Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Л. П. Кли­мен­ко: СЛО­ВА­РЬ ПЕ­РЕ­НО­СНЫХ, ОБРА­ЗНЫХ И СИМ­ВО­ЛИ­ЧЕ­СКИХ УПО­ТРЕ­БЛЕ­НИЙ СЛОВ В ПСАЛ­ТИ­РИ. Христи­анская­ б­иблио­те­ка, Ни­жний Нов­го­род, 2012, 560 стр.             

Сви ко­ји су чи­та­ли ста­ро­за­вет­не Псал­ме про­ро­ка Да­ви­да, зна­ју ко­ли­ко је то те­жак текст за раз­у­ме­ва­ње. И ево реч­ни­ка у ко­ме се мо­гу на­ћи об­ја­шње­ња фи­гу­ра­тив­не и сим­бо­лич­ке упо­тре­бе мно­гих лек­се­ма у Псал­ти­ру на цр­кве­но­сло­вен­ском је­зи­ку. Сва ту­ма­че­ња лек­се­ма осла­ња­ју се на ег­зе­гет­ску пра­во­слав­ну ли­те­ра­ту­ру и по­твр­ђу­ју се мно­гим ци­та­ти­ма ра­зних већ по­сто­је­ћих све­то­о­тач­ких ту­ма­че­ња. Аутор је Људ­ми­ла Па­влов­на Кли­мен­ко, док­тор фи­ло­ло­шких на­у­ка, про­фе­сор ра­зних фи­ло­ло­шких ди­сци­пли­на, као што су: исто­ри­ја би­блиј­ске фи­ло­ло­ги­је, исто­ри­ја ру­ског књи­жев­ног је­зи­ка, са­крал­ни текст као објект лин­гви­стич­ких ис­тра­жи­ва­ња. Жи­ви и ра­ди у Ни­жњем Нов­го­ро­ду, где је, 2012. го­ди­не, и об­ја­вље­но ово ње­но де­ло, под на­зи­вом: Сло­ва­рь пе­ре­но­сных, обра­зных и сим­во­ли­че­ских упо­тре­бле­ний слов в Псал­ти­ри.­ ­Р. Левуш­кина 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa