Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 20

Наталья Шильнова: ОТ ГЕРКУЛЕСОВЫХ СТОЛБОВ ДО ЭЛЬДОРАДО : ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ. „ЭНАС“, Москва, 2010, 224 стр.

 

По­не­кад је јед­но­став­но об­ја­сни­ти зна­че­ње и по­ре­кло то­по­ни­ма, а по­не­кад, чак и ка­да се ра­ди о по­зна­тим и че­сто ко­ри­шће­ним то­по­ни­ми­ма, ни­је ла­ко од­ре­ди­ти са чи­ме су по­ве­за­ни, ко их је та­ко на­звао, ка­да и због че­га. На ова пи­та­ња, кроз ви­ше од сто педесет крат­ких „при­ча“, На­та­ли­ја Шиљ­но­ва да­је од­го­во­ре.

Тек­сто­ви су не­јед­на­ке ду­жи­не, од де­се­так ре­до­ва, па чак и ма­ње („Ко­зьи Рож­ки“, „Пе­ри­фле­ге­тон“, „Ка­зац­кая го­ра“, „Ма­ти­сов остров“), до ви­ше од че­ти­ри стра­не („Аме­ри­ка“).

То­по­ни­ми су раз­вр­ста­ни у че­ти­ри це­ли­не: Зем­ная твер­дь (558), Про­стран­ства вод (59111), Пре­кра­сные края (112176) и Из ми­фов и ле­генд (203223). Сва­ка од ове че­ти­ри це­ли­не по­де­ље­на је на ма­ње де­ло­ве. Пр­ва це­ли­на са­др­жи: „Ча­сти све­та“, „Остро­ва“, „Остро­ва в го­ро­дах“, „Го­ры“. Дру­га – „Оке­а­ны и мо­ря“, „Про­ли­вы“, „Ре­ки“, „Озе­ра“. Тре­ћа – „Стра­ны и исто­ри­че­ские обла­сти“, „Го­ро­да“. Че­твр­та – „За­гроб­ные и иные ми­ры“ и „Не­ре­а­ль­ная ре­а­ль­но­сть“. Уну­тар це­ли­на то­по­ни­ми ни­су раз­вр­ста­ни по азбуч­ном ре­ду већ на не­ки дру­ги на­чин. На ко­ји – у крат­ком пред­го­во­ру ни­је об­ја­шње­но.

Тек­сто­ви су ра­зу­мљи­ви и ин­те­ре­сант­ни. Књи­га је на­ме­ње­на нај­ши­рем кру­гу чи­та­ла­ца па за ње­но чи­та­ње лин­гви­стич­ко пред­зна­ње и по­зна­ва­ње лин­гви­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је ни­је нео­п­ход­но.

Спи­сак об­ра­ђе­них то­по­ни­ма ни­је на­ве­ден што је озби­љан не­до­ста­так. Да би се ви­де­ло да ли је не­ки то­по­ним увр­штен у књи­гу, а ако је­сте – на ко­јој стра­ни­ци се на­ла­зи, мо­ра се пре­ли­ста­ти до­бар део књи­ге.

Са­др­жај (стр. 3) је не­пот­пун. Ужа це­ли­на „За­гроб­ные и иные ми­ры“ по­де­ље­на је на ви­ше де­ло­ва („У сла­вян­ских пле­мен“, „У евро­пе­й­ских на­ро­дов“, „У ази­ат­ских на­ро­дов“…), што у са­др­жа­ју ни­је на­ве­де­но.

 

А. Оташевић

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa