Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 22

Alexis Munier & Karin Eberhardt: TALK DIRTY GERMAN  (BEYOND SCHMUTZ: THE CURSES, SLANG AND STREET LINGO YOU NEED TO KNOW WHEN YOU SPEAK DEUTSCH).  Adams Media, Avon, 2009, 184 str.

 

 

Књи­га са­др­жи два­де­сет по­гла­вља кроз ко­ја ауто­ри упо­зна­ју чи­та­о­ца са мо­дер­ним не­мач­ким је­зи­ком, и спе­ци­фич­но­сти­ма ко­је га чи­не раз­ли­чи­тим од тра­ди­ци­о­нал­ног Hoc­hde­utschне­мач­ког књи­жев­ног је­зи­ка. По те­мат­ским це­ли­на­ма (хра­на, љу­бав, фи­зич­ки из­глед, итд.), ко­ји­ма су да­ти ин­те­ре­сант­ни би­лин­гвал­ни на­сло­ви („Es Scmeht Nach Me­hr: Food, Glo­ri­o­us Food), пре­зен­то­ва­не су псов­ке, тер­ми­ни из улич­ног жар­го­на и сленг ко­ји чи­не део је­зич­ке ствар­но­сти са­вре­ме­ног не­мач­ког је­зи­ка.

На са­мом по­чет­ку књи­ге, у крат­ким цр­та­ма при­ка­за­на је исто­ри­ја не­мач­ког, ње­гов на­ста­нак, раз­вој и ства­ра­ње је­дин­стве­ног је­зи­ка, ко­ји се и да­нас од­ли­ку­је раз­ли­чи­тим ре­ги­о­нал­ним ди­ја­лек­ти­ма.

У пр­вом по­гла­вљу књи­ге ауто­ри се та­ко­ђе ба­ве стра­ним ути­ца­ји­ма у не­мач­ком је­зи­ку – тур­ским, фран­цу­ским. Ов­де је та­ко­ђе об­ра­ђе­на спе­ци­фич­на је­зич­ка ме­ша­ви­на не­мач­ког и ен­гле­ског, по­зна­та под име­ном Den­glisch, и при­том су по­ја­шње­на ње­на основ­на пра­ви­ла.

У књи­зи је по­себ­на па­жња по­све­ће­на две­ма ва­ри­јан­та­ма не­мач­ког – швај­цар­ском не­мач­ком и аустриј­ском не­мач­ком, за ко­је је на­гла­ше­но да „чак и са­ми Нем­ци има­ју по­те­шко­ћа да их раз­у­ме­ју“ (стр. 8)

Не­мач­ки тер­ми­ни у књи­зи од­штам­па­ни су ма­сним сло­ви­ма, у кур­зи­ву. Ис­под њих на­ве­де­ни су од­го­ва­ра­ју­ћи тер­ми­ни на ен­гле­ском је­зи­ку, а на­кон то­га, тер­ми­ни су на­ве­де­ни у кон­тек­сту – у окви­ру ре­че­ни­це, пр­во на не­мач­ком (од­штам­па­но си­вим сло­ви­ма), а по­том на ен­гле­ском је­зи­ку.

 

 

Schluckwunder, n.

drunk; lit. the swallowing wonder

Mann, du hattest gestern acht Bier—bist’n richtiges Schluckwunder.

Dude, you had eight beers yesterday—you’re a drunk.

 

Blechbrötchen, n.

can of beer; lit. tin sandwich

Schmeis ma ein Blechbrotchen ruber.

Yo, toss me a can of beer.

 

zoffen

to fight

Hor mal, ich mochte mich nicht mit Dir zoffen.

Look, I don’t want to fight with you.

 

der letzte Schrei

to be all the rage; lit. the latest cry

Schlaghosen scheinen wieder der letzte Schrei zu sein.

Bell bottom pants seem to be all the rage again.

 

Светлана М. Спајић (Лозница)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa