Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Mi­le To­mi­ci: DIC­TI­O­NAR FRA­ZE­O­LO­GIC ROMÂN – SÂRB (55.500 DE FRA­ZE­ME ROMÂNEŞTI). Uni­u­nea Sârbilor din România, Ti­mi­ş­o­a­ra, 2012, 1338 str. 

 

Реч­ник са­др­жи 55.521 од­ред­ни­цу, од­но­сно лек­сич­ку је­ди­ни­цу. Иако се у уво­ду не од­ре­ђу­је фра­зе­о­ло­ги­зам, ла­ко се уоча­ва да је аутор овај тер­мин ко­ри­стио у ши­рем зна­че­њу. То се ви­ди и из бро­ја од­ред­ни­ца (ру­мун­ских фра­зе­о­ло­ги­за­ма), као и ауто­ро­ве тврд­ње да „у ру­мун­ском и срп­ском је­зи­ку број фра­зе­ма пре­ма­шу­је 150.000 фра­зе­о­ло­шких је­ди­ни­ца“ (стр. 12).Фра­зе­о­ло­ги­зми су раз­вр­ста­ни абе­цед­ним ре­дом, при че­му се они сма­тра­ју за не­за­ви­сне, са­мо­стал­не ре­чи, као да ме­ђу њи­хо­вим са­став­ним де­ло­ви­ма не по­сто­ји па­у­за. Овим се, по ауто­ро­вом ми­шље­њу, ди­ску­си­је о прин­ци­пи­ма од­ре­ђи­ва­ња кључ­не ре­чи, о по­сто­ја­њу са­мо јед­не или ви­ше кључ­них ре­чи, о ра­зли­ци из­ме­ђу фор­мал­не кључ­не ре­чи и се­ман­тич­ке кључ­не ре­чи оста­вља­ју по стра­ни, а ко­ри­сни­ци­ма се олак­ша­ва упо­тре­ба реч­ни­ка и на­ла­жа­ње фра­зе­о­ло­ги­за­ма (стр. 11). Ру­мун­ски фра­зе­о­ло­ги­зми од­штам­па­ни су ве­ли­ким ма­сним сло­ви­ма, по­сле че­га, где је то слу­чај, кур­зи­вом у за­гра­ди се на­во­де ква­ли­фи­ка­то­ри, је­дан или ви­ше њих (iron., nar., zast. итд.). Реч­нич­ки чла­нак са­др­жи још срп­ске фра­зе­о­ло­ги­зме истог или са­свим при­бли­жног се­ман­тич­ког са­др­жа­ја, те све ва­ри­јан­те до­тич­ног ру­мун­ског фра­зе­ма. Све те ва­ри­јан­те на­ве­де­не су као од­ред­ни­ца на свом азбуч­ном ме­сту, где се упу­ћу­је на основ­ни об­лик. За основ­ни об­лик сма­тра се онај ко­ји се, због свог фо­нет­ског са­др­жа­ја, пр­ви по­ја­вљу­је у Реч­ни­ку.  

A BA­TE APA ÎN PI­UĂ – Tu­ca­ti vo­du u ava­nu; Tu­ći vo­du u ava­nu; Mla­ti­ti pra­znu sla­mu; v. A ba­te apa în pi­uă să se ale­a­gă unt; A ba­te hal­ca­ua; A pi­sa apa în pi­uă; A pi­sa apa în pi­uă să se ale­a­gă unt. 

A BA­TE HAL­CA­UA – Tu­ca­ti vo­du u ava­nu; Tu­ći vo­du u ava­nu; Mla­ti­ti pra­znu sla­mu; v. A ba­te apa în pi­uă. 

Ђ. Ота­ше­вић

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa