Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Ђорђе Оташевић: ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Прометеј, Нови Сад, 2012, 1048 стр. 

 

У из­да­њу из­да­вач­ке ку­ће Про­ме­теј из Но­вог Са­да по­ја­вио се Фра­зе­о­ло­шки реч­ник срп­ског је­зи­ка ауто­ра Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа. Иако је 2007. го­ди­не иза­шао Ма­ли срп­ски фра­зе­о­ло­шки реч­ник истог ауто­ра, за овај реч­ник се мо­же ре­ћи да је пот­пу­но нов по­ду­хват ка­да се има у ви­ду број стра­ни­ца, али и број об­ра­ђе­них фра­зе­о­ло­ги­за­ма.У реч­ни­ку су, осим фра­зе­о­ло­ги­за­ма са­вре­ме­ног стан­дард­ног је­зи­ка по­пи­са­ни и опи­са­ни по­је­ди­ни по­кра­јин­ски, али и за­ста­ре­ли фра­зе­о­ло­ги­зми јер се они, ка­ко сам аутор на­во­ди, сре­ћу у мно­гим зна­чај­ним де­ли­ма срп­ске књи­жев­но­сти. Ипак, фра­зе­о­ло­ги­зми ко­ји у се­би са­др­же оп­сце­не ре­чи ни­су уне­ти у овај реч­ник.Реч­ник се са­сто­ји из пред­го­во­ра, спи­ска услов­них зна­ко­ва, скра­ће­ни­ца и са­мог реч­ни­ка.У овом реч­ни­ку фра­зе­о­ло­ги­зми се на­во­де уз све име­ни­це, гла­го­ле, при­де­ве, при­ло­ге и бро­је­ве уз ко­је сто­је. Уз оста­ле вр­сте ре­чи на­во­де се у не­ко­ли­ко слу­ча­је­ва: ка­да фра­зе­о­ло­ги­зам по­чи­ње том реч­ју, ка­да се фра­зе­о­ло­ги­зам са­сто­ји са­мо од две ре­чи, кад по­сто­ји мо­гућ­ност да ко­ри­сник по­тра­жи фра­зе­о­ло­ги­зам под том реч­ју.            Аутор у са­мој од­ред­ни­ци ста­вља у за­гра­де ре­чи ко­је мо­гу за­ме­ни­ти прет­ход­ну реч без про­ме­не зна­че­ња: на ви­со­ком (нај­ви­шем) ни­воу. У из­ло­мље­ним за­гра­да­ма на­ла­зе зе де­ло­ви фра­зе­ма ко­ји се мо­гу из­о­ста­ви­ти: <ма> не­мој <ми> ре­ћи. Ко­сом цр­том раз­два­ја­ју се вид­ски па­ро­ви гла­о­гла: окре­ну­ти/окре­та­ти ка­пут пре­ма ве­тру; док су у угла­стим за­гра­да­ма да­те озна­ке рек­ци­је или озна­ке по­ве­зи­ва­ња фра­зе­ма у кон­тек­сту: има­ти пик на [некога/ неш­то].            Сва­ки фра­зе­о­ло­ги­зам је об­ја­шњен па­ра­фра­за­ма ко­је су по лек­си­ци и мор­фо­син­так­сич­ким кон­струк­ци­ја­ма бли­же са­вре­ме­ном стан­дард­ном је­зи­ку. Уз де­фи­ни­ци­је ни­су да­ти при­ме­ри из књи­жев­них де­ла и из штам­пе за­то што би та­ква об­ра­да сва­ке од­ред­ни­це зах­те­ва­ла знат­но ви­ше про­сто­ра, али и за­то што је реч­ник на­ме­њен пр­вен­стве­но из­вор­ним го­вор­ни­ци­ма срп­ског је­зи­ка, а не они­ма ко­ји га из­у­ча­ва­ју. Овај ће реч­ник би­ти од ко­ри­сти сва­ко­ме ко пи­ше, од сту­де­на­та и ђа­ка до док­то­ра на­у­ка, ла­и­ка, али и они­ма ко­ји се озбиљ­ни­је ба­ве ис­тра­жи­ва­њи­ма из лек­си­ко­ло­ги­је.            Фра­зе­о­ло­шки реч­ник срп­ског је­зи­ка ни­је нор­ма­тив­ног ка­рак­те­ра, он за циљ има да по­пи­ше и опи­ше фра­зе­о­ло­ги­зме ко­ји се мо­гу сре­сти у сва­ко­днев­ном жи­во­ту, као и у књи­жев­но­сти. 

И. Колунџија 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa