Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ја­го­да То­па­лов: МО­ТИ­ВА­ЦИ­ЈА У НА­СТА­ВИ СТРА­НОГ ЈЕ­ЗИ­КА. Но­ви Сад,  Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, 2011, 95 стр. 

 

Књи­га је на­ста­ла као ре­зул­тат аутор­ки­ног ин­те­ре­со­ва­ња за уло­гу ко­ју мо­ти­ва­ци­ја има у уче­њу уоп­ште, за­тим у уче­њу стра­ног је­зи­ка и нај­кон­крет­ни­је у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка. Ка­ко из пред­го­во­ра са­зна­је­мо књи­га је на­ста­ла пре­ра­дом нео­бја­вље­ног ма­ги­стар­ског ра­да аутор­ке под на­сло­вом Мо­ти­ва­ци­ја у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка као из­бор­ног пред­ме­та код сту­де­на­та Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Но­вом Са­ду. По­ред то­га књи­га је уте­ме­ље­на и на оним за­кључ­ци­ма до ко­јих је аутор­ка до­шла ис­тра­жи­ва­њи­ма чи­ји су ре­зул­та­ти об­ја­вље­ни у ве­ћем бро­ју ра­до­ва. Са­др­жај књи­ге чи­не Пред­го­вор (стр. 7–8), Увод (стр. 9–10), глав­ни део књи­ге ко­ји је по­де­љен на два по­гла­вља: пр­ви је по­све­ћен раз­во­ју те­о­ри­ја мо­ти­ва­ци­је у обла­сти пси­хо­ло­ги­је (стр. 11–51), а дру­ги да­је пре­глед при­сту­па пој­му мо­ти­ва­ци­је у обла­сти на­ста­ве стра­них је­зи­ка (стр. 52–80), за­тим сле­де За­кљу­чак и спи­сак ко­ри­шће­не ли­те­ра­ту­ре.Књи­га је пр­вен­стве­но на­ме­ње­на на­став­ни­ци­ма стра­них је­зи­ка, бу­ду­ћим и са­да­шњим, ко­ји по­пут аутор­ке сма­тра­ју да иако су уче­ни­ци нај­ве­ћим де­лом са­ми од­го­вор­ни за сво­ју мо­ти­ва­ци­ју, на њу ите­ка­ко мо­гу ути­ца­ти на­став­ни­ци.У овој књи­зи по­ред пре­гле­да оп­ште­по­зна­тих те­о­ри­ја, ме­то­да и прин­ци­па на ко­ји­ма су оне уте­ме­ље­не аутор­ка да­је смер­ни­це ко­је се мо­гу при­хва­ти­ти и при­ла­го­ди­ти спе­ци­фич­но­сти­ма сре­ди­не и уче­сни­ка у на­став­ном про­це­су. Иако из са­мог на­сло­ва са­зна­је­мо да ће фо­кус аутор­ки­не па­жње би­ти на на­ста­ви стра­них је­зи­ка, из­ло­же­ни и опи­са­ни ма­те­ри­јал, пре­по­ру­ке и смер­ни­це ко­је до­би­ја­мо на­кон сва­ке гла­ве и по­гла­вља мо­гу би­ти ис­ко­ри­шће­не у оп­штем на­став­ном про­це­су и то не­за­ви­сно од то­га о ко­ме је ни­воу обра­зо­ва­ња реч.У Уво­ду се аутор­ка ба­ви оп­штим схва­та­њем пој­ма мо­ти­ва­ци­је, за­тим мо­ти­ва­ци­јом у уче­њу стра­ног је­зи­ка укљу­чу­ју­ћи ког­ни­тив­ну, афек­тив­ну и дру­штве­ну ди­мен­зи­ју.У по­гла­вљу Раз­вој те­о­ри­ја мо­ти­ва­ци­је у обла­сти пси­хо­ло­ги­је дат је оп­шти пре­глед не­ких од нај­зна­чај­ни­јих те­о­ри­ја у до­ме­ну пси­хо­ло­ги­је ко­је опи­су­ју мо­ти­ва­ци­ју и мо­ти­ва­ци­о­не кон­струк­те у ши­рем сми­слу, усре­де­сре­ђу­ју­ћи се на три те­о­риј­ске и ис­тра­жи­вач­ке па­ра­диг­ме: би­хеј­ви­о­ри­стич­ку, ког­ни­тив­ну и со­ци­јал­но-ког­ни­тив­ну. У окви­ру би­хеј­ви­о­ри­стич­ког гле­ди­шта, бу­ду­ћи да школ­ски си­стем у ве­ли­кој ме­ри ње­га од­сли­ка­ва, аутор­ка на­во­ди стра­те­ги­је ко­ји­ма на­став­ник мо­же ути­ца­ти на по­на­ша­ње и мо­ти­ва­ци­ју уче­ни­ка. У окви­ру ког­ни­тив­не па­ра­диг­ме ко­ја под­ра­зу­ме­ва укљу­чи­ва­ње ког­ни­тив­них пој­мо­ва и ди­мен­зи­ја у те­о­ри­је мо­ти­ва­ци­је раз­ма­тра­ју се три зна­чај­на при­сту­па: те­о­ри­је оче­ки­ва­не успе­шно­сти и вред­но­сти успе­ха, те­о­ри­је ци­ља и те­о­ри­је са­мо­о­дре­ђе­ња са смер­ни­ца­ма за при­ме­ну у кон­тек­сту учи­о­ни­це.У по­гла­вљу Пре­глед при­сту­па пој­му мо­ти­ва­ци­је у обла­сти на­ста­ве стра­ног је­зи­ка ис­тра­жи­ва­ње мо­ти­ва­ци­је аутор­ка су­жа­ва на област на­ста­ве стра­них је­зи­ка. Ово по­гла­вље ну­ди опис два нај­у­ти­цај­ни­ја мо­де­ла мо­ти­ва­ци­је на овом ни­воу: дру­штве­но-обра­зов­ног мо­де­ла и про­це­сног мо­де­ла мо­ти­ва­ци­је као и пре­глед мо­гућ­но­сти при­ме­не пред­ста­вље­них прин­ци­па у окви­ру учи­о­ни­це стра­ног је­зи­ка. У овом по­гла­вљу раз­ма­тра­ју се ин­те­гра­тив­на и ин­стру­мен­тал­на мо­ти­ва­ци­ја при­ли­ком уче­ња стра­ног је­зи­ка, уну­тра­шња и спо­ља­шња мо­ти­ва­ци­ја, фак­то­ри ко­ји ути­чу на ни­во мо­ти­ва­ци­је за уче­ње од­ре­ђе­ног стра­ног је­зи­ка. И по­ред сло­же­но­сти чо­ве­ко­ве мо­ти­ва­ци­је у ова два мо­де­ла аутор­ка по­ку­ша­ва да на­став­ни­ци­ма је­зи­ка ипак по­ну­ди мо­гућ­но­сти за прак­тич­ну при­ме­ну ре­зул­та­та и за­кљу­ча­ка ис­тра­жи­ва­ња.Оно што да­је до­дат­ну вред­ност овим два­ма по­гла­вљи­ма је­сте да на­кон основ­них те­о­риј­ских по­став­ки и прин­ци­па сва­ке да­те те­о­ри­је и на­кон сва­ког мо­де­ла сле­ди оде­љак У учи­о­ни­ци са ни­зом смер­ни­ца и са­ве­та за при­ме­ну по­ме­ну­тих прин­ци­па у кон­тек­сту учи­о­ни­це.И на­по­слет­ку, ци­ти­ра­ју­ћи аутор­ку, на­во­ди­мо да књи­га „по­ма­же и у ства­ра­њу сли­ке мо­ти­ви­са­ног уче­ни­ка, ко­ји ла­ко пре­по­зна­је под­сти­цај­ну вред­ност  ак­тив­но­сти ко­јом се ба­ви, ко­ји је са­мо­у­ве­рен, не­за­ви­сан, укљу­чен у ак­тив­но­сти на ча­су и ра­до­знао, те ко­ји не по­су­ста­је, већ се успе­шно но­си са по­те­шко­ћа­ма и иза­зо­ви­ма ко­је уче­ње стра­ног је­зи­ка но­си са со­бом”. 

Мир­ја­на Ада­мо­вић (Бе­о­град) 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa