Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 22

Ђ­ор­ђе Ота­ше­вић (Београд­)

­

ПРИЛОЗ­И ­ЗА­ ГР­АЂ­У ЛЕКСИКО­ЛОШ­КЕ­

И ­МЕТАЛЕК­СИ­КОГРАФ­СК­Е Б­ИБЛИОГРАФИЈЕ (7)

 

 

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Во­де­ни­це. Рас­ков­ник 79–80 (1995), 23–27.

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Ми­то­ло­шка би­ћа у Рјеч­ни­ку ЈА­ЗУ. Фол­клор у Вој­во­ди­ни 9 (1995), 227–232.

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Мит­ска би­ћа срп­ског на­ро­да. Од ми­та до фол­ка 1/1 (1996, Кра­гу­је­вац), 11–16.

Ра­дић Јо­ван­ка: Из оно­ма­сти­ке селâ око гор­њег то­ка ре­ке Бе­ли­це. ОП 11 (1990), 399–449.

Ра­дић Пр­во­слав: Из бал­кан­ске фра­зе­о­ло­ги­је. Срп­ски је­зик II/1–2 (1997), 229–234.

Ра­дић Пр­во­слав: Из ми­то­ло­шке лек­си­ке. ЈФ 56/3–4 (2000 /2001/), 891–900.

Ра­дић Пр­во­слав: О јед­ном бал­ка­но­сло­вен­ском гла­гол­ско-име­нич­ком фра­зе­о­ло­ги­зму (по­ме­ри­ти (не­ко­ме) дан­да­ло). Срп­ски је­зик II/1–2 (1997), 229–234.

Ра­дић Пр­во­слав: О срп­ско-бу­гар­ској лек­си­ко­гра­фи­ји. За­ду­жби­на 24 (1993), 11.

Ра­дић Пр­во­слав: О срп­ско-ма­ке­дон­ским лек­сич­ким па­ра­ле­ла­ма. ЈФ 49 (1993), 113–136.

Ра­дић Пр­во­слав: О срп­ско-ма­ке­дон­ској лек­си­ко­гра­фи­ји. За­ду­жби­на 23 (1993), 8.

Ра­дић Пр­во­слав: Оти­ћи до ку­ми­не ку­ће. НЈ XXXI­II/3–4, 273–277.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Иден­ти­фи­ка­тор – кључ­ни еле­мент сем­не струк­ту­ре лек­се­ме. Срп­ски је­зик I/1–2 (1996), 415–421.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Име­ни­це но­ми­на аген­тис – чла­но­ви ме­ђу­је­зич­ких фор­мал­но-се­ман­тич­ких опо­зи­ци­ја у ру­ском и срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. IV сим­по­зи­јум… (1990, Но­ви Сад), 314–320.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Лек­сич­ка функ­ци­ја и ње­ни гра­ма­тич­ки мо­де­ли у пре­вод­ној лек­си­ко­гра­фи­ји. НССУВД 26/2 (1997), 399–407.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Лек­сич­ко-се­ман­тич­ка гру­па и ње­но при­ка­зи­ва­ње у ру­ско-срп­ским пре­вод­ним реч­ни­ци­ма. НССУВД 24/1 (1995), 241–248.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Лек­сич­ко-се­ман­тич­ки про­бле­ми при мо­но­цен­трич­ном про­у­ча­ва­њу сло­вен­ских је­зи­ка. Сто го­ди­на по­ло­ни­сти­ке у Ср­би­ји, 121–125.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Ме­ђу­је­зич­ки хо­мо­ни­ми и па­ро­ни­ми у ру­ском и срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. Деч­је но­ви­не, Гор­њи Ми­ла­но­вац, 1991, 149 стр.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: О иде­о­граф­ској кла­си­фи­ка­ци­ји ру­ско-срп­ских ме­ђу­је­зич­ких па­ро­ни­ма. ЈФ 52 (1996), 161–168.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: О лек­сич­ко-се­ман­ти­чим осо­бе­но­сти­ма ми­кро­си­сте­ма гла­го­ла кре­та­ња у је­зи­ку Ву­ка Ка­ра­џи­ћа. НССУВД 25/2 (1996), 273–280.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: О не­ким ви­до­ви­ма по­ли­се­ми­је и хо­мо­ни­ми­је у окви­ру тер­ми­но­ло­шке лек­си­ке. НССУВД 18/1 (1990), 105–110.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: О стил­ској мар­ки­ра­но­сти у ру­ско-срп­ским пре­вод­ним реч­ни­ци­ма. НССУВД 23/2 (1994), 291–297.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Се­ман­тич­ко је­згро и се­ман­тич­ка пе­ри­фе­ри­ја као основ­ни по­ка­за­те­љи кон­так­та лек­сич­ких је­ди­ни­ца у сло­вен­ским је­зи­ци­ма. ЗбМСФЛ 40/1 (1997), 151–160.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Твор­бе­но-се­ман­ти­чи про­це­си у лек­си­ци из обла­сти ин­фор­ма­ти­ке. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 319–326.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ла­на: Фра­зе­о­ло­шки ве­за­на зна­че­ња у ру­ско-срп­ском пре­вод­ном реч­ни­ку. Збор­ник ра­до­ва Сим­по­зи­јум Кон­тра­стив­на је­зич­ка ис­тра­жи­ва­ња, 325–330.

Ра­дић-Ду­го­њић Ми­ли­ца: О лек­сич­ко-син­так­сич­кој спо­ји­во­сти у кон­тра­стив­ној лек­си­ко­ло­ги­ји. НССУВД 23/2 (1993), 75–82.

Ра­дич-Ду­го­нич М(ила­на): Се­ман­ти­че­ское ядро и его ме­сто в ком­плек­сной струк­ту­ре лек­си­че­ско­го зна­че­ния сло­ва. МСССИ 4 (1996), 60–61.

Ра­дич-Ду­го­нич М.: Се­ман­ти­че­ское ядро и его ме­сто в ком­плек­сноè струк­ту­ре лек­си­че­ско­го зна­че­ния сло­ва. у: Со­по­ста­ви­те­ль­ные и срав­ни­те­ль­ные ис­сле­до­ва­ния рус­ско­го и дру­гих язы­ков. До­кла­ды IV ме­жду­на­род­но­го сим­по­зи­у­ма МА­ПРЯЛ (Бел­град – Но­ви Сад, 8–10. ок­тя­бря 1996. г.). Бел­град, 1997, 248–252.

Рад­но­вић Угље­ша: Пољ­ско-срп­ско­хр­ват­ски реч­ник СА­НУ и дру­ги реч­ни­ци ове вр­сте код нас и По­ља­ка (хро­но­ло­шки пре­глед). Сто го­ди­на по­ло­ни­сти­ке у Ср­би­ји, 109–114.

Ра­до­ва­но­вић Ми­ло­рад и др.: Срп­ски је­зик на кра­ју ве­ка. Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ – Слу­жбе­ни гла­сник, Бе­о­град, 1996, 201 стр.

Ра­до­ва­но­вић Ми­ло­рад: Иван Клајн, Реч­ник но­вих ре­чи, Би­бли­о­те­ка „Ко­рист и ра­зо­но­да“ Ма­ти­ца срп­ска, Но­ви Сад 1992, 379. ЗбМСФЛ XXXV/2 (1992), 201–204.

Ра­до­ва­но­вић Ми­ло­рад: Но­ми­на­ли­за­ци­ја и не­га­ци­ја. ЗбМСФЛ 33 (1990), 407–416.

Ра­до­ва­но­вић Ми­ло­рад: Спи­си из син­так­се и се­ман­ти­ке. Из­да­вач­ка књи­жар­ни­ца Зо­ра­на Сто­ја­но­ви­ћа – До­бра вест, Срем­ски Кар­лов­ци – Но­ви Сад, 221 стр.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: О лек­си­ци у ро­ма­ну Лај­ко­вач­ка пру­га Ра­до­ва­на Бе­лог Мар­ко­ви­ћа. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 /2001/), 491–497.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Биљ­но цар­ство Ср­би­је. Фло­ра Ср­би­је, Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Оде­ље­ње при­род­но–ма­те­ма­тич­ких на­у­ка, том I, дру­го до­пу­ње­но и пре­ра­ђе­но из­да­ње, Бе­о­град 1992, стр. 429. За­ду­жби­на 21 (1993), 13.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Екс­пан­зи­ја пре­фик­сал­ног еле­мен­та су­пер- у срп­ском је­зи­ку. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 299–303.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Не­што о си­но­ни­ми­ји у твор­би не­ких име­ни­ца. НССУВД 20/2 (1991), 353–360.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Но­ве ре­чи у но­вом реч­ни­ку. Јо­ван Ћи­ри­лов, Но­ви реч­ник но­вих ре­чи, Ба­та, Бе­о­град 1991, стр. 268. За­ду­жби­на 18 (1992), 15.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Пе­јо­ра­тив­ни на­зи­ви за жен­ску осо­бу у јед­ном на­род­ном го­во­ру. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 907–913.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Пет­на­е­ста књи­га ве­ли­ког Реч­ни­ка СА­НУ. КњЈ XLV/1 (1997), 125–127.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Раз­ре­ше­ње аутор­ства јед­ног ста­рог реч­ни­ка. Бар­тол Ка­шић: Хр­ват­ско-та­ли­јан­ски реч­ник (1599), при­пре­мио мр Вла­ди­мир Хор­ват, изд. Кр­шћан­ска са­да­шњост и За­вод за је­зик Ин­сти­ту­та за фи­ло­ло­ги­ју и фол­кло­ри­сти­ку, За­греб 1990. За­ду­жби­на 13 (1991), 12.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Род­би­на и свој­та, а у реч­ни­ку. Ра­до­мир Д. Ра­кић: Тер­ми­но­ло­ги­ја срод­ства у Ср­ба, ед. Ет­но­ан­тро­по­ло­шки про­бле­ми. Мо­но­гра­фи­је, Књ. 13, изд. Оде­ље­ње за ет­но­ло­ги­ју Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, Бе­о­град, 1991. За­ду­жби­на 17 (1992), 13.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Ро­ма­ни­зми у го­во­ру Пи­ве. Дур­ми­тор­ски збор­ник 1 (1991, Ти­то­град), 49–55.

Ра­до­вић-Те­шић Ми­ли­ца: Стра­не ре­чи у срп­ском је­зи­ку да­нас. О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па „Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на” (Су­бо­ти­ца 18–20. ок­то­бар 1995), Су­бо­ти­ца-Бе­о­град 1996, стр. 417. КњЈ 44/4 (1997), 81–83.

Ра­до­ји­чић Дра­га­на: Тка­ни­не у Хер­цег-Но­вом у XVI­II ви­је­ку. ГлЕИ XLII (1993), 177–184.

Ра­до­мир Д. Ра­кић: Тер­ми­но­ло­ги­ја срод­ства у Ср­ба. ед. Ет­но­ан­тро­по­ло­шки про­бле­ми. Мо­но­гра­фи­је, Књ. 13, изд. Оде­ље­ње за ет­но­ло­ги­ју Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, Бе­о­град, 1991.

Ра­ду­ло­вић Зо­ри­ца: О лек­си­ци у ро­ма­ни­ма Че­да Ву­ко­ви­ћа. Ства­ра­ње 2/3 (Ти­то­град, 1990), 273–281.

Ра­ду­ло­вић Зо­ри­ца: Скуп са­зна­ња о је­зи­ку. Дра­го­мир Ву­ји­чић, Из оно­ма­сти­ке, лек­си­ко­ло­ги­је и ди­ја­лек­то­ло­ги­је, ИТП „Уни­рекс“, Д. Д. Под­го­ри­ца, 1996. Ства­ра­ње (ав­густ-де­цем­бар 1996), 1143–1147.

Ра­ду­си­но­вић Ми­ло­рад П.: Ру­ски ча­со­пис о Ву­ко­вом „Срп­ском рјеч­ни­ку“ 1852. Го­ди­не. За­ду­жби­на 19 (1992), 6.

Ра­јић Је­ле­на: Хи­спа­ни­зми у срп­ском је­зи­ку и њи­хов трет­ман у Реч­ни­ку срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног је­зи­ка Ма­ти­це срп­ске и Реч­ни­ку срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног и на­род­ног је­зи­ка СА­НУ. ЈФ 51 (1995), 241–246.

Ра­јић Љу­би­ша: Лек­си­ко­граф­ски при­руч­ни­ци за скан­ди­на­ви­сте (И). Пре­во­ди­лац XI/1–4 (1993), 71–86.

Ра­јић Љу­би­ша: Срп­ско-нор­диј­ска лек­си­ко­гра­фи­ја. За­ду­жби­на 27 (1994), 8.

Рај­ко­вић Ко­же­љац Љу­би­ша: Оно­ма­сти­ка Ти­мо­ка. ОП 11 (1990), 109–366.

Рај­ко­вић Љу­би­ша: Оно­ма­сти­ка Гр­ли­шта. Раз­ви­так 30/2 (1990, За­је­чар), 97–100.

Рај­ко­вић Љу­би­ша: Оно­ма­сти­ка Ра­ди­чев­ца. Раз­ви­так 30/3 (1990, За­је­чар), 97–105.

Рај­ко­вић Љу­би­ша: Твор­ба ан­тро­по­ни­миј­ских хи­по­ко­ри­сти­ка у го­во­ру ис­точ­ног де­ла Ме­то­хиј­ског Под­го­ра. Ба­шти­на 6 (1995), 19–38.

Рај­чић Да­ни­ца: Ар­го у пре­во­ду. НССУВД 18/1 (1990), 157–161.

Ра­кић Ра­до­мир: Не­ки те­о­риј­ски и прак­тич­ни аспек­ти пре­во­ђе­ња цр­кве­не тер­ми­но­ло­ги­је. Пре­во­ди­лац 1–2 (1999), 32–46.

Ра­кић Ра­до­мир: Про­бле­ми пре­во­ђе­ња ре­ли­гиј­ске тер­ми­но­ло­ги­је. Збор­ник ра­до­ва: Основ­ни прин­ци­пи пре­во­ђе­ња ре­ли­гиј­ске тер­ми­но­ло­ги­је, По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за оства­ри­ва­ње пра­ва на­ци­о­нал­них ма­њи­на, упра­ву и про­пи­се, Но­ви Сад, 1996, 37–42.

Ра­кић-Ми­лој­ко­вић Со­фи­ја: Па­стир­ска тер­ми­но­ло­ги­ја Кри­во­вир­ског Ти­мо­ка. СДЗб XXXIX (1993), 11–148.

Ра­мач Ју­ли­јан: Ко­нач­но по­сле два­де­сет го­ди­на. Stu­dia rut­he­ni­ca 5 (1996–1997), 39–42.

Ра­мач Ју­ли­јан: Сер­бо­кро­а­ти­зми у срп­ско-ру­син­ском реч­ни­ку. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 367–375.

Ре­лич М.: Ав­тор­ские нео­ло­ги­змы в рус­ском и серб­ском язы­ках (сход­ства в прин­ци­пах сло­во­о­бра­зо­ва­ния). Со­по­ста­ви­те­ль­ные и срав­ни­те­ль­ные ис­сле­до­ва­ния рус­ско­го и дру­гих язы­ков. До­кла­ды IV ме­жду­на­род­но­го сим­по­зи­у­ма МА­ПРЯЛ (Бел­град – Но­ви Сад, 8–10. ок­тя­бря 1996. г.). Бел­град, 1997, 323–327.

Ре­љић Ми­тра: Лек­сич­ке ино­ва­ци­је пе­сни­ка Мо­ми­ра Вој­во­ди­ћа у но­вин­ским тек­сто­ви­ма (со­ци­о­лин­гви­стич­ки и твор­бе­ни аспект). Уни­вер­зи­тет­ска ми­сао III/1–4 (1996), 63–66.

Ре­љић Ми­тра: Нео­ло­ги­зми у функ­ци­ји сли­ков­них и екс­пре­сив­них сред­ста­ва (на ма­те­ри­ја­лу срп­ског и ру­ског је­зи­ка). Сла­ви­сти­ка 1 (1997). 49–55.

Ре­љић Ми­тра: О нео­ло­ги­зми­ма са со­ци­о­лин­гви­стич­ког ста­но­ви­шта (на ма­те­ри­ја­лу ру­ског је­зи­ка). ЗФФП 5–6 (1995–1996), 235–241.

Ре­ме­тић Сло­бо­дан: Ода Ње­го­шу. Све­то­зар Сти­јо­вић, Сла­ве­ни­зми у Ње­го­ше­вим пе­снич­ким де­ли­ма, Срем­ски Кар­лов­ци – Но­ви Сад (Из­да­вач­ка књи­жар­ни­ца Зо­ра­на Сто­ја­но­ви­ћа), 1992. За­ду­жби­на 20 (1992), 12.

Ре­ме­тић Сло­бо­дан: Све­то­зар Сти­јо­вић, Сла­ве­ни­зми у Ње­го­ше­вим пе­снич­ким де­ли­ма, Срем­ски Кар­лов­ци – Но­ви Сад (Из­да­вач­ка књи­жар­ни­ца Зо­ра­на Сто­ја­но­ви­ћа) 1992. ЈФ XLIX (1993), 225–229.

Res­sel Ger­hard: Реч­нич­ко-се­ман­тич­ке струк­ту­ре у срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. НССУВД 20/2 (1991), 261–268.

Ри­стић Ста­на: Екс­пре­сив­на и стил­ска упо­тре­ба збир­них име­ни­ца са су­фик­сом –ија. НЈ 31/1–5 (1996), 85–95

Ри­стић Ста­на: Екс­пре­сив­на лек­си­ка – из исто­ри­је срп­ског је­зи­ка. ЈФ 56/3–4 (2000 /2001/), 951–964.

Ри­стић Ста­на: Екс­пре­сив­на лек­си­ка у нај­но­ви­јем омла­дин­ском жар­го­ну и у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку (со­ци­о­лин­гви­стич­ки аспек­ти упо­тре­бе и раз­во­ја). НЈ XXXI­II/3–4, 257–272.

Ри­стић Ста­на: Ис­тра­жи­ва­ње при­ло­га за на­чин у срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку – не­ки аспек­ти лек­сич­ко­гра­ма­тич­ког при­сту­па. ЗбМСФЛ XXXVI/1 (1993), 133–142.

Ри­стић Ста­на: Ко­но­та­тив­ни аспек­ти зна­че­ња екс­пре­сив­не лек­си­ке (лек­си­ко­ло­шко-лек­си­ко­граф­ски при­ступ на кор­пу­су из Реч­ни­ка СА­НУ). ЗбМСФЛ 37 (1994), 537–542.

Ри­стић Ста­на: Лек­си­ка по­кућ­ства стра­ног по­ре­кла у реч­ни­ци­ма пред­ву­ков­ског вре­ме­на. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 253–268.

Ри­стић Ста­на: Лек­сич­ка се­ман­ти­ка екс­пре­сив­них гла­го­ла у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку. ЗбМСФЛ 40/1 (1997), 167–176.

Ри­стић Ста­на: Лек­сич­ка се­ман­ти­ка као од­раз од­но­са чо­ве­ка и ње­го­вог је­зи­ка (на при­ме­ру име­ни­ца мо­де­ла „осо­ба + мо­рал­на или пси­хич­ка осо­би­на). ЗбМСФЛ 39/1 (1996), 99–111.

Ри­стић Ста­на: Лек­сич­ка се­ман­ти­ка као од­раз од­но­са чо­ве­ка и ње­го­вог је­зи­ка (на при­ме­ру име­ни­ца мо­де­ла „осо­ба + мо­рал­на или пси­хич­ка осо­би­на”. ЗбМСФЛ 39/1 (1996), 99–109.

Ри­стић Ста­на: Лек­сич­ке је­ди­ни­це као но­си­о­ци стил­ске ин­фор­ма­ци­је. НССУВД 23/2 (1994), 53–60.

Ри­стић Ста­на: Лек­сич­ки си­стем и лек­сич­ко зна­че­ње (пре­глед оп­штих пој­мо­ва). НЈ 29/3–4 (1993), 3–4.

Ри­стић Ста­на: Мар­ки­ра­ни ти­по­ви стра­не лек­си­ке у је­зи­ку пред­ву­ков­ског вре­ме­на. Срп­ски је­зик 1/1–2 (1996), 118–131.

Ри­стић Ста­на: Мор­фо­ло­шке и син­так­сич­ке ка­рак­те­ри­сти­ке не­ких ти­по­ва екс­пре­сив­не лек­си­ке. НССУВД 26/2 (1997), 207–217.

Ри­стић Ста­на: На­чин­ски при­ло­зи у са­вре­ме­ном срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. Лек­сич­ко-гра­ма­тич­ки при­ступ. Би­бли­о­те­ка Ју­жно­сло­вен­ског фи­ло­ло­га, Но­ва се­ри­ја 9,  Бе­о­град, 1990, 172 стр.

Ри­стић Ста­на: Не­ки аспек­ти нор­ми­ра­ња у лек­си­ко­гра­фи­ји. НССУВД 24/1 (1995), 233–240.

Ри­стић Ста­на: Нор­ма­тив­на пи­та­ња у ве­зи са лек­си­ком раз­го­вор­ног је­зи­ка. у: Тре­ћи лин­гви­стич­ки скуп Бо­шко­ви­ће­ви да­ни” (ра­до­ви са на­уч­ног ску­па), ЦА­НУ, Под­го­ри­ца, 1997, 223–232.

Ри­стић Ста­на: Пар­ти­ку­ле и њи­хо­ви функ­ци­о­нал­ни еле­мен­ти (лек­сич­ко-се­ман­тич­ке и функ­ци­о­нал­не ка­рак­те­ри­сти­ке). ЈФ 49 (1993), 75–93.

Ри­стић Ста­на: При­ме­на те­о­ри­је је­зич­ке лич­но­сти у је­зич­ким ис­тра­жи­ва­њи­ма. НЈ 32/1–2 (1997), 73–87.

Ри­стић Ста­на: Реч­це као је­ди­ни­це лек­сич­ког си­сте­ма (праг­ма­тич­ко-ког­ни­тив­ни при­ступ). НССУВД 23/2 (1993), 155–161.

Ри­стић Ста­на: Стра­не ре­чи у опи­сним реч­ни­ци­ма са аспек­та лек­сич­ког нор­ми­ра­ња. НЈ 39/5 (1994), 301–305.

Ри­стић Ста­на: Ти­по­ви екс­пре­сив­не лек­си­ке у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку (мо­дел „осо­ба + пси­хич­ка или мо­рал­на осо­би­на”). ЈФ 52 (1996), 57–78.

Ри­стић Ста­на: Уни­вер­ба­ци­ја као сред­ство екс­пре­си­ви­за­ци­је раз­го­вор­не лек­си­ке. ЈФ 51 (1995), 125–133.

Ро­дић Ни­ко­ла: Из­у­зет­но лек­си­ко­граф­ско оства­ре­ње. Ста­ро­сла­вян­ский сло­ва­рь (по ру­ко­пи­сям X–XИ ве­ков), Сла­вян­ский ин­сти­тут АН Чеш­ской Ре­спу­бли­ки, Ин­сти­тут сла­вя­но­ве­де­ния и бал­ка­ни­сти­ки Рос­си­й­ской АН, Мо­сква, „Рус­ский язык”, 1994, стр. 842. ЈФ 52 (1996), 208–212.

Ро­дић Ни­ко­ла: О пре­и­ме­но­ва­њу насељa у Кне­же­ви­ни и Кра­ље­ви­ни Ср­би­ји до 1903. го­ди­не. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 965–975.

Ро­дић Ни­ко­ла: По­сту­ман и по­стум­но или пост­ху­ман и пост­хум­но. НЈ XXXI­II/3–4, 42–46.

Ро­дић Ни­ко­ла: Пр­ви ре­дак­циј­ски реч­ник цр­кве­но­сло­вен­ско­га је­зи­ка. Рјеч­ник цр­кве­но­сло­вен­ско­га је­зи­ка хр­ват­ске ре­дак­ци­је, 1 (1991), 2 (1992), 3 (1993), Ста­ро­сла­вен­ски за­вод Хр­ват­ско­га фи­ло­ло­шког ин­сти­ту­та, За­греб. ЈФ 51 (1995), 363–367.

Ро­дић Ни­ко­ла: Ста­ро­сло­вен­ска (цр­кве­но­сло­вен­ска) лек­си­ко­гра­фи­ја и ре­дак­циј­ски реч­ни­ци ста­ро­сло­вен­ског је­зи­ка. За­ду­жби­на 32 (1995), 6.

Ру­сов Ч(едо­мир), Гле­дић Д(ушан), Ту­ру­ба­то­вић Љ(убин­ка): На­уч­на и струч­на тер­ми­но­ло­ги­ја у ве­те­ри­нар­ској ме­ди­ци­ни. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 241–242.

Са­а­ве­дра Дим­ка: Се­ман­ти­ка „ло­ка­ли­за­ци­ја објек­та“ и ње­но из­ра­жа­ва­ње у срп­ском и бу­гар­ском је­зи­ку. ЈФ 55 (1999), 73–103.

Са­а­ве­дра Дим­ка: Се­ман­тич­ко мо­де­ли­ра­ње ка­те­го­ри­је „фак­тив­ност“. НССУВД 20/2 (1991), 231–231.

Са­ба­лош Н. В.: Прин­ци­пы со­ста­вле­ния сло­ва­ря од­но­го го­во­ра. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 Ш2001Ћ), 523–530.

Са­бо-Јер­ков Ол­га: Про­блем од­ре­ђи­ва­ња се­ман­тич­ког мо­де­ла де­фи­ни­ци­је при­де­ва у ра­чу­нар­ској лек­си­ко­гра­фи­ји. НССУВД 20/2 (1991), 411–416.

Са­вић Би­ља­на, Са­вић Ди­ја­на: Из лек­си­ке Ве­ли­ког Вла­шка (код Ба­ња­лу­ке). ППЈ 28-29 (1997-98), 205–245.

Са­мар­џи­ја Мар­ко: О ег­зо­ти­зми­ма у хр­ват­ском књи­жев­ном је­зи­ку. Је­зик 37/3 (1990), 77–81.

Са­мар­џи­ја Свје­тла­на: Ан­то Кне­же­вић, Фи­ло­зоф­ска тер­ми­но­ло­ги­ја у сла­вен­ским је­зи­ци­ма, За­греб 1989. При­зма 1/1 (1990), 177–179.

Све­то­зар Сти­јо­вић: Сла­ве­ни­зми у Ње­го­ше­вим пе­снич­ким де­ли­ма. Из­да­вач­ка књи­жар­ни­ца Зо­ра­на Сто­ја­но­ви­ћа, Срем­ски Кар­лов­ци – Но­ви Сад,  1992, 254 стр.

Се­ке­руш Па­вле: No­men est – (il) Omen? ГФФНС 25 (1997), 215–219.

Се­ку­лић Ан­те: По­ви­јест то­по­ни­ма и ан­тро­по­ни­ма у Ба­ји и су­сјед­ним на­се­љи­ма. ОЈ 14 (1991), 45–76.

Се­ку­лић Ан­те: По­ви­јест то­по­ни­ма око Сом­бо­ра. ОЈ 14 (1991), 29–43.

Се­ку­ло­вић Г(ор­да­на): Стан­дар­ди­за­ци­ја ве­те­ри­нар­ске тер­ми­но­ло­ги­је у срп­ском је­зи­ку. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 141–147.

Се­ку­ло­вић Гор­да­на: Ано­ти­ра­на би­бли­о­гра­фи­ја реч­ни­ка тер­ми­на из ве­те­ри­нар­ске ме­ди­ци­не и срод­них на­у­ка. Пре­во­ди­лац 9/3 (1990), 74–76.

Се­ку­ло­вић Гор­да­на: Пре­во­ђе­ње ве­те­ри­нар­ских тек­сто­ва са ен­гле­ског на срп­ско­хр­ват­ски је­зик. Пре­во­ди­лац 9/4 (1990), 28–38.

Си­ки­мић Би­ља­на: Лек­си­ка на­род­них за­го­не­та­ка у Рјеч­ни­ку ЈА­ЗУ и Реч­ни­ку СА­НУ. Фол­клор у Вој­во­ди­ни 9 (1995), 213–225.

Си­ки­мић Би­ља­на: На­род­ни на­зи­ви за ки­шу са сун­цем. НJ 31/1–5 (1996), 110–120.

Си­ки­мић Би­ља­на: Тер­ми­но­ло­ги­ја про­из­вод­ње др­ве­ног угља у се­лу Рав­на Го­ра. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 1009–1028.

Си­ки­мић Би­ља­на: Тре­нут­но ста­ње срп­ско­хр­ват­ско-ру­мун­ске лек­си­ко­гра­фи­је. За­ду­жби­на 16 (1991), 9.

Си­ки­мић Би­ља­на: Че­ти­ри то­ма Бу­гар­ског ети­мо­ло­шог реч­ни­ка. ЈФ 53 (1997), 244–247.

Си­ки­мић Би­ља­на: Ша­кљец ма­кљец и ши­ле би­ле у за­го­нет­ка­ма. Рас­ков­ник 63–66 (1991), 95–102.

Си­ки­мић Би­ља­на: Шпан­ско-срп­ско­хр­ват­ска лек­си­ко­гра­фи­ја. За­ду­жби­на 17 (1992), 5.

Си­мић Р(адо­је): Нор­ма­ти­ви­сти­ка, стан­дар­до­ло­ги­ја, ко­ди­ко­ло­ги­ја (лин­гви­стич­ка). – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 45–48.

Си­мић Ра­до­је: Реч­ник и гра­ма­ти­ка. НССУВД 26/2 (1997), 11–24.

Си­мић Ра­до­је: Стра­не ре­чи и мор­фо­ло­шка струк­ту­ра ре­чи у срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. Књи­жев­ни је­зик 19/4 (1990), 169–183.

Si­at­kow­ski Ja­nusz: Sł­o­wi­a­ń­skie nazwy za­wodów w świ­e­tle ma­te­ri­a­łów Atla­su ogólno­sł­o­wi­a­ń­ski­e­go: III nazwy szew­ca. 531–539.

Скра­чић Вла­ди­мир: Ре­ам­бу­ла­ци­ја Ско­ко­вих то­по­ни­ма на ото­ци­ма сје­вер­не Дал­ма­ци­је. ОЈ 14 (1991), 21–28. /О књи­зи „Сла­вен­ство и ро­ман­ство на ја­дран­ским ото­ци­ма” Пе­тра Ско­ка/

Слав­ко­вић В(ла­ди­мир), Ли­тви­њен­ко С(те­ван): Стан­дар­ди­за­ци­ја до­ма­ће ме­ди­цин­ске тер­ми­но­ло­ги­је. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 239–240.

Смо­ль­ская Аде­ла­и­да К.: Лек­сич­ки си­но­ни­ми твор­бе­не се­ман­ти­ке. НССУВД 23/2 (1993), 235–241.

Смо­ль­ская Аде­ла­и­да: Ути­цај се­ман­ти­ке на об­лик тер­ми­на и њи­хо­вих го­вор­них екви­ва­ле­на­та. НССУВД 18/1 (1990), 53–57.

Со­ка­ль М. А.: О шко­ль­ных жар­го­ни­змах в сла­вян­ских язы­ках. ЗбМСФЛ 39/1 (1996), 23–29.

Спа­сић И(ре­на): Ауто­мат­ско пре­по­зна­ва­ње стра­них ре­чи у на­уч­ним и тех­нич­ким тек­сто­ви­ма у срп­ском је­зи­ку. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 41–44.

Спа­сић Љи­ља­на: Реч­ни­ци стра­них ре­чи. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 97–104.

Спа­сић Љи­ља­на: Тер­ми­но­ло­ги­ја фол­клор­них жан­ро­ва. Фол­клор у Вој­во­ди­ни 9 (1995), 115–123.

Ср­да­но­вић Те­о­дор С.: Ле­ген­де и пре­да­ња дур­ми­тор­ског кра­ја. Дур­ми­тор­ски збор­ник 1 (1991, Ти­то­град), 149–161.

Срећ­ко­вић Ми­лу­тин: Ве­ли­мир Ми­хај­ло­вић, Име по за­по­ве­сти. Књи­жев­не но­ви­не 44/855–856 (1993, Бе­о­град), 16.

Ста­кић Ми­лан: Гра­ма­ти­ка и се­ман­ти­ка иди­о­ма у Ив­ко­вој сла­ви Сте­ва­на Срем­ца. Срп­ски је­зик II/1–2 (1997), 103–114

Ста­кић Ми­лан: Де­ри­ва­ци­о­на тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку (основ­ни пој­мо­ви). НССУВД 18/1 (1990), 83–87.

Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996. 256 стр.

Ста­ни­шић Ва­ња: Срп­ско-ал­бан­ска лек­си­ко­гра­фи­ја. За­ду­жби­на 22 (1993), 7.

Ста­ни­шић Ва­ња: Сто го­ди­на лек­си­ко­граф­ског ра­да у СА­НУ, СА­НУ и Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ (Бе­о­град, 1993). КњЈ 41/1–2 (1994), 109–111.

Stan­ki­e­wicz Ed­ward: The Ex­pres­si­on of the Sin­gu­lar/Plu­ral Op­po­si­tion in the East and So­uth-East Sla­vic No­uns. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 1059–1076.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Кон­тра­стив­на ана­ли­за и ру­ско-срп­ско­хр­ват­ски реч­ни­ци. IV сим­по­зи­јум… (1990, Но­ви Сад), 321–326.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Кон­фрон­та­ци­о­ни при­ступ син­таг­ма­ма срп­ског и ру­ског је­зи­ка са ста­но­ви­шта дво­је­зич­не лек­си­ко­гра­фи­је. Збор­ник ра­до­ва Сим­по­зи­јум Кон­тра­стив­на је­зич­ка ис­тра­жи­ва­ња, 301–306.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Лек­си­ко­граф­ско де­ло Иље Иљи­ча Тол­сто­ја. – у:  Ме­ђу­на­род­ни сим­по­зи­јум „Ру­ска еми­гра­ци­ја у срп­ској и дру­гим сло­вен­ским кул­ту­ра­ма” (Бе­о­град, 20–22. но­вем­бар 1997). Те­зе ре­фе­ра­та, Бе­о­град, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, Сла­ви­стич­ко дру­штво Ср­би­је, Ка­те­дра за сла­ви­сти­ку Фи­ло­ло­шог фа­кул­те­та, 1997, 33.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Ме­ђу­од­нос гра­ма­ти­ке и реч­ни­ка у обла­сти син­таг­мат­ских ве­за. НССУВД 26/2 (1997), 83–90.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: О по­ло­жа­ју цр­кве­но­сло­ве­ни­за­ма и ру­си­за­ма у срп­ском књи­жев­ном је­зи­ку. НССУВД 25/2 (1996), 377–384.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: По­врат­ни гла­го­ли у срп­ско-ру­ским и ру­ско-срп­ским реч­ни­ци­ма. НССУВД 23/2 (1993), 59–66.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Ре­цен­зи­ја на Срп­ско-ру­син­ски реч­ник. Stu­dia rut­he­ni­ca 5 (1996), 21–22.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Сти­ли­стич­ке ин­фор­ма­ци­је у реч­ни­ци­ма срп­ског и ру­ског је­зи­ка. НССУВД 23/2 (1994), 299–308.

Стан­ко­вић Бо­го­љуб: Тер­ми­но­ло­ги­ја у оп­штем срп­ско­хр­ват­ско-ру­ском реч­ни­ку. НССУВД 18/1 (1990), 163–169.

Ста­ној­чић Жи­во­јин: Мор­фо­ло­ги­ја, син­так­са и фра­зе­о­ло­ги­ја. Срп­ски је­зик на кра­ју ве­ка. Збор­ник ра­до­ва. Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ – Слу­жбе­ни гла­сник, Бе­о­град, 1996, 111–141.

Стан­чић Дон­ка: Из­вје­штај о то­по­граф­ском ис­тра­жи­ва­њу цр­ка­ва на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Штрп­це (Си­ри­нић­ка жу­па). Ба­шти­на 2 (1991), 243–259.

Stac­hoski Sta­ni­sł­aw: Żródła wę­gi­er­skie do chro­no­lo­gii tur­cizmów w języku serb­sko-chor­wac­kim. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 1091–1101.

Сте­фа­но­вић Ди­ми­три­је Е.: Из ми­кро­то­по­ни­ми­је на­се­ља са срп­ским жи­вљем у око­ли­ни Бу­дим­пе­ште. ЈФ XLIX (1993), 175–186.

Сте­фа­но­вић Ди­ми­три­је: На­по­ме­не о син­так­си и лек­си­ци у је­зи­ку „Жи­ти­је све­тог вла­ди­ке Мак­си­ма” од Га­ври­ла Сте­фа­но­ви­ћа Вен­цло­ви­ћа. НССУВД 20/1 (1991), 389–396.

Сте­фа­нов­ска Ана: Ан­гли­ци­зми у ре­клам­ном ре­ги­стру срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка. НССУВД 23/2 (1994), 127–131.

Сти­јо­вић Да­ни­ло: Оно­ма­сти­ка Су­ве Ре­ке и окол­них се­ла. ОП 13 (1997), 497–573.

Сти­јо­вић Ра­да: И леп при­лог оно­ма­сти­ци и за­ни­мљи­во шти­во о име­ни­ма. Ве­ли­мир Ми­хај­ло­вић: Име по за­по­ве­сти. Им­пе­ра­тив­ни лек­си­кон срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка, Бе­о­град (Но­лит), 1992, стр. 365. За­ду­жби­на V/20 (1992), 12.

Сти­јо­вић Ра­да: Из лек­си­ке Ва­со­је­ви­ћа. СДЗб 36 (1990), 119–380.

Сти­јо­вић Ра­да: Реч­ник срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног и на­род­ног је­зи­ка СА­НУ и ди­ја­ле­кат­ска лек­си­ка. ЈФ LVI/3–4 (2000 /2001/), 1121–1127.

Сти­јо­вић Ра­да: Ро­ма­ни­зми у го­во­ру Ва­со­је­ви­ћа. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 277–297.

Сти­јо­вић Ра­да: Са­вре­ме­на срп­ска јед­но­је­зич­ка лек­си­ко­гра­фи­ја. По­во­дом сто­те го­ди­шњи­це од осни­ва­ња лек­си­ко­граф­ског од­се­ка Срп­ске кра­љев­ске ака­де­ми­је (12, апри­ла 1893. го­ди­не по ста­ром ка­лен­да­ру). За­ду­жби­на 22 (1993), 4.

Сти­јо­вић Ра­да: Сто­јан Но­ва­ко­вић и мо­дер­на срп­ска лек­си­ко­гра­фи­ја. Сто­јан Но­ва­ко­вић – Лич­ност и де­ло. На­уч­ни скуп по­во­дом 150-го­ди­шњи­це ро­ђе­ња (1842–1992), На­уч­ни ску­по­ви, књи­га LXXVII, Оде­ље­ње исто­риј­ских на­у­ка СА­НУ, књ. 25, Бе­о­град 1995, 365–370.

Сти­јо­вић Све­то­зар: Не­ки твор­бе­но-се­ман­тич­ки ти­по­ви ој­ко­ни­ма у се­вер­ној Ме­то­хи­ји. ЗбМСФЛ 33 (1990), 461–465.

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa