Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Мирјана Јоцић: ЈЕЗИК, КОМУНИКАЦИЈА, РАЗВОЈ  Дневник, Нови Сад, 2006, 182 стр.

 

 

Књи­га пред­ста­вља збир тек­сто­ва об­је­ди­ње­них на јед­ном ме­сту, а ина­че то­ком ни­за го­ди­на об­ја­вљи­ва­них по раз­ли­чи­тим пу­бли­ка­ци­ја­ма.

Кроз по­гла­вља, мо­гу се пра­ти­ти по­че­ци ин­сти­ту­ци­о­нал­ног афир­ми­са­ња пси­хо­лин­гви­сти­ке код нас, као ин­тер­ди­сци­пли­нар­ног под­руч­ја у ко­јем су ис­тра­жи­ва­ња фо­ку­си­ра­на на од­нос је­зи­ка и пси­хич­ких про­це­са. Аутор се, пре све­га, ба­ви под­руч­јем усва­ја­ња и уче­ња ма­тер­њег је­зи­ка и стра­ног је­зи­ка де­це основ­но­школ­ског и сред­њо­школ­ског уз­ра­ста.

Ка­ко се у пред­го­во­ру на­во­ди, оно што је но­ви­на у овој књи­зи ни­је ба­вље­ње ути­ца­јем сре­ди­не на го­вор де­те­та, већ је нов ме­тод ко­јим се тај ути­цај ис­тра­жу­је, као и фо­ку­си­ра­ње на „baby talk од­ра­слих у раз­го­во­ру са ма­лом де­цом. Спе­ци­фич­ност се огле­да и у те­о­риј­ском при­сту­пу ауто­ра пре­ма ко­јем је „до­бар део је­зич­ке стурк­ту­ре уро­ђен“ (стр. 8). По­да­ци ов­де из­не­се­ни, укла­па­ју се у сли­ку ис­тра­жи­ва­ња свет­ске раз­вој­не пси­хо­лин­гви­сти­ке, што упу­ћу­је на то да су пи­та­ња ко­ја се об­ра­ђу­ју ве­о­ма ак­ту­ел­на. На зна­чај са­мог ра­да ука­зу­је и чи­ње­ни­ца да је у тре­нут­ку об­ја­вљи­ва­ња то био је­ди­ни рад на ту те­му код нас, док је у то вре­ме у Ен­гле­ској по­сто­ја­ло нај­ма­ње три­де­сет ра­до­ва слич­не те­ма­ти­ке.

Три по­след­ња ра­да у књи­зи ба­ве се је­зич­ким мо­де­лом ко­ји се де­ци ну­ди кроз по­е­зи­ју, као и оном ко­ји се ну­ди кроз сред­ства ма­сов­не ко­му­ни­ка­ци­је по­пут те­ле­ви­зи­је, ра­ди­ја, стри­по­ва, итд. У овим ра­до­ви­ма аутор се кон­цен­три­ше на раз­вој је­зич­ке кре­а­тив­но­сти, лек­сич­ког по­тен­ци­ја­ла, гра­ма­тич­ких стурк­ту­ра.

Осим што је сво­је­вр­сна „су­ма по­да­та­ка“ (стр. 11) о раз­во­ју го­во­ра и ко­му­ни­ка­ци­је код де­це, и по­на­ша­ња од­ра­слих у том про­це­су, књи­га та­ко­ђе мо­же да по­слу­жи као исто­риј­ски пре­глед раз­вој­не пси­хо­лин­гви­сти­ке у на­шој зе­мљи.

Књи­га  је  пре све­га на­ме­ње­на сту­ден­ти­ма на ра­зним од­се­ци­ма фи­ло­ло­шких, фи­ло­зоф­ских или учи­тељ­ских фа­кул­те­та у зе­мљи, од­но­сно оним на ви­шим и ви­со­ким шко­ла­ма за вас­пи­та­че или учи­те­ље. До­бро је шти­во и за са­ме на­став­ни­ке, док за ро­ди­те­ље мо­же би­ти ко­ри­сна као из­вор под­сти­ца­ја и ин­фор­ма­ци­ја.

 

Светлана М. Спајић (Лозница)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa