Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 18

DISKURS I DISKURSI. ZBORNIK U ČAST SVENKI SAVIĆ. Urednica Vera Vasić. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, 2010, 415 str. 

Krajem 2010. godine u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Ženskih studija i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada, u fakultetskoj ediciji „Zbornik u čast“ objavljen je zbornik radova Diskurs i diskursi posvećen prof. dr Svenki Savić, a koji je uredila Vera Vasić. Zbornik je zavidnog obima od 415 strana i sadrži radove 26 autora, po pozivu, sa 20 inostranih, regionalnih i domaćih univerziteta. Radovi su u većini pisani upravo za ovu priliku, samo nekolicina njih je u nekom obliku već ranije bila objavljena, ali je obimom i tehničkom preradom ovoj prilici prilagođena. Autori su radove posvetili prof. dr Svenki Savić za višedecenijski istrajni rad, saradnju, prijateljsko i kolegijalno druženje. Urednica zbornika, prof. dr Vera Vasić, uspela je da okupi relevantne  autore iz većine istraživačkih, mahom, interdisciplinarnih oblasti istraživanja jezika, komunikacije i diskursa, oblasti kojima se tokom svoje radne aktivnosti bavila i sama prof. Savić, i pri tom autore sa kojima je ona na različite načine sarađivala. Svoje radove ovom prigodnom zborniku priložili su: Dan I. Slobin (Kalifornijski univerzitet Berkli), Džoun Bajbi (Univerzitet Novi Meksiko), Tove Skutnab-Kangas (Univerzitet u Raskileu, Danska), Monika Heler (Univerzitet u Torontu), Barbara Šramel (Univerzitet u Mančesteru), Diter V. Halvaks i Astrid Rader (Karl Franc univerzitet u Gracu), Ursula Dolešal (Alpen-Adrija univerzitet u Klagenfurtu), Eva Bahovec (Univerzitet u Ljubljani), Adelina Sančez Espinosa (Univerzitet u Granadi), Hane Skaden, Ljiljana Šarić i Tatjana Radanović Felberg (Univerzitet u Oslu), Eržebet Barat i Jasmina Lukić (Centralno-evropski univerzitet u Budimpešti), Jadranka Gvozdanović (Univerzitet u Hajdelbergu), Danko Šipka (Državni univerzitet Arizone), Rada Iveković (Univerzitet Pariz-8), Igor Lakić (Univerzitet Crne Gore u Podgorici), Zilka Spahić Šiljak (Univerzitet u Sarajevu), Vesna Polovina i Nadežda Silaški (Univerzitet u Beogradu), Vera Vasić i Tvrtko Prćić (Univerzitet u Novom Sadu) i Stana Ristić (Institut za srpski jezik SANU). Radovi dostavljeni na stranom jeziku, uz saglasnost autora, prevedeni su na srpski. Prevode s engleskog jezika uradili su: Krištof Bodrič, Terens Makeneni i Srđan Nikolić, Biljana Radić Bojanić, Maja Marković, Aleksandra Izgarjan i Lidija Orčić; sa francuskog Marija Janča, a sa slovenačkog Katja Juršić Huzjan.

            Nakon kratke Uredničke beleške [11], sledi Bibliografija radova prof. Savić od 1963. do 2010. godine [13–45], koju je uradila Nataša Belić (Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), razvrstana u nekoliko celina: 1. Posebna izdanja (knjige i monografske studije); 2. Prilozi u monografskim publikacijama, monografijama i zbornicima radova; 3. Prevodi; 4. Recepcija dela Svenke Savić. Potom, urednica ovoga zbornika, kao svojevrsni uvod u radove koji slede, uvrstila je tekst prof. Svenke Savić pod naslovom Izgrađivanje akademske zajednice: 1963-2010 [47–69] u kojem ona izlaže svoje viđenje i hronologiju stvaranja i izgrađivanja svog ličnog istraživačkog teorijsko-praktičnog koncepta tokom pet decenija profesionalne karijere, osvrćući se posebno na ključna zbivanja koja su usmeravala njena istraživačka interesovanja i profesionalni, naučni i nastavni profil, kao i na ljude od kojih je učila, sa kojima je sarađivala, koje je obučavala ovome poslu, koji su je na ovaj ili onaj način inspirisali da stalno ide za novim interesovanjima i novim idejama, ali i neprekidno sama podsticana i vođena ličnom nepresušnom energijom i ambicijom da ne zaostane za najaktuelnijim idejama u svetskoj lingvistici i da ih plasira u ovdašnjoj sredini, ali i potrebom i sopstvenim dubokim ubeđenjem da nauka uopšte, a lingvistika posebno, ne sme da bude izolacionistička, monodisciplinarna, i isključivo visoko elitna oblast delanja, već da su saradnja i razmena, dakle timski rad i stalna komunikacija među kolegama, interdisciplinarnost i multidisciplinarnost, te primena teorijskih saznanja samo kroz empirijska istraživanja, kao i ciljana empirijska, terenska istraživanja u svrhu pribavljanja relevantnih podataka za rešavanje konkretnih životnih problema i unapređenje rada u nastavnoj praksi i javnim oblastima delovanja i komunikacije u današnje vreme imperativni i jedino delotvorni pristup. Vreme i energija koju je uložila u animiranje, povezivanje i organizovanje saradnika, kolega, studenata, a u mnogim situacijama i šireg kruga zainteresovanih ljudi prevazilaze i, u najboljem slučaju, spremnost i mogućnosti jednoga čoveka. Prepreke na koje je neprestano, gotovo na svakom koraku, nailazila, pa i lične dileme i razočarenja i ovom prilikom, kao uostalom i kroz sve protekle godine, ostavila je iza sebe i zahvaljujući retkoj upornosti, i životnom optimizmu, uvek nastavljala, prema sopstvenom ubeđenju, svoju misiju. Sa takvim uverenjima i neprekidnim delovanjem najaktivnije je učestvovala u izgrađivanju jednog dela, u nekim periodima, moglo bi se reći, alternativne akademske zajednice u ovdašnjim okvirima.

Ostali tekstovi priloženi za ovaj zbornik–Festschrift organizovani su u nekoliko tematskih poglavlja s obzirom na uže, konkretne aspekte međusobnog istovremeno dvosmerno delotvornog odnosa vanjezičke stvarnosti i diskursa: s jedne strane svekolika vanjezička stvarnost presudno utiče na generisanje i oblikovanje diskursa / diskursā, eksplicitno i implicitno reflektuje se u diskursu / diskursima, a s druge strane, više ili manje biva kreirana pod uticajem diskursa / diskursā: Gramatika i diskurs [72–119]Dan I. Slobin, Od diskursa ka gramatici: razvoj prezent perfekta u engleskom jeziku [73–91], Džoun Bajbi, Teorija zasnovana na upotrebi i gramatikalizaciji [93–105], Ursula Dolešal, Rod, gramatika i diskurs: slučaj nemačkog jezika [107–119]; Društvo, kultura i diskurs [122–212]Tove Skutnab Kangas, Novi osvrt na osnove institucionalizovanih jezičkih prava [123–135], Monika Heler, Rod i dvojezičnost u novoj ekonomiji [137–150], Rada Iveković, Društveni rascep i politika pola/roda [151–167], Jasmina Lukić, – Adelina Sančez Espinosa, Feminističke perspektive metoda pažljivog čitanja [169–184], Vesna Polovina, Opšta i specifična obeležja kulture u neformalnoj komunikaciji [185–194], Stana Ristić, Diskurs psovki u srpskom jeziku [195–212]; Rod i diskurs [214–266]Eva Bahovec, Traduttrice – traditrice / prevoditeljka – izdajnica [215–224], Jadranka Gvozdanović, Diskursi o rodnoj ravnopravnosti u jeziku [225–229], Eržebet Barat, Ideologija aktivne kooperacije: konceptualizacija rodnih odnosa u poslanici kardinala Ratzingera (2004) [231–247], Zilka Spahić Šiljak, Rodna ravnopravnost u monoteističkim religijama kroz feminističku teološku kritiku [249–266]; Mediji i diskurs [268–354]Igor Lakić, Analiza medijskog diskursa o ratu [269–282], Tatjana Radanović Felberg, Socio-semiotička konstrukcija Mila Đukanovića i Slobodana Miloševića na naslovnim stranicama Politike i Pobjede u toku NATO bombardovanja 1999. godine [283–299], Ljiljana Šarić, Metaforički modeli u diskursu Evropske unije u hrvatskim medijima [301–321], Nadežda Silaški, Konceptualizacija lepote – kritička analiza medijskog diskursa upućenog ženama [323–336], Vera Vasić, Uslov istinitosti u medijskom diskursu [337–354]; Primenjena lingvistika i diskurs [356–415]Danko Šipka, Diskurs u primenjenoj lingvistici [357–365], Hane Skaden, Sinhrone ćaskaonice – metod učenja? [367–380], Diter V. Halvaks – Barbara Šramel – Astrid Rader, Romlex: leksička baza podataka varijanata romskog jezika [381–397], Tvrtko Prćić, Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina [399–415]. Svi su tekstovi opremljeni sažetkom, ključnim rečima, literaturom i rezimeom na stranom jeziku. Svi radovi u ovom zborniku interdisciplinarno ili intersubdisciplinarno su orijentisani i zasnovani na empirijskim istraživanjima: usvajanja i razvoja dečijeg jezika, gramatikalizacije i drugih strategija vidljivosti/nevidljivosti prirodnog pola/roda u jeziku i rodne ravnopravnosti u različitim diskursima, metafore kao produktivnog konceptualnog modela u dva različita tipa diskursa, govorne neformalne i tabuizirane komunikacije, institucionalizovanih jezičkih ljudskih prava i formiranja leksičke baze varijanata romskog jezika, te primene diskursnih parametara u rečniku srpkog jezika namenjenog engleskim govornicima polaznicima kursa srpskog kao stranog. U završnom tekstu predstavljen je terminološki rečnik pragmatike sa engleskim terminima u tezaurusnom abecednom sledu, a potom i sa njihovim srpskim ekvivalentima u tematskim klasterima. U radovima se iznose empirijski podaci koji se odnose na različite jezike, jezičko-kulturne zajednice, socijalne, interesne i uzrastne grupacije.

             Uzimajući u obzir okupljene autore, obrađene istraživačke probleme, interdisciplinarne i subdisciplinarne oblasti koje su zastuljene kroz prezentovane radove, kao i obim i aktuelnu istraživačku relevantnost samih radova i empirijski zasnovane izložene rezultate, te uređivačku koncepciju i prigodu čijim neposrednim povodom je ovaj zbornik radova nastao, preporučujem ga svima onima koje interesuje usvajanje i učenje jezika, jezička politika: jezička ljudska prava, pragmatika, metaforička kognitivna konceptualizacija, medijski i religijski diskurs, socijalna semiotika, romologija, rod i jezik, rodna ravnopravnost i feministička teorija.  

Ivana Antonić (Novi Sad)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa