Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 26

РЕЧН­ИК СРПС­КО­ХРВ­АТСКОГ К­Њ­­ИЖЕВНОГ ­

­­И НАРОД­НО­Г ­ЈЕЗ­ИК­­А­­, КЊ­И­ГА 1­9,­ ­

ОЦ­АТ – ­ПЕТ­ОГЛАСНИК. ­Београ­д, ­Срп­ск­а академија наука и уметности – Инс­ти­тут з­а српс­ки језик САНУ,­ 2014, с­тр.­ VII-800.

 

 

19. том Реч­ни­ка СА­НУ иза­шао је из штам­пе у сеп­тем­бру 2014. го­ди­не. Ру­ко­пис књи­ге усво­јен је на сед­ни­ци Оде­ље­ња је­зи­ка и књи­жев­но­сти СА­НУ одр­жа­ној у де­цем­бру 2009. го­ди­не. У овом то­му је са­др­жа­но 11.511 од­ред­ни­ца на осам­сто стра­на дво­сту­бач­ног тек­ста, што је ви­ше не­го у прет­ход­них пет то­мо­ва: у 14. то­му је об­ра­ђе­но 8.565 од­ред­ни­ца, у 15. то­му – 9.499, у 16. – 7.968, у 17. – 8.056 и у 18. то­му ви­ше од 8.500. У до­са­да­шњих де­вет­на­ест то­мо­ва са­др­жа­но је ви­ше од 232.000 реч­нич­ких чла­на­ка.

И овај том је ре­зул­тат ра­да тим­ског ра­да са­рад­ни­ка Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ. За­др­жа­на је иста ме­то­до­ло­ги­ја као­ и у п­ре­т­ход­н­и­м то­мо­ви­ма у свим фа­за­ма об­ра­де.

 ­

Ђорђе Оташевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa