Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Јован Ајдуковић: КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА : ТОМ І : РЕЧНИК АДАПТАЦИЈЕ БУГАРСКИХ КОНТАКТОЛЕКСЕМА ПОД РУСКИМ УТИЦАЈЕМ : А– В. Фото Футура, Београд, 2010, 413 стр. 

Речник је настао у оквиру пројекта Словенски језици у контакту са руским језиком, на којем Јован Ајдуковић ради од 1992. године. Објављен је шест година након огледне свеске. У први том Контактолошког речника словенских језика унете су лексеме које су у лексикографским изворима обележене као русизми, као и речи које се у релевантној научној литератури наводе као русизми. Једном броју лексема Јован Ајдуковић је одредио контактолошку вредност. Први том речника садржи „1716 контактолексема под доминантним руским утицајем“. Према ауторовој процени, у првих десет томова наћи ће се преко 17.000 лексема. Концепција овог речника, како наводи Ј. Ајдуковић, темељи се на радовима Рудолфа Филиповића, те на Ајдуковићевим иновацијама и реинтерпретацијама Филиповићеве теорије. Контактолошки речник словенских језика спада у адаптационе речнике јер се у њему описује „начин адаптације контактолошких јединица у језику примаоцу“.             Речнички чланак има највише шест делова. У првом делу речничког чланка описују се контактолошке адаптације контактолексема. Одредничка реч исписана је великим масним словима. У другом делу речничког чланка руски модел је исписан курзивом. Речи нису акцентоване, али на место акцента указује број у петом делу чланка. Након одредничке речи наводе се скраћенице за творбени начин, врсту речи, граматички род, број, глаголски вид и род.  Варијанте се наводе испод основне одреднице. Трећи део речничког чланка садржи варијанте контактолексеме – фонолошке, морфолошке или творбене, уколико су посведочене у изворима. Четврти део доноси бугарске контактолошке синониме под руским утицајем. Под контактолошким синонимима Ајдуковић подразумева „контактолексеме истог или блиског значења које поседују исте доминантне контактолошке вредности, припадају истој врсти речи као и модел, могу бити истог или различитог степена адаптације“. У петом делу дају се информације о  етимологији, морфологији, творби, месту акцента, броју значења, синтаксичким обележјима, лексичко-стилистичком аспекту модела и контактолексеме према испитиваним изворима. У шестом делу речничког чланка се указује на значења контактолексеме.             Структура Контактолошког речника словенских језика сложенија је од структуре огледне свеске. Новину представљају ознаке за трансакцентуацију, трансконцептуализацију именичких контактолексема и транссинтаксизацију рекције глагола. Уз многе контактолексеме дата је транссемантизација из два или више извора. Речник пружа увид у историјску транссемантизацију јер је аутор користио речнике руског језика XI–XVII и XVIII века. Списак литературе (18–23) садржи 136 јединица. Речник има и Индекс руских модела (371–383). У прилогу су дата три Ајдуковићева рада: „О первых томах контактологического словаря славянских языков, посвященных влиянию русского языка“ (384–394), „About the First Volume of a Contactological Dictionary of Slavic Languages“ (395–406) и „О межславянском контактологическом атласе“ (407–413). 

 

Ђорђе Оташевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa