Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Иван Клајн: БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА. Прометеј, Нови Сад, 2012, 250 стр.

 

 

Књи­га Бу­ше­ње је­зи­ка Ива­на Клај­на са­др­жи осам­де­се­так чла­на­ка об­ја­вље­них у НИН-овој ру­бри­ци Је­зик у раз­до­бљу од 2006. до 2011. го­ди­не. Тек­сто­ви су те­мат­ски  по­де­ље­ни на пет де­ло­ва.

У пр­вом де­лу (Го­во­ри­те ли бе-ха-ес?) опи­са­не су за­ни­мљи­во­сти и па­ра­док­си ве­за­ни за хр­ват­ски и дру­ге је­зи­ке на­ста­ле рас­па­да­њем не­ка­да­шњег срп­ско­хр­ват­ског  је­зи­ка. На при­мер, у јед­ном сплит­ском ли­сту да­је се пред­лог ка­ко би све ле­кар­ске ди­јаг­но­зе ва­ља­ло пи­са­ти на хр­ват­ском, а не на ла­тин­ском је­зи­ку да би па­ци­јен­ти мо­гли што пре са­зна­ти од че­га бо­лу­ју.

У дру­гом и тре­ћем (Шта се се­је, а шта са­ди и Ве­слао сам ча­мац) об­ра­ђу­ју се уоби­ча­је­не те­ме сва­ке је­зич­ке ру­бри­ке: из­бор ре­чи, тач­но зна­че­ње, при­хва­тљи­вост и (не)пра­вил­ност об­ли­ка ре­чи и по­је­ди­них гра­ма­тич­ких кон­струк­ци­ја (ја­ко/пу­но во­ле­ти или мно­го во­ле­ти, осо­ба са ин­ва­ли­ди­те­том или ин­ва­лид, сво вре­ме, све вре­ме, или це­ло вре­ме, го­спо­ђо ми­ни­стар или го­спо­ђо ми­ни­стар­ка…).

У че­твр­том де­лу (Тар­ге­ти­ра­ни ими­џинг) гру­пи­са­ни су на­пи­си о да­нас то­ли­ко ак­ту­ел­ном пи­та­њу ан­гли­ци­за­ма у срп­ском је­зи­ку (до­нор или да­ри­ва­лац/да­ро­да­вац ор­га­на).

У за­вр­шном де­лу књи­ге аутор ука­зу­је на не­ко­ли­ко чла­на­ка ко­ји го­во­ре о рав­но­прав­но­сти ме­ђу по­ло­ви­ма у је­зи­ку, ло­шим, бу­квал­ним пре­во­ди­ма са ен­гле­ског је­зи­ка, не­до­вољ­ној ра­зу­мљи­во­сти нат­пи­са и упут­ста­ва на про­из­во­ди­ма за ши­ро­ку по­тро­шњу и од­но­су те­ле­ви­зи­је и ра­ди­ја пре­ма гле­да­о­ци­ма, од­но­сно слу­ша­о­ци­ма.

 

 

Ивана Бојовић (Београд)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa