Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 19

Гордана Штрбац: ДОПУНЕ КОМУНИКАТИВНИХ ГЛАГОЛА : СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИ И ЛЕКСИКОГРАФСКИ ОПИС. Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Нови Сад, 2011, 223 стр.

Монографија Гордане Штрбац Допуне комуникативних глагола представља измењену верзију ауторкине докторске дисертације. Сам поднаслов Синтаксичко-семанитички и лексикографски опис указује на две основне теме ове књиге: синтаксичко понашање комуникативних глагола (1) у зависности од семантичке структуре самих глагола (2). Такође, важна целина ове монографије јесте лексикографско решење за представљање синтаксичких образаца у којима се реализују комуникативни глаголи.

Књига садржи пет поглавља: Увод (7–13), Теоријска разматрања (13–37), Синтаксичко-семантички опис комуникативних глагола (37–163), Закључна разматрања (163–171) и Речник допуна комуникативних глагола (171–203). На крају монографије, дат је и списак извора, литература, резиме на енглеском језику, а списак анализираних глагола налази се у прилогу.

У уводном поглављу издвајају се две тематске целине: О предмету и корпусу, у којој су ауторкине напомене о корпусу и самом предмету истраживања, и Претходна истраживања са кратким прегледом досадашњих истраживања о глаголским допунама уопште. У Претходним истраживањима ауторка се бавим једним од најважнијих питања синтаксе: проблемом допуњавања. Ово питање је даље и детаљније разрађено у поглављу Теоријска разматрања.

У поглављу Теоријска разматрања ауторка прати досадашња домаћа и страна истраживања везана за следеће теме: 1. Теоријски приступи допуни, 2. Рекцијска веза у допунског синтагми, 3. Глаголска рекција, 4. Објекатска допуна и 5. Реченична допуна.

Најобимније и најразуђеније по својој структури је треће поглавље које обухвата следеће мање тематске целине: 1. Терминолошка решења, 2. Принципи анализе, 3. Семантичка класификација комуникативних глагола, 4. Семантичка обележја глагола говорења, 5. Семантичка обележја комуникативних глагола у ужем смислу, 6. Синтаксичко-семантички модели, 7. Распоређивање допуна уз комуникативне глаголе, 8. Префиксација и комуникативни глаголи, 9. Морфема СЕ и комуникативни глаголи и 10. Комуникативна активност као компонента секундарног значења. Преплитањем више језичких дисциплина (нарочито, семантике, синтаксе, деривације, лексикологије) ауторка из различитих углова осветљава питање допуна комуникативних глагола.

Целина Распоређивање допуна уз комуникативне глаголе представља суштину ауторкиног истраживања, јер је у овом поглављу дат врло детаљан инвентар синтаксичких конструкција које допуњују комуникативне глаголе, те је тако уверљиво образложена хипотеза да семантичка структура комуникативних глагола диктира врсте и облике синтаксичких допуна.

Под насловом Речник допуна комуникативних глагола ауторка је дала предлог за израду речника допуна комуникативних глагола. Оваква врста речника би била преко потребна у србистичкој лингвистичкој средини, те се највећа употребна вредност ауторкиног рада огледа у њеној способности да мултидисциплинарно истраживање реализује у пракси.

Светлана Слијепчевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa