Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 16

 

ПРИЛОЗИ ЗА ГРАЂУ ЛЕКСИКОЛОШКЕ И МЕТАЛЕКСИКОГРАФСКЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ (1)

 

 

 1. Ајдуковић Јован: Русизми у српскохрватским речницима. Фотофутура, Београд, 1997, 331 стр.

 2. Айдукович Й(ован): Слова с лексикографической пометой „русизм“ в словарях совремменого сербохорватского литературного языка. МСССИ 4 (1996), 3.

 3. Ајдукович Й(ован): Слова с лексикографической пометой „русизм“ в словарях совремменого сербохорватского литературного языка. – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 340–346.

 4. Алабурић Ј(елица): Терминолошки аспекти превођења научних текстова. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 77–81.

 5. Алабурич Е(лица): Соматическая основа русской и сербской терминологии в области транспорта. МСССИ 4 (1996), 4–5.

 6. Алабурич Е(лица): Соматическая основа русской и сербской терминологии в области транспорта – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 482.

 7. Андрић Едита: Посредне и непосредне позајмљенице у говору новосадских Мађара. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 397–403.

 8. Андрић Иво: Речник одомаћених речи и израза (приредила Даринка Гортан-Премк), посебан отисак из Свезака Задужбине Иве Андрића, број 12, Београд, 1996, 51 стр.

 9. Анић Владимир: Наше терминологије и култура књижевног језика. НССУВД 18/1 (1990), 5–8.

 10. Атанасиевич И(рина), Костич (Е(вгения): Проект создания русско-сербского словаря межъязыковых омонимов. МСССИ 4 (1996), 8–9.

 11. Бабић Сава: Страна реч – а чија је мисао. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 181–189.

 12. Бабић Стјепан: Осмојезични енциклопедијски рјечник. Језик 37/3 (1990), 93–96.

 13. Бабић Стјепан: Постанак нових назива. НССУВД 18/1 (1990), 31–37.

 14. Балтова Юлия: Улога творбеног значења код дефинисања изведених речи у једнојезичном описном речнику. НССУВД 26/2 (1997), 339–342.

 15. Bańczerowski Janusz: Језичко значење и људско знање. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 103–107.

 16. Барић Еугенија: Терминологизирати назив није једноставно. Језик 37/4 (1990), 111–118.

 17. Батизић Ј(асна): Стандардизација: нов језик и/или нова економија. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 211–216.

 18. Беговић Б(орис): Превођење нових термина економске науке: случај контестибилности. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 207–210.

 19. Бекић Олга: Фразеолошки термини и питање класификације фразеологизама у немачком и српскохрватском језику. Радови ИСЈК 13 (1991), 51–65.

 20. Белокапич В(ера): Переводная семантизация экономической терминологии в двуязычных словарях русского и сербского языков. МСССИ 4 (1996), 9–10.

 21. Берић-Ђукић Весна: Неки германизми у српскохрватском језику северног Баната. ЗбМСФЛ 33 (1990), 25–28.

 22. Берић-Ђукић Весна: Још неки германизми у српском језику северног Баната. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 231–234.

 23. Берић-Ђукић Весна: Први немачко-српски фразеолошки речник (из наше лингвистичке прошлости). ГФФНС 25 (1997), 149–151.

 24. Бјелановић Живко: О моделима описа презимена и обитељских надимака на –ић и –овић/-евић. НССУВД 20/2 (1991), 381–390.

 25. Бјелетић Марта, Влајић-Поповић Јасна, Лома Александар: Нивои етимолошке анализе и сегментације одреднице у ЕРСЈ. ЗбМСФЛ 40/1 (1997), 9–19.

 26. Бјелетић Марта: Хунгаризми и германизми у српскохрватској терминологији сродства. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 199–208.

 27. Бјелетић Марта: Родбинска терминологија код Срба у Румунији. НССУВД 20/2 (1991), 391–401.

 28. Бјелетић Марта: Терминологија крвног сродства у српскохрватском језику. ЈФ 50 (1994), 199–207.

 29. Бјелетић Марта: Турцизми у српскохрватској терминологији сродства. ЈФ 51 (1995), 203–221.

 30. Богатова Г. А.: От исторического словаря к исторической лексикологии русского языка. ЈФ 51 (1995), 305–317.

 31. Богдановић Недељко: О говору и именима. Прилози из језичке проблематике сврљишког краја. Просвета, Ниш, 1990, 119 стр.

 32. Богдановић Недељко: Пиротски ојконими. ЗбМСФЛ 33 (1990), 29–36.

 33. Богдановић Недељко: И ја теби (избор из псовачке фразеологије). Просвета, Ниш, 1997, 79 стр.

 34. Богдановић Недељко: Лексиколошка истраживања југоисточне Србије. Славистика 1 (1997), 151–153.

 35. Богдановић Недељко: Означавање стилске вредности у дијалекатским речницима. ЗФФН 4–5 (1996), 197–207.

 36. Богдановић Недељко: Анатомска лексика у македонској географској терминологији. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 125–130.

 37. Богдановић Недељко: Географски апелативи у топонимији Сокобањске котлине. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 57–63.

 38. Богдановић Недељко: Приче. НЈ XXXIII/3–4, 295–299.

 39. Богосављевић Драган: Женска лична имена у турским дефтерима Србије, Црне Горе и Херцеговине (XV–XVI век). ОП 11 (1990), 47–61.

 40. Божинић Дражен: Ладокалице – обичај у мославачких Срба. ГлЕИ ХL (1991), 121–130.

 41. Бојовић Драгиша: Дело многоструке вредности, Ђорђе Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, Београд, 1990. Баштина 1 (1991), 272–272.

 42. Борисенко В. Вера: Осврт на књигу В. С. Јелистратова: Словарь московского арго, Москва, Руски речници, 1994. ЗбМСС 44–45 (1996), 300–302.

 43. Бошњаковић Жарко: Зооними као мотивациона основа у хидронимији. НССУВД 23/2 (1993), 301–310.

 44. Брајовић Тихомир: Историја појма „приповијест“. ЗбМСС 44–45 (1996), 57–78.

 45. Бранковић Бранислав: Прилог ономастици Радичевца. Развитак ХХХ/1–2 (1991, Зајечар).

 46. Брборић Бранислав: Однос према туђицама: с мером али без аверзије. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 27–51.

 47. Брборић Бранислав: Нови светови у језику и изван њега. Милка Ивић, Нови лингвистички огледи, Београд („Словограф“, Библиотека ХХ век, књ. 82), 1995, стр. 334. Задужбина 32 (1995), 13.

 48. Брборић Вељко: Турцизми у уџбеницима српског језика за више разреде основне школе. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 341–348.

 49. Брдар Марио, Rita Brdar Szabo: Синонимија, контрастивна лексикологија и теорија језика у контакту. – у: ІV симпозијум Контрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 6. и 9. децембра 1989, Зборник радова (1990, Нови Сад), 73–79.

 50. Бродњак Владимир: Разликовни рјечник српског и хрватског језика, IV непромјењено издање, “Школске новине”, Загреб 1998, стр. 632. Преводилац 3–4 (1999), 46–48.

 51. Брозовић Дуња: Радојица Јовићевић, Лична имена у старословенском језику, Београд, 1985. ОЈ 14 (1991), 181–183.

 52. Бугарски Ранко: Терминологија између књижевнојезичких и струковних норми. НССУВД 18/1 (1990), 9–13.

 53. Бугарски Ранко: Жаргонизација у творби речи. НССУВД 26/2 (1997), 301–308.

 54. Бугарски Ранко: Један жаргонизовани суфикс: сх. –ак. ЗбМСФЛ 28/2 (1995), 157–167.

 55. Бугарски Ранко: О вредновању термина. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 25–27.

 56. Бугарски Ранко: Стране речи данас: појам, употреба, ставови. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 17–25.

 57. Бугарски Ранко: Неки аспекти жаргонизације у нашем данашњем језику. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 157–161.

 58. Букумирић Милета: Ономастика јужнога Косова. ОП 13 (1997), 339–495.

 59. Букумирић Милета: О неким позајмљеницама из албанског језика у говорима северне Метохије. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 163–170.

 60. Бурзан Мирјана: О фразеолошким посуђеницама из мађарског језика у говорима Северне Бачке. ГФФНС 25 (1997), 31–37.

 61. Бурзан Мирјана: Фразеологија у језику Срба у Мађарској. ЗбМСФЛ 39/1 (1996), 157–165.

 62. Бурзан Мирјана: О неким мађаризмима у говору Ђале. ЗбМСФЛ 43 (2000 [2001]), 83–89.

 63. Варга Ђура: Српско-русински речник І (А-Њ). Studia ruthenica 5 (1996–1997), 25–28.

 64. Варга Михајло: Промоција Српско-русинског речника у Руском Крстуру. Studia ruthenica 5 (1996–1997), 51–52.

 65. Васић Вера: Фолклорна грађа у једнојезичним речницима. Фолклор у Војводини 9 (1995), 159–166.

 66. Васић Вера: Речи страног порекла у речнику српскохрватског књижевног језика. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 89–95.

 67. Васић Вера: Српско-русински речник / Словник сербско-руски, І, А-Ж, Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет – Катедра за русински језик и књижевност – Друштво за русински језик и књижевност. Главни уредник: Јулијан Рамач, уредници: мр Михаило Фејса и мр Хелена Међеши, Нови Сад, 1995. ЗбМСФЛ 39/2 (1996), 245–249.

 68. Вељковић Стеван: Топонимија Зајечара према попису из 1863. године. Развитак 30/3 (1991, Зајечар), 82–88.

 69. Венцл Љубица: Израда термински оријентираних рјечника. – у: Зборник са симпозијума „Математичка и рачунарска лингвистика – теорија и пракса“, Београд, 1990, стр. 51–52.

 70. Видовић Радован: Рјечник жаргона сплитских млађих нараштаја. ЧР 18/1 (1990), 51–87.

 71. Винавер Надежда: Дефиниција појма у терминолошком раду. НССУВД 18/1 (1990), 45–52.

 72. Винавер Н(адежда): О терминологији: између праксе и теорије. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 21–24.

 73. Винавер Надежда: О терминолошкој стандардизацији. Преводилац 14/1–4 (1995), 13–21.

 74. Винавер Надежда: Југословенска конференција о стандардизацији терминологије. Преводилац 15/1–4 (1996), 59–63.

 75. Винавер Н(адежда): Речници Преводилачког бироа Канадске владе. Преводилац 18/3–4 (1999), 78–96.

 76. Витас Д(ушко), Крстева Ц(ветана), Павловић-Лажетић Г(ордана): Анализа југословенских терминолошких стандарда са подручја информатике. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 149–154.

 77. Владић-Крстић Братислава: Питање терминологије и типолошке класификације у проучавању материјалне културе. ГлЕИ ХLІ (1992), 163–168.

 78. Влајић-Поповић Јасна: Један семантички помак код ономатопејских речи експресивних глагола: „ударати“ – „јести“. НССУВД 21/2 (1992), 125–132.

 79. Влајић-Поповић Јасна: Латинско-српскохрватска лексикографија. Задужбина 21 (1993), 5.

 80. Влајић-Поповић Јасна: Сх. татош „митско биће које наводи градоносне облаке“. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 191–197.

 81. Влаховић Маја: Etnonim Vlah v srbohrvaščini i slovenščini. Slavia IV/2 (1989–1990, Ljubljana), 144–156.

 82. Војводић Дојчил: Функционално-семантичко поље као лингвистички модел у испитивању хрватскосрпског језичког система. НССУВД 20/2 (1991), 269–279.

 83. Вострецова Т. К.: Коннотация – непреодолимое или преодолимое препятствие? – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 278–282.

 84. Врљић Стојан: Стилска вриједност турцизама у нашем језику. Мост 17/83–84 (1990, Мостар), 91–93.

 85. Врљић Стојан: Фразеолошка јединица као средство концизног израза. Књижевни језик 19/4 (1990), 195–204.

 86. Вујичић Драгомир: Из ономастике, лексикологије и дијалектологије. Унирекс, Никшић, 1996, 216 стр.

 87. Вујичић Милош: Рјечник говора Прошћења (код Мојковца). Посебна издања ЦАНУ, књ. 29, Одјељење умјетности, књ. 6, Подгорица, 1995, 141 стр.

 88. Вукадиновић Вилотије: Микротопонимија сокобањске општине. ОП 11 (1990), 367–398.

 89. Вукићевић Душанка: English-Macedonian Dictionary / Anglisko-makedonski rečnik. Olga Mišeska-Tomić with Mirka Mišić, Ljupčo Stefanovski, Natka Gogova, Zoze Murgoski, Kultura, Skopje, 1994. ЗбМСФЛ 39/1 (1996), 242–245.

 90. Вукићевић Душанка: О лексикографској дефиницији именичких сложеница у речницима српског језика. НССУВД 26/2 (1997), 365–371.

 91. Vuki}evi} Du{anka: Medicinski narodni termini. Folklor u Vojvodini 9 (1995), 267–274.

 92. Вукићевић Милосав: Грнчарска лексика у говору Приштине. ЗФФП 5–6 (1995–1996), 265–272.

 93. Вукићевић Милосав: Коларска и качарска лексика у Гружи. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 235–240.

 94. Вукићевић Милосав: Турцизми у називима покућства у говору Приштине и њене околине. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 269–275.

 95. Вукмановић Јован: Постанак и карактеристике свечане мушке ношње. Дурмиторски зборник (1991, Титоград), 113–118.

 96. Вуковић Гордана: Зооними и фитоними у фразеологији. ЗбМСФЛ 37 (1994), 167–175.

 97. Вуковић Гордана, Љиљана Недељков: Из патронимијске проблематике Шајкашке. ЗбМСФЛ 33 (1990), 71–76.

 98. Вуковић Гордана: Теоријско-методолошки приступ проучавању терминологија. НССУВД 18/1 (1990), 27–30.

 99. Вуковић Гордана: Етници женског рода у епској поезији. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 241–248.

 100. Вуковић Гордана: Туђице у терминологији куће и покућства. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 125–136.

 101. Вуковић Гордана: Лексеме страног порекла у називима фирми. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 235–240.

 102. Вуковић Гордана: Празници и обредна јела. Фолклор у Војводини 9 (1995), 259–266.

 103. Вуковић Гордана: Рецензија І тома Српско-русинског речника. Studia ruthenica 5 (1996–1997), 17–18.

 104. Вукомановић Славко: Речи – њихова значења и гласовне структуре. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 249–259.

 105. Вукомановић Славко: О лексичкој и морфолошкој структури именица страног порекла у српском језику. НССУВД 26/2 (1997), 219–230.

 106. Вукумирић Милета: Пастирска лексика села Гораждевца. ЗбМСФЛ 35/1 (1992), 161–193.

 107. Вучковић Петар: Интеракција граматике и лексикона. Скуп Европског лингвистичког друштва у Гетеборгу. Glossa III/3 (1997), 85–86.

 108. Вучковић Петар: О терминологији савремене лингвистике у српском језику. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 129–137.

 109. Вучо Јулијана: Први велики италијанско-српски речник. Иван Клајн, Италијанско-српски речник, Нолит, Београд, 1996. Ријеч ІІІ/1 (1997), 97–98.

 110. Габровшек Душан: Elementi leksikologije angleškega jezika danes: splošno, kontrastivno, bibliografsko. Vestnik 24/1–2 (1990), 1–38.

 111. Газизова Раида Ф., Кильдибекова Танзила А.: О неким проблемима савремене терминологије српскохрватског језика. НССУВД 18/1 (1990), 99–103.

 112. Гајић Ранка: Нека обележја лексичке структуре стручног језика у области пољопривреде. Преводилац ХІІІ/1–4 (1994), 60–63.

 113. Гајић В(ладета), Живојиновић С(теван), Стефановић Д(ушан): Унификација и стандардизација логистичке терминологије као важан фактор за успешну имплементацију логистичких принципа у предузећима. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 135–140.

 114. Гамулеску Дорин: О литераризацији дијалекатске грађе у академијским речницима румунског и српскохрватског језика. ЗбМСФЛ 33 (1990), 77–78.

 115. Гачић Јасна: О пријеводном кореспондирању неких правних термина и њихову колокацијском потенцијалу. – у: ІV симпозијум Контрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 6. и 9. децембра 1989, Зборник радова (1990, Нови Сад), 80–85.

 116. Gwamulesku Dorin: Граматичке упуте у двојезичним речницима српског језика. НССУВД 26/2 (1997), 421–423.

 117. Геић Душко, Марко Сладе-Шиловић: Грађа за диференцијални рјечник трогирскога чакавског говора од половице XIX до половице XX стољећа. ЧР 18/1 (1990), 91–105, 149–175.

 118. Георгиева С.: Своеобразие русских и болгарских фразеологизмов, связанных с религией. – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 218–222.

 119. Гереке Зигфрид, Маја Леви: Однос техника – технологија као семантички проблем. Преводилац 9/1–2 (1990), 36–41.

 120. Гладић Винко Алдо: Израз „Пасја вира”. ЗР 39/4 (1990), 457–469.

 121. Гомерчић Хрвоје: Осврт на хрватско биолошко називље у хрватско или српско-енглеском сликовном рјечнику. Језик 37/3 (1990), 87–92.

 122. Гордић Д(рагана), Јанковић Б(огољуб), Шева М(ирослав): Проблеми стандардизације терминологије у издавачкој и штампарској делатности. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 99–102.

 123. Гортан-Премк Даринка: О месту термина у лексичком фонду. НССУВД 18/1 (1990), 15–21.

 124. Гортан-Премк Даринка: Реч као јединица лексичког система. Преводилац 9/1–2 (1990), 21–24.

 125. Гортан-Премк Даринка: Данко Шипка, Лексичка хомонимија – на примјеру савременог српскохрватског стандардног језика. Институт за језик и књижевност у Сарајеву, Институт за језик, Радови ХV. Сарајево 1990, 9–173. ЈФ 53 (1997), 237–243.

 126. Гортан-Премк Даринка: Иван Клајн, Италијанско-српски речник, изд. Нолит, Београд. ЈФ 53 (1997), 217–220.

 127. Гортан-Премк Даринка: Метафора, метонимија и синегдоха у језику и стилу. НССУВД 23/2 (1994), 61–70.

 128. Гортан-Премк Даринка: О лексичкој синонимији. НССУВД 22/2 (1993), 5–11.

 129. Гортан-Премк Даринка: О месту речи у језичком систему. АФФ 19 (1992), 151–156.

 130. Гортан-Премк Даринка: О неким моделима метафоричке полисемантичке дисперзије. НССУВД 20/2 (1991), 251–259.

 131. Гортан-Премк Даринка: О несамосталним семантичким елементима у структури лексема. ЈФ 52 (1996), 19–24.

 132. Гортан-Премк Даринка: О новоме типу дескриптивног речника. ЗбМСФЛ 37 (1994), 203–208.

 133. Гортан-Премк Даринка: О платисемији. НЈ ХХХ/1–5 (1996), 76–84.

 134. Гортан-Премк Даринка: О регуларности семантичког варирања. ЈФ XLIX (1993), 23–28.

 135. Гортан-Премк Даринка: О семантичкој позицији једне лексеме. ЈФ XLVIII (1992), 13–23.

 136. Гортан-Премк Даринка: О структури и семантици деривата. НЈ ХХХ/1–5 (1995–1996), 76–81.

 137. Гортан-Премк Даринка: О терминолошким јединицама и њиховој обради у Речнику САНУ. НЈ ХХІХ/1–2 (1991), 49–54.

 138. Гортан-Премк Даринка: Стана Ристић, Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику (лексичко-граматички приступ), Институт за српскохрватски језик (Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 9), Београд 1990, стр. 1–172. ЈФ XLVIII (1992), 177–179.

 139. Гортан-Премк Даринка: ДАНКО ШИПКА, Основи лексикологије и сродних дисциплина, Матица српска, Нови Сад, 1998. НЈ XXXIII/3–4, 301–306.

 140. Гортан-Премк Даринка: О наредним задацима српске лексикографије стандардног језика. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 289–294.

 141. Готовац Ведрана: Аутохтона ономастика на класичном далматинском подручју. Радови ССФФЗ 29 (1990), 195–206

 142. Гошић Невенка: Почеци стручне терминологије у почецима српског штампарства. НССУВД 24/1 (1995), 119–123.

 143. Грасл Марија: Стране речи у уџбеницима за први разред основне школе. – у: О лексичким позајмљеница. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 327–339.

 144. Грдовић И(ванка), Прокић К(атарина), Јовичић Д(анијела): Покушај решења проблема које намеће интернационална терминологија у обlасти саобраћаја и веза. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 225–228.

 145. Грицкат Ирена: Прилог дискусији о описним и односним придевима у српскохрватском језику. НЈ 28/4–5 (1990), 214–223.

 146. Грицкат Ирена: О неким особеностима деминуције. ЈФ LI (1995), 1–30.

 147. Грицкат Ирена: Појаве метафоричности у прилозима. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 301–309.

 148. Грицкат Ирена: Префикс с(а)- уз глаголе у српском језику. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 137–141.

 149. Грковић Милица: Лична имена у неким насељима северне Албаније и словенско-албанске везе у светлу антропонимије. Становништво словенског поријекла у Албанији, 185–188.

 150. Grochowski Maciej: Hyperonyms and quotations as components of definitions. ЈФ XLVII (1991), 37–44.

 151. Гудков В. П.: Сходства и различия лексических интернационализмов русского и сербохорватского языка в плане семантики и стилистики. – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 33–37.

Ђорђе Оташевић (Београд)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa