Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Broj: 25, Vesti

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКА У ,,СТРАОРИМА” РАТКА ПОПОВИЋА

 

 

Мо­но­гра­фи­ја Ди­ја­ле­кат­ска лек­си­ка у ,,Стра­о­ри­ма” Рат­ка По­по­ви­ћа др Го­лу­ба Ја­шо­ви­ћа пред­ста­вље­на је 26. ок­то­бра на штан­ду Канцеларије за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју на 59. Ме­ђу­на­род­ном бе­о­град­ском сај­му књи­га. О књи­зи су го­во­ри­ли Но­ви­ца Соврлић, др Ана Ја­њу­ше­вић Оливери, др Ђор­ђе Ота­ше­вић и аутор. Ко­смет­ски пи­сац Рат­ко По­по­вић про­чи­тао је три пе­сме из збир­ке „Стра­о­ри“.

1 komentar »

  1. discount designer fragrances…

    Lingvističke aktuelnosti » Представљање књиге Дијалекатска лексика у „Страорима“ РаткЅ

    Trackback by discount designer fragrances — December 1, 2014 @ 3:43 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa