Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 18

ПРИЛОЗИ ЗА ГРАЂУ ЛЕКСИКОЛОШКЕ И МЕТАЛЕКСИКОГРАФСКЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ (3) 

 

Зајцева Светлана В.: Прилог проучавању лексике штокавског наречја. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 215–222.Зајцева Светлана: Тематски приступ обраде грађе у дијалекатским речницима. ХДЗ 8 (1989), 171–179.Закрајшек Катјуша: Из словеначко-српскохрватског речника (о безеквивалентним речима из етнографије). Преводилац 9/3 (1990), 15–19.Закрајшек Катјуша: О словеначко-српскохрватској лексикографији. Задужбина 25 (1994), 11.Занглигер В. Ф.: Метафоры с зооморфизмами в русских и болгарских пословицах. – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады ІV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1966. г.). Белград, 1997, 223–226.Зарић В(ладе): Примена терминологије у линеарном оптимирању – упоредна анализа између литературе на енглеском, немачком и српском језику. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 219–223.Збиљић Драгољуб: Васкрс или Ускрс. Зборник радова Основни принципи превођења религијске терминологије. Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе, Нови Сад, 1996, 51–52.Збиљић Драгољуб: Милош Московљевић, Речник савременог српскохрватског језика с језичким саветником, Београд, 1990. Школски час српскохрватског језика и књижевности Х/1 (1992, Горњи Милановац), 72–73.Згуста Ладислав: Приручник лексикографије [превод и предговор др Данко Шипка]. Свјетлост, Сарајево, 1991, 1–335.Златковић Драгољуб: Фразеологија омаловажавања у пиротском говору. СДЗб 36 (1990), 423–740.Зоњић Г. Божидар: Убикација неких топонима у Васојевићима. ОП 11 (1990), 71–72.Зорић Невена: Речи италијанског порекла у савременом српскохрватском језику. Преводилац Х/1–4 (1991), 32–38.Иванова Ценка: О културној комуникацији на Балкану са гледишта словенске међујезичке хомонимије. НССУВД 24/1 (1995), 205–213.Ивир Владимир: Рудолф Филиповић, Англицизми у хрватском или српском језику, Загреб, 1990. СРАЗ 35 (1990), 185–186.Ивић Милка: Бело као лингвистички и културолошки проблем. ЈФ LV (1999), 1–19.Ивић Милка: Даринка Гортан-Премк, Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. ЈФ LIV (1999), 201–203.Ивић Милка: Каже се сео поред ње, али не и: *устао поред ње; Зашто? НЈ XXXIII/3–4, 185–187.Ивић Милка: О „денотативном“ и „конотативном“ карактеризовању. ЈФ XLVIII (1992), 1–11.Ивић Милка: О бојити/фарбати и још понечем. НЈ 31/1–5 (1996), 71–75.Ивић Милка: О глаголима изведеним од назива „људских боја“. Даница (1995), 259–269.Ивић Милка: О изразима ПЛАВ и МОДАР, нова сазнања. ЈФ LІІ (1996), 11–17.Ивић Милка: О лексичко-граматичком споју „казати уговор” и поводом њега. ЗбМСФЛ 33 (1990), 163–166.Ивић Милка: О модификатору „улоге” АГЕНС. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 463–467.Ивић Милка: О одредбама категоризовања. ЈФ ХLVІІ (1991), 29–36.Ивић Милка: О прилошкој детерминацији глаголског предиката. ЈФ LIV (1998), 1–6.Ивић Милка: О разликовању људи по боји. ЈФ ХLІХ (1993), 1–21.Ивић Милка: О речима које исказују људски створ у најнеодређенијем смислу. ЈФ LVI  (1990), 1–11.Ивић Милка: Општи поглед на проблем туђица. – у: О лексичким позајмљеницама, 11–16.Ивић Милка: Семантика и структура на словенскиот вид III. ЈФ LV (1999), 124–128.Ивић Павле (ур.), Драго Ћупић (прир.): Сто година лексикографског рада у САНУ. Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 1993, 1–103.Ивић Павле: Географска терминологија. Задужбина 28 (1994), 4.Иричанин Гордана: Валентност и речник – контрастивно поређење (немачко-српски) према депенденцијалном граматичком моделу манхајмске школе на примерима глагола са препозиционалном допуном. НССУВД 26/2 (1997), 441–448.Иричанин Гордана: Запажања у вези са неким лексичким, морфосинтаксичким и стилистичким структурама у савременом српском писаном и говорном језику. НССУВД 25/2 (1996), 419–425.Иричанин Гордана: Нека запажања у вези са појавом германизама у српском стандардном језику. НССУВД 24/1 (1995), 149–155.Исаиловић Драгана: Терминологија куће и покућства у Судимљи под Копаоником. НЈ 39/5 (1994), 318–326. Иштванић Живан: Патронимијска и антропонимијска грађа о католичком становништву Јасенова у ХІХ веку. ППЈ 27 (1996), 148–154.Иштванић Живан: Патронимијска и антропонимијска грађа у Чесима у југоисточном Банату. ППЈ 27 (1996), 137–148.Јанева Марија: Предавање и изучавање на интернационализмите. Зборник радова Симпозијум Контрастивна језичка истраживања (Нови Сад, 1994). Друштво за примењену лингвистику – Филозофски факултет, Нови Сад, 1996, 219–223.Јанковић Снежана: Стање у српско-јапанској двојезичној терминологији. Задужбина 29 (1995), 4.Јашовић Голуб: Пастирска терминологија Пећког Подгора. ДК „Свети Сава“ – ЈП „Стари Колашин“ – Народна и универзитетска библиотека, Исток – Зубин Поток – Приштина, 1997.Јашовић Голуб: Чланци и расправе о именима. Радојица Јовићевић, О именима – расправе и чланци, Филолошки факултет у Београду, 1996. ЗбФФП 5–6 (1995–1996), 359–361. Јелић Војислав: Античка реторска терминологија и превођење. Зборник радова Симпозијум Контрастивна језичка истраживања (Нови Сад, 1994). Друштво за примењену лингвистику – Филозофски факултет, Нови Сад, 1996, 28–32.Јелић Војислав: Типови усвајања грчких реторских термина. НССУВД 18/1 (1990), 143–147.Јембрих Алојз: Кајкавско лексичко благо: уз пет свезака „Рјечника хрватскога кајкавскога књижевног језика“. Кај 24/2–3 (1991, Загреб), 135–138.Јембрих Алојз: Хрватске ријечи у путопису Arnolda von Harf (1497). СР 38/2 (1990), 163–166.Јеремић Д(рагана): Међународна и југословенска стандардизација термина у области информационих технологија. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 191–195.Јерковић Вера: Српска ћирилица – палеографски и терминолошки проблеми. НССУВД 18/1 (1990), 111–117.Јерковић Јован: Мађаризми у речнику српскохрватског књижевног језика. – у: О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина. Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 173–179.Јерковић Јован: Прилог проучавању стране лексике у српскохрватском језику у првим деценијама ХVІІІ века. НССУВД 20/1 (1991), 351–359. 

Ђорђе Оташевић (Београд) 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa