Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Весна Јевремовић: РЕЧНИК СТАТИСТИЧКИХ ТЕРМИНА. Нови Сад: Универзитетски центар за примењену статистику, 2014, 318 стр.

 

 

На срп­ском го­вор­ном под­руч­ју ма­ло је пу­бли­ка­ци­ја об­ја­вље­них на те­му ма­те­ма­тич­ких тер­ми­на, а још ма­ње на те­му ста­ти­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је, па је упра­во из  по­тре­бе за ова­квим пу­бли­ка­ци­ја­ма на­стао и Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на Ве­сне Је­вре­мо­вић. Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на од­раз је и ауто­ро­ве љу­ба­ви пре­ма стра­ним је­зи­ци­ма, у ко­је мо­же­мо убро­ја­ти и ма­те­ма­ти­ку и ње­ну ва­жну област – ста­ти­сти­ку. 

Реч­ник се од­но­си на основ­не пој­мо­ве, пре­те­жно те­о­риј­ске ста­ти­сти­ке, али об­у­хва­та и не­ке тер­ми­не де­скрип­тив­не ста­ти­сти­ке. Овај реч­ник, по при­ро­ди ства­ри, са­др­жи и ма­те­ма­тич­ке фор­му­ле.

Иза­бра­ни ста­ти­стич­ки тер­ми­ни су пре­ве­де­ни на пет свет­ских је­зи­ка (ен­гле­ски, фран­цу­ски, ру­ски, ки­не­ски и арап­ски), грч­ки као је­дан од је­зи­ка ко­ји су по­ста­ви­ли те­ме­ље европ­ске ци­ви­ли­за­ци­је и шест је­зи­ка зе­ма­ља парт­не­ра Ср­би­је у окви­ру Тем­пус про­јек­та МАС (не­мач­ки, шпан­ски, ита­ли­јан­ски, сло­ве­нач­ки и ма­ђар­ски).

Осим из­дво­је­них од­ред­ни­ца по­сто­је и пој­мо­ви ко­ји се на­ла­зе у окви­ру об­ја­шње­ња дру­гих тер­ми­на, а та­ко­ђе се не­ки пој­мо­ви илу­стру­ју јед­но­став­ним при­ме­ри­ма. Де­та­љи би­о­гра­фи­ја по­ме­ну­тих на­уч­ни­ка су та­ко­ђе увр­ште­ни у реч­ник, а да­та су и ети­мо­ло­шка об­ја­шње­ња стра­них ре­чи ко­је се ко­ри­сте у ста­ти­стич­кој тер­ми­но­ло­ги­ји на срп­ском је­зи­ку.

Сва­ка од­ред­ни­ца је да­та на две или евен­ту­ал­но че­ти­ри стра­не, та­ко што се на ле­вој, пар­ној стра­ни, на­ла­зе тер­ми­ни ла­ти­нич­ним и ћи­ри­лич­ним пи­смом, пре­во­ди, по­ве­за­ни тер­ми­ни, њи­хо­ва ети­мо­ло­ги­ја и дру­ге на­по­ме­не.

На де­сној стра­ни су об­ја­шње­ња глав­них тер­ми­на, као и оних с њи­ма по­ве­за­них, ко­ји не­ма­ју сво­је по­себ­но ме­сто у реч­ни­ку. Та­кви тер­ми­ни су та­ко­ђе пре­ве­де­ни, али са­мо на ен­гле­ски је­зик.

Све основ­не од­ред­ни­це ко­је се по­ми­њу у тек­сто­ви­ма на не­пар­ној стра­ни под­ву­че­не су пу­ном ли­ни­јом. Тер­ми­ни под­ву­че­ни ис­пре­ки­да­ном ли­ни­јом та­ко­ђе пред­ста­вља­ју део ста­ти­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је, али ни­су из­дво­је­ни као за­себ­не од­ред­ни­це већ су об­ја­шње­ни на тој стра­ни­ци где су и спо­ме­ну­ти. На­по­ме­не и при­ме­ри за илу­стра­ци­ју пој­мо­ва су да­ти у фу­сно­та­ма.

На кра­ју књи­ге на­ла­зи се спи­сак озна­ка ко­ри­шће­них у реч­ни­ку и њи­хо­ви пре­во­ди на ен­гле­ски.

Ко­рист од овог реч­ни­ка, ко­ји је за­пра­во пој­мов­ник, тј. не­што из­ме­ђу реч­ни­ка, при­руч­ни­ка и уџ­бе­ни­ка има­ће не са­мо они ко­ји се пр­ви пут сре­ћу са ста­ти­сти­ком, не­го и они ко­ји у из­ве­сној ме­ри по­зна­ју ма­те­ри­ју о ко­јој је реч.

За­ми­сао ауто­ра је да реч­ник има ви­ше то­мо­ва. У сле­де­ћем то­му би сво­је ме­сто на­шли ве­ћи­ном тер­ми­ни ве­за­ни за при­ме­ну ра­чу­на­ра у ста­ти­сти­ци, као и тер­ми­ни ра­зних ди­сци­пли­на ко­је ко­ри­сте ста­ти­сти­ку.

 

Сања Миладиновић (Београд)*

 * sanja.miladinovic@gmail.com

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa