Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

БАЛКАНСКЕ СТУДИЈЕ НА ГДАЊСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

 

 

Од школ­ске 2015/2016. на Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Гдањ­ског уни­вер­зи­те­та, по­ред већ по­сто­је­ћег сме­ра Сла­ви­сти­ка (сту­ди­је по­све­ће­не срп­ској и хр­ват­ској фи­ло­ло­ги­ји), отво­рен је и смер под на­зи­вом Бал­кан­ске сту­ди­је. По­ред уче­ња срп­ског/хр­ват­ског је­зи­ка, на сту­ди­ја­ма ће сту­ден­ти упо­зна­ти осно­ве ита­ли­јан­ског и тур­ског је­зи­ка, до­би­ће основ­не ин­фор­ма­ци­је о при­вред­ним од­но­си­ма Пољ­ске и зе­ма­ља Бал­ка­на, упо­зна­ти фол­клор бал­кан­ских зе­ма­ља, кул­тур­но-исто­риј­ско на­сле­ђе иза­бра­них бал­кан­ских зе­ма­ља, осно­ве мул­ти­ет­нич­ке сли­ке Бал­ка­на, еле­мен­те ге­о­кул­ту­ро­ло­ги­је Бал­кан­ског по­лу­о­стр­ва, упо­зна­ти осно­ве књи­жев­но­сти бал­кан­ских зе­ма­ља у европ­ском и ре­ги­о­нал­ном кон­тек­сту, ино­стра­ну по­ли­ти­ку иза­бра­них зе­ма­ља ре­ги­о­на, упо­зна­ти ре­ли­ги­је ре­ги­о­на, ју­жно­сло­вен­ске књи­жев­но­сти у ужем сми­слу и ви­зу­ел­не умет­но­сти, је­зич­ку по­ли­ти­ку и нор­ма­ти­ви­сти­ку у ре­ги­о­ну, ма­њин­ску про­бле­ма­ти­ку и упо­зна­ти спе­ци­фи­ку ло­кал­них при­вред­них тр­жи­шта Бал­ка­на. Од оп­штих пред­ме­та, на основ­ним, тро­го­ди­шњим сту­ди­ја­ма упо­зна­ће осно­ве оп­ште лин­гви­сти­ке, тран­сла­то­ри­ке, пи­сме­ног и усме­ног пре­во­ђе­ња са срп­ског/хр­ват­ског на пољ­ски, са­вре­ме­не тех­ни­ке у пре­во­ђе­њу, лин­гви­стич­ку праг­ма­ти­ку, се­ми­о­ти­ку ко­му­ни­ка­ци­је, тех­ни­ке пре­го­ва­ра­ња, увод у ди­пло­ма­ти­ју, пре­во­ђе­ње спе­ци­ја­ли­стич­ких тек­сто­ва из пра­ва и еко­но­ми­је, осно­ве еко­но­ми­је итд.

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa