Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 19

ПРИЛОЗИ ЗА ГРАЂУ ЛЕКСИКОЛОШКЕ И МЕТАЛЕКСИКОГРАФСКЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ (4)

Јовановић Гордана: О лексици српских четворојеванђеља. НССУВД 23/2 (1993), 167–173.

Јовановић Гордана: О односу јеванђељске лексике у руској и српској редакцији. АФФ 19 (1992), 265–269.

Јовановић Гордана: Старословенски и други традиционални елементи у Вуковом речнику и у ускочкој лексици М. Станића. Дурмиторски зборник 1 (1991, Титоград), 27–33.

Јовановић З(оран) Р.: О проблему интернационализације терминологије. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата[ Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 187–189.

Јовановић З(оран): Драгољуб Живојиновић Јапанац: Речник штампарства и издаваштва, Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Београд 1998, стр. 643. Преводилац 3–4 (1999), 44–45.

Јовановић З(оран): Нови приручници за германисте (4). Преводилац 1–4 (2000), 86–90.

Јовановић З(оран): Ратко Стојковић: Универзални речник скраћеница, акронима и ознака, Београд 1997, 208 стр. Преводилац 1–4 (2000), 67–68.

Јовановић З., Срдић С.: Нови приручници за германисте. Преводилац 1–2 (1999), 84–97.

Јовановић Зоран Р.: Стране речи на -ист у немачком и српском језику. Преводилац 1–4 (2000), 9–14.

Јовановић Зоран: Радомир Хаџи-Ценић: Немачко-српски и српско-немачки ловачки речник, БИГЗ, Београд 1994, стр. 207. Преводилац 15/1–4 (1996), 50–51.

Јовановић Зоран: Терминологијом против Југославије. Преводилац 9/1–2 (1990), 13–20.

Јовановић Л(ариса): Упоредно проучавање српских и руских базних термина у домену банкарства и финансија. Јовановић Гордана: – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата[ Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 103–107.

Јовановић Милена: Index у војвођанској терминологији XVIII–XIX века. ЗбМСКЈ 38/2 (1990), 287–291.

Јовановић Младен: Живорад Ковачевић, Српско-енглески речник идиома, израза и изрека, „Филип Вишњић“, Београд, 1991. Преводилац 10/3–4 (1991), 66–68.

Јовановић Томислав: Стари српски народни именослов. Приредила Милена Кошутић. АП 12 (1990), 375–383.

Јовић Душан: Недељко Богдановић, О говору и именима, Ниш, 1990, стр. 1–120. КњЈ 38 (1991), 94–95.

Јовић Надежда: Називи извора према квалитету воде. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 279–287.

Јовићевић Радојица: Две ономастичке минијатуре. Прил 55–56/1–4 (1989–1990), 138.

Јосић Вишњић Мирослав: Азбучник придева у српској прози двадесетог века. „Књижевна фабрика „МЈВ и деца“, Београд. 1991, 344.

Јоцић Мирјана: Лексикографија у Војводини. ЗбМСФЛ 34/2 (1991), 145–157.

Јоцић Мирјана: О новинама у језику јавне комуникације. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 289–294.

Кајптер / Keipter Helmut: „Perye načatki latinskago jazyka” (Venecija 1767) Zaharija Orfelina i njihova terminologija. НССУВД 18/1 (1990), 127–136.

Калезић Димитрије: Православна догма и њена терминологија. Зборник радова: Основни принципи превођења религијске терминологије. Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе. Нови Сад, 1996, 5–17.

Kaliszewska Ewa: Српска обредна терминологија – структура и проблем еквивалената у пољском језику. ППЈ 28–29 (1997–1998), 127–182.

Кашић Зорка: Неки примери укрштања романске и оријенталне лексике. НЈ 31/1–5 (1996), 141–145.

Кашић Зорка: Релација семантичке подређености и надређености у лексикону осмогодишњака. Српски језик 1/1–2 (1996), 144–148.

Кашић Јован: Адам Драгосављевић каo лексикограф и лексиколог. ХДЗ 8 (1989), 55–60.

Кијаметовић Реџеп: Дијалектологизми у роману Бихорци. Одзиви (Бијело Поље, 1990), 61–65.

Кирич Ф.: Лексические инновации в русской лексике. Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады IV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 328–333.

Киршова Марианна: Нека запажања поводом структуре рекцијског речника. НССУВД 26/2 (1997), 433–439.

Киршова Маријана: Глаголске именице са суфиксом -ње као термини у савременом књижевном српскохрватском језику. НССУВД 18/1 (1990), 179–190.

Кишјухас Јаков: Другачије написана историја. Studia ruthenica 5 (1996–1997), 53–55. [Реч на промоцији српско-русинског речника]

Клајн Иван: Врсте романизама у савременом српскохрватском језику и путеви њиховог доласка. ЗбМСФЛ 39/2 (1997), 45–64.

Клајн Иван: Графит или жврљотина. Задужбина 20 (1992), 11.

Клајн Иван: Два правописна проблема у вези са страним речима. – у: О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Градска библиотека Суботица – Институт за српски језик САНУ, Суботица – Београд, 1996, 121–127.

Клајн Иван: Италијанско-српскохрватска лексикографија јуче, данас и сутра. Задужбина 13 (1991), 7.

Клајн Иван: Кад пошта није пошта. Задужбина 14 (1991), 8. [Лингвистички осврт на натписе са београдских улица]

Клајн Иван: Лексика. Српски језик на крају века. Зборник радова. Институ за српски језик САНУ – Службени гласник, Београд, 1996, 37–86.

Клајн Иван: Може ли без олимпијаде. Задужбина 15 (1991), 6.

Клајн Иван: Усамљени поштењак. Је ли богатство (и сиромаштво) у речнику одраз духовних и материјалних постигнућа, или производ случајних околности?. Задужбина 21 (1993), 7.

Клепикова Г. П.: К славяно-румынским параллелям в сфере семантической мотивации (по материалам ОКДА). ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 295–299.

Кликовац Душанка: Научна аргументација је путовање и друге метафоре. ЗбМСФЛ 35/2 (1992), 179–184.

Кликовац Душка: Изокренута прича Бранка Ћопића или о искуственој утемељености лексичких и граматичких категорија. ЈФ 53 (1997), 173–186.

Кликовац Душка: Метафоре – дословне и фигуративне. НССУВД 23/2 (1994), 187–194.

Кликовац Душка: Појмовне метафоре и семантика предлога: о једном апстрактном значењу предлога у с локативом. ЈФ LVI/1–2 (2000 [2001]), 521–528.

Кљајић Р(анко) и др.: Потреба стандардизације научне и стручне терминологије у области ветеринарске медицине. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 155–156.

Ковачевић Љ(иљана): Стандардна терминологија библиотекарства. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 169–173.

Ковачевић М(илош): О шолској синтаксичкој терминологији. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 83–86.

Комадинић Гроздана: Ткачка лексика Драгачева. Научна књига, Београд, 1992, 94 стр.

Кончаревић Ксенија: Значајан прилог упоредној лексикологији (Милана Радић-Дугоњић, Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику, „Дечје новине“, Горњи Милановац 1991, 149 стр.). ЗбМСС 44–45 (1993), 279–289.

Кончаревић Ксенија: Значајан прилог упоредној лексикологији (Милана Радић-Дугоњић, Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику, „Дечје новине“, Горњи Милановац, 1991, 149 стр.). Прикази, Матица српска, Нови Сад, 1996, 269–270.

Кончаревић Ксенија: Лексички аспект високошколске наставе руског језика у српскохрватској говорној средини. Преводилац XI/1–4 (1992), 9–18.

Кончаревић Ксенија: Милица Радић-Дугоњић, Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991. Преводилац XI/1 (1992), 44–46.

Кончаревич К.: Русская и сербская антропонимия в лингвокультурологическом рассмотрении. – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады IV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 283–289.

Косановић Марија-Магдалена: Међујезички хомоними као узрок језичких грешака на часовима руског језика. Зборник радова Симпозијум Контрастивна језичка истраживања, 319–325.

Косановић Марија-Магдалена: О руско-српском речнику спортских термина. Славистика 1 (1997), 71–75.

Костадиновић С(ветолик), Средић Г(возден): Осврт на проблеме стручне терминологије на железници. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 161–163.

Костић-Голубичић Мирјана: Граматика и речник : теорија и пракса, традиционално и нетрадиционално. НССУВД 26/2 (1997), 457–463.

Костић-Голубичић Мирјана: Међујезички хомоними у настави пољског језика на београдској полонистици. Сто година полонистике у Србији, 127–131.

Костић-Голубичић Мирјана: Пољски и српски узвици у светлу међујезичке хомонимије. ЗбМСС 44–45 (1993), 205–216.

Костич-Голубичич М.: Межъязыковые омонимы (подход к теоретической интерпретации). МСССИ 4 (1996), 31–32.

Костич-Голубичич М.: Межъязыковые омонимы (подход к теоретической интерпретации). – у: Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады IV международного симпозиума МАПРЯЛ (Белград – Нови Сад, 8–10. октября 1996. г.). Белград, 1997, 290–294.

Кржишник Ерика: Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije. SR 38/1 (1990), 57–64.

Кризманић Вишња: Англицизми у медицинским текстовима. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 309–315.

Крстић Ђурђица: Вуков допринос проучавању народног права, изградњи законодавстава и правне терминологије. Дурмиторски зборник 1 (1991, Титоград), 99–103.

Крстић Зора: Српско-кинеска лексикографија. Задужбина 30 (1995), 8.

Купусовић Амина: Муслиманска имена у Опширном попису босанског санџака из 1604. године. Прилози за оријенталну филологију 40 (1990), 267–308.

Куртовић-Фолић Н(ађа), Фолић Р(адомир): Дефинисање терминологије у области одржавања и обнове зграда. – у: Стандардизација терминологије [Зборник реферата]. Српска академија наука и уметности, Београд, 1996, 109–114.

Ђорђе Оташевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa