Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Светлана М­. ­Спајић (Л­озн­ица­)

 

Др К­с­ен­иј­а Кон­ча­ревић:­ Ј­ЕЗИК И ­ПР­АВ­ОСЛАВНА ДУХОВНОСТ – СТУДИЈЕ ИЗ ­ЛИНГВИСТИКЕ­

И ТЕОЛ­ОГИЈЕ­ Ј­ЕЗИКА. ­Каленић, ­Кра­гујевац, ­20­06,­

461 стр­.

 

 

Књи­га је аутор­ков лич­ни на­уч­ни про­је­кат, за­сно­ван на ем­пи­риј­ској гра­ђи. Ово је мо­но­гра­фи­ја ко­ја има до­бро про­ми­шље­ну струк­ту­ру (из ре­цен­зи­је), ко­ја се са­сто­ји из пет те­мат­ских це­ли­на: Те­о­риј­ско- ме­то­до­ло­шки оквир, Оп­шта лин­гви­ти­ка кроз при­зму пра­во­слав­не те­о­ло­ги­је, Је­зик и пра­во­слав­на кул­ту­ра, Пи­та­ња бо­го­слу­жбе­ног је­зи­ка и Из про­бле­ма­ти­ке при­ме­ње­не лин­гви­сти­ке.

Kao ре­цен­зент, прoф. др Предраг Пи­пер сма­тра ка­ко је, у ши­рем сми­слу по­сма­тра­но, ова књи­га за­пра­во по­де­ље­на на два де­ла – пр­ви, те­о­риј­ски, и дру­ги у ко­ме се ра­ни­је из­ве­де­ни за­кључ­ци при­ме­њу­ју у ана­ли­зи ужих пи­та­ња.

Де­ло се од­ли­ку­је ори­ги­нал­но­шћу у об­ра­ди те­ме, али је осо­би­то зна­чај­но по то­ме што уте­ме­љу­је сам пред­мет као нов (ре­цен­зи­ја) у срп­ској лин­вги­сти­ци.

Го­во­ре­ћи о зна­ча­ју лин­гви­стич­ког при­сту­па те­ми, и је­зи­ка уоп­ште, као и о ва­жно­сти лин­гви­сти­ке као стру­ке, проф. др Предраг Пи­пер  на­во­ди и то да су у из­ве­сном сми­слу, фи­ло­ло­зи љу­ди ко­ји се, по­ку­ша­ва­ју­ћи да се при­бли­же ду­би­на­ма је­зич­ких тај­ни, при­бли­жа­ва­ју, на тај на­чин, су­шти­ни свог по­сто­ја­ња.

Чи­ни се ве­о­ма бит­ним оно што су лич­но­сти од ауто­ри­те­та на по­чет­ку из­не­ле као сво­је ми­шље­ње о овој књи­зи. Осим по­ме­ну­тог П. Пи­пе­ра, про­то­је­реј ста­вро­фор проф. др Ди­ми­три­је М. Ка­ле­зић та­ко­ђе из­но­си сво­је ви­ђе­ње мо­но­гра­фи­је, где ка­же да је чо­век на­ви­као да је­зи­ку при­сту­па спо­ља, док се у овом кон­крет­ном слу­ча­ју ра­ди о при­сту­пу је­зи­ку са ње­го­ве уну­тра­шње стра­не; у пи­та­њу је је­зик као Бо­жи­ји дар чо­ве­ку.

Струк­ту­рал­но гле­да­но, књи­га се са­сто­ји од два­де­се­так по­гла­вља, те­мат­ски гру­пи­са­них у пет го­ре по­ме­ну­тих оде­ља­ка, кроз ко­је се об­ра­ђу­је низ те­о­риј­ских и прак­тич­них пи­та­ња. Сам аутор на­во­ди да је пред­мет раз­ма­тра­ња ши­ро­ка и хе­те­ро­ге­на, и го­то­во не­ис­тра­же­на област ин­тер­ак­ци­је је­зи­ка и пра­во­слав­не ду­хов­но­сти.

Ве­ћи­на сту­ди­ја и рас­пра­ва ко­је су об­је­ди­ње­не у овом де­лу, већ су прет­ход­но об­ја­вље­не у лин­гви­стич­ким и те­о­ло­шким гла­си­ли­ма, као и у збор­ни­ци­ма ре­фе­ра­та са на­уч­них ску­по­ва у зе­мљи и ино­стран­ству. Би­бли­о­граф­ске ре­фе­рен­це да­те су уз сва­ки при­лог у по­себ­ној под­но­жној на­по­ме­ни.

За при­ли­ку пра­вље­ња ове књи­ге, у по­је­ди­не тек­сто­ве уне­та су из­ве­сна са­др­жин­ска про­ши­ре­ња, је­зич­ка, стил­ска и тех­нич­ка ујед­на­че­ња.

У пр­вом по­гла­вљу, на са­мом по­чет­ку де­таљ­но се рас­пра­вља о са­др­жа­ју и зна­че­њу са­ме ре­чи ду­хов­ност, ко­ја се схва­та као на­чин жи­во­та, о хри­сто­ло­шком ка­рак­те­ру пра­вослав­ног ума, о екли­си­јал­ном ка­рак­те­ру је­зи­ка као про­ја­ве хри­шћан­ске де­лат­но­сти и пра­во­слав­ног ума (20).

Да­ље, аутор го­во­ри о то­ме ка­ко су и ум и све­у­куп­на ду­хов­ност пра­во­слав­ног хри­шћа­ни­на окре­ну­ти уну­тра­шњем жи­во­ту, жи­во­ту ср­ца (21), а не спо­ља­шњем, ни­ти по­вр­шин­ском схва­та­њу. Го­во­ри се о мо­ли­тве­но­сти као јед­ном од су­штин­ских обе­леж­ја пра­во­слав­не ду­хов­но­сти.

Зна­чај­но ме­сто у де­лу за­у­зи­ма и раз­ма­тра­ње про­бле­ма лин­гво­кул­ту­ро­ло­ги­је, за­сно­ва­но на пре­ђа­шњем ра­ду ауто­ра Је­зик и пра­во­слав­на кул­ту­ра: прав­ци и ис­тра­жи­ва­ња (1998). На­во­ди се да је по­ље ис­тра­жи­ва­ња је­зи­ка  и пра­во­слав­не ду­хов­но­сти ве­о­ма ши­ро­ко и отво­ре­но за раз­не ме­то­до­ло­шке при­сту­пе и рав­ни (33).

У на­ред­ној це­ли­ни, раз­ма­тра се те­ма пра­во­сла­вља и је­зич­ке гло­ба­ли­за­ци­је. Увод је на­пра­вљен кон­ста­та­ци­јом да је вре­ме у ко­ме жи­ви­мо обе­ле­же­но дра­ма­тич­ним про­ме­на­ма на кар­ти све­та – ве­ли­ки број тра­ди­ци­о­нал­них је­зи­ка има су­же­ну упо­тре­бу, док се, ре­ци­мо, 80% ком­пју­тер­ских ин­фор­ма­ци­ја раз­ме­ни на ен­гле­ском је­зи­ку. Са те стра­не, со­ци­о­лин­гви­сти упо­зо­ра­ва­ју на лин­гво­цид. Ме­ђу­тим, оно што је кру­ци­јал­но је­сте чи­ње­ни­ца да од­у­ми­ра­ње је­зи­ка ни­је одво­јен ен­ти­тет – са је­зи­ком од­у­ми­ре и на­ци­о­нал­на књи­жев­ност, пи­смо, по­ни­шта­ва се и на­ци­о­нал­на кул­ту­ра и исто­ри­ја. У том сми­слу, апо­стро­фи­ра се  да је сло­вен­ски свет на­ро­чи­то угро­жен  и да пре­ти ја­сна опа­сност од иш­че­за­ва­ња ве­ћег бро­ја сло­вен­ских је­зи­ка, као и не­ста­ја­ња све­сти о би­ло ка­квом њи­хо­вом за­јед­ни­штву. Са­мим тим, пре­ти опа­сност  и од не­ста­ја­ња тих на­ро­да.

У де­лу у ко­ме го­во­ри о гло­ба­ли­зму но­во­за­вет­не цр­кве, аутор на­во­ди да цр­ква је­зик ви­ди као нај­ра­ши­ре­ни­ји си­стем зна­ко­ва ко­ји љу­ди упо­тре­бља­ва­ју и да је чо­ве­ку дат ка­ко би иза­шао из се­бе да би се мо­гао отво­ри­ти дру­ги­ма у те­жњи за  љу­бав­ним је­дин­ством са Бо­гом и дру­гим љу­ди­ма (63).

Да­ље, ауто­р го­во­ри о то­ме ка­ко цр­ква сва­ки је­зик при­хва­та као зна­чај­но сред­ство об­ја­вљи­ва­ња сво­је по­ру­ке и сред­ство бо­го­слу­же­ња. Што се ти­че од­но­са пра­во­сла­вних вер­ни­ка ка про­ме­на­ма у мо­дер­ном све­ту, на­во­ди се став да са­вре­ме­ни пра­во­слав­ни хри­шћа­ни не тре­ба ни­ти да у пот­пу­но­сти не­ги­ра­ју,  ни­ти да пот­пу­но не­кри­тич­ки при­хва­та­ју по­сто­је­ћи свет, већ тре­ба да уло­же ства­ра­лач­ки на­пор да у том и та­квом све­ту све­до­че Је­ван­ђе­ље Хри­сто­во. Они тре­ба да бу­ду бо­жан­ска љу­бав и до­бро­та пре­ма са­вре­ме­ни­ци­ма, пре­ци­ма и по­том­ци­ма (60).

На­ред­не стра­ни­це по­све­ће­не су ли­тур­ги­ји и ње­ним лин­гви­стич­ким и ко­му­ни­ка­циј­ским аспек­ти­ма; го­во­ри се о бо­го­слу­же­њу као го­вор­ном до­га­ђа­ју, о ње­го­вој си­нер­гич­но­сти – ин­тер­ак­ци­ји ре­чи Бо­жи­је и ре­чи чо­ве­ко­ве у бо­го­слу­ж­беној ре­чи, као и о оно­ме што се на­зи­ва функ­ци­јом мо­ље­ња.

У тре­ћем по­гла­вљу по­сма­тра се срп­ски је­зик кроз при­зму пра­во­слав­не ду­хов­но­сти  и тра­ди­ци­је, где се одво­је­но ана­ли­зи­ра­ју лек­сич­ки ни­во, оно­ма­стич­ки ни­во, фра­зе­о­ло­шки ниво, ети­ке­циј­ски ниво, као и са­ма не­вер­бал­на ко­му­ни­ка­ци­ја.

По­том сле­ди опис по­на­ша­ња мо­на­ха у стан­да­рд­ним ко­му­ни­ка­циј­ским си­ту­а­ци­ја­ма као што су су­срет, по­здрав, ус­по­ста­вља­ње кон­так­та, оп­ште­ње са стран­ци­ма, де­цом, по­на­ша­ње о пра­зни­ци­ма, од­нос пре­ма ма­на­стир­ским рад­ни­ци­ма (ар­га­ти­ма), пре­ма го­сти­ма, по­на­ша­ње на јав­ним ме­сти­ма и дру­го.

У књи­зи су об­ра­ђе­ни и спи­си оца Ју­сти­на По­по­ви­ћа, као и пи­та­ња бо­го­слу­жбе­ног је­зи­ка у Ср­ба.

 

24 komentara »

 1. wowgold…

  I found Some pair of wowgold’s to a grandfriend’s additionally they effortlessly enjoy it. My simply grumble will probably be the final price….

  Trackback by wowgold — July 20, 2014 @ 3:12 pm

 2. air max pas cher…

  this LG R400 may discover my very own wi-fi although cannot hook up… even when we modify my pasword… its constantly state it is come to be from range I have a trouble involving geting folders new driver called intel-video zip, and so tha my very ow…

  Trackback by air max pas cher — July 21, 2014 @ 6:47 pm

 3. air max outlet…

  Maxis and DiGi commence selling apple iphone 4 within M’siaBy SHARIDAN E. ALI LEONG HUNG YEE…

  Trackback by air max outlet — July 21, 2014 @ 6:50 pm

 4. air jordan pas cher…

  Can an individual program code any on the net real world list shield, including Pal Spy. So We may masse the written text record containing namesscann. The following we leave Monitors online on a website. anyone is aware Software!…

  Trackback by air jordan pas cher — July 21, 2014 @ 7:13 pm

 5. nike free pas cher…

  I hardly leave a response, nonetheless used to do a number of browsing as well as finished up below Fran Arguements Rear » Share Your Account. And I really have different concerns in your case should you will not likely mind. Can it be solely me …

  Trackback by nike free pas cher — July 21, 2014 @ 7:31 pm

 6. nike air max 1 pas cher…

  Grooveshark gave me a horrible pathogen in which forced myself to reformat the >12 calendar month outdated laptop computer and now it doesn’t job the same. It had been any freak matter however We’ve found other people say the identical with different…

  Trackback by nike air max 1 pas cher — July 21, 2014 @ 7:32 pm

 7. louboutin pas cher…

  iphone4 unveiled by simply Maxis, DiGi; yet that has a great deal better ideas regarding clients? By LEONG INSTALLED YEE…

  Trackback by louboutin pas cher — July 21, 2014 @ 7:43 pm

 8. Look At This…

  {グッチ 財布 メンズ アウトレット|グッチ 財布 レディース アウトレット|グッチ 長財布 メンズ アウトレット
  {グッチ 財布 新作|グッチ 財布 新作 2014|グッチ 財布 メンズ|グッチ 財布 メ…

  Trackback by Look At This — July 24, 2014 @ 4:23 am

 9. ทีเด็ดบอลวันนี้…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by ทีเด็ดบอลวันนี้ — July 25, 2014 @ 11:57 am

 10. ผลบอล…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by ผลบอล — July 26, 2014 @ 7:57 am

 11. ยาลดน้ำหนัก…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by ยาลดน้ำหนัก — July 27, 2014 @ 6:58 pm

 12. คอนแทคเลนส์…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by คอนแทคเลนส์ — July 28, 2014 @ 1:57 am

 13. wow gold…

  Will be the perfect wow gold…

  Trackback by wow gold — July 28, 2014 @ 10:22 am

 14. wowgold…

  I want these types of wowgold a whole lot of! I received him or her 2 years back so i always create him or her in winter from time to time. I acquired them in a dull hue and they appear great through all sorts of things!…

  Trackback by wowgold — July 29, 2014 @ 1:51 pm

 15. top online guitar courses…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by top online guitar courses — July 31, 2014 @ 9:23 am

 16. fios gift card…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by fios gift card — August 10, 2014 @ 2:56 pm

 17. canon photocopier service…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by canon photocopier service — August 21, 2014 @ 2:23 am

 18. Arginine Nitric Oxide…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by Arginine Nitric Oxide — August 27, 2014 @ 3:44 pm

 19. mnemosyne-proj.org…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by mnemosyne-proj.org — August 27, 2014 @ 6:34 pm

 20. seo consultation…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by seo consultation — August 27, 2014 @ 7:23 pm

 21. garcinia cambogia pure…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by garcinia cambogia pure — August 28, 2014 @ 8:10 am

 22. fat burning supplement…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by fat burning supplement — August 28, 2014 @ 8:12 am

 23. รถแบคโฮ…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by รถแบคโฮ — October 1, 2014 @ 9:41 am

 24. www.rainnymom.com…

  Lingvističke aktuelnosti » Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвих

  Trackback by www.rainnymom.com — October 28, 2014 @ 6:26 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa