Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ма­ри­на­ Сп­ас­ојевић: ГЛАГОЛИ ­НА ­-(­Ј)ЕТИ, ­-ИМ

У ­КО­РЕЛАЦИЈ­И ­СА ­ГЛ­АГ­ОЛИМ­А ­НА­ -­­И­ТИ­, ­-ИМ

У САВ­РЕМ­ЕНОМ СРПСК­ОМ ЈЕЗ­ИКУ (Н­О­РМАТИ­­В­НИ

И ЛЕКСИКОЛОШКИ АСПЕКТ). Ин­ст­иту­т ­за ­ср­п­с­к­­и ­јез­ик­ С­АНУ, ­Бе­ог­рад­, ­­20­13, ­­452 стр­­.

 

 

Ова мо­но­гра­фи­ја про­ис­те­кла је из ру­ко­пи­са ма­ги­стар­ског ра­да Гла­го­ли на -(ј)ети, -им у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, од­бра­ње­ног 30. апри­ла 2009. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду пред ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли: проф. др Ми­ро­слав Ни­ко­лић (мен­тор), проф. др Дра­га­на Мр­ше­вић Ра­до­вић и проф. др Ми­ли­ца Ра­до­вић Те­шић.

            Мо­но­гра­фи­ја се са­сто­ји из де­вет це­ли­на: Увод (11–28), Гла­го­ли на -је­ти, -им у ко­ре­ла­ци­ји са гла­го­ли­ма на -ити, -им (33–340), За­кљу­чак (343), Sum­mery (351), Ре­зю­ме (353), Из­во­ри и њи­хо­ве скра­ће­ни­це (357), Ли­те­ра­ту­ра, реч­ни­ци и пра­во­пи­сно-нор­ма­тив­ни при­руч­ни­ци (361), Ре­ги­стри (369–448). На кра­ју се на­во­де по­да­ци О ауто­ру (449) и Из­во­ди из ре­цен­зи­ја (451).

            Кор­пус чи­не при­ме­ри из Реч­ни­ка срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног и на­род­ног је­зи­ка СА­НУ и из гра­ђе за овај реч­ник, за­тим при­ме­ри из Реч­ни­ка срп­ско­хр­ват­ско­га књи­жев­но­га је­зи­ка Ма­ти­це срп­ске, као и гра­ђа из књи­жев­них де­ла, штам­пе и раз­го­вор­ног је­зи­ка. Као до­пун­ски и кон­трол­ни кор­пус ко­ри­шћен је Кор­пус са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка Ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду.

            Ме­тод је пр­вен­стве­но де­скрип­ти­ван, са ци­љем по­пи­са и опи­са гла­го­ла код ко­јих до­ла­зи до не­стан­дард­них или ду­блет­них по­ја­ва на ре­ла­ци­ји -(ј)ети -ити – -ати, а по­том ана­ли­тич­ки, са ци­љем да се ове по­ја­ве об­ја­сне. Гра­ђа је пре­зен­то­ва­на по азбуч­ном ре­ду не­мо­ти­ви­са­них гла­го­ла или мо­тив­не ба­зе из­ве­де­них, а у окви­ру то­га об­ра­ђу­ју се и пре­фик­си­ра­не тво­ре­ни­це по прин­ци­пу гне­зда. У ана­ли­зи по­је­ди­нач­них гла­го­ла нај­пре се са­гле­да­ва нор­ма­тив­ни ста­тус, тј. да­ју се нор­ма­тив­не пре­по­ру­ке у ве­зи са упо­тре­бом су­фик­са -(ј)ети и -ити (и -ати). За­тим се пред­ста­вља и ана­ли­зи­ра ста­ње у је­зич­кој прак­си на осно­ву при­ме­ра у фор­ми­ра­ном кор­пу­су.

            Ова мо­но­гра­фи­ја пред­ста­вља ва­жан до­при­нос у раз­ре­ша­ва­њу отво­ре­них пи­та­ња у ве­зи са на­сло­вље­ном те­мом у ви­ше је­зич­ких аспе­ка­та: твор­бе­них, нор­ма­тив­них, гра­ма­тич­ко-син­так­сич­ких и лек­си­ко­граф­ско-лек­си­ко­ло­шких. Ако има­мо у ви­ду чи­ње­ни­цу да та­квих (или слич­них) ра­до­ва по­све­ће­них овом пи­та­њу не­ма, на­ме­ће се за­кљу­чак да ће ово ис­тра­жи­ва­ње има­ти ши­ро­ку прак­тич­ну при­ме­ну.

 

­Са­ња М­и­л­а­д­иновић ­ (Б­еоград)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa