Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Ђ­ор­ђе ­Р. От­а­ше­­в­ић ­(Беог­рад­)

­

ПРИ­Л­ОЗ­­­­И ­­­­ЗА­ ГР­АЂ­У­­ ЛЕКСИ­­К­О­­ЛОШ­КЕ­

И ­МЕТАЛЕК­СИ­КОГРАФ­СК­Е Б­ИБЛИОГРАФИЈЕ (10)

 

 

Dabaghi Azizollah, Rafiee Marzieh: Incidental Vocabulary Learning and the Development of Receptive and Productive Vocabulary: How Gloss Types Work. Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 175–187.

Dabo-Denegri Ljuba: Semantic Adaptation of Anglicisms in French.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1998), str. 27–40.

Dadić Žarko: O uporabi hrvatskog oblika prezimena znanstvenika i filozofa Patricija.  Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 69–79.

Daković Sybilla: Uzvici u slavenskim jezicima i pitanje terminologije.  Filologija 46–47 (2007), str. 67–76.

Dat Florin-Mihai: Metathese et homonymie en hebreu biblique. Suvremena lingvistika 67 (2009), str. 1–21.

Delibegović Džanić Nihada: Who was born with a silver foot in his mouth? Modified idiomatic expressions in political cartoons.  Jezikoslovlje 2–3 (2013), str. 323–336.

Delić Mićo: Čovječji / ljudski – odnos prema osnovnim riječima i upotreba.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1989), str. 79–91.

Delova-Siljanova Jasminka: „Семантичко–структурни паралели на фраземите со компонента ’око’ во македонскиот и во чешкиот јазик“. Filološke studije 9 (2011).

Dembitz Šandor: Funkcionalna leksikografija mrežnoga pravopisnog provjernika.  Filologija 58 (2013), str. 55–98.

Demo Šime: Trojezični rječnik Ludovika Lalića (Ludovicus Lalich: Dictionarium Latino–Italico–Illyricum. Priredio i pogovor napisao Serafin Hrkać, Grude: Matica hrvatska; Mostar: Sveučilište, Institut za latinitet, 2007.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 476–478.

Derossi Zlata: Zadarski jezični krajolici : Imena tvrtki u zadarskoj županiji. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2005), str. 33–35.

Deželjin Vesna: Il concetto del colore nero in un romanzo di Grazia Deledda.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1995), str. 49–56.

Dimitrova Todorova Liljana: Гибридньие топоними в болгарской топонимической системе, возникшие в условиях болгарско–турецкого билингвизма“.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 115–120.

Dobrovol’skij Dmitrij, Piirainen Elisabeth: Cognitive theory of metaphor and idiom analysis.  Jezikoslovlje 1 (2005), str. 7–35.

Domagoj Vidović: Studıї z onomastiki ta etimologıї. Kijiv: NAU, Institut ukrajinskoj movi, 2007.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 231–232.

Domazet Sanja: Konstrastivna analiza hrvatskih i njemačkih frazema koji u sebi sadrže sastavnicu noga/Bein.  Hrvatistika 5 (2011), str. 173–182.

Drljača Branka: Anglizmi u ekonomskome nazivlju hrvatskoga jezika i standardnojezična norma. Fluminensia: časopis za filološka istra-živanja 1 (2006), str. 65–85.

Drljača Branka: Istraživanje neologizama – Priča bez kraja’ Vesna Muhvić–Dimanovski Neologizmi – problemi teorije i primjene, (Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2005.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2007), str. 165–169.

Drljača Margić Branka: Latentno posuđivanje u hrvatskome i drugim jezicima – posljedice i otpori. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 53–71.

Drljača Margić Branka: Leksički paralelizam: je li opravdano govoriti o nepotrebnim posuđenicama (engleskoga podrijetla)?  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2011), str. 53–66.

Dronov Pavel: Idiom modifications in bilingual dictionaries of idioms. Jezikoslovlje 2 (2011), str. 147–163.

Durić Rašid: O leksičkom osjećanju novoštokavštine kroz kroatizme, srbizme i bosnizme na neutralnoj razini.  Filologija 55 (2011), str. 117–141.

Džanić Mirza: Pragmatic properties of idiom modifications in the language of advertising.  Jezikoslovlje 1 (2007), str. 45–59.

Elezović Dobroslav: Nadimci mještana sela Grohote na otoku Šolti 1830. – 1960. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1991), str. 45–58.

Enčeva Milka, Jazbec Saša: Wie multifunktional und wie individualisiert können und sollten Online–Lernwörterbücher sein. Jezikoslovlje 1 (2014), str. 45–66.

Fabijanić Ivo: Ortografija osnovnog oblika anglicizma u ruskoj računalnoj terminologiji i aspekt varijabilnosti. Croatica et Slavica Iadertina 2 (2007), str. 161–168.

Fabijanić Ivo: Transmorfemizacija imeničkih sintagma na primjeru anglicizama u ruskoj računalnoj terminologiji. Croatica et Slavica Iadertina 3 (2008), str. 165–172.

Fabijanić Ivo: Reinterpretacija elipse u formiranju anglizama.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2011), str. 251–273.

Farkaš Loretana: Geometrijsko nazivlje u 18. stoljeću. Filologija 54 (2010), str. 19–49.

Farkaš Loretana: Stari slavonski rukopisni rječnici. Filologija 58 (2013), str. 99–114.

Faustman Hubert: Die alten Slawen, ihre Gottheiten und ihre heidnisch–sakrale Landschaftsinterpretation auf österreichischem Boden. Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 37–58.

Filipi Goran, Valter Milovan: Roverski rječnik (ogledno slovo – K)“. Croatica et Slavica Iadertina 9 (2014), str. 365–411.

Filipi Goran: Istrorumunjski entomonimi domaćeg podrijetla.  Croatica et Slavica Iadertina 7 (2012), str. 39–52.

Filipi Goran: Struktura i stratifikacija istrorumunjskoga leksika.  Croatica et Slavica Iadertina 5 (2010), str. 169–195.

Filipi Goran: Istarska ornitonimija: vrane“. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1992), str. 27–52.

Filipi Goran: Ornitonimi u rukopisnom rječniku fra Josipa Jurina.  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (2000), str. 5–28.

Filipović Ivana: Hrvatska antroponimija na početku 21. stoljeća. Filologija 52 (2009), str. 131–134.

Filipović Petrović Ivana: Leksikografska obrada frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Ko-vačića. Filologija 58 (2013), str. 115–132.

Filipović Petrović Ivana: Prva petrinjska prezimena.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 49–61.

Filipović Rudolf, Menac Antica: Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena.  Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 61–71.

Fink Arsovski Željka: Anatolij Ivčenko, Sonja Wölke: Hornjoserbski frazeologiski slownik.  Suvremena lingvistika 2 (2007), str. 225–227.

Fink Arsovski Željka: Antica Menac: Hrvatska frazeologija. Suvremena lingvistika 2 (2007), str. 228–231.

Fink Željka: Ruska leksikografska trilogija. Suvremena lingvistika 73 (2012), str. 121–126.

Fink Željka: Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem ‘vrlo blizu’. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 139–144.

Fink Željka: Čega se vrag boji i od čega bježi? O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika.  Jezikoslovlje 1 (2005), str. 95–106.

Finka Božidar: O Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1973), str. 193–202.

Firică Camelia: Onomastică românească. Probleme teoretice privind categoriile antroponimice: poreclă şi supranume.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2008), str. 215–257.

Firică Camelia: Porecle şi supranume actuale în Oltenia.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2008), str. 109–134.

Forko Josipa: Prevođenje frazema – Sizifov posao.  Hrvatistika 3 (2009), str. 93–98.

Frančić Anđela, Mihaljević Milica: Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1998), str. 77–102.

Frančić Anđela, Žagar Szentesi Orsolya: Međimurska ojkonimija na mađarski način.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 59–80.

Frančić Anđela: Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 121–137.

Frančić Anđela: Imena tvrtki očima jezikoslovaca (Alenka Gložančev: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 368–372.

Frančić Anđela: Međimurska ojkonimija i književni jezik.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1988), str. 51–58.

Frančić Anđela: Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 81–91.

Frančić Anđela: Međimurski obiteljski nadimci.  Rasprave: Časo-pis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1994), str. 31–66.

Frančić Anđela: Ojkonim Štrigova kroz stoljeća.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 37–58.

Frančić Anđela: Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2012), str. 381–391.

Frančić Anđela: Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 17–36.

Frančić Anđela: Prezimena u Kinchu oszebuinome szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea“.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 67–89.

Frančić Anđela: Prezimenski mozaik Međimurske Bistrice danas.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1989), str. 93–113.

Frančić Anđela: Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1995), str. 25–50.

Frančić Anđela: Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici. Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 59–68.

Frančić Anđela: Rečka mikrotoponimija.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 373–389.

Frančić Anđela: Što je osobno ime?  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str.71–80.

Franić Ivana: Nazivlje iz Tesnièreove strukturalne sintakse. Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 217–219.

Franić Ivana: Jezikoslovno nazivlje u Tesnièrovim Éléments de sintaxe structurale. Filologija 46–47 (2007), str. 77–99.

Franić Ivana: Leksikografski status brojevnih riječi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 107–131.

Franić Ivana: Rukopisni Dictionarium Latino–Illiricum (1715. – 1716.) Đure Matijaševića.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 51–85.

Franić Ivana: Rukopisni Vocabolario italiano–illirico (~ 1745.) fra Lovre Cekinića.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 91–105.

Franolić Branko: Francuske posuđenice u hrvatskome: prilagodba francuskih sufiksa koji služe za tvorbu imenica.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2001), str. 25–43.

Fuderer Tetyana: Frazeologija u suvremenoj ukrajinskoj publicistici.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2012), str. 184–188.

Fulgosi Sanja, Tuđman Vuković Nina: Relevantnost frekvencije jezične uporabe pri opisu strukture leksema.  Suvremena lingvistika 1–2 (2001), str. 73–85.

Furlan Metka: O toponimu Ritoznoj.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 139–147.

Gabrić–Bagarić Darija, Lovrić Jović Ivana: Sufiksalne pridjevske izvedenice i složenice u Vrančićevu rječniku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 73–94.

Gabrić–Bagarić Darija:Dijalektna podloga rječnika Blago jezika slovinskoga (1649.–1651.) Jakova Mikalje.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2001), str. 45–58.

Gabrić–Bagarić Darija: Kašićeva rukopisna Biblija i Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 37–49.

Gabrić–Bagarić Darija: Nazivi jela u rječniku ‘Blago jezika slovinskoga’ (1651.) Jakova Mikalje.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1998), str. 109–123.

Gabrić-Bagarić Darija: Onomastika u Kašićevu prijevodu evanđelja (1625.).  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 149–161.

Gabrić-Bagarić Darija: Rukopisni rječnik fra Ljudevita – ovisnost i posebnost.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2004), str. 19–29.

Gabrovšek Dušan: The general thesaurus: the what and the who of it. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 149–155.

Gačić Jasna: Voci di origine latina e romanza nella terminologia gastronomica dialettale della Dalmazia. Filologija 49 (2008), str. 51–63.

Galović Filip: Romanski elementi u nazivlju odjevnih predmeta, obuće i modnih dodataka u milnarskome idiomu. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2013), str. 159–188.

Geić Duško, Slade-Šilović Mirko: Građa za diferencijalni rječnik trogirskoga čakavskog govora od polovice Xix. do polovice XX. stoljeća. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1991), str. 91–118.

Geić Duško, Slade-Šilović Mirko: građa za diferencijalni rječnik trogirskoga čakavskog govora od polovice Xix. do polovice XX. stoljeća. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1990), str. 91–105.

Glavičić Branimir: Pogled u Marulićev latinski rječnik. Colloquia Maruliana (1995), str. 5–9.

Gluhak Alemko: O hrvatskoj riječi patuljak i drugima. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 157–162.

Gluhak Alemko: Frazem u tili čas i njegove inačice.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 303–310.

Gluhak Alemko: Gledati svoja posla.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2000), str. 196–199.

Gluhak Alemko: Internet, mreža, e-pošta.  Jezik: časopis za kul-turu hrvatskoga književnog jezika 3 (2000), str. 105–108.

Gluhak Alemko: Milan Moguš i Neda Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb 2002. viii, 1151 str. Filologija 43 (2005), str. 135–136.

Gluhak Alemko: Ruska i neka druga imena u hrvatskom jeziku danas.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 163–181.

Grahovac-Pražić Vesna, Vrcić-Mataija Sanja: Ojkonimi gospićkog područja. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 81–96.

Grčević Martina: Promjena imena naselja u Republici Slovačkoj. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 97–116.

Grčić–Simeunović Larisa: Suvremena toponimija K. O. Sušak“. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2007), str. 349–377.

Grezka Aude: Etudes du lexique de la perception: bilan et perspectives. Suvremena lingvistika 1 (2006), str. 45–67.

Gržinić Jasna: Roman ‘Zvoneća svojni’ Franje Matetića (povijest u svjetlu onomastičke analize).  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 63–99.

Gudelj Krešimira: Obalna toponimija stonskoga područja.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 101–120.

Habijanec Siniša: Nova slovačka monografija iz dijakronijske leksikologije (Martina Kopecká; Tatiana Laliková; Renáta Ondrejková; Jana Skladaná; Iveta Valentová: Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, 204 str.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2013), str. 209–216.

Habijanec Siniša: Vrijedno slovakističko djelo (Maria Kursar – Dubravka Sesar: Slovačko–hrvatski i hrvatsko–slovački praktični rječnik s gramatikom, Školska knjiga, Zagreb, 2005.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 504–513.

Hadžiahmetović-Jurida Sanel: Some distinctive lexical features of Netspeak“. Jezikoslovlje 2 (2007), str. 193–210.

Halonja Antun, Mihaljević Milica: Nazivlje bežičnih računalnih mreža.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 87–108.

Halonja Antun, Mihaljević Milica: Nazivlje računalnih mreža.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 87–101.

Halonja Antun, Mihaljević Milica: Računalni nazivi s elementom –ware u engleskome i hrvatskome jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 111–139.

Halonja Antun: Lingvistička analiza žargona srpskoga jezika (Ranko Bugarski: Žargon: lingvistička studija).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 498–501.

Halonja Antun: Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona. Filologija 50 (2009), str. 13–37.

Halonja Antun: Prijevod rječnika junaka digitalnoga doba (Slobodan Lazarević: Hakerski rečnik žargona, Knjiga–komerc, Beograd, 2002.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 478–482.

Halonja Antun: Prinos sređivanju filmskog nazivlja (Enes Midžić: Govor oko kamere: rječnik filmskog žargona, kolokvijalnih i stručnih izraza stranoga podrijetla, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2006.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 458–461.

Ham S.: Skupština i općina. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2005), str. 111–112.

Ham Sanda: Dodijeljene nagrade za najbolju novu hrvatsku riječ u 2008.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2009), str. 74–74.

Ham Sanda: Dodijeljene Šreterove nagrade za nabolju novu hrvatsku riječ u 2007.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2008), str. 107–109.

Ham Sanda: HNOS, HNOS–a ili Hnos, Hnosa.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2007), str. 72–73.

Ham Sanda: Jesu li kolači božićni ili Božićni? Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2009), str. 196–196.

Harambašić Ermina: Uzorni ogled za povijesni rječnik (Slovar jezika slovenskih prostestantskih piscev 16. stoletja, Pokusni snopič, ZRC SAZU, sastavili Majda Merše i France Novak uz sudjelovanje Francke Premk).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 373–377.

Harvalík Milan: Místo synchronního anoikonymického materiálu v diachronních nářečních výzkumech. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 183–190.

Heffer Hrvoja, Vajs Nada: Priličnost ili analogija, prenesnica ili metafora, leposlovka ili retorika (Tumačenja retoričko-lingvističkoga nazivlja u kajkavskih leksikografa 18. stoljeća).  Suvremena lingvistika 1–2 (2001), str. 245–265.

Holzer Georg: Slavisch *gumьno in Niederösterreich.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 191–213.

Horvat Anastazija: Nova ricsoslovica iliricska, Šime Starčević, Nova ricsoslovica iliricska, Trst 1812.. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2002), str. 102–108.

Horvat Joža: Iz antroponimije ludbreške Podravine: obiteljski nadimci u Svetome Đurđu, Obrankovcu i Prilesu.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 59–96.

Horvat Joža: Matej Šekli: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 233–237.

Horvat Marijana, Perić Gavrančić Sanja: Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan’ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda. Colloquia Maruliana 19 (2010), str. 223–234.

Horvat Marijana, Ramadanović Ermina: O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika). Filologija 58 (2013), str. 133–161.

Horvat Marijana, Štebih Golub Barbara: Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 1–21.

Horvat Marijana: Rječotvorje u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi (na primjerima filozofsko-teološkog leksika).  Colloquia Maruliana 20 (2011), str. 255–263.

Horvat Marijana: Novi staroslavensko–hrvatski rječnik (Stjepan Damjanović, Ivan Jurčević, Tanja Kuštović, Boris Kuzmić, Milica Lukić, Mateo Žagar: Mali staroslavensko–hrvatski rječnik).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 501–503.

Horvat Vladimir: Postignuća isusovačkih leksikografa dopreporodnoga razdoblja.  Filologija 58 (2013), str. 163–189.

Hrnjak Anita: Geste i mimika kao izvor frazeologije (na primjeru hrvatske frazeologije).  Filologija 44 (2005), str. 29–50.

Hrnjak Anita: Kulinarski elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 197–216.

Hrnjak Anita: Tko je na ‘frazeološkom brodu’ važniji: mali od palube ili mali od kužine?  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i je-zikoslovlje 1 (2009), str. 155–165.

Hržica Gordana, Kraljević Jelena: Rječnički brzac u jezičnome usvajanju. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  4 (2007), str. 293–307.

Hudeček Lana, Mihaljević Milica, Vidović Domagoj: Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju.  Filologija 46–47 (2007), str. 101–122.

Hudeček Lana, Mihaljević Milica: Homonimija kao leksikografski problem.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 159–186.

Hudeček Lana, Mihaljević Milica: Veznička sinonimija i antonimija u hrvatskoj leksikografiji. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 167–199.

Hudeček Lana, Mihaljević Milica: Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obradba.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 51–63.

Hudeček Lana: Doprinos istraživanju i usustavljivanju hrvatskoga računalnog nazivlja (Milica Mihaljević: Kako se na hrvatskome kaže WWW? Kroatistički pogled na svijet računala, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003, 191 str.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 437–440.

Imamović Adisa: Limitations on metonymic uses of -ion nominalizations.  Jezikoslovlje 1–2 (2006), str. 45–65.

Imamović Adisa: Metaphor and metonymy in legal texts. Jezikoslovlje 2–3 (2013), str. 295–306.

Iskra Vedran: Toponimija Lipe. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2011), str. 131–131.  

Ivanetić Nada, Karlavaris–Bremer Ute: Onimijski frazemi i konceptualizacija svijeta.  Suvremena lingvistika 1 (1999), str 131–142.

Ivanetić Nada: „More u frazeologiji. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2002), str. 67–84.

Ivanetić Nada: Osjetilni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2013), str. 217–221.

Ivanetić Nada: Velimir Piškorec, Germanizmi u govorima đurđevačke podravine, (FF press, Zagreb 2005.).  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2006), str. 150–153.

Ivanova Olga: Двоимени топоними во областа по сливот на Брегалница“.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 215–238.

Ivo Frangeš: Milan Moguš, Rječnik Marulićeve ‘Judite’. Colloquia Maruliana (2003), str. 311–314.

Ivšić Dubravka, Bergovec Marina: Veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura njegove natuknice.  Filologija 58 (2013), str. 191–209.

Ivšić Dubravka: O oronimima u antičkim vrelima (Crtice iz hrvatske predslavenske toponimije).  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 97–119.

Jačeva-Ulčar Elka: Лексемите од туђо потекло во топонимијата од Тиквешкиот регион“.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 239–248.

Jačeva–Ulčar Elka: Терминологијата во Кратката словенска гра-матика од Григор Прличев“.  Filologija 46–47 (2007), str. 123–130.

Janjić Marijana: Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski rječnik, Bibliotheca orientalica, Zagreb, 2008, 411 str.“. Suvremena lingvistika 70 (2010).

Jelaska Zrinka, Baričević Valentina: Leksička jednostavnost i značenjska složenost rječnika Ivanova evanđelja. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  13 (2012), str. 102–137.

Jelaska Zrinka, Novak Ines: Čemu? Inačnost glasovnoga nazivlja. Filologija 46–47 (2007), str. 131–149.

Jelaska Zrinka: Glagoli, formalizacija, frazemi i benediktinci. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  11 (2011), str. 1–4.

Jelaska Zrinka: Jezik, komunikacija i sposobnosti: nazivi i bliskoznačnice.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2005), str. 128–138.

Jernej Josip: Bilješke oko porijekla naše frazeologije. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 265–269.

Jerolimov Ivana: Frazemi sa somatskom sastavnicom na primjeru talijansko-hrvatske frazeologije.  Suvremena lingvistika 1–2 (2001), str. 87–99.

Jozić Željko, Vukša Perina, Ćurković Dijana: Nazivi za bratova sina u hrvatskome jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i je-zikoslovlje 2 (2012), str. 393–422.

Joža Horvat: Toponimija otoka Paga. Vladimir Skračić (ur.).  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 253–261.

Jujukin M. A.: К этимологии некоторых древнерусских топонимов XIV–XVI вв.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 256–256.

Juraga Edo, Pandža Marija: Jezersko nazivlje biljnih vrsta. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2009), str. 87–102.

Juraga Edo: Nazivi riba u govoru Murtera. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2013), str. 189–206.

Juraga Edo: Staročakavski leksemi u pojedinim čakavskim govorima. Croatica et Slavica Iadertina 4 (2009), str. 191–198.

Juraga Edo: Nazivi riba u jezerima na otoku Murteru. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2008), str. 133–144.

Juraga Edo: Тurcizmi u murterskom govoru.  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2010), str. 333–342.

Juran Kristijan: Puncta Ostrice – toponimski lik koji je zbunio i zavadio suvremenike.  Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 117–134.

Jurčić Katunar Cecilija: O konceptualnoj metafori. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2014), str. 217–222.

Jurić Ante, Vuletić Nikola: Toponimija naselja Sv. Filip i Jakov.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 81–112.

Jurić Ante: Specifični toponimijski leksik (na primjeru sjeverno-dalmatinske obalno-otočne toponimije). Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 135–150.

Jurić Ante: Suvremena čiovska toponimija. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2006), str. 145–212.

Jurović Irina: Vrijedan doprinos govoru bačkih Hrvata (Ante Sekulić: Rječnik govora bačkih Hrvata).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 385–387.

Kacjan Brigita: Phraseophil oder phraseophob – ist das eigentlich überhaput eine Frage? Eine qualitative empirische Fallstudie.  Jezikoslovlje 1 (2013), str. 47–63.

Kaleta Zofia: What can the ancient Indo–European compound names reveal about the spiritual culture of our ancestors?  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 249–257.

Kalinski Ivan: Kajkavska idiomatika, kritički obziri.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1987), str. 31–44.

Kalinski Ivan: Ojkonimija zelinskoga kraja  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1985), str. 75–79.

Kapetanović Amir: Leksik Marulićeve Suzane. Colloquia Maruliana 15 (2006), str. 15–25.

Kapetanović Amir: Drobničev rječnik i hrvatska preporodna leksikografija.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 73–85.

Kapetanović Amir: Historizmi i semantičke promjene.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 153–163.

Kapetanović Amir: Jezične značajke i leksikografska obrada fra Ivanove Filomene iz XVII. stoljeća.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 131–155.

Kapetanović Amir: Toponimi u hrvatskim ‘Lucidarima’.  Folia onomastica Croatica 14 (2006), str. 1–22.

Kapetanović Amir: Varijantni srednjovjekovni tekstovi i njihova leksikografska obrada.  Filologija 59 (2013), str. 15–24.

Kapović Mate: Opet o prijevodu Traskovih Temeljnih lingvističkih naziva.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2007), str. 196–198.

Kapović Mate: Toponimija sela Prapatnice u Vrgorskoj krajini.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 113–131.

Kardum Livia, Korea Gajski Bruno: Language as a political issue: The case of language of command in the Austro-Hungarian army.  Jezikoslovlje 2 (2012), str. 351–371.

Katičić Radoslav: Uz rub rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 259–274.

Katunar Daniela: Diminutives in Action: A cognitive account of diminutive verbs and their suffixes in Croatian“. Suvremena lingvistika 75 (2013), str. 1–23.

Katunar Daniela: Mateusz–Milan Stanojević, Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode Izdanje Srednja Europa; 2013; Zagreb. Suvremena lingvistika 75 (2013), str. 97–101.

Kavgić Aleksandar: Intended communicative effects of using borrowed English vocabulary from the point of view of the addressor: Corpus–based pragmatic analysis of a magazine column.  Jezikoslovlje 2–3 (2013), str. 487–499.

Kekelj Martina, Babić Nada: Dvojbe i dvojnosti u razvrstavanju biblijske leksičke građe. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  13 (2012), str. 17–34. 

Kekez Stipe: Nacrt za razvoj imenske formule u Tivtu. Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 69–120.

Kekez Stipe: Prvi hrvatski dijalektološki frazeološki rječnik (Mira Menac-Mihalić: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 508–511.

Kekez Stipe: Sarajevski žargon (Narcis Saračević: Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskoga jezika, 2. izd.; Vrijeme, Zenica, 2007.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 538–542.

Kekez Stipe: Za američku ili hrvatsku javnost? (Thomas F. Magner; Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora; A Dictionary of Split Dialect).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 387–392.

Knappová Miroslava: O příjmeních v českých zemích.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 275–279.

Kolanović Barbara: Povijesni antroponimi otoka Pašmana (1279.–1355.).  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2004), str. 429–442.

Kolbas Irena: Načela izrade jezika za predmetno označivanje. Suvremena lingvistika 1 (2000), str. 153–167.

Kolenić Lј.: 200. obljetnica Stullijeva Rječosložja.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2006), str. 157–158.

Kolenić Lј.: Slavenska frazeologija i pragmatika.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2006), str. 157–157.

Kolenić Ljiljana: Frazemi u Belostenčevu Gazofilaciju. Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 117–130.

Kolenić Ljiljana: Pogled u tvorbu staroga hrvatskoga gramatičkog nazivlja. Filologija 46–47 (2007), str. 151–164.

Kolenić Ljiljana: Rječnik Tome Babića i hrvatski pojmovni rječnici.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (2000), str. 37–44.

Kollár Emese: Judit Muráth: Zweisprachige Fachlexikographie. (PBS. Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft 5). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.  Jezikoslovlje 2 (2003), str. 311–314.

Korobar-Belčeva Marija: Македонските презимиња на -о(в)ски/-е(в)ски и на -ов/-ев наспрема родовските формации на -овци/-евци и на -ови/-еви.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 281–288.

Kostanjevac Domagoj: Tuđice u publicističkom stilu.  Hrvatistika 3 (2009), str. 39–48.

Kovačec August: Deminutivi osobnih imena izvedeni s pomoću višestrukoga sufiksa kao kompenzacija za vokativ u jednom kajkavskom govoru.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 289–298.

Kovačec August: Franjo Iveković i Ivan Broz: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901. Svezak I., A—O (str. III—VIII, 1—951). Svezak II., P—Ž (str. 1—896). Pretisak: Zagreb, Naklada Dominović, 2009. Pogovor: Ivo Pranjković, Iveković–Brozov Rječnik hrvatskoga jezika na početku 20. i na početku 21. stoljeća, str. 885—896.  Filologija 54 (2010), str. 129–131.

Kovačec August: Hrvatski prezimenik: ogledalo hrvatske kulturne i jezične baštine / Franjo Maletić i Petar Šimunović (priređivači) Hrvatski prezimenik. Pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća, I–II Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 185–190.

Kovačec August: Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić–Hoyt, † Josip Vončina. Priredili za tisak Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić–Hoyt. Svezak 13, S—spužvast, Zagreb, 2013. (I—XXXV, 2715—3103 str.). Filologija 60 (2014), str. 181–185.

Kovačec August: Novi svezak Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga 4., svezak 10 (PEDŃIC – PONIZNOMOLBEN), ur. Radoslav Katičić).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 523–525.

Kovačec August: Pavao Ritter Vitezović: Lexicon Latino–Illyricum. Svezak treći. Hrvatsko-latinski rječnik. Priredile i pogovor napisale Nada Vajs i Zrnka Meštrović. Zagreb, ArTresor naklada i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2009., 1422 str. Filologija 54 (2010), str. 123–127.

Kovačec August: Petar Šimunović: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2009., 382 str.“. Filologija 55 (2011), str.159–164.

Kovačević Barbara, Bašić Martina: Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2013), str. 357–384.

Kovačević Barbara, Ramadanović Ermina: Frazemske polusloženice (od rječnika preko tvorbe do pravopisa i obratno). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2014), str. 271–291.

Kovačević Barbara: Dugo iščekivan frazeološki dvojezičnik (Dalibor Vrgoč, Željka Fink Arsovski: Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 517–519.

Kovačević Barbara: Dvojezični ili višejezični kolokvijalni rječnik, Danko Šipka, Serbocroatian-english colloquial dictionary, An exercise in crosscultural cognitive linguistics, Dunwoody Press, Springfield, 2000. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (2001), str. 157–161.

Kovačević Barbara: Hrvatski žargon ili hrvatski žargoni (uz Rječnik hrvatskoga žargona Tomislava Sabljaka).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 378–383.

Kovačević Barbara: Poredbenost u frazeologiji (Željka Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija : pogled izvana i iznutra).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 388–392.

Kovačević Cergol Kristina: Visual Cognate Processing in Croatian Speakers of Global English.  Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 155–173.

Kovačević Marina, Janković–Paus Svjetlana: Od značenja i referencije prema metafori u svjetlu odnosa čovjeka, jezika i svijeta.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (2001), str. 75–102.

Kovačić Marko: Suosjećanje, sućut, saučešće. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2007), str. 195–196.

Kovačić Vinko: Toponimija Paklenih otoka.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 81–94.

Kövecses Zoltan: Metafora i pitanje univerzalnosti (prijevod Gorana Đurasa).  Hrvatistika 5 (2011), str. 185–195.

Kramarić Martina: Blago jezika hrvatskoga (Željka Fink Arsovski; Barbara Kovačević; Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije i CD s popisom frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima. Zagreb: KNJIGRA, 2010.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 285–289.

Kramarić Martina: Frazemi u Gospinim plačevima na starohrvatskome jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 73–100.

Kramarić Martina: Kroatizmi u rječniku Mateuša Benešovskoga (1587.)“. Filologija 59 (2013), str. 25–36.

Krišković Arijana, Tominac Sandra: Metonymy based on cultural background knowledge and pragmatic inferencing: evidence from spoken discourse. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2010), str. 49–72.

Krišković Arijana: Metaforička osnova za metonimijska preslikavanja u jeziku medicinske struke i u općem jeziku. Suvremena lingvistika 67 (2009), str. 23–43.

Kružić Barbara: Na vječnim lovištima love i Hrvati i Englezi. Analiza hrvatskih i engleskih frazema vezanih za smrt.  Hrvatistika 5 (2011), str. 147–162.

Kryżan-Stanojević Barbara, Stanojević Mateusz-Milan: Plagijat u jednojezičnoj leksikografiji (opći rječnici).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 145–159.

Kučanda Dubravko, Buljan Gabrijela: A Contrastive View on Non-Canonical Subjects: Prototype Effects, Semantic Roles and Metonymy. Suvremena lingvistika 1–2 (2005), str. 1–17.

Kukrika Ivan, Vidović Domagoj: Toponimija sela Kotezi u Popovu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2013), str. 123–144.

Kuna Branko, Mikić Ana: Sinonim(ič)nost i uporaba glagola na -avati/-ivati.  Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 3 (2009), str. 33–50.

Kuna Branko: Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2007), str. 95–113.

Kuna Branko: Nazivlje u tvorbi riječi. Filologija 46–47 (2007), str. 165–182.

Kuna Branko: Samardžija, Marko (2002). Nekoć i nedavno. Oda-brane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika. Rijeka: Izdavački centar.  Jezikoslovlje 1–2 (2002), str. 253–257.

Kunzmann-Müller Barbara: Dvojezična leksikografija i manji jezici (problemi teorije i prakse).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 161–175.

Kurtović Ivana: Moliškohrvatski rječnici – vrijedni plodovi ljudskosti i znanosti (Walter Breu i Giovanni Piccoli sa Snježanom Marčec: Dizi-onario Croato Molisano di Acquaviva Collecroce; Agostina Piccoli i Antonio Sammartino: Dizionario dell’ idioma croato-molisano di Montemitro/Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 384–387.

Kuvač Jelena, Palmović Marijan: Računalna obrada dječjeg jezika na primjeru usvajanja umanjenica.  Suvremena lingvistika 1–2 (2001), str. 101–111.

Kuzmić Martina: Frazeološki gazofilacijum (Mira Menac-Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u hrvatskoj: s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2005., 505 str.). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2006), str. 257–259.

Kuzmić Martina: Frazeološko-paremiološki prvijenac (Dinko Matković, Rječnik frazema i poslovica Vrboske na otoku Hvaru). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2005), str. 338–340.

Kuzmić Martina: Korčulanski rječnik (Damir Kalogjera, Mirjana Fattorini Svoboda, Višnja Josipović Smojver, Rječnik govora grada Korčule, Novi liber, Zagreb, 2008., 419 str.).  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2009), str. 176–179.

Kužić Krešimir: Leksik i grafija u oporukama iz Kaštela na prije-lazu iz 18. u 19. stoljeće. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2005), str. 203–252.

Lakoff George, Johnson Mark: Koncepti po kojima živimo i sustavnost metaforičkih koncepata (prijevod Luke Matića).  Hrvatistika 4 (2010), str. 59–63.

Lapaine Miljenko: Zvanja i zanimanja na geodetskom fakultetu.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2000), str. 108–110.

Lemac Tin: Disfemistička ulegnuća i eufemistička poravnanja pjesničkog teksta Tatjane Gromače. Fluminensia: časopis za filološka istraži-vanja 1 (2010), str. 69–84.

Lewis Kristian, Štebih Barbara, Vajs Nada: Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku. Filologija 46–47 (2007), str. 183–201.

Lewis Kristian, Štebih Barbara: Nazivi za vrste riječi u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2005), str. 107–119.

Lewis Kristian: Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki priručnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010., 128 str.  Filologija 57 (2012), str. 215–218.

Lewis Kristian: Od munje i munjka do muštuluka (Артур Рафаэлович Багдасаров: Новый хорватско-русский словарь, Воентехиниздат, Москва, 2007.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 479–483.

Lewis Kristian: Sinonimija, sinonimičnost i sinonimnost nisu sinonimi (Bernardina Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome je-ziku).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 531–536.

Lewis Kristian: Zašto nema soka od limunike (Vesna Muhvić–Dimanovski: Neologizmi – problemi teorije i primjene).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 392–396.

Lisac Josip: Južnočakavski dijalekt i njegov leksik. Croatica et Slavica Iadertina 5 (2010), str. 79–85.

Lisac Josip: Leksik otoka Ista. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2010), str. 123–134.

Lisac Josip: Držićev jezik i leksikografija njegova doba. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (2007), str. 9–14.

Lisac Josip: Goranska dijalektalna leksikografija. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2007), str. 405–410.

Lisac Josip: Hrvatski jezik Vrančićeva rječnika i njegove proze. Filologija 59 (2013), str. 37–47

Lisac Josip: Leksičke značajke čakavskih dijalekata. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (1992), str. 5–20.

Lisac Josip: Pavao Ritter Vitezović kao leksikograf (Pavao Ritter Vitezović: Lexicon Latino-Illyricum, svezak drugi; Hrvatsko-latinski rječnik, svezak treći).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezi-koslovlje 2 (2011), str. 452–454.

Lisac Josip: Popis čakavskih rječnika i sličnih knjiga objavljenih posljednjih godina. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2005), str. 319–320.

Lisac Josip: Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića u najnovijoj hrvatskoj dijalektalnoj leksikografiji. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2006), str. 51–56.

Lisac Josip: Toponim Delnice.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 299–301.

Lončar Ivana: Osobitosti španjolske antroponimije: marijanska imena. Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 121–145.

Lončar Ivana: Zakonski okvir određivanja osobnih imena i prezimena u Španjolskoj, Portugalu i njihovim nekadašnjim kolonijama. Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 95–110.

Lončar Milenko, Serreqi Teuta: Kastron i polis u Porfirogenetovu De administrando imperio.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 111–117.

Lončarić Mijo: Kajkavština u ranim podravskim toponimima.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 303–322.

Lončarić Mijo: O proučavanju Habdelićeva Dictionara. Filologija 58 (2013), str. 223–234.

Lončarić Mijo: Prilog dijalektnoj slici Like u ranim toponimima. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 151–161.

Lovrić Jović Ivana: Uzduž i poprijeko po Mikaljinu Blagu (Darija Gabrić–Bagarić: Na ishodištu hrvatske leksikografije. Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje, 1649./1651.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2011), str. 443–445.

Lovrić–Jović Ivana: Fonološka adaptacija talijanizama u dubrovačkim oporukama iz 17. i 18. stoljeća.  Rasprave: Časopis Instituta za hr-vatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 173–192.

Lozić Knezović Katarina, Marasović-Alujević Marina: Toponimija mjesta Mravince. Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 121–146.

Lučić Radovan: Tko je, zapravo, cvrčak? Moguća leksikografska rješenja nekih nesuglasnosti u botaničkoj i zoološkoj terminologiji. Suvremena lingvistika 1–2 (2003), str. 103–119.

Lučić Vida: Primjer leksikografski zanemarene metaforizacije. Filologija 43 (2005), str. 55–76.

Lučin Bratislav: Tekstološki i leksikološki prinosi Marulićevoj Juditi“.  Colloquia Maruliana (2002), str. 207–232.

Lukenda Marko, Mamić Mile: Hrvatsko izborno nazivlje.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 65–81.

Lukenda Marko: Leksik i sintaksa putopisâ fra Ivana Franje Jukića (1818.– 1857.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 177–189.

Lukenda Marko: Leksik privatnih pisama Ivana Franje Jukića (1818–1857).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 167–178.

Lukenda Marko: Osnovni kriteriji pri uspostavljanju stručnih ter-mina.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1983), str. 63–70.

Lukenda Marko: Rad na normiranju terminologije“. Rasprave: Ča-sopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1985), str. 81–86.

Lukenda Marko: Teškoće u izradi jugoslavenskih terminoloških standarda za SRH.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezi-koslovlje 1 (1987), str. 49–53.

Lutterer Ivan: K amerikanizaci příjmení českých přistěhovalců v USA.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 331–334.

Lütze-Miculinić Marija: Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova.  Suvremena lingvistika 1–2 (2004), str. 1–12.

Ljubičić Maslina, Ivica Matracki Peša: Approccio contrastivo all’adattamento fonologico delle parole inglesi in italiano e in croato.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2009), str. 229–261.

Ljubičić Maslina: Bilješke o semantičkoj specijalizaciji posuđenica. Suvremena lingvistika 1–2 (1998), str 17–37.

Ljubičić Maslina: Parole ibride croato-venete nel ‘Vocabolario del dialetto veneto-dalmata’ di L. Miotto.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1991), str. 121–129.

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa