Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

Eug­eni­usz Gołąb­ek: SŁOWNIK POLSKO-KASZU­BS­KI : TOM ­I, A-K. Z­rz­eszenie­ K­as­zubs­ko-Pomors­k­ie­, Gdań­s­k,

20­12, 600 ст­р.

­

 

По­ја­вио се пр­ви том ве­ли­ког лек­си­ко­граф­ског пред­у­зе­ћа, ве­о­ма ва­жног за го­вор­ни­ке ка­шуп­ског је­зи­ка. На­и­ме, по­сле ви­ше го­ди­на ра­да, по­зна­ти ка­шуп­ски лек­си­ко­граф, пре­во­ди­лац и нор­ма­ти­ви­ста, Еугењ­јуш Го­лом­бек је об­ја­вио пр­ви том ка­шуп­ско-пољ­ског реч­ни­ка, ко­ји ће омо­гу­ћи­ти, пре све­га, број­ним ка­шуп­ским де­лат­ни­ци­ма (но­ви­на­ри­ма, пи­сци­ма, на­уч­ни­ци­ма) и сви­ма они­ма ко­ји же­ле да пи­шу на ка­шуп­ском, да лак­ше би­ра­ју лек­си­ку свог ма­тер­њег је­зи­ка. На­и­ме, сви го­вор­ни­ци ка­шуп­ског је­зи­ка су дво­је­зич­ни, мно­ги од њих су на­у­чи­ли пр­во пољ­ски је­зик па ка­шуп­ски (у Пољ­ској се на­ста­ва ка­шуп­ског је­зи­ка из­во­ди нај­ра­ни­је од пр­вог раз­ре­да основ­не шко­ле – јед­ном не­дељ­но), до­бар део оних ко­ји ка­шуп­ски је­зик зна­ју од­ма­ле­на, учи­ли су га у ва­ри­јан­ти свог ми­кро-ре­ги­о­на, да­кле јед­ног од ка­шуп­ских ди­ја­ле­ка­та. Је­дан од глав­них про­бле­ма у ко­ри­шће­њу овог ма­ло рас­про­стра­ње­ног и ма­ло по­зна­тог је­зи­ка је што ње­го­ви го­вор­ни­ци ма­ло по­зна­ју нор­му, као и у чи­ње­ни­ци да нор­ми­ра­ње још ни­је окон­ча­но. Аутор но­вог ре­чи­ка је по­знат као пи­о­нир у од­ва­жном нор­ми­ра­њу ка­шуп­ског је­зи­ка, об­ја­вљу­ју­ћи ра­ни­је свој пред­лог ак­цен­ту­а­ци­је у ка­шуп­ском је­зи­ку 1992. го­ди­не (Ка­шуп­ски ди­ја­ло­зи) и пред­ла­жу­ћи цен­трал­ни ка­шуп­ски ди­ја­ле­кат као но­си­о­ца нор­ме књи­жев­ног је­зи­ка 1997. (Прин­ци­пи ка­шуп­ског пра­во­пи­са). За­то је ње­го­ва нај­но­ви­ја пу­бли­ка­ци­ја би­ла оче­ки­ва­на с ве­ли­ким не­стр­пље­њем.

По­след­њи пољ­ско-ка­шуп­ски реч­ник је у два то­ма об­ја­вио Јан Треп­чик, 1994. го­ди­не. Том реч­ни­ку се за­ме­ра пре­ве­ли­ки број из­ми­шље­них, ве­о­ма рет­ких или ар­ха­ич­них ка­шуп­ских лек­си­кал­них од­ре­ђе­ња, ко­је Треп­чик уно­си у же­љи да ка­шуп­ски је­зик што је мо­гу­ће ви­ше уда­љи од пољ­ског (из­бе­га­ва по­ло­ни­зме) и дâ му лик нај­ар­ха­ич­ни­јег и нај­са­мо­свој­ни­јег ка­шуп­ског ди­ја­лек­та – се­вер­ног. Ипак, број­не ге­не­ра­ци­је ка­шуп­ских го­вор­ни­ка по­сле 1989. го­ди­не су до­слов­но „од­ра­сле” на ње­му, али за рад са тим реч­ни­ком је по­треб­но по­себ­но пред­зна­ње, да би се ко­ри­сник про­био кроз шу­му си­но­ни­ма, ко­ји ни на ко­ји на­чин ни­су си­сте­ма­ти­зо­ва­ни.

Го­лом­бек ну­ди пре­глед­ну струк­ту­ру реч­ни­ка, из­ва­га­на ка­шуп­ска од­ре­ђе­ња и бо­га­ту фра­зе­о­ло­ги­ју, а, за раз­ли­ку од Треп­чи­ка, оса­вре­ме­њен је и мно­го лек­сич­ки бо­га­ти­ји.

Фраг­мен­ти реч­ни­ка су на стра­ни: http://kaszubskaksiazka.pl/ency-klopedie-i-leksykony/342-wielki-slownik-polsko-kaszubski-tom-i-a-k.html.

 

Душан Владислав Пажђерски  (Гдањск)

 

 

 

5725 komentara »

 1. wowgold…

  TRES Beau wowgold .VENDEUR SERIEUX Alors SYMPATIQUE….

  Trackback by wowgold — July 21, 2014 @ 1:48 pm

 2. wowgold…

  the most beneficial wowgold eber i like next so a great deal my organization is therefore thankful which decided to buy consequently.. i will in no way make trades these people for the community i’ve the vast majority of wowgold this you had been my f…

  Trackback by wowgold — July 22, 2014 @ 11:16 am

 3. article source…

  {グッチ 財布 メンズ アウトレット|グッチ 財布 レディース アウトレット|グッチ 長財布 メンズ アウトレット
  {グッチ 財布 新作|グッチ 財布 新作 2014|グッチ 財布 メンズ|グッチ 財布 メ…

  Trackback by article source — July 23, 2014 @ 2:48 pm

 4. wow gold…

  transaction parfaite, wow gold parfaitement conforme, train très soigné, indulgence !!!…

  Trackback by wow gold — July 29, 2014 @ 7:54 pm


 5. Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 613 bytes) in /var/www/aktuelnosti/wp-includes/formatting.php on line 61