Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Dojna Ardeljan: SRPSKO-RUMUNSKI REČNIK MATEMATIČKIH POJMOVA = DOINA ARDELEAN: DICŢIONAR SÂRB-ROMÂN DE TERMENI MATEMATICI, Panciova: Libertatea, 2014, 192 str.

 

 

Аутор реч­ни­ка, Дој­на Ар­де­љан, већ ви­ше од три де­це­ни­је пре­да­је ма­те­ма­ти­ку у гим­на­зи­ји у Вр­шцу. У ви­ше на­вра­та је пре­во­ди­ла уџ­бени­ке ма­те­ма­ти­ке са срп­ског на ру­мун­ски за по­тре­бе Ми­ни­стар­ства про­све­те. Са­ра­ђу­је са шко­ла­ма у Те­ми­шва­ру.

При из­ра­ди овог реч­ни­ка кон­сул­то­ва­ла је ма­те­ма­тич­ке реч­ни­ке на дру­гим је­зи­ци­ма, као и Реч­ник ма­те­ма­тич­ких тер­ми­на Та­ди­је Пе­јо­ви­ћа из 1966. У Реч­ник су укљу­че­ни нај­ва­жни­ји и нај­че­шће ко­ри­шће­ни ма­те­ма­тич­ки пој­мо­ви, пр­вен­стве­но по­треб­ни у на­ста­ви ма­те­ма­ти­ке у основ­ним и сред­њим шко­ла­мам, али та­ко­ђе и при­ли­чан број тер­ми­на ко­ји се сре­ће у фа­кул­тет­ским уџ­бе­ни­ци­ма.

У пр­вом де­лу је срп­ско-ру­мун­ски реч­ник, дат у та­бе­ли (што је вр­ло рет­ко и нео­бич­но), с три ко­ло­не – ле­во је срп­ски тер­мин, де­сно је пре­вод на ру­мун­ски (стр. 13–132).

 

aba­kus 

abac 

1

Abel      

Abel      

2

Abe­lov  

Abe­lian 

3

Abe­lo­va gru­pa 

grup Abe­lian  

4

aci­li­čan  

aci­lic  

5

aci­kli­čan graf  

graf acic­lic  

6

ad ap­sur­dum  

ad ap­sur­dum  

7

ad in­fi­ni­tum 

ad in­fi­ni­tum 

8

adi­ci­o­na te­o­re­ma  

te­o­re­ma adi­ci­o­na­lă

9

adi­ti­van 

adi­tiv   

10

adi­tiv­na funk­ci­ja  

fun­cţ­ie adi­ti­vă 

11

adi­tiv­na gru­pa 

grup adi­tiv

12

 

Дру­ги део Реч­ни­ка чи­не Ma­te­ma­tič­ki poj­mo­vi na ru­mun­skom je­zi­ku = Li­sta ter­me­ni­lor ma­te­ma­ti­ci în lim­ba română  (str. 133–184). На­ве­де­ни су са­мо ру­мун­ски тер­ми­ни, а уме­сто пре­во­да на­ве­де­на је озна­ка ме­ста на ко­јем се реч на­ла­зи у пр­вом де­лу Реч­ни­ка.

 

abac          A 1

aba­te­re      O 31

ab­so­lut      A 59

acic­lic       A 5

 

Li­te­ra­tu­ra – bi­bli­o­gra­fie на­ла­зи се на 185. стра­ни, а на­кон ње је ре­цен­зи­ја др Ре­ље Ву­ла­но­ви­ћа (стр. 187–189).

 

Ђорђе Р. Оташевић (Београд)*

 

 * djordje.otasevic@isj.sanu.ac.rs

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa