Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Славица Марковић: МЕДИН ПРВИ РЕЧНИК [илустровала Маја Веселиновић]. Београд: Креативни центар, 2014, 32 стр.

 

 

Реч­ник не са­др­жи пред­го­вор или по­го­вор, али се мо­же прет­по­ста­ви­ти да је на­ме­њен де­ци пред­школ­ског уз­ра­ста. Мо­гао би да по­слу­жи и за уче­ње срп­ског је­зи­ка као стра­ног на по­чет­ном ни­воу, за мла­ђи уз­раст.

Реч­ник са­др­жи пет­на­ест те­ма, а сва­ка те­ма за­у­зи­ма две на­спрам­не стра­не. Ле­ву стра­ну и две тре­ћи­не де­сне стра­не за­у­зи­ма сли­ка ве­за­на за од­ре­ђе­ну те­му, на ко­јој је увод­ни текст и шест-се­дам ре­чи уз од­го­ва­ра­ју­ћи део сли­ке. У пр­вој те­ми Вре­ме је за до­ру­чак на­ве­ден је сле­де­ћи увод­ни текст: „Чим ују­тру за­ми­ри­ше не­ко је­ло, од­мах сам гла­дан. Спа­наћ баш и не во­лим. Али је пи­та с ви­шња­ма њам-њам…“ На сли­ци су сле­де­ће ре­чи: стол­њак, пи­та с ви­шња­ма, сок, ки­фла, сир. Са де­сне стра­не, у ко­ло­ни, на бе­лој по­за­ди­ни, на­ве­де­не су сле­де­ће ре­чи уз од­го­ва­ра­ју­ће сли­ке: та­њир, ви­љу­шка, ка­ши­ка, нож, чи­ни­ја, ча­ша, хлеб, сал­ве­та.

Оста­ле те­ме су:

Сре­ђу­јем сво­ју со­бу

У ку­ћи

Игра­мо се у пар­ку

Иде­мо на па­жу!

Је­дан дан у вр­ти­ћу

Мо­је те­ло

Сла­вим ро­ђен­дан

С та­том на пи­ја­ци

С ма­мом у ку­по­ви­ни

Код де­де на се­лу

Код тет­ке у го­сти­ма

На сне­гу

Шет­ња кроз град

При­пре­ма за спа­ва­ње

Све стра­не од­штам­па­не су у пу­ном ко­ло­ру, на ве­о­ма ква­ли­тет­ном кунстдру­ку.

 

Ђорђе Р. Оташевић (Београд)*

 * djordje.otasevic@isj.sanu.ac.rs

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa