Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 20

Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du sa za­do­volj­stvom oba­ve­šta­va da će Dru­ga me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja Je­zi­ci i kul­tu­re u vre­me­nu i pro­sto­ru bi­ti odr­ža­na u su­bo­tu, 24. no­vem­bra 2012. go­di­ne, na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du, Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća 2.

 

Mo­li­mo Vas da se oda­zo­ve­te ovom po­zi­vu i po­ša­lje­te ap­strakt svog sa­op­šte­nja u tra­ja­nju od 15 mi­nu­ta, ko­je se ba­vi jed­nom od sle­de­ćih op­štih obla­sti:


· fonetika, fonologija

· morfologija, sintaksa

· semantika, pragmatika

· analiza diskursa

· sociolingvistika

· psiholingvistika

· kontrastivna lingvistika

· kontaktna lingvistika

· korpusna lingvistika

· leksikografija

· nastava jezika

· usvajanje jezika

· translatologija

· studije kulture

· komunikologija

· književna istorija

· književna teorija

· književna kritika

· sociologija

· istorija


 

Uputstvo za slanje apstrakata:

Rad­ni je­zi­ci Kon­fe­ren­ci­je su je­zi­ci ko­ji se pre­da­ju na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu: srp­ski, ma­đar­ski, slo­vač­ki, ru­mun­ski, ru­sin­ski (kao pr­vi je­zi­ci), en­gle­ski, ne­mač­ki, fran­cu­ski, ru­ski, špan­ski, ita­li­jan­ski (kao stra­ni je­zi­ci).

Ap­strak­ti tre­ba da sa­dr­že sle­de­će ele­men­te: (1) ime i pre­zi­me auto­ra ili autorâ, (2) in­sti­tu­ci­ju za­po­sle­nja auto­ra ili autorâ, (3) imejl-adre­su auto­ra ili autorâ, (4) do 15 re­či: na­slov sa­op­šte­nja, i (5) iz­me­đu 100 i 200 re­či: ja­san opis ci­lje­va, me­to­do­lo­gi­je i oče­ki­va­nih re­zul­ta­ta pro­jek­ta ko­ji će bi­ti pred­sta­vljen u sa­op­šte­nju. Ap­strak­te tre­ba po­sla­ti elek­tron­ski, kao do­da­tak imej­lu u for­ma­ti­ma .doc ili .docx pro­gra­ma Mic­ro­soft Word za Win­dows, na imejl-adre­su Kon­fe­ren­ci­je: je­zi­ci.kul­tu­re@g­mail.com, s reč­ju ‘ap­strakt’ kao te­mom.

Ap­strak­ti će bi­ti oce­nji­va­ni na osno­vu ori­gi­nal­no­sti te­ma­ti­ke, pri­stu­pa i na­uč­nog do­pri­no­sa iz­lo­že­nog pred­lo­ga.

Rok za sla­nje ap­stra­ka­ta: 1. sep­tem­bar 2012.

Rok za oba­ve­šte­nje o pri­hva­ta­nju: 15. ok­to­bar 2012.

 

Osta­le va­žne in­for­ma­ci­je:

Ko­ti­za­ci­ja: 45 evra (EUR), u di­nar­skoj (RSD) pro­tiv­vred­no­sti.

Od 1. no­vem­bra 2012, naj­no­vi­je in­for­ma­ci­je bi­će do­stup­ne na veb­saj­tu Fa­kul­te­ta: http://www.ff.uns.ac.rs/, rubrika: Konferencije.

Posle Konferencije, Filozofski fakultet štampaće izbor recenziranih priloga kao zbornik radova.

 

Organizacioni odbor:

Ljiljana Subotić (Dekan)


Snežana Gudurić (predsednica)

Tvrtko Prćić (programski koordinator)

Vladislava Gordić Petković

Edita Andrić

Dušanka Mirić

Dragana Drobnjak

Maja Marković

Ivana Đurić Paunović

Laura Spariosu

Sabina Halupka Rešetar

Biljana Radić Bojanić

Sonja Filipović Kovačević

Aleksandar Kavgić


 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa