Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Душан Владислав Пажђерски (Гдањск) 

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA (БИЛТЕН САВЕТА ЗА КАШУПСКИ ЈЕЗИК), ур. É. Bréza, т. 1: 2007, 2 х 150 стр, т. 2: 2008, 283 стр, т. 3: 2009, 277 стр, т. 4: 2010, 335 стр, т. 5: 2011, 328 стр, „Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié”, Gduńsk, 2007-2011, ISSN 1899-4326 i 1899-4318. 

 

   Савет за кашупски језик је основала невладина организација Ка-шупско-приморски савез (www.kaszubi.pl, http://www.zk-p.org/), главна кашупска институција која има за циљ, између осталог, заштиту и не-говање кашупског језика, главног елемента кашупског идентитета. С обзиром да у Пољској однос државе према Кашубима не регулише ни-један закон (постоје само закони који се тичу кашупског језика), Ка-шупско-приморски савез, са седиштем у Гдањску, представља највећу (око 5000 активних чланова) кашупску кровну националну организаци-ју, која води рачуна о најзначајнијим елементима кашупског идентите-та.   Основни задаци Савета за кашупски језик (http://www.zk-p.org/o/rjk/), основаног 2006. године, су следећи:   1. анализа и оцена стања у коме се налази кашупски језик, као и реаговање у вези са језичком политиком коју води КПС (Кашупско-приморски савез),   2. сарадња са органима јавне администрације, а посебно са Ми-нистарством унутрашњих послова и администрације, Министарством за науку, Министарством просвете, Министарством за културу и наци-оналну баштину, по питањима оцене услова за развој кашупског језика и његовог проучавања.   3. ширење знања о кашупском језику и његовим варијантама, нормама и критеријумима оцене његовог коришћења, као и организо-вање у том циљу дискусија и научних конференција,   4. оцена и изношење мишљења o нивоу и потребама издавачких кућа у области знања о кашупском језику и језичкој култури, као и во-ђење издавачке делатности у оквиру КПС,   5. разрешавање језичких дилема по питањима лексике, грама-тике, изговора, правописа и интерпункције, као и стилског облика из-ражавања, а такође тражење решења у области коришћења кашупског језика у различитим областима науке и технике, са акцентом на новим дисциплинама,   6. давање мишљења о коришћењу кашупског језика у јавној сфери и правној комуникацији, посебно у области рекламе, штампе, ра-дија и телевизије, као и администрације,   7. изношење става о називима њиховим граматичким и пра-вописним облицима), који се дају новој роби и услугама,   8. посебна брига за културу кашупског језика у настави а, у оквиру тога, подвргавање анализи и оцени школских програма,   9. припрема и презентација Главном одбору и Савету КПС, јед-ном у две године, писмене оцене стања у области заштите кашупског језика,   10. утврђивање правописних принципа и интерпукције у кашуп-ском језику,   11. сарадња са високим школама и научним институцијама, које су заинтересоване за неговање и развој кашупског језика,   12. анализа осталих питања која пред Савет поставе највиши ор-гани КПС или по сопственој иницијативи покрене сам Савет. 

*      У оквиру Савета за кашупски језик су основане одређене коми-сије, од којих је најважнија Комисија за стандардизацију и нормализа-цију, која је задужена да покреће иницијативе и одговара на актуелна питања из области језичке стандардизације (такође она која покрећу друге комисије и субјекти). 

* 

   У свом премијерном броју (за 2007. г) Билтен Савета за ка-шупски језик се бави највише лексиком (и уопште, проблематика везана за лексику представља централну тему у раду Савета, колико због велике потребе да се дефинише недостајућа или двојна лексика у кашупском језику, толико и због тога што је, чини ми се, за решавање неких правописних или правоговорних питања потребно више ис-куства и више напорног рада самих чланова), а затим правописним проблемима, па тако доноси (саветодавне) одлуке: о реду речи у званичним називима у кашупском језику, о адаптацији латинских речи на -tio и -fio, о терминологији из области теорије књижевности за по-требе школа, о медијској терминологији у области назива месеци, дана, годишњих доба, страна света и времена, неких географских назива, о неким горућим питањима из области најчешћих фонетских алтернаци-ја.   У наредном броју (за 2008. г) поново доминирају питања лекси-ке, у саветодавним одлукама (4) о писању имена и надимака коришће-них у кашупском језику (што не чуди када се зна да Кашуби у својој историји званично углавном нису користили облике имена на кашуп-ском језику, већ на пољском), а том затвара саветодавна одлука о коришћењу две норме у кашупском језику – књижевне и „регионалне” (која отвара могућност да се дијалектални облици кашупског језика користе у кашупској књижевности).   И у трећем броју из серије (за 2009. г) доминирају саветодавне одлуке посвећене лексици: о називима органа државне власти, о спорт-ској лексици, о математичким терминима и појмовима, а том допуња-вају две одлуке о заштити локалних варијанти кашупског језика и вео-ма раширеној лабијализацији у кашупском језику.   У четвртом тому (за 2010. г), осим саветодавне одлуке о редо-следу слова у кашупској абецеди, све остале су посвећене лексици: о примени кашупских лингвистичких термина и појмова (3), о примени кашупских лексикалних термина и појмова, о кашупским називима му-зеја на територији Кашупске Земље и о кашупским називима општин-ских средишта (на територији Кашупске Земље).   У петом тому (за 2011. г), осим саветодавних одлука о интер-пункцији (2), изабраној лексици везаној за шуму и воду, лексици по-свећеној званичним називима у једној болници (молба упућена из саме установе), као и основном лексиком везаном за медије, све остале су и вези са сакралном лексиком (7). 

 

 

* 

   Осим издавања билтена и разматрања и објављивања одлука, Савет за кашупски језик има још једну интересантну делатност. Наиме, у летњим месецима, Савет организује дводневну конференцију посве-ћену углавном нормативним питањима (али не искључиво), а реферати са те сесије се објављују као саставни део сваког Билтена. 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa