Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Тамара Лујак: РЕЧНИК СТРАХА. Младеновац: Друштво за афирмацију културе – Пресинг, 2014, 494 стр.

 

 

Ка­ко и сам на­слов ка­же Реч­ник стра­ха ба­ви се стра­шним ми­то­ло­шким би­ћи­ма, би­ла то чу­до­ви­шта, ду­хо­ви, де­мо­ни, ди­во­ви или бо­го­ви, ка­ко у на­шој, та­ко и у свет­ској ми­то­ло­ги­ји. Уз ове, до­да­те су и од­ред­ни­це ко­је их бо­ље од­ре­ђу­ју, а ко­је спа­да­ју у на­шу сва­ко­дне­ви­цу, од­ред­ни­це по­пут: са­та­ни­зам, ме­ди­јум, ма­со­ни итд. Од­ред­ни­ца­ма ко­је се ти­чу би­ља­ка ко­је мо­гу да на­у­де љу­ди­ма и чак их усмр­те, аутор­ка се ов­де ни­је ба­ви­ла, оста­вља­ју­ћи их за не­ко, дру­го, про­ши­ре­но из­да­ње.

Од­ред­ни­це о до­ма­ћој ми­то­ло­ги­ји пот­пу­ни­је су у од­но­су на од­ред­ни­це о свет­ским ми­то­ло­шким би­ћи­ма, што је и ра­зу­мљи­во с об­зи­ром на до­ступ­ну, ре­ле­вант­ну гра­ђу. Та­ко­ђе су де­таљ­ни­је об­ра­ђе­не стра­шни­је не­ма­ни, од­но­сно оне о ко­ји­ма се че­шће и ви­ше при­по­ве­да­ло (у на­шем и ту­ђем) на­ро­ду.

Аутор­ка је по­ку­ша­ла да реч­ник оса­вре­ме­ни до­да­ју­ћи уз по­је­ди­не од­ред­ни­це (ма­хом ве­за­не за до­ма­ћу ми­то­ло­ги­ју) и по­дат­ке о филм­ској, стрип­ској, му­зич­кој… ин­ду­стри­ји и дру­гим обла­сти­ма где се ја­вља­ју стра­шна би­ћа ко­ја се мо­гу на­ћи ме­ђу ко­ри­ца­ма ове књи­ге.

Све ре­чи ко­је су у са­мом тек­сту да­те курзивом (би­ло да је реч у пи­та­њу, би­ло да је део ре­чи: де­мон, де­мо­но­ло­ги­ја, или да је реч у па­де­жу: езо­те­риј­ских или у мно­жи­ни: не­кр­штен­ци у од­но­су на но­ми­на­тив под ко­јим је (нај­че­шће) уне­ше­на – осим, ре­ци­мо, би­ћа ко­ја се нај­че­шће ја­вља­ју у мно­жи­ни), на­ла­зе се у реч­ни­ку, као по­себ­не од­ред­ни­це.

Као илу­стра­ци­ју на­во­ди­мо не­ко­ли­ко при­ме­ра:

ХА­КА­ВУ – моћ­ни ве­штац у ма­ор­ској ми­то­ло­ги­ји на Но­вом Зе­лан­ду. Ве­ру­је се да је по­бе­дио моћ­не ду­хо­ве Пу­а­ра­ти и Та­у­то­хи­ту.

ПРО­КЛЕТ­СТВО – те­шка кле­тва ко­јом се про­ри­че, же­ли, при­зи­ва зло на не­чи­ју гла­ву, по­ро­ди­цу итд.

БА­БА РО­ГА – у сло­вен­ској ми­то­ло­ги­ји пер­со­ни­фи­ко­ва­но стра­ши­ло у ви­ду кре­зу­бе б. на­ка­зног ли­ца, с ро­гом на гла­ви. Она ку­пи не­ста­шну де­цу и од­во­ди у свој стан. Њо­ме се пла­ше ма­ла де­ца.

ХА­РОН – пре­ма грч­кој ми­то­ло­ги­ји, пре­во­зник мр­твих у под­зем­ни свет. Син је Ере­ба, бо­га веч­не та­ме, и Ни­ко­те, бо­ги­ње но­ћи. При­ка­зи­ван у ли­ку стар­ца, а сма­тра се да је пре­во­зио ис­кљу­чи­во ду­ше об­ред­но по­ко­па­них пре­ко под­зем­них ре­ка Стикс и Ахе­ронт.

            Иако се пла­ши­мо стра­шних при­ча и опа­сних не­ма­ни, че­сто се пре­пу­сти­мо гле­да­њу не­ког хо­рор фил­ма или про­чи­та­мо не­ки на­уч­но­фан­та­стич­ни ро­ман у ко­ме се су­сре­ће­мо са мно­штвом пој­мо­ва ко­ји за­о­ку­пе на­шу па­жњу. Овај реч­ник ће нам по­мо­ћи да рас­ту­ма­чи­мо њи­хо­ва зна­че­ња, па ће­мо се хра­ни­ти ла­жним стра­хо­ви­ма ка­ко нас не би уни­шти­ли пра­ви.

 

Сања Миладиновић (Београд)*

 * sanja.miladinovic@gmail.com

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa