Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Ран­ко Бу­гар­ски: ПОР­ТРЕТ ЈЕД­НОГ ЈЕ­ЗИ­КА. Би­бли­о­те­ка  XX век, Бе­о­град, 2012, 278 стр. 

 

Пор­трет јед­ног језика је­сте  књи­га, ко­ја сво­јом струк­ту­ром, а де­ли­мич­но и са­др­жа­јем, пра­ти ра­ни­је књи­ге Ран­ка Бу­гар­ског. Са­сто­ји се из че­ти­ри по­гла­вља.Што се са­др­жи­не ти­че, пред­мет пр­вог де­ла је­сте срп­ско­хр­ват­ски је­зик. На­кон увод­ног пој­мов­но-тер­ми­но­ло­шког раз­ма­тра­ња, у на­став­ку се де­таљ­ни­је го­во­ри о ши­рим ге­о­по­ли­тич­ким, исто­риј­ским и со­ци­о­лин­гви­стич­ким аспек­ти­ма срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка, укљу­чу­ју­ћи на­ро­чи­то ње­гов по­ло­жај и ста­тус у СФРЈ то је по­глед спо­ља.  Аутор да­ље пре­ла­зи на уже лин­гви­стич­ко раз­ма­тра­ње про­це­са де­ли­мич­ног рас­та­ка­ња и тран­сфор­ма­ци­ја овог је­зи­ка, што пред­ста­вља по­глед из­ну­тра. Ни­су за­не­ма­ре­на ни осе­ћа­ња, ни ста­во­ви са­мих го­вор­ни­ка пре­ма соп­стве­ном је­зи­ку. У за­кључ­ном де­лу сво­де се ре­зул­та­ти ана­ли­зе и да­је од­го­вор на ди­ле­ме у ве­зи са про­ду­же­ним по­сто­ја­њем но­вог је­зи­ка, у но­во­на­ста­лим усло­ви­ма.Дру­ги део књи­ге до­но­си но­ве ода­бра­не при­ло­ге из струч­не би­о­гра­фи­је ауто­ра, по­ста­вље­не у ши­ре кон­тек­сте, а на на­чин ко­ји уве­ли­ко на­ди­ла­зи пу­ку фак­то­гра­фи­ју. Ин­фор­ма­тив­ни, пре све­га, тек­сто­ви су де­ли­мич­но и за­бав­ни. На­ме­ње­ни су не са­мо они­ма ко­ји се лин­гви­сти­ком ба­ве или се упу­ћу­ју на њу, већ и ши­рем кру­гу чи­та­ла­ца. Пре­о­ста­ла два де­ла су на­ста­вак тра­ди­ци­је из ра­ни­јих књи­га.  Тре­ћи део је до­да­так по­гла­вљи­ма о жар­го­ни­зми­ма и  сли­ве­ни­ца­ма у прет­ход­ним књи­га­ма овог ауто­ра у овој еди­ци­ји: Жар­гон лин­гви­стич­ка сту­ди­ја (2006); Евро­па у је­зи­ку (2009); Је­зик и иден­ти­тет (2010). Ов­де су за­бе­ле­же­ни при­ме­ри ексцерпирани то­ком по­след­њих го­ди­ну и по да­на. То су но­ви при­ло­зи со­ци­о­лин­гви­стич­кој би­бли­о­гра­фи­ји у Ср­би­ји. Че­твр­ти део је би­бли­о­граф­ски и пред­ста­вља на­ста­вак би­бли­о­гра­фи­је за пе­ри­од 19672010, штам­па­не у де­ло­ви­ма у ауто­ро­вим ра­ни­јим књи­га­ма у овој еди­ци­ји. Би­бли­о­гра­фи­ја је у по­чет­ку по­кри­ва­ла под­руч­је СФРЈ, од­но­сно СЦГ, да би се по­чев од 2007. све­ла на Ср­би­ју.Чи­ни се да би чи­та­о­ци­ма би­ли нај­ин­те­ре­сант­ни­ји тек­сто­ви ве­за­ни за дво­чла­ни лин­гви­стич­ки тер­мин срп­ско­хр­ват­ски је­зик и ње­го­ву суд­би­ну на про­сто­ри­ма бив­ших др­жа­ва, као и за­ни­мљи­во ис­при­ча­на би­о­гра­фи­ја про­фе­со­ра и ње­го­ва сли­ко­ви­та се­ћа­ња са уни­вер­зи­тет­ских пре­да­ва­ња ши­ром све­та. 

И. Бо­јо­вић

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa