Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 21

ДАН ЈЕЗИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

 

У ор­га­ни­за­ци­ји Ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и Ин­сти­ту­та Ми­хај­ло Пу­пин, а под по­кро­ви­тељ­ством Тех­но­ло­шког са­ве­за за ви­ше­је­зич­ну Евро­пу (ME­TA-NET), 29. ок­то­бра 2012. го­ди­не у бе­о­град­ском хо­те­лу Ха­јат одр­жа­на је ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја Дан је­зич­ких тех­но­ло­ги­ја. Рек­тор Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, Вла­ди­мир Бум­ба­ши­ре­вић, ре­као је да уни­вер­зи­тет осим обра­зов­не уло­ге и на­уч­но­и­стра­жи­вач­ког ра­да има уло­гу у очу­ва­њу на­ци­о­нал­ног је­зи­ка и иден­ти­те­та. Ис­та­као је зна­чај очу­ва­ња мул­ти­кул­ту­рал­но­сти и ви­ше­је­зич­но­сти. Ви­ше­је­зич­ност је, ка­ко је ре­као, у ср­цу Европ­ске Уни­је и за­то тре­ба ра­ди­ти не са­мо на очу­ва­њу два­де­сет три зва­нич­на је­зи­ка већ и ше­зде­се­так ре­ги­о­нал­них. Бум­ба­ши­ре­вић је ука­зао на опа­сност да је­зи­ци ма­лих кул­ту­ра бу­ду мар­ги­на­ли­зо­ва­ни, па и из­гу­бље­ни. Раз­ви­ја­ње је­зич­ких ре­сур­са омо­гу­ћи­ће да се са­чу­ва ви­ше­је­зич­ност у Евро­пи.Пе­тар Ми­ља­нић, се­кре­тар Оде­ље­ња тех­нич­ких на­у­ка СА­НУ, ка­зао је да Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти те­жи да са­чу­ва на­шу ћи­ри­ли­цу и ле­пи срп­ски је­зик.При­сут­ни­ма су се обра­ти­ли и Све­тла­на Бог­да­но­вић из Ми­ни­стар­ства на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, Не­бој­ша Ва­си­ље­вић, по­моћ­ник ми­ни­стра спољ­не и уну­тра­шње тр­го­ви­не и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја, Јо­ван Кон, по­моћ­ник ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та „Ми­хај­ло Пу­пин“, а скуп је отво­рио Ми­о­драг Ма­те­ље­вић, де­кан Ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та.У пр­вом де­лу кон­фе­рен­ци­је, ко­ји се са­сто­јао од че­ти­ри бло­ка из­ме­ђу ко­јих су би­ле па­у­зе, из­ло­же­ни су сле­де­ћи ре­фе­ра­ти:  Ки­мо Ро­си (Kim­mo Ros­si, Европ­ска ко­ми­си­ја): Lan­gu­a­ge tec­hno­lo­gi­es and lan­gu­a­ge re­so­ur­ces in cur­rent and up­co­ming EU pro­gram­mes;  Ге­орг Рем (Ge­org Rehm, Не­мач­ки ис­тра­жи­вач­ки цен­тар за ве­штач­ку ин­те­ли­ген­ци­ју, Бер­лин): ME­TA-NET Pro­ject;  То­маш Ва­ро­ди (Tamás Váradi, Ин­сти­тут за лин­гви­сти­ку Ма­ђар­ске ака­де­ми­је на­у­ка, Бу­дим­пе­шта): CE­SAR Pro­ject;  Све­тла­на Ко­е­ва (Ин­сти­тут за бу­гар­ски је­зик Бу­гар­ске ака­де­ми­је на­у­ка): In­te­gra­ting Re­se­arch with In­no­va­ti­ons;  Мар­ко Та­дић (Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, За­греб): Why Lan­gu­a­ge Re­so­ur­ces and To­ols Sho­uld Be­co­me Ser­vi­ces?;  Вла­до Де­лић (Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка, Уни­вер­зи­тет у Но­вом Са­ду): Го­вор­на ко­му­ни­ка­ци­ја с ма­ши­на­ма на срп­ском је­зи­ку;  Макс Зил­бер­штајн (Max Sil­ber­ztein, EL­LI­ADD): Cor­pus Lin­gu­i­stics with No­oJ;  Ран­ка Стан­ко­вић (Ру­дар­ско-ге­о­ло­шки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Мо­дул No­oj-а за срп­ски;  Алек­сан­дра Вра­неш и др. (Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Ди­ги­тал­на би­бли­о­те­ка Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та;  Пе­ро Шип­ка (ЦЕ­ОН, Бе­о­град): Де­тек­ци­ја пла­ги­ја­ри­зма у на­уч­ним ра­до­ви­ма с ослон­цем на ра­чу­нар: од јед­но­је­зич­ких ка ви­ше­је­зич­ким ала­ти­ма;  Рен­дал Меј­џор (Ran­dall A. Ma­jor, Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Но­вом Са­ду): Tran­sla­ting in the 21st Cen­tury in a 20th Cen­tury Cor­pus Cul­tu­re;  Ду­шко Ви­тас (Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Ка­ко је про­је­кат CE­SAR до­при­нео об­ра­ди срп­ског је­зи­ка?У за­вр­шном де­лу кон­фе­рен­ци­је де­мон­стри­ра­не су ин­фор­ма­тич­ке по­др­шке у об­ра­ди срп­ског је­зи­ка:  Ми­лан Се­чуј­ски (Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка, Уни­вер­зи­тет у Но­вом Са­ду): Го­вор­на ко­му­ни­ка­ци­ја с ма­ши­на­ма на срп­ском је­зи­ку;  Ран­ка Стан­ко­вић (Ру­дар­ско-ге­о­ло­шки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду) и Мир­ко Спа­сић (Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): No­oj;  Алек­сан­дра Тр­то­вац (Уни­вер­зи­тет­ска би­бли­о­те­ка „Све­то­зар Мар­ко­вић”): Би­бли­ша (ви­ше­је­зич­но пре­тра­жи­ва­ње па­ра­ле­ли­зо­ва­них тек­сто­ва);  Ива­на Та­на­си­је­вић (Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Мул­ти­ме­ди­јал­на ба­за кул­тур­ног на­сле­ђа;  Ве­сна Па­јић (По­љо­при­вред­ни фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Над­гле­да­ње web;  Ми­лош Утвић (Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду): Кор­пу­си са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка.Дан је­зич­ких тех­но­ло­ги­ја ор­га­ни­зо­ван је иузет­но успе­шно.  

Ђорђе Оташевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa