Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ЕУРОЈОС

 

 

 

У Вар­ша­ви је 13. ок­то­бра 2015. го­ди­не, у па­ла­ти Ста­ши­ца одр­жа­на за­вр­шна кон­фе­рен­ци­ја про­јек­та ЕУРО­ЈОС зва­нич­но на­зва­ног „Ме­то­де ана­ли­зе Је­зич­ке сли­ке све­та у кон­тек­сту по­ред­бе­них ис­тра­жи­ва­ња“. Иде­ја о ет­но­лин­гви­стич­ком ис­тра­жи­ва­њу вред­но­сти огла­ше­на је у ра­ду Ко­ми­си­је за ет­но­лин­гви­сти­ку МКС на сла­ви­стич­ком кон­гре­су у Охри­ду 2008. го­ди­не, где је до­би­ла по­др­шку фи­ло­ло­га из ра­зних зе­ма­ља. Про­фе­сор Је­жи Барт­мињ­ски и круг ње­го­вих са­рад­ни­ка је обез­бе­дио по­др­шку Ин­сти­ту­та сла­ви­сти­ке ПАН и ни­за уни­вер­зи­те­та и ис­тра­жи­ва­ча. Од пр­ве кон­фе­рен­ци­је ЕУРО­ЈОС про­јек­та у Ка­ме­ну шљон­ском, крај Опо­ља 2009. го­ди­не одр­жа­но је 11 кон­фе­рен­ци­ја. Про­је­кат је био раз­де­љен на ужи круг ис­тра­жи­ва­ња са пет кон­це­па­та (дом, рад, сло­бо­да, част и Евро­па) и ши­ри круг вред­но­сти, ко­ји су уче­сни­ци мо­гли да сло­бод­но иза­бе­ру. Ме­то­до­ло­ги­ја се то­ком тра­ја­ња про­јек­та уса­вр­ша­ва­ла, а број ис­тра­жи­ва­ча је по­рас­тао до 100 ауто­ра из 12 зе­ма­ља. На за­вр­шној кон­фе­рен­ци­ји проф. Је­жи Барт­мињ­ски и проф. Вој­ћех Хлеб­да су у све­чар­ском и рад­ном то­ну под­не­ли из­ве­штај о ре­а­ли­за­ци­ји про­јек­та, уред­ни­ци пет бу­ду­ћих то­мо­ва су пред­ста­ви­ли рад на при­пре­ми од­го­ва­ра­ју­ћих збор­ни­ка, a Иво­на Бје­лињ­ска Гар­ђел и Бе­а­та Жи­виц­ка су из­ве­сти­ле о по­сло­ви­ма на при­пре­ми то­ма по­све­ће­ном ан­кет­ним ис­пи­ти­ва­њи­ма. Од срп­ских уче­сни­ка на про­јек­ту ЕУРО­ЈОС у Вар­ша­ви су би­ли при­сут­ни Ста­на Ри­стић и Ива­на Ла­зић-Ко­њик (аутор­ке ра­да о кон­цеп­ту дом у срп­ском је­зи­ку), Ма­ри­ја Сте­фа­но­вић (аутор ра­да о ра­ду) и Де­јан Ај­да­чић (аутор ра­да о ча­сти и ко-уред­ник то­ма о ча­сти). У исцпр­ном из­ла­га­њу Све­тла­на Тол­стој је ука­за­ла на но­ва­тор­ске те­о­риј­ске до­при­но­се, ме­то­до­ло­ги­ју укр­шта­ња раз­ли­чи­тих ти­по­ва по­да­та­ка (по­да­ци из реч­ни­ка, тек­сто­ва и ан­ке­та) и лек­си­ко­граф­ску усме­ре­ност. Јорг Цин­кен се за­ло­жио за укљу­чи­ва­ње у ана­ли­зу ви­део за­пи­са из ре­ал­них сва­ко­днев­них си­ту­а­ци­ја. У да­љем ра­ду, Де­јан Ај­да­чић је у свој­ству уред­ни­ка пред­ста­вио збор­ник О вред­но­сти­ма у срп­ском је­зи­ку, ко­ји пред­ста­вља пр­ву пу­бли­ка­ци­ју у окви­ру јед­ног на­ци­о­нал­ног је­зи­ка ис­тра­жи­вач­ких ре­зул­та­та овог про­јек­та. По­ред пет кон­це­па­та у збор­ни­ку ко­ји је об­ја­ви­ла бе­о­град­ска Ал­ма об­ја­вље­на су још че­ти­ри тек­ста по ме­то­до­ло­ги­ји овог про­јек­та. Проф. Барт­мињ­ски је на пољ­ском је­зи­ку про­чи­тао увод­ну реч из овог збор­ни­ка. У да­љој ди­ску­си­ји раз­ма­тра­ни су про­бле­ми ис­тра­жи­ва­ња и ти­по­ло­ги­је кон­це­па­та, про­фи­ли­са­ња, упли­та­ња ди­ја­хро­ни­је у син­хро­на лин­гви­стич­ка ис­тра­жи­ва­ња. Ви­ше уче­сни­ка је ис­ка­за­ло же­љу да про­је­кат на­ста­ви са ра­дом. Про­фе­сор Је­жи Барт­мињ­ски је у за­вр­шној ре­чи ис­ка­зао на­ду да ће про­је­кат би­ти про­ду­жен, до­да­ју­ћи да ће о ви­до­ви­ма ње­го­ве да­ље ре­а­ли­за­ци­је од­лу­чи­ва­ти Ко­ми­си­ја за ет­но­лин­гви­сти­ку МКС, а са ор­га­ни­за­ци­о­но-фи­нан­сиј­ске стра­не Ин­сти­тут пољ­ске фи­ло­ло­ги­је лу­блин­ског уни­вер­зи­те­та Ма­ри­ја Скло­дов­ска Ки­ри и Ин­сти­тут сла­ви­сти­ке ПАН. Је­жи Барт­мињ­ски је на­ја­вио да ће том по­све­ћен до­му са 17 ра­до­ва би­ти об­ја­вљен у Лу­бли­ну до кра­ја 2015. го­ди­не.

 

Дејан Ајдачић (Кијев)*

 * dejajd@gmail.com

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa