Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

Anna Wierzbicka: IMPRISONED IN ENGLISH

– THE HAZARDS OF ENGLISH AS A DEFAULT LANGUAGE Oxford, 2014, 287 стр.

 

 

На са­мом по­чет­ку, аутор­ка на­гла­ша­ва да јој је циљ да у овој књи­зи из­ра­зи соп­стве­но ми­шље­ње о од­ре­ђе­ним про­бле­ми­ма на по­љу дру­штве­них на­у­ка. Са јед­не стра­не при­хва­ћен као исто­риј­ски дар (стр. 1), ен­гле­ски је­зик, по ње­ном ми­шље­њу, мо­же да пред­ста­вља и вр­сту кон­цеп­ту­ал­ног ка­ве­за, осо­би­то ка­да го­во­ри­мо о шко­лар­ци­ма. Све­сна да се мно­ге ње­не ко­ле­ге не сла­жу са та­квим ви­ђе­њем ен­гле­ског као гло­бал­ног је­зи­ка да­на­шњи­це, Вјежбицка чак за­хва­љу­је при­ста­ли­ца­ма су­прот­них ста­во­ва, јер су је упра­во они, ка­ко твр­ди, ин­спи­ри­са­ли да на­пи­ше јед­но ова­кво де­ло.

У свом пр­вом по­гла­вљу Еvery Lan­gu­a­ge Draws a Cir­cle, аутор­ка на­гла­ша­ва да као го­вор­ни­ци раз­ли­чи­тих је­зи­ка те је­зи­ке ви­ди­мо раз­ли­чи­то, јер сва­ки по­је­дина­чни је­зик оп­скр­бљу­је сво­је го­вор­ни­ке од­ре­ђе­ним се­том ког­ни­тив­ног ору­ђа за опа­жа­ње и раз­у­ме­ва­ње све­та (стр. 3). Ту на­по­ми­ње ка­ко је циљ ње­не књи­ге да убе­ди го­вор­ни­ке ен­гле­ског је­зи­ка да, иако овај је­зик не­сум­њи­во је­сте од гло­бал­ног свет­ског зна­ча­ја, он ни­ка­ко ни­је не­у­тра­лан ин­стру­мент (стр. 3), што пра­во­вре­ме­но тре­ба уочи­ти, ка­ко не би по­стао кон­це­пу­тал­ни ка­вез о ко­ме је ра­ни­је го­во­ри­ла.

Ана Вјежбицка на­ста­вља да го­во­ри о мањ­ка­во­сти ен­гле­ског је­зи­ка ка­да се ра­ди о пре­во­ђе­њу од­ре­ђе­них тер­ми­на. Као при­мер за не­при­ста­лост кор­пу­са ре­чи овог је­зи­ка за тран­сфер кор­пу­са ре­чи свих дру­гих је­зи­ка, она на­во­ди две ре­чи узе­те из пољ­ског и ру­ског, обе у ве­зи са бо­ја­ма, тач­ни­је – пла­вом бо­јом:

The sug­ge­stion that both Rus­sian  go­lu­boj  and Po­lish  niebiesкi sho­uld be de­scri­bed in terms of En­glish words  light  and  blue  mis­ses the po­int (di­scus­sed in de­tail in  Wi­er­zbic­ka [1996] ) that the ran­ge of use of the Po­lish word  ni­e­bi­e­ski  is dif­fe­rent from that of the Rus­sian word  go­lu­boj  or that of the En­glish ex­pres­si­on  light blue. (стр. 8).

У на­ред­ном по­гла­вљу, др­же­ћи се и да­ље сво­је во­де­ће те­ме, аутор­ка под­се­ћа да су не­ка­да, баш као ен­гле­ски да­нас, и не­мач­ки и ла­тин­ски је­зик има­ли ту пре­тен­зи­ју да овла­да­ју ака­дем­ским све­том. Да­нас ен­гле­ски је­зик не­при­ко­сно­ве­но за­у­зи­ма по­зи­ци­ју је­зи­ка гло­бал­них на­у­ка и ака­дем­ског дис­кур­са (стр. 13). Упра­во због те чи­ње­ни­це, на­гла­ша­ва она, тре­ба се под­се­ти­ти Вор­фо­вог (Whorf) упо­зо­ре­ња по ко­ме је за­пад­на ци­ви­ли­за­ци­ја кроз је­зик из­вр­ши­ла про­ви­зор­ну ана­ли­зу ствар­но­сти и, без ко­рек­ци­ја, те се ана­ли­зе др­жи као ко­нач­не и дан да­нас. Без об­зи­ра што су од тог вре­ме­на ка­да је ово ре­че­но ипак из­вр­ше­не од­ре­ђе­не из­ме­не и ко­рек­ци­је, ди­ску­та­бил­но је да ли су оне и при­бли­жно до­вољ­не да про­ме­не ову, да та­ко ка­же­мо, је­зич­ку и кул­ту­ро­ло­шку до­ми­на­ци­ју.

Chim­pan­ze­es and the Evo­lu­tion of Hu­man Cog­ni­tion је­сте по­гла­вље ове књи­ге ко­је је у це­ло­сти по­све­ће­но раз­во­ју људ­ских ког­ни­тив­них спо­соб­но­сти, али и про­у­ча­ва­њу раз­во­ја шим­пан­зи као ви­со­ко ин­те­ли­гент­них би­ћа, кроз при­ме­ре на ко­ји­ма се ви­ди на­чин њи­хо­вог ког­ни­тив­ног раз­во­ја и усва­ја­ња зна­ња. Кроз овај део књи­ге, аутор­ка тра­га за слич­ним ру­ди­мен­ти­ра­ним ко­ре­ни­ма је­зи­ка ме­ђу на­шим за­јед­нич­ким пре­ци­ма. Ту се по­зи­ва на Та­тер­са­ла (Tat­ter­sall) ко­ји је за­кљу­чио ка­ко је ког­ни­тив­на тран­сфор­ма­ци­ја Хо­мо са­пи­јен­са упра­во та ко­ја је омо­гу­ћи­ла овој вр­сти да за­го­спо­да­ри пла­не­том.

Да­ље, на­по­ми­ње се ка­ко се ме­ђу пој­мо­ви­ма за­јед­нич­ким за на­ше две вр­сте на­ла­зе пој­мо­ви ви­де­ти, же­ле­ти, зна­ти (стр. 171). Ипак, под­ву­че­но је да уве­ре­ња, као ми­шље­ње су­прот­став­ље­но зна­њу, ве­ро­ват­но је­сте огра­ни­че­но ис­кљу­чи­во на људ­ску вр­сту. Ово је илу­стро­ва­но на сле­де­ћи на­чин: (172.стр.)

Pe­o­ple can think li­ke this abo­ut so­me ot­her pe­o­ple:

a.    “this so­me­o­ne se­es so­met­hing now”

b.    “this so­me­o­ne wants (to do) so­met­hing now”

c.    “this so­me­o­ne is thin­king so­met­hing now”

Chim­pan­ze­es can think li­ke this abo­ut so­me ot­her chim­pan­ze­es:

a.    “this so­me­o­ne se­es so­met­hing now”

b.    “this so­me­o­ne wants (to do) so­met­hing now”

Chim­pan­ze­es can’t think li­ke this abo­ut so­me ot­her chim­pan­ze­es:

“this so­me­o­ne is thin­king so­met­hing now”

На кра­ју књи­ге, пре Ко­ри­шће­не ли­те­ра­ту­ре и Ин­дек­са пој­мо­ва, аутор­ка да­је на­по­ме­не за од­ре­ђе­на по­гла­вља, као и јед­ну вр­сту спи­ска сво­јих са­рад­ни­ка, учи­те­ља и уче­ни­ка, ко­ји је ве­о­ма дуг, на тај на­чин ука­зу­ју­ћи на ве­ли­ки број исто­ми­шље­ни­ка, као и на то да је ова те­ма ве­о­ма ак­ту­ел­на и да је ње­но лич­но ис­тра­жи­ва­ње са­мо јед­но у мо­ру слич­них.

 

Светлана M. Спајић (Лозница)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa