Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 23

Ђ­ор­ђе Ота­ше­вић (Београд­)

­

ПРИЛОЗ­И ­ЗА­ ГР­АЂ­У ЛЕКСИКО­ЛОШ­КЕ­

И ­МЕТАЛЕК­СИ­КОГРАФ­СК­Е Б­ИБЛИОГРАФИЈЕ (8)

 

 

Сто­ја­но­вић А[ндреј]: По­ку­шај ујед­на­ча­ва­ња срп­ске по­љо­при­вред­не тер­ми­но­ло­ги­је. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 115–118.

Сто­ја­но­вић Смиљ­ка: Основ­ни ре­ла­циј­ски тер­ми­ни. НССУВД 26/2 (1997), 121–127.

Сто­ја­но­вић Смиљ­ка: Шта је ме­ра за ме­ру. НССУВД 23/2 (1993), 311–317.

Стру­гар Но­вак: Но­ви­не у са­вре­ме­ној дру­штве­но-по­ли­тич­кој тер­ми­но­ло­ги­ји и фра­зе­о­ло­ги­ји. Пре­во­ди­лац 9/1 (1990), 41–48.

Су­бо­тић Љи­ља­на: „Па­ша од три ре­па”. ЗбМСФЛ 33 (1990), 475–478.

Су­ић Ма­те: Ја­дран­ске ха­риб­де, При­лог то­по­но­ма­сти­ци ис­точ­не ја­дран­ске оба­ле. ОЈ 14 (1991), 7–19.

Та­маш Ју­ли­јан: Реч­ник – истин­ски дом ет­нич­ке за­јед­ни­це. Stu­dia rut­he­ni­ca 5 (1996–1997), 34–35.

Та­на­сић Сре­то: Гла­гол из­ме­ђу рјеч­ни­ка и син­так­се. НЈ 31/1–5 (1996), 24–34.

Та­на­сић Сре­то: Ри­јеч­ни­ца – вра­та ри­је­чи­ма (јед­на не­за­би­ље­же­на ри­јеч). Рас­ков­ник 81–82 (1995), 93–100.

Та­на­сић Сре­то: Се­ман­ти­ка гла­го­ла и ите­ра­тив­ност. ЈФ LV (1999), 37–45.

Та­но­вић Или­јас: Екви­ва­лент­ност пре­во­да фра­зе­о­ло­шких из­ра­за са срп­ско­хр­ват­ског на ру­ски је­зик (на ма­те­ри­ја­лу пре­во­да Ан­дри­ће­ве „Про­кле­те авли­је”). Сла­вист 1/1 (1990), 107–111.

Та­но­вић Или­јас: Про­бле­ми пре­во­ђе­ња фра­зе­о­ло­ги­за­ма. При­зма 1/1 (1990), 137–147.

Те­кав­чић Па­вао: Име­на у нај­но­ви­јем рјеч­ни­ку јед­ног ис­тро­ро­ман­ског го­во­ра. ОЈ 14 (1991), 133–139.

Тер­зић Бог­дан: Је­дан тип ру­ских су­фик­со­и­дал­них сло­же­ни­ца у тер­ми­но­ло­шкој функ­ци­ји и њи­хо­во тран­спо­но­ва­ње на срп­ско­хр­ват­ски је­зик. НССУВД 18/1 (1990), 171–177.

Тер­зић Бог­дан: О ис­точ­но­сло­вен­ским то­по­ни­ми­ма и ан­тро­по­ни­ми­ма у срп­ском тек­сту. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 159–164.

Тер­зић Бог­дан: Ру­си­зми и сла­ве­ни­зми у је­зи­ку Жи­ти­ја Ге­ра­си­ма Зе­ли­ћа. НССУВД 25/2 (1996), 79–84.

Тер­зић Бог­дан: Ру­ско-срп­ски реч­ник. ЈФ LV (1999), 150–155.

Тер­зић Бог­дан: Ста­ње у срп­ско-укра­јин­ској дво­је­зич­ној лек­си­ко­гра­фи­ји. За­ду­жби­на 26 (1994), 7.

Те­шић-Ра­до­вић Ми­ли­ца: На­уч­ни скуп о ту­ђи­ца­ма. Пре­во­ди­лац 14/1–4 (1995), 67–69.

Тир М[иха­ил]: Ру­систская лек­си­ко­гра­фия в Сло­ва­кии. Со­по­ста­ви­те­ль­ные и срав­ни­те­ль­ные ис­сле­до­ва­ния рус­ско­го и дру­гих язы­ков. До­кла­ды IV ме­жду­на­род­но­го сим­по­зи­у­ма МА­ПРЯЛ (Бел­град – Но­ви Сад, 8–10. ок­тя­бря 1996. г.). Бел­град, 1997, 356–359.

Тир Ми­ха­ил: Стра­не ре­чи у стан­дард­ном сло­вач­ком је­зи­ку. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца, Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996.

Тир Ми­ха­ил: Хо­мо­ни­ми­ја и по­ли­се­ми­ја у дво­је­зич­ној срп­ско-сло­вач­кој лек­си­ко­гра­фи­ји. Збор­ник ра­до­ва Сим­по­зи­јум Кон­тра­стив­на је­зич­ка ис­тра­жи­ва­ња, 330–334.

Тир Ми­хаљ: Гла­гол­ске име­ни­це и трп­ни при­де­ви као по­себ­не од­ред­ни­це. НССУВД 26/2 (1997), 427–431.

То­мић Ми­ле Н.: Сти­ли­стич­ке ин­фор­ма­ци­је у до­са­да­шњим ру­мун­ско-срп­ским и срп­ско-ру­мун­ским реч­ни­ци­ма. НССУВД 23/2 (1994), 309–316.

То­мић Ми­ле: Срп­ско-ру­мун­ске лек­сич­ко-се­ман­тич­ке па­ра­ле­ле у тер­ми­но­ло­ги­ји фа­у­не и фло­ре. НССУВД 23/2 (1993), 51–57.

То­ча­нац Ду­шан­ка: Вла­до Дра­шко­вић: Фран­цу­ско-срп­ско­хр­ват­ски фра­зе­о­ло­шки реч­ник. Збор­ник ра­до­ва ИСЈК 12 (1990), 183–184.

То­шић Бо­ри­сав: Мно­го­знач­ност и хо­мо­ни­ми­ја као лек­си­ко­граф­ски про­блем. Сла­вист 1/1 (1990), 65–72.

То­шо­вић Бран­ко: Гла­гол­ска ан­то­ни­ми­ја у ру­ском и срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. ЗбМСС 43 (1993), 89–95.

То­шо­вић Бран­ко: Кон­цеп­ту­ал­на тро­ди­мен­зи­о­нал­ност гла­го­ла. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 [2001]), 601–607.

Тре­шњић Ми­лан: О тер­ми­но­ло­ги­ји у са­вре­ме­ном уго­сти­тељ­ству. Пре­во­ди­лац 10/1–2 (1991), 39–44.

Три­фу­но­вић Дра­ган: Вук и ма­те­ма­тич­ка пи­сме­ност. За­ду­жби­на 15 (1991), 9.

Ћи­рић Љу­би­сав: Оно­ма­сти­ка бе­ло­па­ла­нач­ког кра­ја. ОП 13 (1997), 37–338.

Ћо­рић Б[ожо]: Крат­ка вер­зи­ја тер­ми­на. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 53–55.

Ћо­рић Бо­жо: Ан­тро­по­ни­ми и гра­ма­ти­ка. Ба­шти­на XXXVI­II/3 (1991), 296–303.

Ћо­рић Бо­жо: Ан­тро­по­ни­ми и твор­ба ре­чи. Ба­шти­на XXXИX/1 (1992), 29–37.

Ћо­рић Бо­жо: Ан­тро­по­ни­ми и текст. НССУВД 21/2 (1992), 133–141.

Ћо­рић Бо­жо: Ва­ри­ја­ци­је у ту­ма­че­њу из­ве­де­них ре­чи у јед­но­је­зич­ким реч­ни­ци­ма срп­ског је­зи­ка. НССУВД 26/2 (1997), 343–351.

Ћо­рић Бо­жо: Из ди­ја­лек­то­ло­шке тер­ми­но­ло­ги­је (на­реч­је, ди­ја­ле­кат, го­вор). КњЈ 38/1 (1991), 73–77.

Ћо­рић Бо­жо: О не­ким твор­бе­ним мо­де­ли­ма са ста­но­ви­шта је­зич­ке еко­но­ми­је. НССУВД 20/2 (1991), 325–334.

Ћо­рић Бо­жо: О су­фик­сал­ној уни­вер­ба­ци­ји у срп­ском је­зи­ку. Срп­ски је­зик 1/1–2 (1996), 60–64.

Ћо­рић Бо­жо: О тер­ми­но­ло­ги­ји у на­шој твор­би ре­чи. НССУВД 18/1 (1990), 75–82.

Ћо­рић Бо­жо: Твор­бе­но и лек­сич­ко зна­че­ње. НССУВД 23/2 (1993), 257–263.

Ћу­лум Ма­ри­ја: Из ден­дро­ни­ми­је Ку­ча. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 [2001]), 617–624.

Ћу­пић Дра­го, Ћу­пић Жељ­ко: Оно­ма­сти­ка За­га­ра­ча. СДЗб XLIV (1997), 577–615.

Ћу­пић Дра­го: Ди­ја­ле­кат­ски рјеч­ни­ци у од­но­су на дру­га лек­си­ко­граф­ска дје­ла. ХДЗ 8 (1989), 33–40.

Ћу­пић Дра­го: Ма­ке­дон­ска оно­ма­сти­ка. По­во­дом исто­и­ме­не књи­ге Трај­ка Ста­ма­то­ског. Ба­шти­на 2 (1991), 165–168.

Ћу­пић Дра­го: Не про­го­ни­мо ри­је­чи. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 5–6.

Ћу­пић Дра­го: Се­ман­те­ме го­ра и шу­ма и сл. у дје­лу П. А. Ро­вин­ског о Цр­ној Го­ри. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 [2001]), 625–630.

Ћу­пић Дра­го: Срп­ско­хр­ват­ско-ал­бан­ски од­но­си у два лек­сич­ко-син­таг­мат­ска слу­ча­ја. Ста­нов­ни­штво сло­вен­ског по­ри­је­кла у Ал­ба­ни­ји, 861–863.

Ћу­пић Дра­го: Сти­јо­вић Све­то­зар, Сло­ве­ни­зми у Ње­го­ше­вим пје­снич­ким дје­ли­ма. ВаО 4 (1992), 102–105.

Ћу­пић Дра­го: Ускоч­ки реч­ник. За­ду­жби­на 12 (1990), 9.

Ћу­пић Жељ­ко, Ми­ке­тић Дра­ган: Из лек­си­ке Ибар­ског Ко­ла­ши­на. Ба­шти­на 7 (1996), 17–43.

Ћу­пић Жељ­ко: „Све­то“ и „ђа­во­ље“ или тра­го­ви култ­ног у ко­сов­ско­ме­то­хиј­ској то­по­ни­ми­ји. Ба­шти­на 8 (1997), 97–109.

Ћу­пић Жељ­ко: Ана­том­ска лек­си­ка у ко­сов­ско­ме­то­хиј­ској то­по­ни­ми­ји. Ба­шти­на 5 (1994), 22–32.

Ћу­пић Жељ­ко: Бо­је у ко­сов­ско­ме­то­хиј­ској то­по­ни­ми­ји. Ба­шти­на 6 (1995), 9–18.

Ћу­пић Жељ­ко: Зо­о­ним­ске осно­ве у ко­сов­ско­ме­то­хиј­ској то­по­ни­ми­ји. Ба­шти­на 4 (1993, При­шти­на), 17–27.

Ћу­пић Жељ­ко: Леп оно­ма­сти­чи по­че­так. За­ду­жби­на 21 (1993), 13.

Ћу­пић Жељ­ко: Оно­ма­сти­ка Ље­шко­по­ља. ОП 11 (1990), 451–474.

Ћу­пић Жељ­ко: Стра­на лек­си­ка у ру­бри­ци „кул­тур­ни жи­вот“ днев­ног ли­ста „По­ли­ти­ка“. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 313–317.

Ћу­пић Жељ­ко: Фи­то­ним­ске осно­ве у ко­сов­ско­ме­то­хиј­ској то­по­ни­ми­ји. Ба­шти­на 3 (1992, При­шти­на), 46–62.

Ћу­шић Дми­тар (за­пи­си­вач): На­род­на но­шња у Кр­ба­ви и Ли­ци. Рас­ков­ник 81–82 (1995), 26–30.

Феј­са Ми­хај­ло: Ка­рак­те­ри­сти­ке Срп­ско-ру­син­ског реч­ни­ка. Stu­dia rut­he­ni­ca 5 (1996), 46–48.

Фе­ке­те др Егон: Пред­го­вор. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 13.

Фе­ке­те Егон: Апе­ла­ти­ви са не­га­ци­јом као лек­си­ко­граф­ске од­ред­ни­це. ЈФ 50 (1994), 129–137.

Фе­ке­те Егон: Emil Ho­rak, Sr­boc­hor­vat­sko-slo­vensky i slo­ven­sko-sr­boc­hor­vatsky slov­nik, Slo­ven­ske pe­da­go­gic­ke na­kla­da­tel’stvo Ob­zor – Tvor­ba, Bra­ti­sla­va 1991, str. 1–755. ЈФ 51 (1995), 331–333.

Фе­ке­те Егон: Но­ва и стра­на лек­си­ка – да или не?. Пре­во­ди­лац 10/3–4 (1991), 9–20.

Фе­ке­те Егон: О гра­ма­тич­ко-се­ман­тич­ким про­бле­ми­ма ис­ка­за ста­ло ми је до не­ко­га/ до не­че­га. НЈ XXXI­II/3–4, 188–197.

Фе­ке­те Егон: О ита­ли­јан­ско-срп­ском реч­ни­ку Ива­на Клај­на. КњЈ XLV/2–3 (1997), 141–144.

Фе­ке­те Егон: О ор­то­граф­ско-мор­фо­ло­шкој упо­тре­би и се­ман­тич­ко-лек­сич­кој при­ро­ди скра­ће­ни­ца. Пре­во­ди­лац 9/4 (1990), 11–18.

Фе­ке­те Егон: О Реч­ни­ку Ми­ло­ша Мо­ско­вље­ви­ћа. НЈ XXXI­II/3–4, 338–342.

Фе­ке­те Егон: От­пор пре­ма ту­ђи­ца­ма. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 53–57.

Фе­ке­те Егон: По­во­дом пет­на­е­стог то­ма Реч­ни­ка СА­НУ. НЈ XXXII/1–2 (1997), 45–51.

Фе­ке­те Егон: Реч­ник срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног и на­род­ног је­зи­ка СА­НУ. Сла­ви­сти­ка 1 (1997), 126–147.

Фи­ли­по­вић Ру­долф: Ан­гли­ци­зми у хр­ват­ском или срп­ском је­зи­ку: по­ри­је­кло, раз­вој, зна­че­ње. ЈА­ЗУ – Школ­ска књи­га, За­греб. 1990, 335 стр.

Фин­ка Бо­жи­дар: О на­шој ди­ја­ле­кат­ској ге­о­гра­фи­ји и ди­ја­лек­то­ло­шкој лек­си­ко­гра­фи­ји: увод­но из­ла­га­ње. ХДЗ 8 (1989), 7–11.

Фла­шар Ми­рон: Грч­ки еле­мен­ти у Ње­го­ше­вом еп­ском и пе­снич­ком реч­ни­ку. НССУВД 18/2 (1990), 407–424.

Фран­чић Ан­ђе­ла: Жив­ко Ман­дић, По­ви­је­сна ан­тро­по­ни­ми­ја бу­ње­вач­ких Хр­ва­та у Ма­ђар­ској, Бу­дим­пе­шта 1987. ОЈ 14 (1991), 175–177.

Фран­чић Ан­ђе­ла: Ми­ли­ца Гр­ко­вић, Реч­ник име­на бањ­ског, де­чан­ског и при­зрен­ског вла­сте­лин­ства у XIV ве­ку, Бе­о­град 1986. ОЈ 14 (1991), 178–180.

Фран­чић Ан­ђе­ла: Пе­тар Ши­му­но­вић, Ис­точ­но­ја­дран­ска то­по­ни­ми­ја, Сплит 1986. ОЈ (1991), 171–174.

Ха­џи­е­фен­дић Рем­зи­ја: Од­нос из­ме­ђу кван­ти­фи­ка­ци­је и де­ми­ну­ци­је/ауг­мен­та­ци­је у срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. Књи­жев­ни је­зик 20/1–2 (1991), 111–117.

Хаџић Ибра­хим: Но­во­за­бе­ле­же­на на­род­на име­на гљи­ва. НЈ 30/1–5 (1995), 96–108.

Havlová Eva: К се­ман­ти­че­ской мо­ти­ва­ции не­ко­то­рых бо­та­ни­че­ских на­зва­ний. ЈФ LVI/3–4 (2000 [2001]), 1351–1357.

Ха­ли­ло­вић Се­на­хид: Из лек­си­ке го­во­ра ју­го­и­сточ­не Хер­це­го­ви­не и ју­жне Дал­ма­ци­је. Књи­жев­ни је­зик 20/1–2 (1991), 107–110.

Ха­ли­ло­вић Се­на­хид: Ути­цај ци­ви­ли­за­циј­ских и је­зич­ких до­ди­ра на го­вор­ну ра­сло­је­ност (на при­мје­ру ју­го­и­сточ­не Хер­це­го­ви­не и ју­жне Дал­ма­ци­је). Тре­ћи про­грам Ра­дио-Са­ра­је­ва 70 (1991, Са­ра­је­во), 533–554.

Ха­мо­вић Зо­ран: Основ­ни пој­мо­ви срп­ске сред­њо­ве­ков­не књи­жев­но­сти. Ђор­ђе Три­фу­но­вић, Азбуч­ник срп­ских сред­њо­ве­ков­них књи­жев­них пој­мо­ва. Но­лит, Бе­о­град 1990. За­ду­жби­на 13 (1991), 13.

Хле­бец Бо­рис: Мор­тон Бен­сон, Евлин Бен­сон, Ро­берт Ил­сон, Ком­би­на­тор­ни реч­ник ен­гле­ског је­зи­ка, „Но­лит”, Бе­о­град 1990. Пре­во­ди­лац 9/4 (1990), 39–41.

Хле­бец Бо­рис: Прин­ци­пи фор­ми­ра­ња би­но­ми­нал­них сло­же­ни­ца и син­таг­ми у срп­ском је­зи­ку. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 139–145.

Хле­бец Бо­рис: Про­бле­ми по­ли­се­ми­је. НССУВД 23/2 (1993), 33–36.

Хо­зјан Сње­жа­на: Не­над Ве­ка­рић, Пе­ље­шка на­се­ља у 14. сто­ље­ћу, Ду­бров­ник 1989. ОЈ 14 (1991), 186–187.

Хор­ват Р[адо­слав]: При­ме­на оп­штих прин­ци­па у ра­ду на ју­го­сло­вен­ској елек­тро­тех­нич­кој тер­ми­но­ло­ги­ји. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 229–232.

Хри­сто­ва До­ре­а­на: Око­лу по­и­ми­те тер­мин и тер­ми­но­ло­ги­ја. ЛЗб XLIV/4–6 (1997), 3–6.

Cic­hon­ska Ma­ria: Ме­сто тер­ми­но­ло­ги­је у је­зич­ком си­сте­му. НССУВД 18/1 (1990), 23–26.

Циц­мил-Ре­ме­тић Ра­дој­ка: Фи­то­ни­ми и зо­о­ни­ми у то­по­ни­ми­ји дур­ми­тор­ског се­ла Цр­не Го­ре. ЈФ LVI/3–4 (2000 [2001]), 1371–1380.

Ча­бар­ка­па Пе­тар: Жар­гон, ар­го-псов­ке. ПР 17-18 (1995), 11.

Че­дић Ибра­хим: Лек­си­ко­граф­ске скло­но­сти Мех­мед-бе­га Ка­пе­та­но­ви­ћа Љу­бу­ша­ка. Књи­жев­ни је­зик 19/4 (1990), 205–212.

Че­дић Ибра­хим: Ту­ђи­це у школ­ској прак­си. Књи­жев­ни је­зик 20/1–2 (1991), 118–122.

Чер­не­ва Н[адя] П.: Тем­по­ра­ль­ные фра­зе­о­ло­ги­че­ские еди­ни­цы в ан­гли­й­ском и рус­ском язы­ках. МСССИ 4 (1996), 78.

Чи­го­ја Бран­ки­ца: О не­ким лек­се­ма­ма у је­зи­ку Па­вла Па­пи­ћа. НССУВД 23/2 (1993), 175–184.

Чу­лић Гра­ци­је­ла: Струк­ту­ра ан­тро­по­ни­ми­је Бо­ке Ко­тор­ске у XIV и XV сто­ље­ћу. ОЈ 14 (1991), 87–132.

Ше­вић Б. Рад­ми­ла: Срп­ски и ен­гле­ски – је­зи­ци у кон­так­ту? О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца, Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 81–88.

Ши­мун­дић Ма­те: Дио дав­них особ­них име­на из ши­бен­ско­га кра­ја (IX). ОП 11 (1990), 19–46.

Ши­мун­дић Ма­те: Не­по­зна­та особ­на име­на на про­сто­ру Мо­стар­ске на­хи­је у По­пи­су 1475–1477. ЗбМСФЛ 34/2 (1991), 63–91.

Ши­мун­дић Ма­те: Не­по­зна­та особ­на цр­но­гор­ска име­на у По­пи­су 1475–1477. II. ЗбМСФЛ 34/1 (1991), 33–69.

Ши­му­но­вић Пе­тар: Оно­ма­стич­ка зна­ност у Ју­го­сла­ви­ји да­нас. ОЈ 14 (1991), 153–167.

Ши­му­но­вић Пе­тар: Трај­ко Ста­ма­то­ски, Ма­ке­дон­ска оно­ма­сти­ка, Изд. Ин­сти­тут за ма­ке­дон­ски је­зик „Кр­сте Ми­сир­ков“, Ско­пје 1990, 336 стр. ЈФ 47 (1991), 265–267.

Шип­ка Дан­ко: Jean Aitchi­son, Words in the mind. An in­tro­duc­tion to the men­tal Le­xi­con, Ox­ford – New York, 1987, 1988. SOL 5/1–2 (1990), 221–222.

Шип­ка Дан­ко: Upo­rab­no je­zi­ko­slo­vlje, Љу­бља­на 1989. Од­јек 43/4 (1990, Са­ра­је­во), 22–23.

Шип­ка Дан­ко: Ал­го­ри­там за об­ра­ду ам­би­гви­те­та и си­но­ни­ми­је по­мо­ћу „гра­ма­ти­ке упо­треб­них ети­ке­та”. При­зма 1/1 (1990, Са­ра­је­во), 39–45.

Шип­ка Дан­ко: Ам­би­гви­тет у оно­ма­сти­чом си­сте­му, Те­о­риј­ски при­ступ. ОЈ 14 (1991), 77–86.

Шип­ка Дан­ко: Ди­сам­би­гва­ци­ја у лек­си­ко­граф­ском по­ступ­ку Ја­ко­ва Ми­ка­ље. Књи­жев­ни је­зик 20/1–2 (1991), 123–128.

Шип­ка Дан­ко: Дру­ги жи­вот јед­ног рјеч­ни­ка, М. Бен­сон, Е. Бен­сон, Р. Ил­сон, Ком­би­на­тор­ни реч­ник ен­гле­ског је­зи­ка, Но­лит, Бе­о­град 1990. Од­јек 43/8 (1990, Са­ра­је­во), 25.

Шип­ка Дан­ко: На­ста­ја­ње и не­ста­ја­ње хо­мо­ним­ских гни­је­зда у Ети­мо­ло­шом рјеч­ни­ку. ЗбМСФЛ 39/2 (1996), 81–87.

Шип­ка Дан­ко: Но­ви трен­до­ви у про­у­ча­ва­њу лек­си­ко­на. ЈФ 47 (1991), 221–226.

Шип­ка Дан­ко: О спо­ља­шњој по­ли­се­ми­ји (или му­ке по кре­чу). ЗбМСФЛ 37 (1994), 637–642.

Шип­ка Дан­ко: О срп­ско­хр­ват­ским скра­ће­ни­ца­ма – те­о­риј­ско по­ла­зи­ште нор­ми­ра­ња. КњЈ 37/2 (1990), 140–146.

Шип­ка Дан­ко: О ста­ту­су гла­гол­ске име­ни­це. ЗбМСФЛ XLI­II (2000 [2001]), 641–645.

Шип­ка Дан­ко: Об­ра­да хо­мо­ни­ми­је у рјеч­ни­ци­ма срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка. ЈФ 46 (1990), 69–85.

Шип­ка Дан­ко: Па­ро­ни­ми из ен­гле­ског у срп­ско­хр­ват­ском оп­штем и мен­тал­ном лек­си­ко­ну. IV сим­по­зи­јум… (1990, Но­ви Сад), 130–135.

Шип­ка Дан­ко: Пот­пун и си­сте­ма­ти­чан пре­глед. ЗбМСФЛ 34/1 (1991), 180–181.

Шип­ка Дан­ко: При­че у Срп­ском рјеч­ни­ку 1818 – при­лог про­у­ча­ва­њу мул­ти­тек­сту­ал­но­сти. Књи­жев­ни је­зик 19/1 (1990), 47–49.

Шип­ка Дан­ко: Пу­те­ви ка­но­ни­за­ци­је од­ред­ни­це у на­шим рјеч­ни­ци­ма до­ву­ков­ског пе­ри­о­да. ЗбМСФЛ XXXV/2 (1992), 75–80.

Шип­ка Дан­ко: Раст ме­та­лек­си­ко­гра­фи­је. ЗбМСФЛ 34/1 (1991), 177–178.

Шип­ка Дан­ко: Си­ме­три­ја и аси­ме­три­ја у ан­то­ним­ским ре­ла­ци­ја­ма. НЈ 28/4–5 (1990), 295–301.

Шип­ка Дан­ко: Срп­ски рјеч­ни­ци од се­о­бе до Ву­ка. НССУВД 20/1 (1991), 397–403.

Шип­ка Ми­лан: Ле­ти­ли­ца или лет(ј)ели­ца (За чвр­шће кри­те­ри­ју­ме нор­ми­ра­ња). НЈ XXXI­II/3–4, 244–253.

Шип­ка Ми­лан: О срп­ској пра­во­пи­сној тер­ми­но­ло­ги­ји. ЈФ LVI/3–4 (2000 [2001]), 1411–1418.

Шиц Јо­зеф: Ге­о­граф­ска тер­ми­но­ло­ги­ја срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка. Деч­је но­ви­не – Ма­ти­ца срп­ска – Ву­ко­ва За­ду­жби­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац – Но­ви Сад – Бе­о­град, 1994, 125 стр.

Шпис-Ћу­лум Ма­ри­ја Л.: Фи­то­ни­ми­ја за­пад­не Бач­ке (ко­ров­ска фло­ра). СДЗб XИ (1995), 397–490.

Шта­вља­нин-Ђор­ђе­вић Љу­би­ца: Још је­дан по­глед на ру­си­зме у Ило­вич­кој крм­чи­ји. АП 18 (1996), 55–67.

Шта­сни Гор­да­на: Нео­ло­ги­зми, ко­ва­ни­це и ин­ди­ви­ду­ал­но озна­че­не ре­чи у Реч­ни­ку срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног је­зи­ка. ППЈ 2829 (19971998), 87–113.

Ште­ко­вић Лу­ка (за­пи­си­вач): Се­о­ски на­дим­ци у Пче­ли­ћу – За­пад­на Сла­во­ни­ја. Рас­ков­ник 71–72 (1993), 61–64.

Шту­ди­нер Ми­ха­ил: Лек­сич­ко-се­ман­тич­ки про­це­си у је­зи­ку са­вре­ме­не срп­ске штам­пе. НССУВД 23/2 (1993), 219–234.

Шће­па­но­вић М[иха­и­ло]: Про­бле­ми стан­дар­ди­за­ци­је срп­ског оно­ма­стич­ког тер­ми­но­си­сте­ма. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 157–160.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Ан­тро­по­ним­ска ба­за стан и пре­зи­ме Ста­ној­чић. Срп­ски је­зик 1/1–2 (1996), 182–194.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Би­бли­о­гра­фи­ја ра­до­ва о тер­ми­но­ло­ги­ји (Пре­ма би­бли­о­гра­фи­ји Ју­жно­сло­вен­ског фи­ло­ло­га 1970–1995). – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 251–256.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Век и по јед­ног реч­ни­ка (Јо­ван Га­ври­ло­вић, Реч­ник ге­о­гра­фиј­ско-ста­ти­стич­ни Ср­би­је, Кул­ту­ра – КИЗ, Исто­риј­ски ин­сти­тут СА­НУ, Бе­о­град 1994, XI+249, 20 цм). КњЈ 44/1–2 (1996), 141–143.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Књи­га о ри­је­чи­ма (Бра­ни­слав Осто­јић, Из цр­но­гор­ске лек­си­ко­гра­фи­је и лек­си­ко­ло­ги­је, Уни­рекс, Ник­шић, 1992, стр. 5–204). КњЈ (41/1–2 (1994), 100–102.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Не­са­гла­сност гра­ма­тич­ког и лек­си­ко­граф­ског ста­ту­са јед­ног ти­па ој­ко­ни­ма. НССУВД 26/2 (1997), 389–398.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Нов­ча­не је­ди­ни­це као ту­ђи­це у Ву­ко­вим по­сло­ви­ца­ма. – у: О лек­сич­ким по­зајм­ље­ни­ца­ма. Збор­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па Стра­не ре­чи и из­ра­зи у срп­ском је­зи­ку, са освр­том на исти про­блем у је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­них ма­њи­на, Град­ска би­бли­о­те­ка Су­бо­ти­ца – Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, Су­бо­ти­ца – Бе­о­град, 1996, 349–366.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Оно­ма­стич­ка тер­ми­но­ло­ги­ја и нор­ма. у: Тре­ћи лин­гви­стич­ки скуп Бо­шко­ви­ће­ви да­ни“ (ра­до­ви са на­уч­ног ску­па), ЦА­НУ, Под­го­ри­ца, 1997, 215–221.

Шће­па­но­вић Ми­ха­и­ло: Оно­ма­стич­ке ка­те­го­ри­је и срп­ска оно­ма­стич­ка тер­ми­но­ло­ги­ја. КњЈ 45/2–3 (1997), 65–69.

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa