Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

­Душан-В­ладислав­ Пажђерс­ки ­(Гд­ањск)­

­

М­А­ТЕР­ИЈ­А­ЛИ З­А ­БИБЛИОГРАФ­И­ЈУ­

­СР­ПС­КИХ­ ТЕМ­А У­ П­ОЉС­КО­Ј ­ЛИНГВИС­ТИЦ­И

Библи­о­­гр­а­ф­ија­ ­р­ад­о­в­а н­­а ­основу­ ч­а­сописа „S­­tud­ia z

f­­il­ol­og­­ii­ p­ol­ski­ej ­i­ sł­owiańskiej” ­[„Студије и­з п­ољ­ске

­и ­сло­ве­н­ске ­филологије”] (Warszawa, Instyt­ut Slaw­i­s­ty­ki P­olski­ej­ Akademii N­auk,­ I­SSN 0081-­7­090, ­од­ 1­955. до

д­ан­а­с;­ матер­ија­л­ је­ о­брађен­ до ­201­3. годин­е)

 

 

Уво­дн­а­ на­помена

­

­            Цео про­је­кат Би­бли­о­гра­фи­је срп­ских те­ма у пољ­ској лин­гви­сти­ци је на­ме­њем срп­ским на­уч­ни­ци­ма ко­ји има­ју же­љу да се упо­зна­ју са до­стиг­ну­ћи­ма пољ­ске сла­ви­стич­ке лин­гви­сти­ке (и де­ли­ма стра­них ауто­ра-лин­гви­ста об­ја­вље­них у пољ­ским ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма ра­до­ва; ти ра­до­ви не мо­ра­ју оба­ве­зно би­ти на­пи­са­ни на пољ­ском је­зи­ку) и омо­гу­ћи им да та до­стиг­ну­ћа про­у­че и евен­ту­ал­но ис­ко­ри­сте за уна­пре­ђе­ње срп­ске је­зич­ке на­у­ке. Уз по­моћ овог би­бли­о­граф­ског пре­гле­да, ко­ри­сни­ци ће би­ти у при­ли­ци да се упо­зна­ју са тен­ден­ци­ја­ма ко­је су вла­да­ле и вла­да­ју у пољ­ској сла­ви­сти­ци у обла­сти про­у­ча­ва­ња срп­ског и сло­вен­ских је­зи­ка.

            На­ве­де­ни су сви ра­до­ви ко­ји се на би­ло ко­ји на­чин до­ти­чу срп­ског је­зи­ка. По­јам „срп­ско­хр­ват­ски је­зик” је тре­ти­ран као исто­зна­чан са срп­ским, а у ка­сни­јим го­ди­шти­ма ча­со­пи­са, ка­да је тај по­јам иза­шао из упо­тре­бе, ра­до­ви по­све­ће­ни хр­ват­ском је­зи­ку су та­ко­ђе у ве­ћи­ни на­во­ђе­ни, из­у­зев ако су се ба­ви­ли по­је­ди­ним аспек­ти­ма и по­ја­ва­ма ко­ја из­ри­чи­то из­ла­зе из ши­ре схва­ће­ног кор­пу­са срп­ског је­зи­ка (нпр. по­је­ди­на пи­та­ња ча­кав­ског и кај­кав­ског ди­ја­лек­та). Украт­ко, као срп­ски су тре­ти­ра­ни сви ра­до­ви ко­ји го­во­ре о срп­ском је­зи­ку или не­ком аспек­ту срп­ског је­зи­ка (исто­риј­ском, са­вре­ме­ном, ком­па­ра­тив­ном, ети­мо­ло­шком итд.), ма­кар ка­кав био на­слов са­мог ра­да.

            На кра­ју сва­ке би­бли­о­граф­ске је­ди­ни­це су на­ве­де­не пред­мет­но-те­мат­ске од­ред­ни­це ко­је бли­же од­ре­ђу­ју ци­ти­ра­ни рад, а пој­мо­ви ти­па: „ма­ке­дон­ски је­зик”, „пољ­ски је­зик” и слич­не под­ра­зу­ме­ва­ју да се ра­ди о од­ре­ђе­ним од­но­си­ма тих је­зи­ка пре­ма срп­ском. По­јам „ста­ро­сло­вен­ски је­зик” под­ра­зу­ме­ва да се об­ра­ђу­ју те­ме ве­за­не за срп­ску ре­дак­ци­ју ста­ро­сло­вен­ског је­зи­ка, ста­ро­сло­вен­ски је­зик пре по­де­ле на ре­дак­ци­је, као и ста­ро­сло­вен­ски је­зик не­ке дру­ге ре­дак­ци­је (што је по ме­ни увек на бли­жи или да­љи на­чин у ве­зи са срп­ском ре­дак­ци­јом, би­ло да се об­ра­ђу­ју не­ки ње­не бли­ске ка­рак­те­ри­сти­ке или не­ке ка­рак­те­ри­сти­ке ко­је се мо­гу до­ве­сти у ве­зу са слич­ним у окви­ру срп­ске ре­дак­ци­је). Пој­мо­ви ко­ји се ти­чу де­ло­ва је­зи­ка („при­дев”, „гла­гол” итд.), до­ти­чу ту област у окви­ру срп­ског (па и дру­гих сло­вен­ских је­зи­ка). По­јам „срп­ски је­зик” озна­ча­ва да се рад (бар де­ли­мич­но) у ужем сми­слу кон­цен­три­ше на по­је­ди­не аспек­те срп­ског је­зи­ка (ма­да се че­сто о ње­му го­во­ри као о „срп­ско­хр­ват­ском” или чак хр­ват­ском иди­о­му), углав­ном га екс­пли­цит­но по­ми­њу­ћи. Украт­ко, све пред­мет­не и те­мат­ске од­ред­ни­це озна­ча­ва­ју пој­мо­ве ко­ји се, у овој би­бли­о­гра­фи­ји, од­но­се на срп­ски је­зик или не­ке ње­го­ве ка­рак­те­ри­сти­ке (ка­да га ауто­ри но­ми­нал­но по­ми­њу, а ако то не чи­не, ка­да се кон­кре­тан рад од­но­си на не­ки ње­гов део или не­ку ње­го­ву је­зич­ку ка­рак­те­ри­сти­ку по ко­јој се он не­сум­њи­во пре­по­зна­је).

            ­

­­

19­5­5­.

 

­­ [1] M. Bro­dow­ska, Hi­storyczne pro­cesy pr­zekszta­ł­ceń pol­ski­e­go ce­low­ni­ka w formy przyim­ko­we, 1/1955, стр. 9-58. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, ло­ка­тив, име­ни­ца, предлог]

[2] I. Kle­men­si­e­wicz-Ba­je­ro­wa, Pol­ska oboc­zno­ść e || ø w przyim­kach i pr­ze­drost­kach, 1/1955, стр. 162-202. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, фо­не­ти­ка, пред­лог, су­фикс, алтернација]

[3] Z. Go­ł­ąb, Z fo­no­lo­gii gwar Bog­da­ń­ska (na tle ogólno­ma­ce­do­ń­skim), 1/1955, стр. 289-333. [македонски је­зик, срп­ски је­зик, фо­но­ло­ги­ја, дијалекат]

[4] T. Le­hr-Spł­a­wi­ń­ski, Próba da­to­wa­nia tzw. II pa­la­ta­li­za­cji spółgł­o­sek tylno­językowych w języku pra­sł­o­wi­a­ń­skim, 1/1955, стр. 375-383. [прасловенски је­зик, па­ла­та­ли­за­ци­ја, фо­не­ти­ка, сло­вен­ски је­зи­ци, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, срп­ски језик]

[5] S. Ra­de­wa, Bu­do­wa i znac­ze­nie wyrazów zł­o­żonych w języku bu­ł­gar­skim, 1/1955, стр. 384-417. [бугарски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, по­лу­сло­же­ни­це, лексика]

 

1957.

 

[6] L. Moszyński, Sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­ski apra­kos, 2/1957, стр. 373-395. [старословенски је­зик, апра­кос, ста­ро­сло­вен­ске ре­дак­ци­је, Зо­граф­ско је­ван­ђе­ље, ста­ро­сло­вен­ска граматика]

[7] L. Schne­i­der, Tekst i język jed­nej z gra­mot ho­spo­da­ra mol­daw­ski­e­go Pi­o­tra z 1591 r., 2/1957, стр. 408-413. [молдавске по­ве­ље, ста­ро­сло­вен­ски је­зик – срп­ска редакција]

 

1958.

 

[8] T. Le­hr-Spł­a­wi­ń­ski, Szkic dzi­ejów języka pra­sł­o­wi­a­ń­ski­e­go, 3/1958, стр. 243-265. [прасловенски је­зик, исто­ри­ја пра­сло­вен­ског језика]

[9] T. Z. Orł­oś, Ele­ment pra­sł­o­wi­a­ń­ski w dzi­si­ejszym sł­ow­nic­twie cze­skim, 3/1958, стр. 267-283. [прасловенски је­зик, че­шки је­зик, лек­сич­ки паралелеизми]

[10] F. Sł­aw­ski, In­fi­ni­ti­vus w języku ser­boc­hor­wac­kim, 3/1958, стр. 345-361. [српски је­зик, ин­фи­ни­тив, глаголи]

 

1963.

 

[11] S. Stac­how­ski, Z hi­sto­rii di­a­lek­tu czar­nogórski­e­go XVI­II wi­e­ku. (Кни­га за Чер­но­гор­це – ва се­нат ве­нет­ски), 4/1963, стр. 155-170. [српски је­зик у Цр­ној Го­ри, 18. век, дијалек­ти]

[12] S. Ra­de­wa, Ele­ment pra­sł­o­wi­a­ń­ski w dzi­e­si­ejszym języku bu­ł­gar­skim, 4/1963, стр. 171-199. [прасловенски је­зик, бу­гар­ски је­зик, лек­сич­ки паралелизми]

 

 1965.

 

[13] С. Б. Берн­ште­йн, К из­у­че­нию по­ль­ско-южно­сла­вян­ских язы­ков­них свя­зей, 5/1965, стр. 33-36. [јужнословенски је­зи­ци, пољ­ско-ју­жно­сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми, пољ­ски језик]

[14] M. Ivić, The syntac­tic op­po­si­tion per­so­na­lity vs. im­per­so­na­lity in Sla­vic lan­gu­a­ges, 5/1965, стр. 49-52. [синтакса, сло­вен­ски језици]

[15] J. Kuryłowicz, In­do­e­u­ro­pej­skie per­fec­tum w sł­o­wi­a­ń­skim, 5/1965, стр. 53-58. [прасловенски је­зик, ин­до­е­вроп­ски је­зи­ци, пер­фе­кат, глагол]

[16] T. Le­hr-Spla­wi­ń­ski, Szcząt­ki od­miany me­di­al­nej w ko­ni­u­ga­cji pra­sł­o­wi­a­ń­ski­ej, 5/1965, стр. 59-62. [прасловенски је­зик, кон­ју­га­ци­ја, глагол]

[17] И. Ле­ков, Ки­бер­не­ти­че­ска­та „обрат­на връз­ка“ в ези­ко­ва­та де­й­ност, 5/1965, стр. 63-66. [кибернетика, сло­вен­ски језици]

[18] V. Mac­hek, Slaw. Bǫ­dǫ Hil­fsver­bum zur Bil­dung des analytischen Fu­tu­rums, 5/1965, стр. 67-75. [прасловенски је­зик, по­моћ­ни гла­гол, футур]

[19] L. Moszyński, Przyczyny ro­zkla­du pra­sł­o­wi­a­ń­ski­e­go syste­mu języko­we­go, 5/1965, стр. 77-85. [прасловенски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зич­ки си­стем, пра­сло­вен­ска је­зич­ка заједница]

[20] A. Ob­ręb­ska-Ja­bł­o­ń­ska, Do­ko­ła wyrównań ko­ńcówkowych w pa­radygma­tach roz­ka­ź­ników sł­o­wi­a­ń­skich, 5/1965, стр. 87-92. [словенски је­зи­ци, на­став­ци, императив]

[21] G. Y. She­ve­lov, Dwie uwa­gi o sł­o­wi­a­ń­skim ě, 5/1965, стр. 93-100. [словенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, јат]

[22] P. Smoczyński, Oso­bli­wa po­stać mor­fo­lo­gic­zna ni­ektórych za­pożyczeń sł­o­wi­a­ń­skich, 5/1965, стр. 101-107. [словенски је­зи­ци, мор­фо­ло­ги­ја, позајмљенице]

[23] S. Ur­ba­ńczyk, Pol­skie trójca i sł­o­wi­a­ń­skie rzec­zow­ni­ki od­lic­zeb­ni­ko­we, 5/1965, стр. 119-122. [пољско-сло­вен­ски лек­сич­ки па­ра­ле­ли­зми, сло­вен­ски је­зи­ци, број­не именице]

[24] J. Hamm, Z fo­ne­matyki cer­ki­ew­no­sł­o­wi­a­ń­ski­ej, 5/1965, стр. 123-127. [фонематика, цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик, ста­ро­сло­вен­ски језик]

[25] P. Ivić, Glav­ne li­ni­je raz­vo­ja pro­zo­dij­skog si­ste­ma u srp­sko­hr­vat­skom je­zi­ku, 5/1965, стр. 129-144. [српски је­зик, про­зо­диј­ски си­стем, акценат]

[26] R. Ko­la­rič, Ali so Bri­žin­ski spo­me­ni­ki res sta­ro­cer­kve­no­slo­van­ski?, 5/1965, стр. 145-153. [старословенски је­зик, Бри­жин­ски споменици]

[27] M. Pa­vlo­vić, Struk­tu­ral­no-funk­ci­o­nal­ne po­ja­ve kod zbir­nih ime­ni­ca u srp­sko­hr­vat­skom je­zi­ku, 5/1965, стр. 165-173. [српски је­зик, лек­си­ка, збир­на именица]

[28] F. Sł­aw­ski, Pra­sł­o­wi­a­ń­skie jь- w językach po­lud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­skich, 5/1965, стр. 175-178. [јужнословенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, суфикс]

[29] J. Štolc, Slo­venské prézentné tvary 3. os. jest(o), jesú vo sve­tle med­zi­slo­vanských jazykových stykov, 5/1965, стр. 435-441. [словачки је­зик, сло­вач­ко-сло­вен­ски гра­ма­тич­ки па­ра­ле­ли­зми, по­моћ­ни гла­гол, сло­вен­ски језици]

 

1967.

 

[30] M. Jur­kow­ski, Sł­o­wi­a­ń­skie *bŕ̥do rod­zaj góryja­ko ter­min ge­o­gra­ficzny i na­zwa wł­a­sna, 6/1967, стр. 148-156. [словенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, лексика]

[31] J. Vu­ko­vić, Pri­log osno­va­ma za pro­u­ča­va­nje in­to­na­ci­o­nih va­le­ra u srp­sko­hr­vat­skom sti­hu, 6/1967, стр. 213-224. [српски је­зик, стих, ин­то­на­ци­ја, акценат]

[32] E. Wro­cł­aw­ska, Zwi­ąz­ki leksykal­ne kas­zub­sko-po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­skie, 7/1967, стр. 175-178. [јужнословенски је­зи­ци, ка­шуп­ски је­зик, ка­шуп­ско-ју­жно­сло­вен­ски лек­сич­ки па­ра­ле­ли­зми, лексика]

[33] R. Auty, In­ter­nal and Ex­ter­nal Fac­tors in the De­ve­lop­ment of Sla­vo­nic Li­te­rary Lan­gu­a­ges, 7/1967, стр. 191-202. [словенски је­зи­ци, књи­жев­ни језик]

[34] J. Vu­ko­vić, Go­vor­ni kon­tak­ti i iz­ra­žaj­ni po­stup­ci mar­ki­ra­ni upo­tre­bom srp­sko­hr­vat­skih vre­men­skih gla­gol­skih ob­li­ka, 7/1967, стр. 255-269. [српски је­зик, гла­гол, вре­ме, синтакса]

[35] P. Zwo­li­ń­ski, J. L. Frisch ja­ko sla­wi­sta (sł­o­we­ni­sta i kro­atysta), 7/1967, стр. 271-289. [јужнословенски је­зи­ци, сла­ви­сти­ка, 18. век]

 

1969.

 

[36] K. Fe­les­zko, Ro­la i za­kres znac­ze­ni­owy serb­sko-chor­wac­kich po­ł­ąc­zeń od z ge­ne­ti­wem, 8/1969, стр. 151-163. [српски је­зик, пред­лог, генитив]

[37] M. Ka­zi­mi­er­czak-Korytkow­ska, Par­ti­ci­pia na -n i na -l po­za for­ma­mi cza­sowymi wHi­sto­rii sł­o­wi­a­no­bu­ł­gar­ski­ejPa­i­si­ja Chi­len­dar­ski­e­go, 8/1969, стр. 183-190. [старословенски је­зик, пар­ти­цип, глагол]

[38] L. Moszyński, Cyryli­ca w Ko­dek­sie Ma­ri­a­ń­skim, 8/1969, стр. 213-251. [старословенски је­зик, ћи­ри­ли­ца, Ма­ри­ји­но јеванђеље]

[39] S. Stac­how­ski, Przyczynek do chro­no­lo­gii turcyzmów w języku serb­sko-chor­wac­kim, 8/1969, стр. 303-309. [српски је­зик, турцизми]

 

1970.

 

[40] W. Bud­zis­zew­ska, Uwa­gi o użyciu sł­o­wi­a­ń­ski­e­go spójni­ka da z im­pe­ra­ti­wem i in­di­ca­ti­wem, 9/1970, стр. 185-187. [старословенски је­зик, им­пе­ра­тив, индикатив]

[41] J. Dam­borský, Kal­ki w aspek­cie ling­wistyczno-kom­pa­ratystycznym, 9/1970, стр. 189-202. [калкирање, лин­гви­сти­ка, ком­па­ра­ти­сти­ка, сло­вен­ски језици]

[42] М. Де­я­но­ва, Из ис­то­ри­я­та на южно­сла­вян­ския плу­сквам­пер­фект, 9/1970, стр. 203-218. [јужнословенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, плусквамперфекат]

[43] B. Lin­dert, Przyrost­ki sł­u­ż­ą­ce do twor­ze­nia nazw zwi­er­ząt do­mowych na te­re­nie Ser­bii i Chor­wa­cji, 9/1970, стр. 235-242. [српски је­зик, зо­о­ни­ми­ја, твор­ба ре­чи, суфикс]

[44] L. Mi­no­vaur­ko­wa, Uwa­gi o cza­sow­ni­kach z su­fik­sem -(iz)ira w ma­ce­do­ń­skim języku li­te­rac­kim, 9/1970, стр. 243-249. [македонски је­зик, срп­ски је­зик, гла­гол, твор­ба речи]

[45] W. Pi­an­ka, Re­a­li­za­cja normy li­te­rac­ki­ej w za­kre­sie sł­ow­nic­twa we współc­zesnym mówi­onym języku ma­ce­do­ń­skim, 9/1970, стр. 251-269. [македонски је­зик, срп­ски је­зик, је­зич­ка нор­ма, го­вор­ни језик]

[46] E. Si­at­kow­ska, Sł­o­wi­a­ń­skie wykrzykni­ki i partykuły od *ględ- oraz ich ho­mo­nimy, 9/1970, стр. 271-278. [словенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, пољ­ски је­зик, че­шки је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, сло­ве­нач­ки је­зик, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, уз­вик, реч­ца, твор­ба речи]

[47] P. Zwo­li­ń­ski, Dwa źródła do hi­sto­rii sla­wistyki z kon­ca XVI wi­e­ku, 9/1970, стр. 287-298. [славистика, 16. век, срп­ски језик]

 

1971.

 

[48] M. Ba­saj, Syntaktyczne ten­den­cje ro­zwo­jo­we lic­zeb­ników sł­o­wi­a­ń­skich, 10/1971, стр. 155-162. [словенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, број, синтакса]

[49] I. Sa­wic­ka, Dystrybu­cja fo­nemów i fo­ne­mic­zna struk­tu­ra sylaby współc­ze­sne­go li­te­rac­ki­e­go języka serb­sko-chor­wac­ki­e­go, 10/1971, стр. 225-246. [српски је­зик, фо­нем, слог]

 

1972.

 

[50] T. Fri­e­delówna, Ka­nonw Ewan­ge­li­ar­zu ławryszew­skim, 11/1972, стр. 187-199. [руска ре­дак­ци­ја ста­ро­сло­вен­ског је­зи­ка, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик, ру­ски је­зик, јеванђеље]

[51] Г. С. Клыч­ков, К про­бле­ме вы­ве­де­ния сла­вян­ско­го кон­со­нан­ти­зма из ин­до­е­вро­пе­й­ско­го ар­хе­ти­па, 11/1972, стр. 201-212. [словенски је­зи­ци, ин­до­е­вроп­ски је­зи­ци, кон­со­нан­ти, консонантизам]

[52] L. Moszyński, Próba us­ta­le­nia mi­ej­sca używa­nia tzw. Ko­dek­su zo­graf­ski­e­go, 11/1972, стр. 227-233. [старословенски је­зик, Зо­граф­ско јеванђеље]

[53] H. Or­zec­how­ska, Zmiany rek­cji cza­sow­ników *umĕ­ti, *vĕ­dĕ­ti, *zna­ti w językach zac­hod­ni­o­sł­o­wi­a­ń­skich i ich rek­cja w języku sł­o­we­ń­skim, 11/1972, стр. 235-248. [прасловенски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, за­пад­но­сло­вен­ски је­зи­ци, сло­ве­нач­ки је­зик, глагол]

[54] W. Smoczyński, Pa­re­le­le leksykal­ne sł­o­we­ń­sko-zac­hod­ni­o­sł­o­wi­a­ń­skie, 11/1972, стр. 293-298. [словеначки је­зик, за­пад­но­сло­вен­ски је­зи­ци, срп­ски је­зик, лек­сич­ки паралелизми]

[55] L. Moszyński, Przyczynek do hi­sto­rii dru­gi­ej pa­la­ta­li­za­cji grupy spółgł­o­sko­wej sk, 11/1972, стр. 255-268. [словенски је­зи­ци, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, палатализација]

[56] B. Pi­złówna, Ele­ment pra­sł­o­wi­a­ń­ski w sł­ow­nic­twie współc­ze­sne­go języka serb­sko-chor­wac­ki­e­go, 11/1972, стр. 285-300. [српски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зик, лексика]

 

1974.

 

[56a] B. Kre­ja, O fo­am­cjach na -(an)ina typu bi­e­ga­ni­na i typu mi­es­za­ni­na, 12/1974, стр. 53-73. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, сло­вач­ки је­зик, ка­шуп­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, ис­точ­но­сло­вен­ски је­зи­ци, сло­вен­ски је­зи­ци, лек­си­ка, су­фикс, лу­жич­ки језици]

[56б] W. Boryś, Ze stu­diów nad cza­kaw­sko-sł­o­we­ń­ski­mi zwi­ąz­ka­mi leksykalnymi, 12/1974, стр. 132-140. [словеначки је­зик, ча­кав­ски ди­ја­ле­кат, срп­ски је­зик, лек­си­ка, лек­сич­ки паралелизми]

[56в] I. Du­le­wic­zo­wa, For­ma­cje z -tv(a) w tek­stach sta­ro­ru­skich, 12/1974, стр. 173-181. [старословенски је­зик – ру­ска ре­дак­ци­ја, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, твор­ба ре­чи, бу­гар­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, ле­хиц­ки је­зи­ци, ру­ски је­зик, бе­ло­ру­ски језик]

[56г] И. О. Дзендзелiвський, Iменники з су­фик­сом -յadь в українськiй мовi (do­ko­ńc­ze­nie), 12/1974, стр. 183-210. [украјински је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, ру­ски је­зик, име­ни­ца, суфикс]

[56д] L. Moszyński, Przyczynek do hi­sto­rii dru­gi­ej pa­la­ta­li­za­cji grupy spółgł­o­sko­wej sk, 12/1974, стр. 255-268. [старословенски је­зик, цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик, па­ла­та­ли­за­ци­ја, ру­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, сло­вен­ски језици]

[56ђ] B. Pi­złówna, Ele­ment pra­sł­o­wi­a­ń­ski w sł­ow­nic­twie współc­ze­sne­go języka serb­sko-chor­wac­ki­e­go, 12/1974, стр. 285-300. [прасловенски је­зик, лек­си­ка, срп­ски је­зик, пра­сло­вен­ски језик]

[57] W. Boryś, Stu­dia na leksyką pi­erwszych sł­ow­ni­kow chor­wac­kich. Nazwy ptaków, 13/1974, стр. 93-108. [српски је­зик, лек­си­ка, лек­си­ко­гра­фи­ја, зоонимија]

[58] W. Czek­man, Opra­sł­o­wi­a­ń­skimro­zwo­ju *gn (kn) *gń (kń), 13/1974, стр. 115-123. [прасловенски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, твор­ба речи]

[59] K. Fe­les­zko, V. Ko­se­ska, Z pro­ble­matyki cza­sow­ni­ka po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­ski­e­go, 13/1974, стр. 141-144. [српски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски језици]

[60] G. Kłyczkow, Se­mi­o­lo­gia ro­zwo­ju języka, 13/1974, стр. 145-156. [словенски је­зи­ци, се­ми­о­ло­ги­ја, раз­вој језика]

[61] W. Pi­an­ka, Fo­nem /št’/ w języku sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­skim na tle sł­o­wi­a­ń­skich pro­cesów pa­la­ta­li­zacyjnych, 13/1974, стр. 197-211. [старословенски је­зик, фо­нем, палатализација]

[62] Z. Sti­e­ber, Jeszcze raz o scs. št’ z psł. tj i kt‘, 13/1974, стр. 235-236. [старословенски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зик, фо­не­ти­ка, фонем]

[63] J. Du­ma, Wo­ka­li­za­cja jerów sł­abych w syla­bie na­gł­o­so­wej w di­a­lek­tach bu­ł­gar­skich, 14/1974, стр. 167-174. [бугарски је­зик, ба­нат­ски го­вор бу­гар­ског је­зи­ка, сло­вен­ски језици]

[64] K. Fe­les­zko, V. Ko­se­ska-Tos­ze­wa, I. Sa­wic­ka, Zwi­ąz­ki aspek­tu z tem­po­ral­no­ś­cią w językach po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­skich, 14/1974, стр. 183-187. [јужнословенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, гла­гол­ски вид, глагол]

[65] I. Sa­wic­ka, Na mar­gi­ne­sie me­tod opi­su fo­no­lo­gic­zne­go, 14/1974, стр. 263-270. [српски је­зик, ру­ски је­зик, фонологија]

 

 

 

1976.

 

[66] J. Za­wad­zka, Szer­ze­nie się ko­ńcówki gen. pl. w w kas­zubszczyźnie (wraz z próbą uka­za­nia te­go pro­ce­su w językach sł­o­wi­a­ń­skich), 15/1976, стр. 87-94 [кашу­пски је­зик, срп­ски је­зик, че­шки је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, ру­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, ге­ни­тив, име­ни­ца, падеж]

[67] M. Ba­saj, O ba­da­ni­ach kon­fron­tacyjnych języków sł­o­wi­a­ń­skich, 15/1976, стр. 101-103. [словенски је­зи­ци, кон­фрон­та­тив­на проучавања]

[68] K. Fe­les­zko, V. Ko­se­ska-Tos­ze­wa, I. Sa­wic­ka, Po­dr­zęd­ne zda­nia cza­so­we z for­ma­mi aorystu i im­per­fec­tum w po­ł­ud­ni­o­wej Sł­o­wi­a­ńszczyźnie, 15/1976, стр. 151-152. [јужнословенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, за­ви­сна ре­че­ни­ца, син­так­са, аорист, имперфекат]

[69] W. Pi­an­ka, Pa­la­ta­li­za­cje i we­laryza­cje a mo­nof­ton­gi­za­cja dyftongów w języku pra­sł­o­wi­a­ń­skim, 15/1976, стр. 217-231. [прасловенски је­зик, па­ла­та­ли­за­ци­ја, ве­ла­ри­за­ци­ја, мо­ноф­тон­ги­за­ци­ја дифтонага]

[70] I. Sa­wic­ka, Aoryst i im­per­fec­tum w zda­ni­ach zł­o­żonych cza­sowych w języku serb­sko-chor­wac­kim, 15/1976, стр. 253-267. [српски је­зик, аорист, им­пер­фе­кат, сло­же­на ре­че­ни­ца, синтакса]

[71] Z. Sti­e­ber, Jeszcze o rze­komym pra­sł­o­wi­a­ń­skim o, 15/1976, стр. 285-288. [прасловенски је­зик, фоне­тика]

[72] D. Vu­ji­čić, Is­toč­no­her­ce­go­vač­ki i za­pad­no­cr­no­gor­ski go­vo­ri u svje­tlu ono­ma­stič­kog i uop­šte lek­sič­kog ma­te­ri­ja­la, 15/1976, стр. 303-310. [српски је­зик, ди­ја­лек­ти, ис­точ­но­хер­це­го­вач­ки го­во­ри, за­пад­но­цр­но­гор­ски го­во­ри, оно­ма­сти­ка, лексика]

 

 

 

 

1977.

 

[73] W. Bud­zis­zew­ska, O ni­ektórych sla­wi­zmach w sł­ow­nic­twie me­gle­no­ru­mu­ń­skim, 16/1977, стр. 149-161. [румунски је­зик, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ма­ке­дон­ски језик]

[74] K. Fe­les­zko, Sto­sun­ki tem­po­ral­ne w ma­ce­do­ń­skim zda­niu po­dr­zęd­nie zł­o­żonym, 16/1977, стр. 217-224. [македонски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, сло­же­на ре­че­ни­ца, синтакса]

[75] K. Fe­les­zko, V. Ko­se­ska-Tos­ze­wa, I. Sa­wic­ka, Po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­ski aoryst i im­per­fec­tum w zda­ni­ach po­dr­zędnych, 16/1977, стр. 225-228. [јужнословенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, син­так­са, за­ви­сна реченица]

[76] B. Kryżan-Sta­no­je­vić, Serb­sko-chor­wac­kie cza­sow­ni­ki ruc­hupro­blemy ich in­ter­pre­ta­cji se­mantyczno-syntaktycznej, 16/1977, стр. 239-246. [српски је­зик, гла­гол, се­ман­ти­ка, синтакса]

[77] L. Moszyński, до­бры [сс!?%] - dotychczas nie za­u­wa­ż­ony przysłówek sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­ski, 16/1977, стр. 247-249. [старословенски је­зик - срп­ска ре­дак­ци­ја, прилог]

[78] B. Oc­zko­wa, Fo­mant -ište we współc­zesnym li­te­rac­kim języku serb­sko-chor­wac­kim, 16/1977, стр. 251-256. [српски је­зик, твор­ба ре­чи, књи­жев­ни језик]

[79] I. Sa­wic­ka, Aoryst i im­per­fec­tum w zda­ni­ach po­dr­zędnych ni­ec­za­sowych w języku serb­sko-chor­wac­kim, 16/1977, стр. 269-276. [српски је­зик, аорист, им­пер­фе­кат, за­ви­сна ре­че­ни­ца, синтакса]

[80] Z. To­po­li­ń­ska, Ma­ce­do­ń­ski aoryst od cza­sow­ników ni­e­do­ko­nanych na tle po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­skim, 16/1977, стр. 277-285. [македонски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, аорист, не­свр­ше­ни глагол]

[81] S. Utě­šený, Názvy svítíckího hmyzu (lampyrid) v slo­vanských nářečích (na zákla­dě ma­te­riálu Slo­vanského jazykového atla­su), 16/1977, стр. 287-298. [словенски је­зи­ци, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, зоонимија]

1978.

 

[82] B. Fra­no­lic, La décli­na­tion des sub­stan­tifs cro­a­tes d’ori­gi­ne française qui se ter­mi­nent par -e, -i, -o, -u, 17/1978, стр. 218-223. [српски је­зик, по­зајм­ље­ни­це, фран­цу­ски језик]

[83] H. Go­dow­ska, Syntaktyczna klasyfi­ka­cja cza­sow­ników serb­sko-chor­wac­kich, 17/1978, стр. 225-252. [српски је­зик, гла­гол, синтакса]

[84] M. Korytkow­ska, Ze stu­diów nad mo­dal­no­ś­cią w języku bul­gar­skim, 17/1978, стр. 263-288. [бугарски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, оп­шта лин­ви­сти­ка, мо­дал­ност, реченица]

[85] Z. Sti­e­ber, Jeszcze o Msza­le Ki­jow­skim, 17/1978, стр. 313-314. [старословенски је­зик, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, Ки­јев­ски мисал]

 

1979.

 

[86] M. Cic­ho­ń­ska, Z pro­ble­matyki cza­sow­ników de­no­mi­nalnych w języku serb­sko-chor­wac­kim, 18/1979, стр. 153-163. [српски је­зик, имен­ски гла­гол, именица]

[87] K. Fe­les­zko, Wokół po­ł­ud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­ski­e­go co­ni­un­cti­wu, 18/1979, стр. 185-192 [јужнословенски је­зи­ци, вре­ме, син­так­са, срп­ски је­зик, бу­гар­ски језик]

[88] B. Kryżan-Sta­no­je­vić, Uwa­gi o tzw. zda­ni­ach bez­pod­mi­o­towych w językach po­lud­ni­o­wo­sł­o­wi­a­ń­skich, 18/1979, стр. 201-207. [јужнословенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, син­так­са, реченица]

[89] I. Sa­wic­ka, Wi­e­lo­znac­zno­ść ter­mi­nuokre­ś­lo­no­ść” w tek­stach języko­znawczych, 18/1979, стр. 257-263. [словенски је­зи­ци, лин­гви­сти­ка, „од­ре­ђе­ност”]

[90] Z. Sti­e­ber, Ofu­tu­rum IIru­skim i serb­sko-chor­wac­kim, 18/1979, стр. 265-273. [руски је­зик, срп­ски је­зик, вре­ме, фу­тур II]

 

1980.

 

[91] J. Ma­jo­wa, Kas­zub­skie du­blety typu krom­kaskrom­ka na tle sł­o­wi­a­ń­skim, 19/1980, стр. 33-39. [кашу­пски је­зик, срп­ски је­зик, лек­си­ка, ка­шуп­ско-сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми, сло­вен­ски језици]

[92] Г. Ге­ор­ги­ев­ски, Кон раз­во­јот на еро­ви­те во ма­ке­дон­ска­та епи­гра­фи­ка, 19/1980, стр. 123-129. [македонски је­зик, је­ро­ви, ста­ро­сло­вен­ски је­зик - срп­ска редакција]

[93] S. Mak­si­mov­ska, O ak­cen­cie gwary ma­gle­ń­ski­ej na tle systemów ak­cen­towych gwar ma­ce­don­skich, 19/1980, стр. 161-169. [македонски је­зик, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, акценат]

[94] D. One­sti, Skł­ad­nia przymi­ot­ni­ka w funkcji or­zec­zni­ka we współc­zesnym języku serb­sko-chor­wac­kim, 19/1980, стр. 183-202. [српски је­зик, син­так­са, при­дев, атриб­ут]

 

1981.

 

[95] W. Boryś, Ar­cha­iczny kas­zub­ski przymi­ot­nik rą­di, 20/1981, стр. 7-10. [кашу­пски, је­зик кај­кав­ски ди­ја­ле­кат, пра­сло­вен­ски је­зик, придев]

[96] С. Б. Берн­ште­йн, О не­ко­то­рых аспек­тах про­бле­мы эт­но­ге­не­за сла­вян, 20/1981, стр. 53-58. [Словени, етногенеза]

[97] J. Fras, Serb­sko-chor­wac­kie przymi­ot­ni­ki z su­fik­sem -#sk- i ich od­po­wi­ed­ni­ki w języku pol­skim. Bu­do­wa mor­fe­mo­wa, 20/1981, стр. 93-101. [српски је­зик, при­дев, пољ­ски је­зик, су­фикс, твор­ба речи]

[98] S. Mak­si­mov­ska, B. Oc­zko­wa, T. Pret­nar, J. Ra­ško­vić, Egzysten­cjal­ne znac­ze­nie cza­sow­ników być i mi­eć w językach: pol­skim, ma­ce­do­ń­skim, serb­sko-chor­wac­kim i sł­o­we­ń­skim, 20/1981, стр. 141-155. [пољски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, срп­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, глагол]

[99] L. Moszyński, Za­gad­ni­e­nie leksyka­li­za­cji for­ma­cji sł­o­wotwórczych *němьcь i *glušьcь, 20/1981, стр. 165-176. [прасловенски је­зик, срп­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, ру­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, укра­јин­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, пољ­ски је­зик, твор­ба речи]

[100] Z. Sti­e­ber, O podwójnym przyci­sku wyra­zowym w gwa­rach sł­o­wi­a­ń­skich, 20/1981, стр. 239-240. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ак­це­нат, сло­вен­ски језици]

[101] E. Vra­bie, Ko­re­la­cja mi­ęk­ko­ś­ci w wygł­o­sie w języku ru­mu­ń­skim i językach sł­o­wi­a­ń­skich, 20/1981, стр. 241-246. [румунски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, срп­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, бу­гар­ски је­зик, че­шки је­зик, мекоћа]

[102] D. Vu­ju­čić, Hi­dro­nim Ta­ra i pre­fik­sal­no-su­fik­sal­ni mo­del Po­tar­je, 20/1981, стр. 247-251. [српски је­зик, то­по­ни­ми­ја, хи­дро­ни­ми­ја, пре­фикс, суфикс]

[103] K. Hand­ke, Po­zna­ń­ska kon­fe­ren­cja po­ś­wi­ę­co­na et­no­ge­ne­zie Sł­o­wi­an, 20/1981, стр. 261-272. [српски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, етногенеза]

 

1983.

 

[104] I. Du­le­wic­zo­wa, Cza­sow­ni­ki ate­matyczne w języku pol­skim i rosyjskim, 21/1983, стр. 177-190. [пољски је­зик, ру­ски је­зик, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, глагол]

[105] J. Du­ma, Za­ni­ka­nie jerów sł­abych w rd­zen­nej syla­bie wyrazów w gra­fii ni­ektórych zabytków z X-XIV w. z te­re­nu dzi­si­ej­szej Bu­ł­ga­rii i Ma­ce­do­nii, 21/1983, стр. 191-203. [старословенски је­зик, је­ро­ви, графија]

[106] E. Ma­sł­ow­ska, D. Rzymska, Za­sto­so­wa­nie ge­o­gra­fii ling­wistycznej do ba­dań nad et­no­ge­ne­zą Sł­o­wi­an, 21/1983, стр. 219-225. [словенски је­зи­ци, ет­но­ге­не­за, лин­гви­стич­ка географија]

[107] M. Pr­za­stek, Stop­ni­o­wa­nie rzec­zow­ników, cza­sow­ników i grup wyra­zowych wew­ną­trz zda­nia w di­a­lek­tach bu­ł­gar­skich, 21/1983, стр. 239-248. [бугарски је­зик, ба­нат­ски го­вор, сте­пе­но­ва­ње, име­ни­ца, глагол]

[108] M. Ba­saj, „Pa­tri­o­tische Phan­ta­sien eines Sla­ven”, 21/1983, стр. 281-289. [српски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, сло­ве­нач­ки језик]

[109] Z. To­po­li­ń­ska, Od­krycie di­a­lek­to­lo­gic­zne Slo­bo­da­na Re­me­ti­cia, 21/1983, стр. 299-300. [српски је­зик, ди­ја­лек­ти, јат, дијалек­тологија]

[110] I. Sa­wic­ka, Z. To­po­li­ń­ska, Asim Pe­co: Pre­gled srp­sko­hr­vat­skih di­ja­le­ka­ta, Na­uč­na knji­ga, Be­o­grad 1978, s. 202, 21/1983, стр. 301-306. [српски је­зик, дијалек­ти]

 

1984.

 

[111] E. Ma­sł­ow­ska, Se­mantyczne pr­ze­o­bra­ż­e­nia dawnych nazw ubrań w kas­zubszczyźnie (na szerszym pol­skim tle gwa­rowym), 22/1984, стр. 9-16. [кашу­пски је­зик, пољ­ски је­зик, срп­ски језик]

[112] Z. Greń, Gra­matyka­li­za­cja cza­sow­ników *cho­tĕ­ti || *chъtĕti w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 22/1984, стр. 65-72. [словенски је­зи­ци, гла­гол, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, ру­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, пољ­ски је­зик, че­шки је­зик, сло­вач­ки је­зик, по­лап­ски језик]

[113] A. Krawczyk, Z fra­ze­o­lo­gii euro­pej­ski­ej: ins Boc­kshorn ja­gen i сог­ну­ть в ба­ра­ний рог, 22/1984, стр. 111-119. [немачки је­зик, ру­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, срп­ски је­зик, фразеологија]

[114] J. Stas­zew­ski, Oko­lic­znik wzglę­du w języku sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­skim a tzw. znac­ze­nie pr­ze­ni­e­si­o­ne, 22/1984, стр. 197-204. [старословенски је­зик, при­ло­шка одредба]

[115] I. Sa­wic­ka, Rec.: Ja­dran­ka Gvo­zda­no­vić, To­ne and Ac­cent in Stan­dard Ser­bo-Cro­a­tian with a Synop­sis of Ser­bo-Cro­a­tian Pho­no­logy, Ver­lag der öster­re­ic­hischen Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten, Wi­en 1980, s. 164., 22/1984, стр. 225-234. [српски је­зик, ак­це­нат, фонологија]

 

1985.

 

[116] W. Boryś, Pra­sł­o­wi­a­ń­skie *pelestь, *pelustь, 23/1985, стр. 103-109. [прасловенски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, че­шки је­зик, бу­гар­ски је­зик, срп­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, ру­ски је­зик, пољ­ски је­зик, бал­тич­ки језици]

[117] H. Da­lew­ska-Greń, Serb­sko-chor­wac­ko-ma­ce­do­ń­skie pa­ra­le­le w dystrybu­cji wybranych cza­sow­ników, 23/1985, стр. 121-130. [српски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, гла­гол, срп­ско-ма­ке­дон­ски паралелизми]

[118] H. Po­pow­ska-Ta­bor­ska, Serb i so­ba­ka dwa sł­o­wa sł­u­ż­ą­ce ja­ko ar­gu­menty w do­ci­e­ka­ni­ach nad et­no­ge­ne­zą Sł­o­wi­an, 23/1985, стр. 225-231. [српски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, ка­шуп­ски је­зик, етногенеза]

[119] J. Ru­sek, Z hi­sto­rii wyrazów dla okre­ś­le­niate­razw języku bu­ł­gar­skim, 23/1985, стр. 269-275. [бугарски је­зик, срп­ски је­зик, при­лог, лексика]

 

1987.

 

[120] W. Boryś, O dwu starych sł­o­wi­a­ń­skich lek­se­mach z za­kre­su wyrobów z drew­na (psł. *stra­ma/stramъ, *v̕li), 24/1987, стр. 115-126. [словенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, тер­ми­но­ло­ги­ја, сло­ве­нач­ки је­зик, сло­вач­ки је­зик, ру­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, че­шки је­зик, укра­јин­ски је­зик, лексика]

[121] W. Ma­ńc­zak, Język osetyński i pra­ojczyzna Sł­o­wi­ań, 24/1987, стр. 201-206. [осет(ин)ски је­зик, ет­но­ге­не­за, сло­вен­ски језици]

[122] G. Rytter, Re­kon­struk­cja psł. sze­re­gu sł­o­wotwórc­zo-se­mantyczne­go *gajь, *krajь, *rajь, 24/1987, стр. 245-261. [прасловенски је­зик, срп­ски је­зик, пољ­ски је­зик, ру­ски је­зик, твор­ба ре­чи, семантика]

 

1989.

 

[123] J. Min­dak, Wypo­wi­ed­ze­nia wa­run­ko­we a od­ni­e­si­e­nie do cza­su. Pa­rę uwag z po­gra­nic­za tem­po­ral­no-mo­dal­ne­go, 25/1989, стр. 47-52. [пољски је­зик, вре­ме, срп­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, модалност]

[124] В. Ана­ста­сов, Към про­бле­ма­ти­ка­та на дву­е­зи­ко­ви­те кон­так­ти. Адап­та­ция на гла­го­ли от гръц­ки про­из­ход със сиг­ма­тич­на аорист­на осно­ва от ти­па: ba¢jw : e’′baya : вап­сам към бъл­гар­ска­та ези­ко­ва си­сте­ма, 25/1989, стр. 63-69. [бугарски је­зик, грч­ки је­зик, бал­кан­ски је­зи­ци, бал­ка­ни­зам, аорист, вре­ме, глагол]

[125] J. Du­ma, Wystę­po­wa­nie zgł­o­skotwórc­ze­go r̥ъ || ъr̥ w di­a­lek­tach wschod­ni­o­bu­ł­gar­skich, 25/1989, стр. 85-92. [бугарски је­зик, срп­ски је­зик, сло­го­твор­но р, бу­гар­ски дијалек­ти]

[126] И. Ду­ри­да­нов, М. Мла­де­нов, Ди­стри­бу­ция на бал­ка­ни­зми­те в бъл­гар­ски­те ди­а­лек­ти, 25/1989, стр. 93-125. [бугарски је­зик, бу­гар­ски ди­ја­лек­ти, срп­ски је­зик, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, балканизам]

[127] H. Po­pow­ska-Ta­bor­ska, Ślady kul­tury dawnych Sł­o­wi­an utr­wa­lo­ne w poszczególnych wyra­zach sł­o­wi­a­ń­skich, 25/1989, стр. 167-174. [словенски је­зи­ци, сло­вен­ска кул­ту­ра, сло­вен­ска ми­то­ло­ги­ја, пра­сло­вен­ски је­зик, лексика]

[128] E. Szcze­pa­ń­ska, Po­ję­cierzu­cić ; iacĕ­rew językach sł­o­wi­a­ń­skich, 25/1989, стр. 211-224. [српски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, лексика]

[129] M. Wron­kow­ska, Oso­bli­wo­ś­ci leksykal­ne Ewan­ge­li­ar­za pr­zemyski­e­go ja­ko źródło w us­ta­la­niu re­dak­cji tek­stu ewan­ge­lii, 25/1989, стр. 225-236. [старословенски је­зик, лексика]

[130] J. Min­dak, Rec.: Mil­ka Ivić, Lin­gvi­stič­ki ogle­di, Pro­sve­ta, Be­o­grad 1983, s. 225, 25/1989, стр. 261-263. [српски је­зик, лингвистика]

[131] D. Rytel, Rec.: Mi­lo­je Djor­dje­vić, Ver­bal­phra­se und Ver­ba­lenz, J. Gro­os Ver­lag, He­i­del­berg 1983, s. 255, 25/1989, стр. 265-272. [српски је­зик, не­мач­ки је­зик, гла­гол, лингвистика]

[132] K. Hand­ke, Dru­ga se­sja na­u­ko­wa po­ś­wi­ę­co­na pa­mi­ę­ci Pro­fe­so­ra Zdzi­sł­a­wa Sti­e­be­ra, 25/1989, стр. 279-288. [словенски је­зи­ци, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, срп­ски је­зик, ста­ро­сло­вен­ски је­зик – срп­ска редакција]

 

1990.

 

[133] A. Bo­lek, A. Fa­ł­ow­ski, Uwa­gi o sł­ow­nic­twie pełnych apra­kosów sta­ro­su­kich. Na ma­te­ri­a­le Ewan­ge­li­ar­za Mś­ci­sł­a­wa i Ewan­ge­li­ar­za Do­bryły, 26/1990, стр. 99-108, [апракос, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, ру­ски језик]

[134] W. Boryś, Ze sł­o­wi­a­ń­ski­e­go sł­ow­nic­twa ana­to­mic­zne­go, 26/1990, стр. 109-118. [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, терминологија]

[135] W. Bud­zis­zew­ska, O ni­ektórych kul­towych znac­ze­ni­ach słów dědъ i popъ w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 26/1990, стр. 119-122. [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, култура]

[136] H. Da­lew­ska-Greń, Ro­la lic­zeb­ników w okre­ś­la­niu rod­za­ju gra­matyczne­go rzec­zow­ni­ka w języku pol­skim, serb­sko-chor­wac­kim, sł­o­we­ń­skim i ma­ce­do­ń­skim, 26/1990, стр. 133-145. [српски је­зик, пољ­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, број, име­ни­ца, род]

[137] L. Moszyński, Pi­erw­sze pr­ze­jawy sa­mod­zi­el­ne­go życia bi­blijnych struk­tur stylistycznych w języku sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­skim, 26/1990, стр. 187-196. [старословенски је­зик, стил, Библија]

[138] P. Pi­per, Pri­lo­ška tem­po­ral­na lo­ka­li­za­ci­ja u srp­sko­hr­vat­skom je­zi­ku, 26/1990, стр. 215-225. [српски је­зик, прилог]

[139] J. Ru­sek, Ud­zi­ał Me­to­de­go w pr­ze­kł­ad­zie ksi­ąg li­tur­gicznych, 26/1990, стр. 227-235. [старословенски је­зик, Ме­то­ди­је, превођење]

[140] J. Min­dak, Rec: Li­li La­ško­va, Krat­ka sàrbochàrvat­ska gra­ma­ti­ka, Na­u­ka i iz­ku­stvo, So­fi­ja 1985, ss. 165, se­ria: Mal­ka gra­ma­tič­na bi­bli­o­te­ka, 26/1990, стр. 271-272. [српски је­зик, граматика]

[141] G. Or­dę­ga, Kon­fe­ren­cja fra­ze­o­lo­gic­zna. Sł­o­wi­a­ń­ska fra­ze­o­lo­gia hi­storyczna i di­a­lek­tal­na, 26/1990, стр. 283-288. [словенски је­зи­ци, фра­зе­о­ло­ги­ја, сло­вен­ски дијалек­ти]

 

1991.

 

[142] W. Bud­zis­zew­ska, Pol­skie nazwy zmór i ni­ektóre wi­er­ze­nia z ni­mi zwi­ą­za­ne, 27/1991, стр. 17-23. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, лек­си­ка, ве­ро­ва­ња, сло­вен­ска митологија]

[143] J. Ożdżyński, Gwa­rowy for­mant -uga, 27/1991, стр. 55-69. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, твор­ба ре­чи, лексика]

[144] W. Boryś, Ze sł­o­wi­a­ń­skich peryferyjnych re­liktów leksykalnych: ros. dial. žic­hat’(sja), sch. dial. ži­ka­ti se, 27/1991, стр. 101-104. [руски је­зик, срп­ски је­зик, лек­си­ка, гла­гол, дијалек­ти]

[145] Р. М. Ко­зло­ва, Сла­вян­ские кон­ти­ну­ан­ты и. . *(s)kel- ̔гну­ть, сги­ба­ть; кру­ти­ть̕ (Обра­зо­ва­ния с b-де­тер­ми­на­ти­вом), 27/1991, стр. 127-140. [словенски је­зи­ци, фоне­тика]

[146] B. Mor­dal­ska, O eks­pli­ko­wa­niu znac­zeń leksykalnych (Na przykł­ad­zie serb­sko-chor­wac­kich cza­sow­ni­kow ruc­hu), 27/1991, стр. 157-167. [српски је­зик, лек­си­ка, глагол]

[147] D. Rytel, Re­fleksywne pas­si­vum przy cza­sow­ni­kach tranzytywnych w języku cze­skim i pol­skim, 27/1991, стр. 205-218. [чеш­ки је­зик, ру­ски је­зик, срп­ски је­зик, гла­гол, ма­ке­дон­ски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, пре­ла­зност глагола]

[148] A. Wan­das, Pre­zbi­ter i mnich w naj­starszych tek­stach cer­ki­ew­no­sł­o­wi­a­ń­skich, 27/1991, стр. 247-249. [старословенски је­зик, цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик, лексика]

[149] D. Rytel, Rec.: Kon­stra­ti­ve Gram­ma­tik De­utsch-Ser­bo­kro­a­tisch, hrsg. von Ot­to Ur­lich und Pa­vi­ca Mra­zo­vić, Ver­lag Ot­to Sa­gner, München 1986, 1510 S., 27/1991, стр. 273-276. [српски је­зик, не­мач­ки је­зик, граматика]

[150] H. Po­pow­ska-Ta­bor­ska, Tr­ze­cia se­sja na­u­ko­wa po­ś­wi­ę­co­na pa­mi­ę­ci Pro­fe­so­ra Zdzi­sł­a­wa Sti­e­be­ra, 27/1991, стр. 297-304. [словенски је­зи­ци, срп­ски језик]

[151] W. Bud­zis­zew­ska, Wokół nazw śli­wek, 28/1991, стр. 47-50. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, лек­си­ка, терминологија]

[152] T. Fri­e­delówna, Frag­menty psalmów w sta­ro-cer­ki­ew­no-sł­o­wi­a­ń­skich tek­stach ewan­ge­lijnych, 28/1991, стр. 65-79. [старословенски језик]

[153] A. Mla­de­no­vić, Z pro­ble­matyki kszta­ł­to­wa­nia się serb­ski­e­go języka li­te­rac­ki­e­go w epo­ce pr­ze­dvu­kow­ski­ej i vu­kow­ski­ej, прев. B. Mor­dal­ska, 28/1991, стр. 117-124. [српски је­зик, Вук, исто­ри­ја је­зи­ка, књи­жев­ни језик]

[154] B. Oc­zko­wa, Język „mi­es­zany” ja­ko specyfic­zna pro­pozycja nor­ma­li­za­cji chor­wac­ki­e­go języka li­te­rac­ki­e­go, 28/1991, стр. 125-131. [српски/хр­ват­ски је­зик, нормализација]

[155] K. Po­la­ń­ski, Ze stu­diów nad zwi­ąz­ka­mi językowymi po­ł­ab­sko-po­ł­ud­ni­o­wo-sł­o­wi­a­ń­ski­mi, 28/1991, стр. 135-141. [јужнословенски је­зи­ци, по­лап­ски језик]

[156] T. Szyma­ń­ski, Czy pi­erw­sza pa­la­ta­li­za­cja zo­sta­ła pr­ze­pro­wad­zo­na kon­sek­went­nie?, 28/1991, стр. 179-187. [словенски је­зи­ци, палатализација]

[157] E. Wro­cł­aw­ska, Za­kres ka­te­go­ri­al­no­ś­ci derywatów tran­spozycyjnych na -anje, -enje, -će w dru­gim wyda­niu sł­ow­ni­ka Vu­ka Ka­ra­dži­cia, 28/1991, стр. 205-207. [српски је­зик, лек­си­ко­гра­фи­ја, твор­ба ре­чи, именица]

[158] K. Po­la­ń­ski, Rec.: Ed­ward Stan­ki­e­wicz, The Sla­vic lan­gu­a­ges – Unity in Di­ver­sity, Mo­u­ton de Gruyter, Ber­lin-New York-Am­ster­dam 1986, ss. XX, 472, 28/1991, стр. 221-227. [словенски језици]

[159] A. Ba­ń­kow­ski, Ni­e­to­perz z psł. *notopъtyrь ‘ve­sper­ti­lio’?, 29/1991, стр. 83-89. [пољски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зик, зоонимија]

[160] W. Bud­zis­zew­ska, Na dro­gach i bez­dro­ż­ach etymo­lo­gii lu­do­wej. Pol. bot. Ostro­pest ‘Silybum ma­ri­a­num’, 29/1991, стр. 91-94. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, бо­та­ни­ка, етимологија]

[161] H. Da­lew­ska-Greń, Wpływ lic­zeb­ni­ka w zda­niu głównym na for­mę wyra­ż­eń zda­nia po­dr­zęd­ne­go w języku pol­skim i serb­sko-chor­wac­kim, 29/1991, стр. 95-104. [српски је­зик, пољ­ски је­зик, број, син­так­са, реченица]

[162] V. Mi­tri­no­vić, Pol­ski pre­fiks cza­sow­ników pr­ze- a serb­sko-chor­wac­kie pre- i pro-. Próba kon­fron­ta­cji, 29/1991, стр. 133-143. [српски је­зик, пољ­ски је­зик, гла­гол, твор­ба ре­чи, префикс]

[163] Т. Нев­ская, К эти­мо­ло­гии пра­слав. *čirъ ‘чи­рей, 29/1991, стр. 145-148. [прасловенски је­зик, етимологија]

[164] A. Rut­ka, Re­la­cje mi­ędzy znac­ze­ni­a­mi pol­ski­e­go bi­edny i bo­gaty oraz ich in­no­sł­o­wi­a­ń­skich od­po­wi­ed­ników, 29/1991, стр. 149-158. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, лексика]

[165] Д. Са­во­ва, Ка­те­го­ри­я­та фак­тив­ност и не­й­ни­те па­ра­ме­три. Очер­та­ни на ба­за­та на бъл­гар­ския език, 29/1991, стр. 159-180. [словенски је­зи­ци, бу­гар­ски је­зик, срп­ски језик]

[166] E. Ma­sł­ow­ska, Pro­ble­matyka po­gra­niczy językowych na IV Kon­fe­ren­cji po­ś­wi­ę­co­nej pa­mi­ę­ci Pro­fe­so­ra Zdzi­sł­a­wa Sti­e­be­ra, 29/1991, стр. 231-238. [словенски је­зи­ци, бал­кан­ски је­зи­ци, срп­ски језик]

[167] D. Rytel-Kuc, Te­o­ria i me­to­do­lo­gia ba­dań kon­fron­tatywnych jezyków sł­o­wi­a­ń­skich, 29/1991, стр. 239-242. [словенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, пољ­ски је­зик, ру­ски је­зик, ме­то­до­ло­ги­ја проучавања]

 

1993.

 

[168] W. Bud­zis­zew­ska, Jeszcze raz o ko­ra­biu, 30/1993, стр. 103-105. [словенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, лексика]

[169] H. Da­lew­ska-Greń, Se­lektywny rod­zaj za­im­ka w języku pol­skim i serb­sko-chor­wac­kim, 30/1993, стр. 107-113. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, за­ме­ни­ца, род]

[170] Л. Ла­шко­ва, За ня­кои про­бле­ми на съ­по­ста­вли­тел­ния сла­вян­ски син­так­сис, 30/1993, стр. 189-196. [словенски је­зи­ци, срп­ски је­зик, пољ­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, синтакса]

[171] A. Ker­ner, Synchro­nic­zne ba­da­nia porównaw­cze języków sł­o­wi­a­ń­skich (Kon­fe­ren­cja mo­ski­ew­ska, pa­źd­zi­er­nik 1989), 30/1993, стр. 257-261. [словенски је­зи­ци, компаратистика]

[172] J. Wa­ni­a­ko­wa, Ana­li­za etymo­lo­gic­zno-sł­o­wotwórc­za pi­er­wotnych nazw czynno­ś­ci za­ko­ńc­zonych na -ow­la w języku pol­skim, za­wi­e­ra­jących l epen­tetyczne, 31/1993, стр. 111-120. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, твор­ба ре­чи, етимологија]

[173] W. Boryś, Sł­o­wi­a­ń­ska oboc­zno­ść *že­lǫb- : *že­lǫd-, 31/1993, стр. 121-126. [прасловенски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, твор­ба речи]

[174] L. Moszyński, Pra­sł­o­wi­a­ń­ski pan­teon w sł­ow­ni­ku etymo­lo­gicznym i Le­xi­co­nie Fran­cis­zka Mi­klo­sic­ha, 31/1993, стр. 163-174. [прасловенски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, сло­вен­ска митологија]

 

1995.

 

[175] H. Da­lew­ska-Greń, Gra­matyka kon­fron­tatywna pol­sko-serb­sko-chor­wac­ka (za­ł­o­ż­e­nia wstęp­ne), 32/1995, стр. 137-143. [српски је­зик, пољ­ски је­зик, граматика]

[176] G. Đur­đev, Ini­ci­jal­na gru­pa v- sa po­lu­gla­sni­kom u Mi­ro­sla­vlje­vom je­van­đe­lju, 32/1995, стр. 145-151. [српска ре­дак­ци­ја ста­ро­сло­вен­ског је­зи­ка, твор­ба ре­чи, јерови]

[177] K. He­rej-Szyma­ń­ska, Serb­sko-chro­wac­kie vo­šti­ti i po­dob­ne cza­sow­ni­ki oznac­za­ją­ce bi­cie, 32/1995, стр. 161-164. [српски је­зик, гла­гол, лексика]

[178] B. Ostrow­ski, Se­mantyka cza­sow­ników z pi­er­wi­ast­ki­em *stręp- w językach sł­o­wi­an­skich, 32/1995, стр. 209-214. [словенски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, гла­гол, лек­си­ка, се­ман­ти­ка, префикс]

[179] J. Ru­sek, Nazwy kraw­ca w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 32/1995, стр. 225-240. [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, терминологија]

[180] J. Si­at­kow­ski, Sla­wizmy z su­fik­sa­mi -ik, -nik, -(l)ik w di­a­lek­tach ni­e­mi­ec­kich, 32/1995, стр. 241-261. [немачки је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, су­фикс, твор­ба ре­чи, слaвизми]

[181] W. Ma­ńc­zak, O 150 ha­sł­ach w Sł­ow­ni­ku pra­sł­o­wi­a­ń­skim, 32/1995, стр. 325-336. [прасловенски је­зик, лексика]

[182] W. Boryś, Kil­ka uwag do artyku­łu „O 150 ha­sł­ach w Sł­ow­ni­ku pra­sł­o­wi­a­ń­skim, 32/1995, стр. 337-341. [прасловенски је­зик, лексика]

[183] M. Korytkow­ska, Rec.: Lin­gu­i­sti­que et sla­vi­sti­que. Mélan­ges of­ferts à Paul Gar­de, édi­tes par Mar­gu­e­ri­te Gu­i­raud-We­ber et Char­les Za­rem­ba, t. I-II. Tra­va­ux pu­bliés par l’In­sti­tut d’étu­des sla­ves XXXVI, Pu­bli­ca­ti­ons de l’Uni­ver­sité de Pro­ven­ce, In­sti­tut d’étu­des sla­ves, Pa­ris 1992, 32/1995, стр. 343-352. [словенски је­зи­ци, славистика]

[184] J. Min­dak, Rec.: Ve­ra Mi­tri­no­vić, Polj­ski gla­gol­ski pre­fiks pr­ze- i nje­go­vi srp­sko­hr­vat­ski ekvi­va­len­ti pre- i pro-, Be­o­grad 1990, ss. 236, 32/1995, стр. 361-364. [пољски је­зик, срп­ски је­зик, твор­ба ре­чи, лек­си­ка, префикс]

[185] J. Min­dak, The Bal­kan Sprac­hbund re­vi­si­ted New Ap­pro­ac­hes to Bal­kan Lin­gu­i­stics (25-27 li­sto­pa­da 1992), 32/1995, стр. 387-388. [јужнословенски је­зи­ци, бал­кан­ски језици]

[186] E. Wro­cł­aw­ska, Szósta se­sja na­u­ko­wa po­ś­wi­ę­co­na pa­mi­ę­ci Pro­fe­so­ra Zdzi­sł­a­wa Sti­e­be­ra (20-22 pa­źd­zi­er­ni­ka 1992), 32/1995, стр. 395-402. [старословенски је­зик, пра­сло­вен­ски језик]

 

 

 

1996.

 

[187] E. Kon­ce­wicz-Dzi­duch, Funkcje se­mantyczno-sł­o­wotwórc­ze pre­fik­su pro- w serb­sko-chor­wac­kich cza­sow­ni­kach odr­zec­zow­ni­kowych, 33/1996, стр. 111-120. [српски је­зик, се­ман­ти­ка, твор­ба ре­чи, лек­си­ка, имен­ски гла­гол, префикс]

[188] S. Kor­dić, Sli­je­di li na­kon lič­ne za­mje­ni­ce uvi­jek ne­re­strik­tiv­na od­red­ba?, 33/1996, стр. 121-129. [српски је­зик, лич­на заменица]

[189] М. А. Оси­по­ва, О сло­во­о­бра­зо­ва­те­ль­ных раз­ли­чи­ях ме­жду сла­вян­ски­ми язы­ка­ми: древ­не­й­шие эта­пы раз­ви­тия, 33/1996, стр. 147-164. [словенски је­зи­ци, твор­ба речи]

[190] J. Wa­ni­a­ko­wa, Derywaty z ps. rd­ze­ni­em tuch- i tǫch- w języku pol­skim i innych językach sł­o­wi­a­ń­skich na tle in­do­e­u­ro­pej­skim, 33/1996, стр. 225-243. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, твор­ба ре­чи, ин­до­е­вроп­ски језици]

 

1998.

 

[191] Z. Ka­le­ta, Języko­znaw­stwo kog­nitywne i na­u­ka o war­to­ś­ci­ach a nazwy wł­a­sne, 34/1998, стр. 157-177. [праиндоевропски је­зик, ин­до­е­вро­пе­и­сти­ка, когнитивизам]

[192] B. Oc­zko­wa, Kszta­ł­to­wa­nie się po­glądów na ka­te­go­rie aspek­tu w starych gra­matykach serb­skich i chor­wac­kich, 34/1998, стр. 247-261. [српски/хр­ват­ски је­зик, гла­гол­ски вид]

[193] E. Rze­tel­ska-Fe­les­zko, O pro­gra­mie ba­dawczymWspółc­ze­sne pr­ze­miany języków sł­o­wi­a­ń­skich, 34/1998, стр. 279-290. [српски је­зик, сло­вен­ски језици]

[194] Z. To­po­li­ń­ska, Przypa­dekse­lektywna ka­te­go­ria cza­sow­ni­ka?, 34/1998, стр. 291-307. [словенски је­зи­ци, па­деж, глагол]

[195] S. Kor­dić, Rec.: Mi­loš Ko­va­če­vić, Kroz sin­tag­me i re­če­ni­ce, Svje­tlost, Sa­ra­je­vo 1992, ss. 237, 34/1998, стр. 349-352. [српски је­зик, син­таг­ма, реченица]

[196] Z. To­po­li­ń­ska, Rec.: Mil­ka Ivić, O ze­le­nom ko­nju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­di, Be­o­grad 1995, ss. 334, 34/1998, стр. 369-375. [српски је­зик, лин­гви­сти­ка, сло­вен­ски језици]

[197] E. Wol­nicz-Pa­wł­ow­ska, Rec.: Zo­fia Ka­le­ta, Ewo­lu­cja na­zwisk sł­o­wi­a­ń­skich. Stu­di­um te­o­retyczno-porównaw­cze, PAN IJP, Kraków 1991, ss. 197, 34/1998, стр. 377. [словенски је­зи­ци, ономастика]

 

1999.

 

[198] K. Fe­les­zko, Re­la­cjajęzyk a po­litykaw naj­nowszych dzi­e­jach sta­re­go-no­we­go języka sł­o­wi­a­ń­ski­e­go, 35/1999, стр. 141-161. [српски/хр­ват­ски је­зик, је­зич­ка по­ли­ти­ка, исто­ри­ја језика]

[199] B. Po­pi­o­ł­ek, Rod­zi­me nazwy mi­e­si­ęcy w języku chor­wac­kim i serb­skim, 35/1999, стр. 215-228. [српски/хр­ват­ски је­зик, тер­ми­но­ло­ги­ја, лексика]

[200] J. Ru­sek, Povьsьnikъ – me­to­di­a­ń­ska na­zwa „wi­e­ś­ni­a­ka” i jej synonymi, 35/1999, стр. 247-259. [словенски је­зи­ци, лексика]

[201] Z. Ru­sek, Za­pożyczo­ne cza­sow­ni­ki mówi­e­nia w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 35/1999, стр. 261-272. [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, гла­гол, позајмљенице]

[202] B. Kryżan-Sta­no­je­vić, Rec.: Ivo Pranj­ko­vić, Je­zi­ko­slov­na spo­re­nja, wyd. Kon­zor, Za­greb 1997, ss. 188, 35/1999, стр. 311-318. [српски/хр­ват­ски је­зик, је­зич­ка политика]

 

 

 

 

2000.

 

[203] S. Kor­dić, Rec.: Lju­bo­mir Po­po­vić, Red re­či u re­če­ni­ci. Bi­bli­o­te­ka knji­žev­nost i je­zik, knj. 2, Be­o­grad 1997, s. 384, 36/2000, стр. 263-266. [српски је­зик, ре­че­ни­ца, синтакса]

[204] H. Po­pow­ska-Ta­bor­ska, IX Kon­fe­ren­cja Sti­e­be­row­ska. Sł­o­wi­a­ń­skie sł­ow­ni­ki gwa­ro­we. (War­sza­wa, 20.-22. pa­źd­zi­er­ni­ka 1999), 36/2000, стр. 321-324. [словенски је­зи­ци, лек­си­ко­гра­фи­ја, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, сло­вен­ска наречја]

 

2001.

 

[205] Z. Ba­bik, Ac­cen­tu­a­tion of the pre­fi­xed c-pre­sents in Com­mon Sla­vo­nic, 37/2001, стр. 163-175. [словенски је­зи­ци, ак­це­нат, глагол]

[206] B. Po­pi­o­ł­ek, Różni­ce mi­ędzy chor­wac­ką a serb­ską ter­mi­no­lo­gią ana­to­mic­zną, 37/2001, стр. 203-211. [српски/хр­ват­ски је­зик, терминологија]

[207] Z. Greń, Rec.: 1. Be­i­tra­ge der Europäischen Sla­vi­stischen Lin­gu­i­stik (POLYSLAV), Hrsg. Mar­kus Gi­ger und Björn Wi­e­mer, Die Welt der Sla­ven 2, München 1998. 2. Le­xi­ko­lo­gie und Sprac­hverände­rung in der Sla­via, Hrsg. Mar­kus Gi­ger, Tho­mas Man­zel, Björn Wi­e­mer, Stu­dia Sla­vi­ca Ol­den­bur­gen­sia 2, Ol­den­burg 1998, 37/2001, стр. 223-241. [словенски је­зи­ци, лин­гви­сти­ка, лек­си­ко­гра­фи­ја, лексикологија]

[208] S. Kor­dić, Rec.: Sta­na Ri­stić, Mi­la­na Ra­dić-Du­go­njić, Reč. Smi­sao. Sa­zna­nje (stu­di­ja iz lek­sič­ke se­man­ti­ke), Fi­lo­lo­ški fa­kul­tet Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta, Be­o­grad 1999, ss. 276, 37/2001, стр. 243-244. [српски је­зик, лек­си­ка, семантика]

[209] K. Mo­ri­ta, Sla­wistyka w Ja­po­nii – krótki zarys hi­sto­rii i stan dzi­si­ejszy, 37/2001, стр. 267-278. [славистика, сло­вен­ски је­зи­ци, Јапан]

 

2002.

 

[210] J. Wa­ni­a­ko­wa, Z pol­ski­ej etymo­lo­gii gwa­ro­wej: du­han w du­hand­zi­a­ku, 38/2002-2003, стр. 61-69. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, сло­вен­ски дијалек­ти]

[211] K. No­wa­kow­ska, O rzec­zow­ni­kach na -ište wystę­pu­jących w sta­ro­ru­skim Ewan­ge­li­ar­zu ławryszew­skim, 38/2002-2003, стр. 121-135. [староруски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, име­ни­ца, твор­ба ре­чи, суфикс]

[212] S. Kor­dić, Rec.: Björn Han­sen, Das sla­vische Mo­da­la­u­xi­li­ar, Sa­gnar, München 2001, ss. 452, 38/2002-2003, стр. 185-187. [словенски је­зи­ци, пољ­ски је­зик, ру­ски је­зик, срп­ски је­зик, ста­ро­сло­вен­ски језик]

[213] S. Kor­dić, Rec.: Ли­ли Ла­шко­ва, Сър­бо-хър­ват­ска гра­ма­ти­ка, Емас, Со­фия 2001, ss. 360, 38/2002-2003, стр. 189-193. [српски је­зик, гра­ма­ти­ка, бу­гар­ски језик]

[214] W. Ma­ńc­zak, Rec.: Ro­bert Orr, Com­pa­ra­ti­ve Sla­vic No­mi­nal Morp­ho­logy. A New Synthe­sis, Sla­vi­ca Pu­blis­hers, Blo­o­ming­ton, In­di­a­na 2000, ss. XII + 236, 38/2002-2003, стр. 195-199. [словенски је­зи­ци, име­ни­ца, морфологија]

 

2004.

 

[215] J. Wa­ni­a­ko­wa, Hi­sto­ria pol­ski­e­go pod­sta­wo­we­go sł­ow­nic­twa astro­no­mic­zne­go na tle sł­o­wi­a­ń­skim, 39/2004, стр. 157-177. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, терминологија]

[216] Z. Greń, Kon­fron­ta­cja leksykonów w językach ge­netycznie i typo­lo­gic­znie bli­skich, 39/2004, стр. 179-196. [словенски је­зи­ци, лек­си­ко­гра­фи­ја, лексика]

[217] J. Mo­las, Język na­ro­dowy ja­ko wypad­ko­wa pro­cesów na­ro­dotwórczych (re­in­ter­pre­ta­cja re­la­cji język a naród w uję­ciu Du­brav­ka Ški­lja­na), 39/2004, стр. 285-299. [српски је­зик, је­зич­ка политика]

[218] Z. To­po­li­ń­ska, Rec.: Се­ман­тич­ко-де­ри­ва­ци­о­ни реч­ник. Све­ска 1: Чо­век – де­ло­ви те­ла, Ре­дак­тор­ке Да­рин­ка Гор­тан-Премк, Ве­ра Ва­сић, Љи­ља­на Не­дељ­ков, Но­ви Сад 2003, 39/2004, стр. 327-332. [српски је­зик, лек­си­ко­гра­фи­ја, лек­си­ка, твор­ба ре­чи, се­ман­ти­ка, деривација]

 

2005.

 

[219] K. Hand­ke, Zarys dzi­ejów Instytu­tu Sla­wistyki Pol­ski­ej Aka­de­mii Na­uk, 40/2005, стр. 19-38. [словенски је­зи­ци, славистика]

[220] M. Wojtyławi­er­zow­ska, Wcze­sne języko­we dzi­e­je Sł­o­wi­an w świ­e­tle etymo­lo­gii i ba­dań hi­storyczno-językowych, 40/2005, стр. 149-163. [словенски је­зи­ци, ети­мо­ло­ги­ја, исто­ри­ја језика]

[221] V. Kos­se­ska-Tos­ze­wa, Z dzi­ejów ba­dań nad synchro­nia języka, 40/2005, стр. 165-174. [јужнословенски језици]

[222] A. Węd­zki, Sł­ow­nik sta­rożytno­ś­ci sł­o­wi­a­ń­skich z per­spektywy pół wi­e­ku, 40/2005, стр. 209-225 [словенски је­зи­ци, лек­си­ко­гра­фи­ја, лек­си­ка, исто­ри­ја језика]

[223] L. Moszyński, No­we per­spektywy ba­daw­cze pa­le­o­sla­wistyki, 40/2005, стр. 249-258 [словенски је­зи­ци, палеославистика]

[224] J. Mo­las, O po­tr­ze­bie ba­dań funkcji spo­ł­ecznych i po­litycznych języka na przykł­ad­zie krajów sł­o­wi­an­skich, 40/2005, стр. 307-316. [словенски је­зи­ци, со­ци­о­лин­гви­сти­ка, је­зич­ка политика]

[225] Z. Ni­emyska, J. Ge­ne­ro­wicz, Kon­cep­tu­a­li­za­cja strac­hu w języku chor­wac­kim, 40/2005, стр. 367-384. [српски/хр­ват­ски је­зик, фра­зе­о­ло­ги­ја, ме­та­фо­ра, дискурс]

[226] W. Pi­an­ka, Pra­in­do­e­u­ro­pej­skie i no­stratyckie źródła do re­kon­struk­cji form ka­te­go­rii osoby w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 40/2005, стр. 399-418. [праиндоевропски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, ли­це, глагол]

[227] J. Mo­las, Chor­wac­ka dysku­sja o sta­tu­sie i na­zwie języka, 40/2005, стр. 463-481. [српски/хр­ват­ски је­зик, је­зич­ка политика]

[228] B. Chac­hul­ska, R. L. Górski, Kor­pusy kom­pu­te­ro­we językow sł­o­wi­a­ń­skich, 40/2005, стр. 483-507. [словенски је­зи­ци, је­зич­ки корпус]

[229] J. Du­le­wic­zo­wa, Z. Rud­nik-Kar­wa­to­wa, Rec.: Сла­вян­ские древ­но­сти. Эт­но­лин­гви­че­ский сло­ва­рь в пя­ти то­мах, под ред. Н. И. Тол­сто­го, Т. 1-2: А-К, Мо­сква, „Ме­жду­на­род­ные от­но­ше­ния“, 1995-1999, 584 с., 699 с., Т. 3, 2004, 699 с., 40/2005, стр. 509-515. [словенски је­зи­ци, лек­си­ко­гра­фи­ја, лек­си­ка, етнолингвистика]

[230] W. Pi­an­ka, Rec.: Jo­van Aj­du­ko­vić, Uvod u lek­sič­ku kon­tak­to­lo­gi­ju. Te­o­ri­ja adap­ta­ci­je ru­si­za­ma, Be­o­grad 2004, ss. 364; Jo­van Aj­du­ko­vić, Kon­tak­to­lo­ški reč­nik adap­ta­ci­je ru­si­za­ma u osam slo­ven­skih je­zi­ka – Kon­tak­to­lo­gi­če­skij slo­var’ adap­ta­cii ru­si­zmov v vos’mi sla­vjan­skich jazykach, Be­o­grad 2004, ss. 771, 40/2005, стр. [руски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, лек­си­ка, ру­си­зми, позајмљенице]

 

2006.­

 

[231] B. Chac­hul­ska, Nar­zęd­nik predykatywny a al­ter­natywny przypa­dek zgody w języku pol­skim i wybranych językach sł­o­wi­a­ń­skich, 41/2006, стр. 29-44. [пољски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, па­деж, ин­стру­мен­тал, конгруенција]

[232] M. Czer­wi­ń­ski, Funkcje ka­te­go­rii osoby w dyskur­sach par­tii post­ko­mu­nistycznych w Chor­wa­cji i w Pol­sce, 41/2006, стр. 115-138. [српски/хр­ват­ски је­зик, дискурс]

[233] A. Ga­weł, Ka­te­go­ria po­sesywno­ś­ci w języku sta­roc­hor­wac­kim na przykł­ad­zie zabytku Ko­lu­ni­ćev zbor­nik, 41/2006, стр. 139-153. [српски/хр­ват­ски је­зик, исто­ри­ја језика]

[234] T. Kwo­ka, Nazwy dru­go­pla­nowych bo­ha­terów czar­nogórski­e­go we­se­la, 41/2006, стр. 155-175. [српски је­зик, оно­ма­сти­ка, терминологија]

[235] J. Mo­las, Za­im­ki nje­zin i njen nor­ma i uzus współc­ze­sne­go języka chor­wac­ki­e­go, 41/2006, стр. 205-215. [српски/хр­ват­ски је­зик, за­ме­ни­ца, је­зич­ка норма]

[236] Z. To­po­li­ń­ska, On so­me Sla­vic, typo­lo­gi­cally re­le­vant ele­ments in the gram­ma­ti­cal struc­tu­re of Bal­kan Sla­vic lan­gu­a­ges, 41/2006, стр. 217-223. [словенски је­зи­ци, сло­вен­ски је­зи­ци Бал­ка­на, граматика]

 

2007.

 

[237] T. Kwo­ka, Wybra­ne aspekty sek­si­zmu w gwa­rach czar­nogórskich na przykł­ad­zie eks­presywnych i wul­garnych okre­ś­leń ko­bi­et, 42/2007, стр. 143-163. [српски је­зик, ди­ја­лек­ти, лек­си­ка, вул­га­ри­зми, цр­но­гор­ски говори]

[238] J. Mo­las, Mi­ro­slav Kr­le­ža a De­kla­ra­ci­ja o na­zi­vu i po­lo­ža­ju hr­vat­skog je­zi­ka z 1967 ro­kuni­e­znany do­ku­ment ze spu­ś­cizny auto­ra, 42/2007, стр. 165-189. [српски/хр­ват­ски је­зик, је­зич­ка политика]

[239] B. Ta­fra, Хор­ват­ско-сла­вян­ские лек­си­ко­гра­фи­че­ские кон­так­ты, 42/2007, стр. 225-245. [српски/хр­ват­ски је­зик, лек­си­ко­гра­фи­ја, сло­вен­ски је­зи­ци, па­ра­ле­ли­зми срп­ско/хр­ват­ско-словенски]

[240] M. No­mac­hi, Rec.: Алек­сан­дар Ми­ла­но­вић, Крат­ка исто­ри­ја срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка, За­вод за уџ­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства, Бе­о­град 2004, 144 стр., 42/2007, стр. 303-310. [српски је­зик, исто­ри­ја је­зи­ка, књи­жев­ни језик]

 

2008.

 

[241] A. Krus­zec, Sł­ow­nic­two zwi­ą­za­ne z wywolywa­ni­em deszczu w di­a­lek­tach szto­kaw­skich, 43/2008, стр. 141-147. [српски је­зик, што­кав­ски је­зик/ди­ја­ле­кат, ди­ја­лек­ти, лексика]

[242] B. Ta­fra, P. Ko­šu­tar, Raz­gra­ni­ča­va­nje je­zič­nih en­ti­te­ta na osno­vi mo­de­la (ne)iden­tič­no­sti, 43/2008, стр. 177-206. [српски/хр­ват­ски је­зик, је­зич­ка политика]

[243] M. Czer­wi­ń­ski, Kul­tu­ra ja­ko zna­kotwórc­za pr­ze­str­zeń spot­ka­nia języków, 43/2008, стр. 217-237. [српски је­зик, ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци, култура]

[244] J. Min­dak-Za­wad­zka, Rec.: Na­zif Do­kle, Reçnik go­ran­ski (nas­hin­ski) – all­ban­ski. Fja­lor go­rançe (nas­hke) – shqip, Peçat­ni­ca Na­u­ki­ni Aka­de­mi­ji (Ака­де­мич­но из­да­тел­ство „Проф. Мрин Дри­нов“), So­fia 2007, 1383 s., 43/2008, стр. [српски је­зик, ди­ја­лек­ти, го­ран­ски го­вор, лек­си­ко­гра­фи­ја, лексика]

 

2009.

 

[245] I. Ge­ne­ro­wicz, Ka­te­go­ria MAT­KI we współc­zesnym języku chor­wac­kim, 44/2009, стр. 121-139. [српски/хр­ват­ски је­зик, лексика]

[246] J. Min­dak-Za­wad­zka, Ba­li­ja czyli po­tu­ri­ca – od pi­ęt­na do ste­re­otypu (na pod­sta­wie dysku­sji in­ter­ne­towych), 44/2009, стр. 141-151. [српски је­зик, лек­си­ка, по­грд­ни називи]

 

2010.

 

[247] M. Czer­wi­ń­ski, Synte­za dzi­ejów – zarys pro­ble­matyki stylistycznej ga­tun­ku (na pod­sta­wie tekstów chor­wac­kich i serb­skich), 45/2010, стр. 88-118. [стил, сти­ли­сти­ка, текст, срп­ски/хр­ват­ски језик]

[248] J. Si­at­kow­ski, Sł­o­wi­a­ń­skie nazwy ‘źre­nicy’ w świ­e­tle ma­te­ri­ałów gwa­rowych i źródeł hi­storycznych, 45/2010, стр. 143-174. [лексика, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, сло­вен­ски је­зи­ци, ка­шуп­ски је­зик, сло­вач­ки је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, ру­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, срп­ски језик]

[249] J. Mo­las, Rec.: Snje­ža­na Kor­dić, Je­zik i na­ci­o­na­li­zam, Du­ri­e­ux, Ze­greb 2010, 430 s., 45-2010, стр. 209-216. [српски је­зик, је­зич­ка политика]

2011.

 

[250] J. Mo­las, Pro­jekt języka czar­nogórski­e­go, 46/2011, стр. 127-140 [српски је­зик, цр­но­гор­ски го­во­ри, је­зич­ка политика]

[251] Z. Ru­sek, O in­stru­men­tach, nar­zęd­zi­ach, przyrzą­dach, przybo­rach w językach sł­o­wi­a­ń­skich, 46/2011, стр. 157-174 [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, пољ­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, ру­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, срп­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, че­шки је­зик, сло­вач­ки је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, укра­јин­ски је­зик, бе­ло­ру­ски језик]

[252] J. Si­at­kow­ski, Sł­o­wi­a­ń­skie nazwy ‘br­wi’ w świ­e­tle ma­te­ri­ałów gwa­rowych i źródeł hi­storycznych, 46/2011, стр. 175-193 [словенски је­зи­ци, лек­си­ка, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, сло­вач­ки је­зик, бу­гар­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, че­шки је­зик, пољ­ски је­зик, срп­ски је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, пра­сло­вен­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, ети­мо­ло­ги­ја252]

2012.

 

[253] M. Czer­wi­ń­ski, No­wo­mo­wa po ju­go­sł­o­wi­a­ń­sku, 47/2012, стр. 137-159 [српски је­зик, текст, со­ци­о­лин­гви­сти­ка, је­зич­ки етатизам]

[254] M. Grygiel, Nar­zęd­nik afir­ma­cji w wybranych językach sł­o­wi­a­ń­skich, 47/2012, стр. 161-179 [инструментал, име­ни­ца, лек­си­ка, срп­ски је­зик, пољ­ски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, че­шки је­зик254]

[255] E. Kon­ce­wicz-Dzi­duch, O sł­o­wi­a­ń­ski­ej duszy w wi­er­ze­ni­ach, kul­tur­ze, języku na przykł­ad­zie fra­ze­o­lo­gizmów szto­kawszczyzny li­te­rac­ki­ej, 47/2012, стр. 181-192 [фразеологија, књи­жев­ни је­зик, срп­ски је­зик, кул­ту­ра, ве­ро­ва­ња, сло­вен­ска ми­то­ло­ги­ја, што­кав­ски ди­ја­ле­кат/језик]

[256] I. Vi­do­vić Bolt, Rec.: Ivan Mar­ko­vić, Uvod u je­zič­nu mor­fo­lo­gi­ju, Dis­put, Za­greb 2012, 560 ss, 47/2012, стр. 269-272 [српски/хр­ват­ски је­зик, морфологија]

2013.

 

[257] Т. Чер­ниш, Про неодиничнiсть розв’яза­нь в істо­ри­ко-ети­мо­ло­гіч­них сту­ді­ях: мно­жин­на мо­ти­ва­ція і де­ри­ва­ці­й­на ба­га­то­знач­ні­сть у кон­тек­сті се­ман­тич­ної ре­кон­струк­ції, 48/2013, стр. 97-102 [лексика, де­ри­ва­ци­ја, твор­ба ре­чи, се­ман­ти­ка, ети­мо­ло­ги­ја, сло­вен­ски језици]

[258] E. Kon­ce­wicz-Dzi­duch, Rozwój i za­in­te­re­so­wa­nia ba­daw­cze chor­wac­ki­ej fra­ze­o­lo­gii, 48/2013, стр. 143-161 [српски/хр­ват­ски је­зик, фразеологија]

[259] P. Ko­šu­tar, Europ­ski uzo­ri i hr­vat­ski je­zič­ni pri­ruč­ni­ci u 18. sto­lje­ću, 48/2013, стр. 163-179 [српски/хр­ват­ски је­зик, нор­ма­ти­ви­сти­ка, реч­ник, гра­ма­ти­ка, уџ­бе­ник259]

[260] Z. Ru­sek, Ун­гул­ка, гъ­дул­ка… i in­ne nazwy ‘skrzypi­ec’ w języku bu­ł­gar­skim (w porówna­niu z po­zo­stałymi języka­mi sł­o­wi­a­ń­ski­mi), 48/2013, стр. 181-205 [бугарски је­зик, сло­вен­ски је­зи­ци, ети­мо­ло­ги­ја, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, срп­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, сло­вач­ки је­зик, че­шки је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, ру­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, бе­ло­ру­ски језик]

[261] J. Si­at­kow­ski, Sł­o­wi­a­ń­skie nazwy ‘pleców’ i ‘ra­mi­e­nia’ w świ­e­tle ma­te­ri­ałów gwa­rowych i źródeł hi­storycznych, 48/2013, стр. 207-235 [лексика, сло­вен­ски ди­ја­лек­ти, сло­вен­ски је­зи­ци, пољ­ски је­зик, ка­шуп­ски је­зик, ру­ски је­зик, бу­гар­ски је­зик, сло­ве­нач­ки је­зик, ли­тван­ски је­зик, пољ­ски је­зик, бе­ло­ру­ски је­зик, че­шки је­зик, ма­ке­дон­ски је­зик, укра­јин­ски је­зик, лу­жич­ки је­зи­ци, ста­ро­сло­вен­ски је­зик, пра­сло­вен­ски је­зик, тур­ци­зми, етимологија]

[262] E. Kon­ce­wicz-Dzi­duch, Rec.: Iva­na Vi­do­vić Bolt, Ži­vo­tinj­ski svet u hr­vat­skoj i polj­skoj fra­ze­o­lo­gi­ji I., Hr­vat­ska sve­u­či­li­šna na­kla­da, Za­greb 2011, 209 ss, 48/2013, стр. 267-270 [српски/хр­ват­ски је­зик, фра­зе­о­ло­ги­ја, зоонимија]

[263] R. Kul­mi­ń­ski, Rec.: Wł­od­zi­mi­erz Wysoc­za­ń­ski, Umi­e­ra­nie i śmi­erć. Wi­e­lowymi­a­ro­wo­ść języko­wa, Wydaw­nic­two Uni­wersyte­tu Wro­cł­aw­ski­e­go, Wro­cł­aw 2012, 872 ss, 48/2013, стр. 271-274 [лексика, сло­вен­ска ми­то­ло­ги­ја, сло­вен­ски је­зи­ци, пољ­ски је­зик, че­шки је­зик, ру­ски је­зик, срп­ски је­зик, сло­вач­ки је­зик, укра­јин­ски је­зик, сло­вен­ски дијалек­ти]

[264] J. Mo­las, Rec.: Ma­te­usz-Mi­lan Sta­no­je­vić, Kon­cep­tu­al­na me­ta­fo­ra. Te­melj­ni poj­mo­vi, te­o­rij­ski pri­stu­pi i me­to­de, Sred­nja Euro­pa, Za­greb 2013, 258 ss, 48/2013, стр. 275-279 [метафора, срп­ски је­зик, ен­гле­ски језик]

[265] J. Mo­las, Rec.: Ma­ci­ej Czer­wi­ń­ski, Se­mi­o­za ga­tun­ku – se­mi­o­za stylu. Stu­di­um nad chor­wac­ką i serb­ską synte­zą dzi­ejów na­ro­du, Wydaw­nic­two Uni­wersyte­tu Ja­gi­el­lo­ń­ski­e­go, Kraków 2011, 137 ss.; Ma­ci­ej Czer­wi­ń­ski, Se­mantyka dyskur­su hi­storyczne­go. Chor­wac­kie i serb­skie syntezy dzi­ejów na­ro­du, Wydaw­nic­two Uni­wersyte­tu Ja­gi­el­lo­ń­ski­e­go, Kraków 2012, 290 ss, 48/2013, стр. 281-286 [српски је­зик, се­ми­о­за, се­ман­ти­ка, стил, гра­ма­ти­ка, тек­ст]

[266] Г. Зе­ль­до­вич, Rec.: Ve­ra Mi­tri­no­vić, Po­ł­ud­nie-Północ. Serb­sko-pol­skie pa­ra­le­le języko­we, Wydaw­nic­two Na­u­ko­we UAM, Po­znań 2012, 360 ss, 48/2013, стр. 311-317 [српски је­зик, пољ­ски је­зик, пре­фикс, гла­гол, ру­ски је­зик, по­ли­се­ми­ја, пред­лог, плу­сквам­пер­фе­кат, вре­ме266].

 

 

Ре­г­и­ст­ар­ имена

 


Анаст­а­сов, В. 124

Auty, R. ­­33

­­

Babik, Z. 205

Bańk­owski, A. 159

Basaj, M. 48, 67, 108

Бернштейн, С. Б. 13, 96

­Bo­l­ek, A. 133

Bo­ry­ś­,­ W­­. 57, 95, 116, 120, 134, 144, 173, 182

Brodow­ska­, ­M. ­ 1

BudziszewskaW­.­­ ­ 40, 73, 135, 1­42­, 151, 160, 168­

 

­­C­­h­achulska, B. 228, 231

Cichońsk­a­, M. 86

Czekma­n, ­­W.­ 58

Czerwiński, M. 232, 243, 247, 25­3

 

Чер­ниш, Т. 25­7­

 

­Dalewska-Greń,­ H­. ­•­­ 1­17,­ 136, 161, 169, 1­75

Da­mborský, J. 41

Де­ян­ов­­а,­ М­. 42

Dulewic­zow­a, I. 104, 2­2­9

­Du­ma, J. 63, 1­0­5,­­ 125

Дуриданов, И. 126

 

Đurđev, G. 176

 

F­a­­ł­owski, A. 133

Feleszko­, ­­K.­ 36, 59, 64, 68, 74, 75, 8­7, 198

­Friedelów­na­, ­T.­ •­ 5­0, 152

Franolic,­ B­. ­­•­ ­­82­

Fras, J. 9­7­

 

­­Gaweł, A. 233­­­

­Generowicz, I. 225, 245

Георгиевски, Г. 92

Godowska, H. 83

Gołąb, Z. 3

­G­órski, R. L. 228

Greń, Z. 112, 207­, ­216

Gry­g­iel, M. 254

 

Handke, K. 103, 132, 219

Hamm,­ J.­ •­ 24

Herej-Szym­ań­ska, K. 177

 

­Iv­ić­, ­M. ­14­

Ivić,­ P. 2­5

 

Jurkow­ski, M­. 30

 

Kal­eta­, ­Z­. •­ ­191­

K­­az­­imierczak-Koryt­kow­ska, M. 37

Kerner, A. 171

Kle­me­­ns­iewicz-Bajerow­a­,­­ I. 2

­­Клычков, Г. С. 51

Kłyczkow, G. ­­ 60

Kolarič, R. 26

Koncewicz-Dziduch, E. 1­87­, 255, 258, 262

Kordić, S. 1­88­­, ­195, 203, 208, 212, 213

K­or­­y­tkowska, M. 84, 18­3

K­os(s)eska-Toszewa, V. 64, 68, 75, 221­

Koš­utar, P. 242, 259

­Ко­зл­ов­а, Р. М. 145

Krawczyk­, ­­A­­.­ 113

Kruszec, A. 241

Kryżan-Stan­ojevi­ć, B. 76, 88, ­202­

K­ulm­iński, R. ­ 263­

­K­ur­­­y­­łowicz, J. 15

Kwoka­, T. 234, 237

­

Лаш­кова, Л. 170­

Lehr­-Spławińsk­i,­ T. 4, 8, 16

­Ле­ко­в­­, И­. 17

Lindert, ­B.­­ •­ 43

 

Machek, V. 18

Maj­ow­a­,­ J. 91

Maksimovska, S. ­93, 98

Mańczak, W. 121, 181, 214

Ma­słowsk­­a, ­E.­ 106, 111, 166

Mi­nd­ak, J.­ •­ 123­, ­130, 140­, 1­84­­, ­18­5

Mindak-Zawa­dz­­ka­, J. 244, 246­

­M­­in­­ova-Ǵurkowa, L. ­­ 44

Mitrinović, V. 163

Младенов, М. 126

Mladenović, ­A­. ­­ 153

Molas, J. ­­•­ ­217, 224, 227, 235, 238, 249, 250, 264, 265

Mordalska, B. 146

Morita, K.­ 2­09

Moszyński,­ L. 6, 19, 38, 52­, 5­5, 77, 99, 137,­ 1­74,­ ­22­3

 

­Невская, Т.­ ­16­3

N­i­em­y­s­k­a­,­ Z. 225

No­mac­­hi­, M. 240

Nowakowska, K. •­ 211­

 

Obrębska-­Ja­bł­oń­ska, A. 20­

Ocz­kowa, B. 7­8, ­­98­,­ ­154, 192

Onesti­, ­­D­. 94

Ordęga, G. 1­41­

Orłoś, T. Z. 9

Orzechowska, H. •­ 53­

О­сипова, М. А.­ •­ 189

Ostrowski, B. 178

Ożdżyńs­ki, J.­ 143

 

Pa­vlović, M. 27

Pi­an­k­a, ­W.­ ­ 45, 60, 69, 2­26­,­ ­230

Piper, P. 137

­Piz­­łów­na,­ B­.­ 55

Polański, K. 155, 158

Pop­iołe­k, B. 199­, ­206

Popowska-Tabor­sk­a, ­H.­ 118, 127,­ 15­­0, ­204

Pretnar, ­T. ­ 98­

P­­r­z­­astek, M. 107­­

 

Radewa, S. 5, 12

Rašković, ­­J. 98

Rudnik-Karwatowa, ­Z­. 229

Rusek, J. 119, 139, 179, 200

Rusek, Z. 201, 251, 260

Rutka, A. 16­4

R­y­tel­, ­D. ­­ ­131, 147, 149

R­y­t­­el-Kuc, D. 16­7­

R­­ytter, G. 122

Rzetelska-Feleszko, E. 193

 

Савова, Д­.­ 16­5­

Sawicka,­ I­. ­ 49, 64, 65, 6­8,­ 7­0­­, 7­5, 79, 89, 1­10­­,­ 1­­15

Schnaider, L. 7

Sheve­l­o­­v, G. Y 21

Siatkowska, E. 46

Siatkowski, J. 180, 252, 2­61

­­Sł­awski, F. 10, 28­

Sm­­ocz­yński, P. 22­

­Sm­o­czyński, W. 54

Stachowski S. •­ 1­­1­­,­ 39

Staszewski, J.­ ­ ­1­14

Stieber, Z. 62, 71, 85, 9­0,­ 100

Szczepańska, E­. ­­ ­1­28

Szymański, T. 156

 

Štolc, J. 29

 

Tafra,­ B­­. ­ 239, 242

Topol­ińs­ka, Z. 80, 1­09­,­ 1­10, 194, 196, 218,­ 23­6

 

Urbańczyk,­ S­. •­ 2­3

Utěšený, S. •­ 8­1­

 

­Vidović Bolt, I ­256­

Vrabie, E. •­ 1­0­­1

­­­Vu­jičić, D. 72, 102

Vuković, ­J. ­31, 34

 

Wandas, A. •­ 1­48

­­Wa­nia­kowa, J. 1­72, 19­0­, ­21­­0­, 215

Wędzki, A.­ •­ 2­22

Wojtyła-Świerzowska, M. ­ 2­20

­Wol­nicz-Pawłow­ska­, E. •­ 197

Wroc­ła­ws­ka, E­. ­ 32, 157,­ 1­8­6­

W­r­onkowska, M. 129

 

­Zaw­a­dzk­a­, J­­. ­ 66­

­З­­ельдович, Г. 266

Zwoliński, P. 35, 4­7

­­


 

­

Предметно-тематски регистар

 


16. век 47

18. век 11, 35

 

ак­це­нат 25, 31, 93, 100, 115, 205

ал­тер­на­ци­ја 2

аорист 68, 70, 79, 80, 124

апра­кос 6, 133

атри­бут 94

 

Бал­ка­на, сло­вен­ски је­зи­ци в. сло­век­си је­зи­ци Бал­ка­на

бал­ка­ни­зам 124, 126

бал­кан­ски је­зи­ци 124, 165, 185

бал­тич­ки је­зи­ци 116

ба­нат­ски го­вор бу­гар­ског је­зи­ка 63, 107

бе­ло­ру­ски је­зик 56в, 56д, 66, 99, 112, 116, 120, 248, 251, 252, 260, 261

Би­бли­ја 137

бо­та­ни­ка 160

Бри­жин­ски спо­ме­ни­ци 26

број 48, 136, 161

број­на име­ни­ца в. име­ни­ца, број­на

бу­гар­ски ди­ја­лек­ти 125, 126

бу­гар­ски је­зик 5, 12, 42, 46, 56a, 56в, 59, 63, 64, 68, 73, 75, 80, 84, 85, 87, 93, 100, 101, 107, 112, 116, 119, 120, 124-126, 165, 170, 213, 248, 251, 252, 260, 261

бу­гар­ског је­зи­ка, ба­нат­ски го­вор в. ба­нат­ски го­вор бу­гар­ског је­зи­ка

 

ве­ла­ри­за­ци­ја 69

ве­ро­ва­ња 142, 255

вид, гла­гол­ски 64, 192

вре­ме 34, 87, 90, 123, 124, 266

Вук 153

вул­га­ри­зми 237

 

ге­ни­тив 36, 66

ге­о­гра­фи­ја лин­гви­стич­ка 106

гла­гол 10, 15, 16, 34, 37, 44, 53, 64, 76, 83, 98, 104, 107, 112, 117, 124, 131, 144, 146, 147, 162, 177, 178, 192, 194, 201, 205, 226, 266

гла­го­ла, пре­ла­зност в. пре­ла­зност гла­го­ла

гла­гол, имен­ски 86, 187

гла­гол, не­свр­ше­ни 80

гла­гол, по­моћ­ни 18, 29

гла­гол­ски вид в. вид, гла­гол­ски

го­вор ба­нат­ски бу­гар­ског је­зи­ка в. ба­нат­ски го­вор бу­гар­ског је­зи­ка

го­вор го­ран­ски в. го­ран­ски го­вор

го­вор­ни је­зик 45

го­во­ри, за­пад­но­цр­но­гор­ски в. за­пад­но­цр­но­гор­ски го­во­ри

го­во­ри, ис­точ­но­хер­це­го­вач­ки в. ис­точ­но­хер­це­го­вач­ки го­во­ри

го­во­ри, цр­но­гор­ски в. цр­но­гор­ски го­во­ри

го­ран­ски го­вор 244

гра­ма­ти­ка 140, 149, 175, 213, 259, 265

гра­ма­ти­ка, ста­ро­сло­вен­ска в. ста­ро­сло­вен­ска гра­ма­ти­ка

гра­ма­тич­ки па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми гра­ма­тич­ки

гра­фи­ја 105

грч­ки је­зик 124

 

де­ри­ва­ци­ја 218, 257

ди­ја­ле­кат/је­зик што­кав­ски в. што­кав­ски    је­зик/ди­ја­ле­кат

ди­ја­ле­кат кај­кав­ски в. кај­кав­ски ди­ја­ле­кат

ди­ја­ле­кат ча­кав­ски в. ча­кав­ски ди­ја­ле­кат

ди­ја­лек­ти 3, 11, 72, 109, 110, 144, 237, 241, 244

ди­ја­лек­ти, бу­гар­ски в. бу­гар­ски ди­ја­лек­ти

ди­ја­лек­ти, сло­вен­ски в. сло­вен­ски ди­ја­лек­ти

ди­ја­лек­то­ло­ги­ја 109

дис­курс 225, 232

диф­то­на­га, мо­ноф­тон­ги­за­ци­ја 69

 

ен­гле­ски је­зик 264

ета­ти­зам, је­зич­ки 253

ети­мо­ло­ги­ја 160, 163, 172, 220, 252, 257, 260, 261

ет­но­ге­не­за 96, 103, 106, 118, 121

ет­но­лин­гви­сти­ка 229

 

за­ви­сна ре­че­ни­ца 68, 75, 79

за­јед­ни­ца, пра­сло­вен­ска је­зич­ка в. пра­сло­вен­ска је­зич­ка за­јед­ни­ца

за­ме­ни­ца 169, 235

за­ме­ни­ца, лич­на 188

за­пад­но­сло­вен­ски је­зи­ци 53, 54

за­пад­но­цр­но­гор­ски го­во­ри 72

збир­на име­ни­ца в. име­ни­ца, збир­на

Зо­граф­ско је­ван­ђе­ље в. је­ван­ђе­ље, Зо­граф­ско

зо­о­ни­ми­ја 43, 57, 81, 159, 262

 

име­ни­ца 1, 56г, 66, 86, 107, 136, 157, 211, 214, 254

име­ни­ца, број­на 23

име­ни­ца, збир­на 27

имен­ски гла­гол в. гла­гол, имен­ски

им­пе­ра­тив 20, 40

им­пер­фе­кат 68, 70, 79

ин­ди­ка­тив 40

ин­до­е­вро­пе­и­сти­ка 191

ин­до­е­вроп­ски је­зи­ци 15, 51, 190

ин­стру­мен­тал 254

ин­то­на­ци­ја 31

ин­фи­ни­тив 10

исто­ри­ја је­зи­ка в. је­зи­ка, исто­ри­ја

исто­ри­ја пра­сло­вен­ског је­зи­ка в. пра­сло­вен­ског је­зи­ка, исто­ри­ја

ис­точ­но­сло­вен­ски је­зи­ци 56а

ис­точ­но­хер­це­го­вач­ки го­во­ри 72

ин­стру­мен­тал 230

 

Ја­пан 209

јат 21, 109

је­ван­ђе­ље 50

је­ван­ђе­ље, Зо­граф­ско 6, 52

је­ван­ђе­ље, Ма­ри­ји­но 38

је­зи­ка бу­гар­ског, ба­нат­ски го­вор в. ба­нат­ски го­во­ри бу­гар­ског је­зи­ка

је­зи­ка, исто­ри­ја 153, 198, 220, 222, 233, 240

је­зи­ка пра­сло­вен­ског, исто­ри­ја в. пра­сло­вен­ског је­зи­ка, исто­ри­ја

је­зи­ка, раз­вој 60

је­зик бе­ло­ру­ски в. бе­ло­ру­ски је­зик

је­зик бу­гар­ски в. бу­гар­ски је­зик

је­зик, го­вор­ни в. го­вор­ни је­зик

је­зик грч­ки в. грч­ки је­зик

је­зик/ди­ја­ле­кат, што­кав­ски в. што­кав­ски је­зик/ди­ја­ле­кат

је­зик ен­гле­ски в. ен­гле­ски је­зик

је­зик ка­шуп­ски в. ка­шуп­ски је­зик

је­зик књи­жев­ни в. књи­жев­ни је­зик

је­зик ли­тван­ски в. ли­тван­ски је­зик

је­зик ма­ке­дон­ски в. ма­ке­дон­ски је­зик

је­зик не­мач­ки в. не­мач­ки је­зик

је­зик осет(ин)ски в. осет(ин)ски је­зик

је­зик по­лап­ски в. по­лап­ски је­зик

је­зик пољ­ски в. пољ­ски је­зик

је­зик пра­ин­до­е­вроп­ски в. пра­ин­до­е­вроп­ски је­зик

је­зик пра­сло­вен­ски в. пра­сло­вен­ски је­зик

је­зик ру­мун­ски 73, 101

је­зик ру­ски в. ру­ски је­зик

је­зик сло­ве­нач­ки в. сло­ве­нач­ки је­зик

је­зик сло­вач­ки в. сло­вач­ки је­зик

је­зик срп­ски в. срп­ски је­зик

је­зик срп­ски у Цр­ној Го­ри в. срп­ски је­зик у Цр­ној Го­ри

је­зик срп­ски/хр­ват­ски в. срп­ски/хр­ват­ски је­зик

је­зик ста­ро­ру­ски в. ста­ро­ру­ски је­зик

је­зик ста­ро­сло­вен­ски в. ста­ро­сло­вен­ски је­зик

је­зик укра­јин­ски в. укра­јин­ски је­зик

је­зик фран­цу­ски в. фран­цу­ски је­зик

је­зик цр­кве­но­сло­вен­ски в. цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик

је­зик че­шки в. че­шки је­зик

је­зи­ци Бал­ка­на, сло­вен­ски в. сло­вен­ски је­зи­ци Бал­ка­на

је­зи­ци, бал­кан­ски в. бал­кан­ски је­зи­ци

је­зи­ци, бал­тич­ки в. бал­тич­ки је­зи­ци

је­зи­ци, за­пад­но­сло­вен­ски в. за­пад­но­сло­вен­ски је­зи­ци

је­зи­ци, ин­до­е­вроп­ски в. ин­до­е­вроп­ски је­зи­ци

је­зи­ци, ис­точ­но­сло­вен­ски в. ис­точ­но­сло­вен­ски је­зи­ци

је­зи­ци, ју­жно­сло­вен­ски в. ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци

је­зи­ци, ле­хиц­ки в. ле­хиц­ки је­зи­ци

је­зи­ци, лу­жич­ки в. лу­жич­ки је­зи­ци

је­зи­ци, сло­вен­ски в. сло­вен­ски је­зи­ци

је­зич­ка за­јед­ни­ца, пра­сло­вен­ска в. пра­сло­вен­ска је­зич­ка за­јед­ни­ца

је­зич­ка нор­ма в. нор­ма, је­зич­ка

је­зич­ка по­ли­ти­ка в. по­ли­ти­ка, је­зич­ка

је­зич­ки ета­ти­зам в. ета­ти­зам, је­зич­ки

је­зич­ки кор­пус в. кор­пус, је­зич­ки

је­зич­ки си­стем, пра­сло­вен­ски в. пра­сло­вен­ски је­зич­ки си­стем

је­ро­ви 92, 105, 176

ју­жно­сло­вен­ски је­зи­ци 13, 28, 32, 35, 42, 46, 56в, 59, 64, 68, 74, 75, 80, 87, 88, 103, 132, 147, 155, 185, 221, 243

ју­жно­сло­вен­ско-ка­шуп­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ју­жно­сло­вен­ско-ка­шуп­ски

ју­жно­сло­вен­ско-пољ­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ју­жно­сло­вен­ско-пољ­ски

 

кај­кав­ски ди­ја­ле­кат 95

кал­ки­ра­ње 41

ка­шуп­ски је­зик 32, 56a, 66, 91, 95, 111, 118, 248, 261

ка­шуп­ско-ју­жно­сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ка­шуп­ско-ју­жно­сло­вен­ски

ка­шуп­ско-сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ка­шуп­ско-сло­вен­ски

ки­бер­не­ти­ка 17

Ки­јев­ски ми­сал в. ми­сал, Ки­јев­ски

књи­жев­ни је­зик 33, 78, 153, 240, 255

ког­ни­ти­ви­зам 191

ком­па­ра­ци­ја 107

ком­па­ра­ти­сти­ка 41, 171

кон­гру­ен­ци­ја 231

кон­ју­га­ци­ја 16

кон­со­нан­ти 51

кон­со­нан­ти­зам 51

кон­фрон­та­тив­на про­у­ча­ва­ња 67

кор­пус, је­зич­ки 228

кул­ту­ра 135, 243, 255

кул­ту­ра, сло­вен­ска в. сло­вен­ска кул­ту­ра

 

лек­си­ка 5, 27, 30, 54, 56, 56а, 56ђ, 56б, 57, 72, 91, 119, 120, 127-129, 134, 135, 142-144, 146, 148, 151, 164, 168, 177-179, 181, 182, 184, 187, 199-201, 208, 216, 218, 222, 229, 230, 237, 241, 244-246, 248, 251, 252, 254, 257, 261, 263

лек­си­ко­гра­фи­ја 57, 157, 204, 207, 216, 218, 222, 229, 239, 244

лек­си­ко­ло­ги­ја 207

лек­сич­ки па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми лек­сич­ки

ле­хиц­ки је­зи­ци 56в

лин­гви­сти­ка 41, 89, 130, 131, 196, 207

лин­гви­сти­ка, оп­шта 84

лин­гви­стич­ка ге­о­гра­фи­ја в. ге­о­гра­фи­ја лин­гви­стич­ка

ли­тван­ски је­зик 261

ли­це 226

лич­на за­ме­ни­ца в. за­ме­ни­ца, лич­на

ло­ка­тив 1

лу­жич­ки је­зи­ци 56а, 66, 248, 251, 252, 260, 261

 

ма­ке­дон­ски је­зик 44, 45, 56a, 59, 64, 68, 73, 74, 80, 92, 93, 98, 99, 112, 117, 136, 147, 248, 251, 252, 260, 261

ма­ке­дон­ско-срп­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ма­ке­дон­ско-срп­ски

Ма­ри­ји­но је­ван­ђе­ље в. је­ван­ђе­ље, Ма­ри­ји­но

ме­ко­ћа 101

Ме­то­ди­је 139

ме­та­фо­ра 225, 264

ме­то­до­ло­ги­ја про­у­ча­ва­ња 167

ми­сал, Ки­јев­ски 85

ми­то­ло­ги­ја, сло­вен­ска в. сло­вен­ска ми­то­ло­ги­ја

мо­дал­ност 84, 123

мол­дав­ске по­ве­ље в. по­ве­ље мол­дав­ске

мо­ноф­тон­ги­за­ци­ја диф­то­на­га в. диф­то­на­га, мо­ноф­тон­ги­за­ци­ја

мор­фо­ло­ги­ја 22, 214, 256

 

на­зи­ви, по­грд­ни в. по­грд­ни на­зи­ви

на­реч­ја 204

на­став­ци 20

не­мач­ки је­зик 113, 131, 149, 180

не­свр­ше­ни гла­гол в. гла­гол, не­свр­ше­ни

нор­ма, је­зич­ка 45, 235

нор­ма­ли­за­ци­ја 154

нор­ма­ти­ви­сти­ка 259

 

од­ред­ба, при­ло­шка 114

од­ре­ђе­ност” 89

оно­ма­сти­ка 72, 197, 234

оп­шта лин­гви­сти­ка в. лин­гви­сти­ка, оп­шта

осет(ин)ски је­зик 121

 

па­деж 66, 194, 231

па­ла­та­ли­за­ци­ја 4, 55, 56д, 61, 69, 156

па­ле­о­сла­ви­сти­ка 223

па­ра­ле­ли­зми ју­жно­сло­вен­ско-пољ­ски 13

па­ра­ле­ли­зми гра­ма­тич­ки 29

па­ра­ле­ли­зми лек­сич­ки 9, 12, 23, 32, 54, 56б

па­ра­ле­ли­зми ка­шуп­ско-ју­жно­сло­вен­ски 32

па­ра­ле­ли­зми ка­шуп­ско-сло­вен­ски 91

па­ра­ле­ли­зми ма­ке­дон­ско-срп­ски 117

па­ра­ле­ли­зми пољ­ско-ју­жно­сло­вен­ски 13

па­ра­ле­ли­зми срп­ско/хр­ват­ско-сло­вен­ски 239

пар­ти­цип 37

пер­фе­кат 15

плу­сквам­пер­фе­кат 42, 266

по­ве­ље мол­дав­ске 7

по­грд­ни на­зи­ви 246

по­зајм­ље­ни­це 22, 82, 201, 230

по­лап­ски је­зик 112, 155

по­ли­се­ми­ја 266

по­ли­ти­ка, је­зич­ка 198, 202, 207, 224, 227, 238, 242, 249, 250

по­лу­сло­же­ни­це 5

пољ­ски је­зик 1, 2, 13, 23, 46, 56a, 97-100, 104, 111, 112, 116, 122, 123, 136, 142, 143, 151, 159-162, 164, 167, 169, 170, 172, 175, 184, 190, 210, 212, 215, 231, 251, 252, 254, 261, 263, 266

пољ­ско-ју­жно­сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми пољ­ско-ју­жно­сло­вен­ски

по­моћ­ни гла­гол в. гла­гол, по­моћ­ни

пра­ин­до­е­вроп­ски је­зик 191, 226

пра­сло­вен­ска је­зич­ка за­јед­ни­ца 19

пра­сло­вен­ски је­зик 4, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 28, 30, 48, 53, 55, 56, 56ђ, 58, 62, 69, 71, 95, 99, 116, 120, 122, 127, 159, 163, 168, 173, 174, 178, 181, 182, 186, 190, 248, 252, 261

пра­сло­вен­ски је­зич­ки си­стем 19

пра­сло­вен­ског је­зи­ка, исто­ри­ја 8

пре­во­ђе­ње 139

пред­лог 1, 2, 36, 266

пре­ла­зност гла­го­ла 147

пре­фикс 102, 162, 178, 184, 187, 266

при­дев 94, 95, 97

при­лог 77, 119, 138

при­ло­шка од­ред­ба в. од­ред­ба, при­ло­шка

про­зо­диј­ски си­стем 25

про­у­ча­ва­ња, кон­фрон­та­тив­на в. кон­фрон­та­тив­на про­у­ча­ва­ња

про­у­ча­ва­ња, ме­то­до­ло­ги­ја в. ме­то­до­ло­ги­ја про­у­ча­ва­ња

 

раз­вој је­зи­ка в. је­зи­ка, раз­вој

ре­дак­ци­ја ру­ска ССЈ в. ста­ро­сло­вен­ски је­зик – ру­ска ре­дак­ци­ја

ре­дак­ци­ја срп­ска ССЈ в. ста­ро­сло­вен­ски је­зик – срп­ска ре­дак­ци­ја

ре­дак­ци­је, ста­ро­сло­вен­ске 6

ре­че­ни­ца 84, 88, 161, 195, 203

ре­че­ни­ца, за­ви­сна 68, 75, 79

ре­че­ни­ца, сло­же­на 70, 74

ре­чи, твор­ба в. твор­ба ре­чи

реч­ник 259

реч­ца 46

род 136, 169

р сло­го­твор­но 125

ру­мун­ски је­зик 73, 101

ру­си­зми 230

ру­ска ре­дак­ци­ја ССЈ в. ста­ро­сло­вен­ски је­зик – ру­ска ре­дак­ци­ја

ру­ски је­зик 50, 56в-д, 65, 66, 90, 99, 104, 112, 113, 116, 120, 122, 133, 144, 147, 167, 212, 230, 248, 251, 260, 261, 263, 266

 

се­ман­ти­ка 76, 122, 178, 187, 208, 218, 257, 265

се­ми­о­за 265

се­ми­о­ло­ги­ја 60

син­таг­ма 195

син­так­са 14, 34, 48, 68, 70, 74-76, 79, 83, 87, 88, 94, 161, 170, 203

си­стем, пра­сло­вен­ски је­зич­ки в. пра­сло­вен­ски је­зич­ки си­стем

си­стем, про­зо­диј­ски в. про­зо­диј­ски си­стем

сла­ви­зми 180

сла­ви­сти­ка 35, 47, 183, 209, 219

сло­вач­ки је­зик 29, 56a, 112, 120, 248, 251, 252, 260, 263

сло­ве­нач­ки је­зик 42, 46, 53, 54, 56a, 56б, 66, 98, 99, 101, 107, 120, 136, 248, 251, 252, 260, 261

Сло­ве­ни 96

сло­вен­ска кул­ту­ра 127

сло­вен­ска ми­то­ло­ги­ја 127, 142, 174, 255, 263

сло­вен­ски ди­ја­лек­ти 56г, 81, 141, 204, 210, 248, 252, 261, 263

сло­вен­ски је­зи­ци 1, 2, 4, 5, 14, 17, 20-23, 29, 30, 33, 41, 46, 48, 51, 53, 55, 56а, 56д, 58, 60, 63, 66, 67, 81, 84, 89, 91, 100, 101, 106, 107, 112, 113, 118, 120, 121, 127, 128, 132, 134, 135, 141-143, 145, 150, 151, 156, 158, 160, 164-168, 170-174, 178-180, 183, 189, 190, 193, 194, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 207, 209-212, 214-216, 219, 220, 222-224, 226, 228-231, 236, 239, 248, 251, 252, 254, 257, 260, 261, 263

сло­вен­ски је­зи­ци Бал­ка­на 236

сло­вен­ско-ка­шуп­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ка­шуп­ско-сло­вен­ски

сло­вен­ско-срп­ски/хр­ват­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми срп­ско/хр­ват­ско-сло­вен­ски

слог 49

сло­го­твор­но р 125

сло­же­на ре­че­ни­ца в. ре­че­ни­ца, сло­же­на

со­ци­о­лин­гви­сти­ка 224, 253

спо­ме­ни­ци, Бри­жин­ски 26

срп­ска ре­дак­ци­ја ССЈ в. ста­ро­сло­вен­ски је­зик – срп­ска ре­дак­ци­ја

срп­ски је­зик 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 42-47, 49, 54, 56, 56a, 56б, 56г, 56ђ, 57-59, 64-66, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78-80, 82, 83, 85-88, 90, 91, 93, 94, 97-103, 108-113, 115-120, 122, 123, 125, 126, 128, 130-132, 136, 138, 140, 142-144, 146, 147, 149-151, 153, 157, 161, 162, 165-167, 169, 170, 175, 177, 184, 187, 188, 193, 195, 196, 203, 208, 212, 213, 217, 218, 234, 237, 240, 241, 243, 244, 246, 248-255, 260, 263-266

срп­ски је­зик у Цр­ној Го­ри 11

срп­ски/хр­ват­ски је­зик 154, 192, 198, 199, 202, 206, 225, 227, 232, 233, 235, 238, 239, 242, 245, 247, 256, 258, 259, 262

срп­ско-ма­ке­дон­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми ма­ке­дон­ско-срп­ски

срп­ско/хр­ват­ско-сло­вен­ски па­ра­ле­ли­зми в. па­ра­ле­ли­зми срп­ско/хр­ват­ско-сло­вен­ски

ста­ро­ру­ски је­зик 211

ста­ро­сло­вен­ска гра­ма­ти­ка 6

ста­ро­сло­вен­ске ре­дак­ци­је в. ре­дак­ци­је, ста­ро­сло­вен­ске

ста­ро­сло­вен­ски је­зик 4, 6, 24, 26, 37, 38, 40, 46, 50, 52, 55, 56д, 61, 62, 77, 85, 104, 105, 114, 126, 129, 133, 137, 139, 148, 152, 186, 212, 260, 261

ста­ро­сло­вен­ски је­зик – ру­ска ре­дак­ци­ја 50, 56в

ста­ро­сло­вен­ски је­зик – срп­ска ре­дак­ци­ја 7, 77, 92, 132, 176

сте­пе­но­ва­ње 107

стил 137, 247

сти­ли­сти­ка 247

стих 31, 265

су­фикс 2, 28, 43, 56а, 56г, 97, 102, 180, 211

 

твор­ба ре­чи 43, 44, 46, 56в, 58, 78, 97, 99, 122, 143, 157, 162, 172, 173, 176, 180, 184, 187, 189, 190, 211, 218, 257

текст 247, 253, 265

тер­ми­но­ло­ги­ја 120, 134, 151, 179, 199, 206, 215, 234

то­по­ни­ми­ја 102

тур­ци­зми 39, 261

 

ћи­ри­ли­ца 38

 

уз­вик 46

укра­јин­ски је­зик 56в, 56г, 66, 99, 112, 116, 120, 248, 251, 252, 260, 261, 263

уџ­бе­ник 259

 

фо­нем 49, 61, 62

фо­не­ма­ти­ка 24

фо­не­ти­ка 2, 4, 62, 71, 145

фо­но­ло­ги­ја 3, 65, 115

фра­зе­о­ло­ги­ја 113, 141, 225, 255, 258, 262

фран­цу­ски је­зик 82

фу­тур 18

фу­тур II 90

 

хи­дро­ни­ми­ја 102

 

цр­кве­но­сло­вен­ски је­зик 24, 50, 147

цр­но­гор­ски го­во­ри 237, 250

 

ча­кав­ски ди­ја­ле­кат 56б

че­шки је­зик 9, 46, 66, 101, 112, 116, 120, 147, 251, 252, 254, 260, 261, 263

 

шт­о­кав­с­ки језик­/дијалекат 241, 255

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa