Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 25

Марија Недељковић-Правдић (Београд)

 

 

ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ

„ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА НА КОСОВУ“

 

 

УВОД

 

Одабир радова за библиографију на дату тему није био нимало лак, првенствено због тога што радова готово да и нема, стога је аутор-ка ове библиографије у почетној фази селекције радова углавном била усмерена на истраживање правних докумената које се тичу актуелне језичке политике на Косову и извештаје различитих организација на тему кршења права мањина на Косову, укључујући и језичка права. Други проблем који се наметнуо приликом одабира радова за библи-ографију јесте њихов теоријски и практични значај у сагледавању по-стојеће језичке политике и статуса српског, албанског и енглеског је-зика на Косову. Одабир радова је постао донекле олакшан када се ау-тор подробније упознао са правним документима која се тичу употребе језика на територији Косова. Библиографија ће бити подељена на неко-лико делова и даће кратак преглед радова која су по нашем мишљењу кључна у разматрању дате проблематике.

 

 

1. Правни оквири мањинске језичке политике

 

У оквиру дела под називом „Правни оквири мањинске језичке политике“ дат је преглед најважнијих закона која се тичу употребе ма-њинских језика и механизама санкцинисања кршења језичких права.

 

 • Закон бр. 02/L-37 о употреби језика. (2006). Привремена администрација Мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК), Доступно преко: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2006_02-L37_sr.pdf, [Званични подаци]. (Датум приступа: 10. јун. 2014. године), стр.1–11.

 • Закон о заштити и унапређењу заједница и њихових припадника [бр. 03/L-047]. Доступно преко: http://www. communityrightsdatabase-ks.com/assets/uploads/files/de160-Zakon-o-zastiti-i-promovisanju-prava-zajednica-injihovih-pripadnika-u-Republici. pdf, [Званични подаци]. (Датум приступа: 21. јун. 2014. године).

 

 

2. Извештаји о непоштовању мањинске језичке политике

 

У делу „Извештаји о непоштовању мањинске језичке поли-тике“ дали смо преглед, по нашем мишљењу најважнијих емпиријских извештаја релевантних актера о поштовању језичке политике на Косову, пре свега у домену једнаких права употребе службених језика у свим институцијама Косова, почев од централних институција, па све до приватне сфере. Организација за европску безбедност и сарадњу на Косову редовно указују на кршење основних језичких права на свим нивоима.

 

 • European Centre for Minority Issues Kosovo (ECMI). (2014, January). Praćenje i ocenjivanje jezičkih prava: Uvođenje upotrebe pokazatelja u rad Skupštine Kosova. Доступно преко: http://www. ecmikosovo.org/wp-content/uploads/2014/01/Piloting-the-Use-of-Indicators -in-the-Work-of-the-Assembly-of-Kosovo_Final-Report_January-2014_ SRB.pdf, (Датум приступа: 26. мај 2014. године).

 • Фонд за хуманитарно право (ФХП). (2008). Пракса импле-ментације Закона о употреби језика у процесу образовања на Косову. Приштина.

 • Канцеларија за везу Европске комисије на Косову. Образовање за будућност. Приштина. Доступно преко: http://eeas. europa.eu/delegations/kosovo/documents/press_corner/education_for_the_future_sr.pdf,  (Датум приступа: 28. мај 2014).

 • Косовско стратешка акциона мрежа (КСАМ). (2013, фебруар). Изазови и проблеми у спровођењу Закона о употреби језика на Косову, Приштина.

 • Ministry of Education Science & Technology (МONT), (2010, June). Independent Commission for the Review of Serbian Teaching Materials. Comprehensive Report. Pristina, Kosovo.

 • Office for Community Affairs (within the OPM). (2009). Language Policies in Kosovo- Implementation in Relations with Public Bodies, Pristina.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову, Одсек за људска права и владавину права. (2006, децембар). Употреба језика мањина у општинама на Косову. Доступно преко: http://www.osce.org/sr/kosovo/23189, (Датум приступа: 5. фебруар. 2014. године), стр. 113.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову, Одељење за надгледање. (2008, јун). Спровођење Закона о употреби језика од стране косовских општина. Доступно преко: http://www.osce.org/sr/kosovo/32764, (Датум приступа: 5. фебруар. 2014. године), стр. 39.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову, Одељење за људска права и заједнице. (2009, децембар). Извештај о процени права заједница. Доступно преко: http://www. osce.org/sr/kosovo/40783, (Датум приступа: 14. фебруар. 2014. године), стр. 2633.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову. (2010, децембар). Извештај о процени права заједница. Дос-тупно преко: http://www.osce.org/sr/kosovo/74600,  (Датум приступа: 25. фебруар. 2014. године), стр. 1013.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову. (2011, фебруар). Вишејезичко законодавство на Косову и његови изазови. Доступно преко: http://www.osce.org/sr/kosovo/87706,  (Датум приступа: 7. фебруар. 2014. године), стр. 429.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову. (2012, јул). Извештај о процени права заједница. Доступно преко: http://www.osce.org/sr/kosovo/92247, (Датум приступа: 17. фебруар. 2014. године), стр. 2327.

 • Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија на Косову. (2012, септембар). Мере спровођења закона који утичу на људска права на Косову. Доступно преко: http://www.osce.org/sr/ kosovo/94362, (Датум приступа: 7. фебруар. 2014. године), стр. 2124.

 • The National Office for the Judiciary. (2012). Kosovo misija za utvrđivanje činjeničnog stanja. Mađarska. Доступно преко: http://www. birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/eus_projekt_dokumentumok/misija_za_utvrdivanje_cinjenicnog_stanja_0.pdf, (Датум приступа: 15. мај 2014. године).

 • UNICEF. (2005). Quality education for all in Kosovo. Pristina/Zvecan. Доступно преко: http://www.see-educoop.net/education _in/pdf/UnicefQualityEducationforAllinKosovofinal.pdf,  (Датум приступа: 12. мај. 2014. године).

 

 

3. Чланци и саопштења

 

У делу Чланци и саопштења дајемо преглед нама занимљивих дела правника и лингвиста који су се бавили поштовањем Закона о употреби језика и његовим правним оквиром. У складу са тим у овом делу се налази и по нама најзначајније саопштење цивилног друштва (КСАМ) које се бавило датом проблематиком.

 

 • Bache, I., and Taylor, A. (2003). The politics of policy resistance: reconstructing higher education in Kosovo. Journal of Public Policy23(3), 279-300.

 • Baldwin, C. (2006). Minority Rights in Kosovo under International Rule. London: Minority Rights Group International.

 • Bogdanović, N (2003). The Serbian Language in Kosovo and Metohija and Some Related Tasks of Science. FACTA UNIVERSITATIS –Linguistics and Literature II-10: 361–365.

 • Doli, K. Cabiri and Korenica, F. (2010). Equalizing the Use of Language: A View to Kosovo Law’s Guarantees Upon Minority Languages, The Open Law Journal, 3, 614.

 • Demaj, U., and Vandenbroucke, M. (2013). Linguistic Landscapes and Language Visibility: The Discrepancy between the Official Language Policy and the Linguistic Reality in the case of Pristina, Kosovo. (MA thesis). Universiteit Gent.

 • Jansen, S. L. (2012). Serbian/Albanian Bilingualism in Kosova: Reversal or Entrenchment of the Curse of Babel? Independent Study Project (ISP) Collection. Paper 1319.

 • Косовско стратешка акциона мрежа (КСАМ). (2013, фебруар). Изазови и проблеми у спровођењу Закона о употреби језика на Косову, Приштина.

 • Милорадовић, С. (2002). Научни скуп „Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији”, Косовска Митровица, 15-16. новембар 2002. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, ХLV/1–2, 336–345. (прилог 341–345).

 • Najvirtova, A., & Burema, L. (2011). Assessing Minority Language Rights in Kosovo. Доступно преко: http://kv.sapientia. ro/data/miremir_pres/andrea_najvirtova_lars_burema.pdf, (Датум приступа: 22. мај. 2014. године).

 • Рељић, М. М. (2012). Српски језик у ареалу Косова и Метохије од надетничког доконфесионалног‘. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (42-2), 8396.

 • Рељић, М. (2014). Положај, стање и перспективе српскога језика на Косову и Метохији. Зборник Института за српски језик II : Српски језик и актуелна питања језичке политике, Београд, 167182.

 • Сикимић, Б. (2010). Лингвистичка реалност Косова: диглосија и лингвистички империјализам. У: Бошковић, Д. (уред.), Српски језик, књижевност, уметност II, Империјални оквири књижевности и културе, Крагујевац: ФИЛУМ, 143–152.

 • Станојевић, Б., (уред.). (2010). ЗБОРНИК радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији“, књига 2, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

 • Sommers, M., and Buckland, P. (2004). Parallel worlds: rebuilding the education system in Kosovo. Paris: International Institute for Educational Planning.

 

 

ЗАКЉУЧАК

 

Циљ ове библиографије је потреба аутора да укаже на неоп-ходност успостављања свеобухватнијих истраживања у друштвено-хуманистичким наукама у складу са  димензијама српско-албанског сукоба, пре свега ради добијања целовитије и научно објективније сли-ке постојећег стања лингвистичког пејзажа на Косову која би се бавила Косовом као лингвистичком „целином“. Кршење права на употребу матерњег језика, како косовских Срба на југу, тако и косовских Алба-наца на северу Косова је доследно. Поред овога, важно је истаћи да би се сви сложили са мишљењем да уколико се настави тренд одсуства двојезичног образовања, будуће генерације косовских Срба и Албанаца неће моћи међусобно да комуницирају. Уколико не дође до промене постојеће образовне језичке политике на Косову, језик комуникације између Срба и Албанаца биће искључиво енглески језик. Ауторка би такође у закључку напоменула, да пошто је предмет библиографије лингвистичка слика Косова, у коментарисану библиографију нису ушла дела која би се бавила језичком политиком коју Србија спроводи над албанском националном мањином (Бујановац, Прешево, Медвеђа).

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa