Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

  Četvrta međunarodna konferencija kontrastivne lingvistike

4TH INTERNATIONAL CONTRASTIVE LINGUISTICS CONFERENCE – ICLC4, 19-23.09. 2005, SANTJAGO DE KOMPOSTELA, ŠPANIJA

Međunarodne konferencije iz oblasti kontrastivne lingvistike održavaju se u organizaciji Univerziteta u Santjagu de Kompostela u Španiji svake dve godine od 1999. godine i predstavljaju jedan od najznačajnijih evropskih skupova kontrastivnih studija. U organizaciji konferencije učestvuju Filološki fakultet Univerziteta u Santjagu i istraživački timovi projekata SCIMITAR (Santiago-Centred International Milieu for International, Typological and Acquisitional Research) i GI – 195 ELHCI (USC) (Estudios de Lingua, Historia e Cultura Inglesa).

Četvrta po redu konferencija održana je od 19. do 23. septembra 2005. godine i bila je koncipirana tako da obuhvati veliki broj lingvističkih oblasti, ali i one oblasti koje se ne moraju smatrati usko lingvističkim, ali pružaju obilje materijala za kontrastivne studije. Sekcije su okupile saopštenja iz oblasti korpusne i kompjuterske lingvistike, studija kulture, pragmatike, analize diskursa i jezika struke, gramatike, leksikologije i leksikografije, fonetike, nastave stranih jezika, semantike, sociolingvistike, istorijske lingvistike i prevodilačkih studija - sa oko dve stotine učesnika iz više od dvadeset zemalja.

Plenarna predavanja bavila su se teorijskim pitanjima nekih od navedenih oblasti. Izdvojila bih tek neka najzanimljivija: Fransisko Garsija Tortosa sa Univerziteta u Sevilji autor je izlaganja Prevod kao transkulturni fenomen, dok Klif Godard i Ana Vježbicka sa Univerziteta Nove Engleske i Australijskog Nacionalnog Univerziteta u saopštenju Univerzalni pojmovnik kao osnova kontrastivne lingvistike iznose viđenje da je za utvrđivanje razlika i sličnosti dva jezika nužno posedovati nezavisni sistem pojmova preko kojeg bi se vršila poređenja, i da taj sistem mora biti zasnovan na semantici. Andreas Juker sa Univerziteta u Cirihu u svojem izlaganju Filmska naracija u engleskom jeziku, engleskom jeziku kao stranom i u nemačkom jeziku, kontrastira priče kojima naratori prepričavaju sadržaj filmova (najčešće nemih) posebno sa aspekta stvaranja mentalnih slika glavnih junaka i različitih načina na koje govornici uvode likove u pripovedanje.

U sklopu konferencije organizovana je i radionica posvećena izučavanjima korpusa, odnosno povezivanju kontrastivnih korpusa sa korpusima učenika stranog jezika. Radionica je održana 19. septembra i obuhvatila je desetak radova, uglavnom baziranih na kontrastivnom izučavanju korpusa maternjih jezika i učeničkog korpusa engleskog jezika, na različitim nivoima.

Osim izlaganja po sekcijama, značajan doprinos u radu konferencije predstavljao je okrugli sto posvećen funkcionalno-diskursnoj gramatici – FDG i morfosintaktički nivo u kontrastivnom kontekstu – održan 20. septembra na kojem su svoja izlaganja predstavili Elizabet Alves, Majk Hana i Elena Martines Karo, kao i Lahlan Makenzi, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti, čije se izlaganje Položaj zamenice u evropskom portugalskom jeziku i u španskom: funkcionalna gramatika u praksi, bavi strukturnim shemama ova dva jezika u pogledu na postulat funkcionalne gramatike da u strukturnoj shemi klauze osobitu inicijalnu poziciju (P1) zauzimaju konstituenti kojima je dodeljena posebna pragmatička funkcija.

Srbiju su na konferenciji predstavljale Nataša Milivojević (Univerzitet u Novom Sadu) u sekciji posvećenoj semantici sa radom Referencijalni transfer u engleskom i srpskom jeziku: Kontrastivna studija i Mirna Radin-Sabadoš (Univerzitet u Novom Sadu) u sekciji posvećenoj studijama kulture, sa radom Stvarnost(i) i svetovi fikcije: naracija u prvom licu i epistemička modalnost u engleskom i srpskom ili hrvatskom jeziku.

O zanimljivosti konferencije i iscrpnom pristupu svakoj od oblasti svedoči zaista impresivan broj radova, ali i veoma žive i dobro vođene diskusije. Konferencija je održana na izuzetno visokom nivou, kako u pogledu sadržine tako i u organizacionom smislu (grupisanje sesija, vremenska usklađenost, prostor, tehnička opremljenost, izvedba).

Očekuje se da će odabrani radovi biti štampani u toku 2007. godine u Zborniku sa konferencije dok su pojedinosti u vezi sa Konferencijom, program i knjiga apstrakta, dostupni putem Interneta na adresi www.usc.es/iclc4 .

 

Mirna Radin-Sabadoš (Novi Sad)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa