Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 25

Ka­nji Text Re­sa­e­arch Gro­up, Uni­ver­sity of Tokyo:

250 ES­SEN­TIAL JA­PA­NE­SE KA­NJI CHA­RAC­TERS.

Tut­tle Pu­blis­hing, Tokyo, 2008, 239 стр.

 

 

Ја­пан­ски иде­о­гра­ми су да­ле­ко нај­те­жи еле­мент ја­пан­ског је­зи­ка. Сту­ден­ти ја­пан­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти их чак на­зи­ва­ју и ноћ­ном мо­ром. Ово ни у ком слу­ча­ју ни­је пре­те­ри­ва­ње. Иде­о­гра­ми за­и­ста че­сто до­ла­зе у сан то­ком ин­тен­зив­них пе­ри­о­да њи­хо­вог уче­ња. То­ли­ко су спе­ци­фич­ни и зах­тев­ни да не­ће та­ко ла­ко на­пу­сти­ти под­свест оно­га ко се њи­ма ба­ви. Иако чи­не са­мо јед­но од три пи­сма ко­ја се у Ја­па­ну исто­вре­ме­но ко­ри­сте, иде­о­гра­ми су нај­ва­жни­ји упра­во због сво­је те­жи­не и ком­плек­сно­сти и мо­ра им се по­све­ти­ти нај­ви­ше па­жње.

Ре­но­ми­ра­на из­да­вач­ка ку­ћа Tut­tle је до­бро по­зна­та ме­ђу свим ја­па­но­ло­зи­ма и они­ма ко­ји се Ја­па­ном и ја­пан­ским је­зи­ком ба­ве из хо­би­ја и љу­ба­ви. Њи­хо­ва из­да­ња су од ве­ли­ке по­мо­ћи у уче­њу и са­вла­да­ва­њу ра­зних аспе­ка­та ја­пан­ске кул­ту­ре. Уџ­бе­ник 250 Es­sen­tial Ja­pa­ne­se Ka­nji Cha­rac­ters је на­ме­њен они­ма ко­ји су спрем­ни да се ухва­те у ко­штац са овим нај­те­жим де­лом ја­пан­ског је­зи­ка.

И сам уџ­бе­ник по­чи­ње пи­та­њи­ма „Да ли во­ли­те да учи­те кан­ђи­је? Или би­сте во­ле­ли да кан­ђи­ји не­ста­ну са ли­ца зе­мље – или ма­кар из ја­пан­ског је­зи­ка?“ Иако је кон­ци­пи­ран као ша­ла, ова­кав по­че­так за­пра­во да­је при­лич­но до­бар увид у ве­ли­чи­ну про­бле­ма ко­ју иде­о­гра­ми пред­ста­вља­ју за сва­ког ко учи ја­пан­ски. Да ли је за­и­ста то­ли­ко те­шко са­вла­да­ти је­дан иде­о­грам, или кан­ђи? Нај­пре­ци­зни­ји од­го­вор би био: „За­ви­си од иде­о­гра­ма.“ Они ва­ри­ра­ју у те­жи­ни, по­чев од оних за­и­ста јед­но­став­них као што су чо­век (), др­во (), или пла­ни­на (), па до оних не­што ком­плек­сни­јих као што је лек () ко­ји се већ мо­ра­ју ма­ло па­жљи­ви­је за­гле­да­ти не би ли им се пре­бро­ја­ли сви по­те­зи. Овај уџ­бе­ник је пред­ви­ђен за ап­со­лут­не по­чет­ни­ке, што зна­чи да ће ве­ћи­на иде­о­гра­ма би­ти из оне лак­ше или лак­ше сред­ње ка­те­го­ри­је. На­рав­но, то што је овај уџ­бе­ник пред­ви­ђен за по­чет­ни­ке не зна­чи да ни­је вре­дан па­жње и оних ко­ји су већ од­ма­кли не­што да­ље са уче­њем ја­пан­ског је­зи­ка. Иде­о­гра­ме је ве­о­ма ла­ко за­бо­ра­ви­ти, те је по­вре­ме­но под­се­ћа­ње и ве­жба­ње чак и оних нај­о­снов­ни­јих му­дра прак­са. Број 250 се мо­жда не­у­пу­ће­ни­ма мо­же учи­ни­ти пре­ве­ли­ким за по­чет­ни ни­во, али то за­и­ста ни­је ни­шта у од­но­су на хи­ља­де кан­ђи­ја ко­ји се мо­ра­ју на­у­чи­ти да би се до­сти­гао при­сто­јан ни­во пи­сме­но­сти. Не­ко­ме се, пак, мо­же учи­ни­ти и ма­лим и ла­ко до­сти­жним, али нај­ве­ћи број иде­о­гра­ма има не­ко­ли­ко раз­ли­чи­тих чи­та­ња (кун и он) у за­ви­сно­сти од то­га ка­ко су упо­тре­бље­ни у ре­че­ни­ци (са­мо­стал­но, у сло­же­ни­ци, итд.). Та­ко да је тај број за­пра­во вар­љи­во ма­ли у од­но­су на оно што вас че­ка. Овај уџ­бе­ник се тру­ди да раз­ја­сни све не­до­у­ми­це и раз­ре­ши ми­сте­ри­је ко­је окру­жу­ју кан­ђи­је. У ње­му се на­ла­зе основ­не ве­жбе пи­са­ња јед­ног иде­о­гра­ма, ње­го­ва чи­та­ња, са­мо­стал­не упо­тре­бе, упо­тре­бе у сло­же­ни­ца­ма, па и тек­сто­ви у ко­ји­ма се мо­же ви­де­ти ка­ко се ко­ри­сте у прак­си. Нај­ко­ри­сни­ја по­моћ ко­ју до­би­ја­мо у овом уџ­бе­ни­ку су са­свим си­гур­но ети­мо­ло­шка об­ја­шње­ња и раз­не асо­ци­ја­ци­је ко­ји нам при­бли­жа­ва­ју по­ре­кло иде­о­гра­ма и олак­ша­ва­ју њихово ме­мо­ри­са­ње. По­го­то­во ка­да се узме у об­зир да је сва­ка по­моћ при уче­њу кан­ђи­ја до­бро­до­шла.

Ка­да се све узме у об­зир, ди­сци­пли­на у уче­њу је оно што до­но­си успех ка­да су ја­пан­ски иде­о­гра­ми у пи­та­њу. И ве­о­ма је ва­жно да се ово пи­смо не схва­ти ола­ко. Та­ко да, ка­да се бу­де­те оду­ше­ви­ли јед­но­став­но­шћу и ло­ги­ком кан­ђи­ја као што су је­дан (), два (), три (), г­оре (), д­оле (), има­јте на уму да ће вас иза угла с­игу­рно с­ач­ек­ати н­еки п­опут г­од­ине (), ср­ебра () и сли­чних од к­ојих ће вам се пр­оп­исно пр­езн­ој­ити дл­ан­ови.

 

Александар Теноди (Београд)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa