Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Џон Р. Хејли: РЕЧНИК ИТАЛИЈАНСКЕ РЕНЕСАНСЕ. Нови Сад: Адреса, 2014, 374 стр.

 

 

Вре­мен­ски ра­спон из­ме­ђу 1320. и 1600. го­ди­не н. е. обо­ји­ли су ра­зно­ли­ки до­га­ђа­ји у Ита­ли­ји. То­ком овог пе­ри­о­да мо­же­мо пра­ти­ти по­ли­тич­ки и дру­штве­ни раз­вој, као и ин­те­лек­ту­ал­на и кре­а­тив­на до­стиг­ну­ћа, а по­ред то­га ре­не­сан­са је то­ли­ко при­вла­чан пе­ри­од да не­пре­ста­но до­ла­зи­мо до но­вих от­кри­ћа и но­вих ту­ма­че­ња. По­ла­зе­ћи од на­ве­де­них чи­ње­ни­ца, аутор је до­шао на иде­ју да пред­ста­ви да­на­шњи сте­пен зна­ња о ре­не­сан­сној Ита­ли­ји и дa зна­ња о овом пе­ри­о­ду до­пу­ни, те је с тим ци­љем на­стао Реч­ник ита­ли­јан­ске ре­не­сан­се.

На са­мом по­чет­ку Реч­ни­ка на­во­ди се Упут­ство чи­та­о­ци­ма за ко­ри­шће­ње ове књи­ге. Овај реч­ник би, пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, тре­ба­ло да ис­пу­ни три уло­ге; он је под­сет­ник, при­руч­ник и ту­мач.

На­кон Упут­ства сле­ди Ре­ги­стар те­ма. Те­ме, ме­ста и љу­ди об­у­хва­ће­ни овом књи­гом на­ве­де­ни су пре­ма обла­сти­ма ин­те­ре­со­ва­ња: Сли­кар­ство, ва­јар­ство и ар­хи­тек­ту­ра, Исто­риј­ски цен­три, Исто­ри­ја и по­ли­ти­ка, Дру­штве­на исто­ри­ја, Еко­ном­ска исто­ри­ја, Ре­ли­ги­ја, Књи­жев­ност, Обра­зо­ва­ње и фи­ло­зо­фи­ја, Пу­то­ва­ње и ис­тра­жи­ва­ње, Му­зи­ка и На­у­ка. Ре­ги­стар те­ма, као и на­во­ђе­ње оби­ма књи­ге и ње­не при­ро­де, на­ме­ра­ва да скре­не па­жњу на те­мат­ске од­ред­ни­це ко­је мо­жда ни­су на­ве­де­не по азбуч­ном ре­ду и су­ге­ри­шу дру­ге од­ред­ни­це ко­је мо­гу до­пу­ни­ти ин­те­ре­со­ва­ња за не­ку од њих; ово је на­ро­чи­то ко­ри­сно за оне чи­та­о­це ко­ји же­ле да са­зна­ју ви­ше.

Упут­ни­це су све­де­не на ми­ни­мум с на­ме­ром да од­ред­ни­це учи­не што чи­тљи­ви­јим. Ве­ћи­на че­сто на­во­ђе­них име­на ме­ста и др­жа­ва, и лич­но­сти (на­ро­чи­то не­хри­шћан­ских) по­твр­ди­ле су са­ме од­ред­ни­це. Упут­ни­це озна­че­не ма­лим ка­пи­тал­ним сло­ви­ма да­те су чи­та­о­цу мо­жда ка­да их не оче­ку­је, ка­да је ин­фор­ма­ци­ја у јед­ној од­ред­ни­ци по­ве­за­на с дру­гом, или у од­ред­ни­ца­ма као што су ита­ли­јан­ски ра­то­ви озна­ча­ва кра­так пре­глед ин­фор­ма­ци­је о овим до­га­ђа­ји­ма.

Ли­ста глав­них ита­ли­јан­ских при­руч­ни­ка на­ла­зи се на стра­ни 374, где се та­ко­ђе на­ла­зе скра­ће­ни­це ко­ри­шће­не у би­бли­о­гра­фи­ја­ма по­је­ди­них од­ред­ни­ца. По­сто­ји и кра­так реч­ник ита­ли­јан­ских ре­чи и фра­за на 372–373. стра­ни. Ма­пе су на стра­на­ма 364–365, а упо­ред­не та­бе­ле на­сле­ђи­ва­ња на­ла­зе се на стра­на­ма 366–371. До­при­нос од­ред­ни­ца­ма њи­хо­вих ауто­ра на­ве­ден је у ини­ци­ја­ли­ма пре­ма кљу­чу у ли­сти са­рад­ни­ка на стр. број 14.

Обим од­ред­ни­ца, нео­п­ход­но се­лек­ти­ван, од­ра­жа­ва на­сто­ја­ње за рав­но­те­жом из­ме­ђу са­да­шње на­уч­не ак­тив­но­сти и оног што би чи­та­о­ци мо­жда же­ле­ли да про­ве­ре, про­ши­ре сво­ја зна­ња или от­кри­ју.

Аутор на­гла­ша­ва да је на­сто­јао да бу­де не­при­стра­сан при­ли­ком из­бо­ра лич­но­сти, до­га­ђа­ја и те­ма у овом пе­ри­о­ду и да је јед­на­ко при­хва­тао раз­ли­чи­та хро­но­ло­шка гле­ди­шта ко­ја по­бу­ђу­је реч ре­не­сан­са.

Као што се из прет­ход­но по­ме­ну­тог ви­ди, овај реч­ник се ба­ви свим што је у ве­зи са ре­не­сан­сном Ита­ли­јом, те би с то­га тре­ба­ло да има ви­ше­стру­ку при­ме­ну. На­ме­њен је на­уч­ни­ку, ис­тра­жи­ва­чу, сту­ден­ту, пут­ни­ку, а та­ко­ђе и обра­зо­ва­ном ла­и­ку. На­сто­ји да од­го­во­ри на пи­та­ња ко­ја се од­но­се на то ка­ко да се на­ста­ве ис­тра­жи­ва­ња и да се при­ка­же та­да­шњи на­чин жи­во­та.

 

Сања Миладиновић (Београд)*

 * sanja.miladinovic@gmail.com

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa