider Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Spider Control Abbotsford BC — August 26, 2014 @ 9:40 pm

 103. How To Control Pests Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by How To Control Pests Abbotsford BC — August 26, 2014 @ 10:56 pm

 104. Pest Elimination Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Elimination Abbotsford BC — August 27, 2014 @ 12:31 am

 105. Safe Pest Control Home Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Safe Pest Control Home Abbotsford BC — August 27, 2014 @ 4:38 pm

 106. Fake Oakley Speechless…

  배치 파일로 하냐, 실행 파일로 하냐 정도 차이입니다….

  Trackback by Fake Oakley Speechless — August 28, 2014 @ 11:56 am

 107. Wildlife Animal Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Wildlife Animal Control Abbotsford BC — August 28, 2014 @ 4:18 pm

 108. Landscaping Services Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Landscaping Services Abbotsford — August 28, 2014 @ 5:19 pm

 109. Reliable Snow Removal Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Reliable Snow Removal Abbotsford — August 29, 2014 @ 1:16 am

 110. Pigeon Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pigeon Control Abbotsford BC — August 29, 2014 @ 7:34 am

 111. Cheap Things To Do With Children Cranbrook…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Cheap Things To Do With Children Cranbrook — August 29, 2014 @ 4:18 pm

 112. Pest Control Residential Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Residential Abbotsford BC — August 29, 2014 @ 10:20 pm

 113. Help Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Help Pest Control Abbotsford BC — August 29, 2014 @ 11:52 pm

 114. Commercial Snow Removal Rates Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Commercial Snow Removal Rates Abbotsford — August 30, 2014 @ 1:23 pm

 115. Pest Control Hornets Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Hornets Abbotsford BC — August 30, 2014 @ 3:27 pm

 116. How To Control Bed Bug Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by How To Control Bed Bug Abbotsford BC — August 31, 2014 @ 1:04 am

 117. Fake Oakley Mars…

  Thanks for some other informative website. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect approach?…

  Trackback by Fake Oakley Mars — August 31, 2014 @ 3:01 am

 118. Squirrel Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Squirrel Pest Control Abbotsford BC — August 31, 2014 @ 11:28 am

 119. Rat Control Companies Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Rat Control Companies Abbotsford BC — August 31, 2014 @ 12:07 pm

 120. Landscaping Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Landscaping Abbotsford — August 31, 2014 @ 2:00 pm

 121. Termite Exterminator Service Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Termite Exterminator Service Abbotsford BC — August 31, 2014 @ 7:02 pm

 122. Best Home Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Best Home Pest Control Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 12:50 am

 123. Snow Clearing Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Snow Clearing Abbotsford — September 1, 2014 @ 9:37 am

 124. Spiders Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Spiders Control Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 9:57 am

 125. Animal Control Raccoon Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Animal Control Raccoon Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 5:16 pm

 126. How To Kill Bed Bugs Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by How To Kill Bed Bugs Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 6:50 pm

 127. Pest Control Home Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Home Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 9:47 pm

 128. Rat Pest Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Rat Pest Abbotsford BC — September 1, 2014 @ 10:10 pm

 129. Pest Inspection Cost Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Inspection Cost Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 12:04 am

 130. Pests In The Home Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pests In The Home Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 2:29 am

 131. Termite Inspection Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Termite Inspection Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 4:40 am

 132. Environmental Pest Control Services Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Environmental Pest Control Services Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 9:39 am

 133. Rodent Pests Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Rodent Pests Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 10:31 am

 134. Spring Fertilizer Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Spring Fertilizer Abbotsford — September 2, 2014 @ 12:19 pm

 135. Termite Control Cost Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Termite Control Cost Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 12:35 pm

 136. What Pest Control Company Is The Best Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by What Pest Control Company Is The Best Abbotsford BC — September 2, 2014 @ 1:26 pm

 137. Fake Oakley Monster Pup…

  You have made some decent points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site….

  Trackback by Fake Oakley Monster Pup — September 2, 2014 @ 5:11 pm

 138. Control Of Bed Bugs Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Control Of Bed Bugs Abbotsford BC — September 3, 2014 @ 7:35 am

 139. Termite Control Services Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Termite Control Services Abbotsford BC — September 3, 2014 @ 4:07 pm

 140. Ice Melter Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Ice Melter Abbotsford — September 3, 2014 @ 6:07 pm

 141. Pest Management Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Management Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 12:20 am

 142. Ant Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Ant Control Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 4:08 am

 143. Hulett Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Hulett Pest Control Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 4:46 am

 144. The Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by The Pest Control Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 5:55 am

 145. Snow Removal Proposal Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Snow Removal Proposal Abbotsford — September 4, 2014 @ 9:35 am

 146. Burns Pest Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Burns Pest Control Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 5:26 pm

 147. Control Of Rodents And Insects Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Control Of Rodents And Insects Abbotsford BC — September 4, 2014 @ 8:38 pm

 148. Pest Control Professional Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Professional Abbotsford BC — September 5, 2014 @ 5:59 am

 149. Holiday Things To Do With Kids Cranbrook…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Holiday Things To Do With Kids Cranbrook — September 5, 2014 @ 6:32 am

 150. Best Pest Control Companies Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Best Pest Control Companies Abbotsford BC — September 5, 2014 @ 11:25 am

 151. Bed Bug Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Bed Bug Control Abbotsford BC — September 5, 2014 @ 5:29 pm

 152. Pest Control In Hotel Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control In Hotel Abbotsford BC — September 5, 2014 @ 8:15 pm

 153. Grass Maintenance Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Grass Maintenance Abbotsford — September 5, 2014 @ 11:12 pm

 154. Pest Control How To Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control How To Abbotsford BC — September 6, 2014 @ 1:15 am

 155. How Much For Snow Removal Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by How Much For Snow Removal Abbotsford — September 6, 2014 @ 5:29 am

 156. National Snow Removal Companies Abbotsford…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by National Snow Removal Companies Abbotsford — September 15, 2014 @ 4:39 am

 157. Rat Control Services Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Rat Control Services Abbotsford BC — September 15, 2014 @ 12:08 pm

 158. Pest Control Control Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Control Abbotsford BC — September 16, 2014 @ 6:39 am

 159. Where Can I Find Bed Bug Spray Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Where Can I Find Bed Bug Spray Abbotsford BC — September 16, 2014 @ 7:21 am

 160. Pest Controls Companies Abbotsford BC…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Controls Companies Abbotsford BC — September 16, 2014 @ 11:27 am

 161. best diet plans sacramento…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by best diet plans sacramento — September 28, 2014 @ 3:09 pm

 162. Pest Control Houston Texas…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Pest Control Houston Texas — September 30, 2014 @ 10:54 am

 163. loss weight fast sacramento…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by loss weight fast sacramento — October 5, 2014 @ 3:25 am

 164. best Tempe DUI attorneys…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by best Tempe DUI attorneys — October 9, 2014 @ 12:51 am

 165. best air conditioning repair miramar fl…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by best air conditioning repair miramar fl — October 9, 2014 @ 8:41 am

 166. weight loss programs…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by weight loss programs — October 10, 2014 @ 1:49 am

 167. carpet cleaning products California…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by carpet cleaning products California — October 11, 2014 @ 5:34 am

 168. ty long no website…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by ty long no website — October 11, 2014 @ 4:57 pm

 169. idea paint…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by idea paint — October 12, 2014 @ 10:22 am

 170. lose 20 pounds in a month…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by lose 20 pounds in a month — October 14, 2014 @ 1:28 am

 171. Autism Treatment…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Autism Treatment — October 14, 2014 @ 4:07 am

 172. straight from the source Phoenix CRIMINAL lawyer…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by straight from the source Phoenix CRIMINAL lawyer — October 14, 2014 @ 8:00 pm

 173. seattle residential landscaping…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by seattle residential landscaping — October 16, 2014 @ 7:22 pm

 174. sleep mask…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by sleep mask — October 16, 2014 @ 7:50 pm

 175. Free 90 day $ Game…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Free 90 day $ Game — October 16, 2014 @ 7:56 pm

 176. attorneys or attorneys…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by attorneys or attorneys — October 20, 2014 @ 7:30 pm

 177. roofers Portland me…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by roofers Portland me — October 22, 2014 @ 12:02 pm

 178. e cigarettes canada…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by e cigarettes canada — October 24, 2014 @ 10:44 pm

 179. annonces de plans cul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by annonces de plans cul — October 28, 2014 @ 2:04 am

 180. Rencontre trans…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Rencontre trans — October 29, 2014 @ 12:37 pm

 181. site rencontre trans…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by site rencontre trans — October 30, 2014 @ 5:53 pm

 182. voyance francaise…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by voyance francaise — October 31, 2014 @ 5:28 pm

 183. rencontre trans gratuit…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by rencontre trans gratuit — October 31, 2014 @ 5:29 pm

 184. More Material…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by More Material — November 1, 2014 @ 6:04 am

 185. click this over here now…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by click this over here now — November 2, 2014 @ 1:23 pm

 186. please click the next page…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by please click the next page — November 3, 2014 @ 2:31 am

 187. voyance Internet…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by voyance Internet — November 3, 2014 @ 3:45 am

 188. annonces plans cul…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by annonces plans cul — November 3, 2014 @ 8:23 am

 189. Diet pills that work…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Diet pills that work — November 3, 2014 @ 9:06 am

 190. annonce rencontre trans…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by annonce rencontre trans — November 4, 2014 @ 9:59 am

 191. rencontre transexuel…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by rencontre transexuel — November 4, 2014 @ 11:25 pm

 192. this hyperlink…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by this hyperlink — November 5, 2014 @ 12:26 am

 193. web designer sarasota…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by web designer sarasota — November 5, 2014 @ 10:52 pm

 194. voyance par chat…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by voyance par chat — November 6, 2014 @ 12:15 am

 195. Winning Binary Signals Auto Trader Pro reviews…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by Winning Binary Signals Auto Trader Pro reviews — November 6, 2014 @ 7:04 pm

 196. buy targeted traffic…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by buy targeted traffic — November 8, 2014 @ 5:31 pm

 197. general liability insurance Florida…

  Lingvističke aktuelnosti » A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)…

  Trackback by general liability insurance Florida — November 12, 2014 @ 9:02 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa