Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

КОНФЕРЕНЦИЈА EUROJOS-XII SŁOWNIK JĘZYKOWYLEKSYKONENCYKLOPEDIAW PERSPEKTYWIE BADAŃ PORÓWNAWCZYCH SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW, ЛУБЛИН, 7–9. XII 2016.

 

 

 

У Пољ­ској у Лу­бли­ну, од 7. до 9. де­цем­бра те­ку­ће го­ди­не, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја ме­ђу­на­род­ног ет­но­лин­гви­стич­ког про­јек­та ЕУРО­ЈОС под на­сло­вом Реч­ник је­зич­ки – лек­си­кон – ен­ци­кло­пе­ди­ја у пред­сто­је­ћим ком­па­ра­тив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма о Сло­ве­ни­ма и њи­хо­вим су­се­ди­ма. Про­је­кат ЕУРО­ЈОС (Је­зич­ка и кул­тур­на сли­ка све­та Сло­ве­на и њи­хо­вих су­се­да) за­по­чео је 2001. год. под ру­ко­вод­ством про­фе­со­ра Је­жи Барт­мињ­ског, 2008. год. је об­но­вље­на и пред­ста­вље­на ње­го­ва кон­цеп­ци­ја, а од 2009. год. про­је­кат је по­стао део ис­тра­жи­вач­ког про­гра­ма Ин­сти­ту­та за сла­ви­сти­ку Пољ­ске ака­де­ми­је на­у­ка.

Пр­ва фа­за про­јек­та успе­шно је окон­ча­на 2015. год. за­сни­ва­њем и из­ра­дом ко­лек­тив­ног реч­ни­ка Ак­си­о­ло­шки лек­си­кон Сло­ве­на и њи­хо­вих су­се­да (Leksykon ak­sjo­lo­giczny Sł­o­wi­an i ich są­siadów), под ре­дак­ци­јом Је­жи Барт­мињ­ског, чи­ји је пр­ви том Дом об­ја­вљен 2015. год у Лу­бли­ну (ре­дак­то­ри Ј. Барт­мињ­ски, И. Бје­лин­ска-Гард­зел, Б. Жи­виц­ка). Не­по­сред­но пред по­че­так ово­го­ди­шње кон­фе­рен­ци­је иза­шао је тре­ћи том овог Лек­си­ко­на Рад под ре­дак­ци­јом Ј. Барт­мињ­ског, М. Бжо­зов­ске и С. Неб­же­гов­ске-Барт­мињ­ске, а у за­вр­шној фа­зи су ра­до­ви на још три то­ма: Евро­па, Сло­бо­да и Част, чи­је се об­ја­вљи­ва­ње уско­ро оче­ку­је.

 

 

На кон­фе­рен­ци­ји је уче­ство­ва­ло ви­ше од 20 ис­тра­жи­ва­ча из 8 зе­ма­ља: Пољ­ске, Ру­си­је, Ср­би­је, Укра­ји­не, Ли­тва­ни­је, Хр­ват­ске, Бел­ги­је и Бе­ло­ру­си­је.

Глав­ни циљ ску­па био је да се у ви­ду по­је­ди­нач­них из­ла­га­ња ис­тра­жи­ва­ча на про­јек­ту и у ме­ђу­соб­ном раз­го­во­ру у ди­ску­си­ји раз­мо­тре оп­шта пи­та­ња у ве­зи са на­став­ком ра­да на про­јек­ту ЕУРО­ЈОС-2, ко­ја укљу­чу­ју сле­де­ће те­ме: ра­зно­ли­кост вр­ста ле­ксико­граф­ских пу­бли­ка­ци­ја, је­ди­ни­це опи­са у реч­ни­ку, лек­си­ко­ну, ен­ци­кло­пе­ди­ји, раз­ли­ка из­ме­ђу оп­штег и ен­ци­кло­пе­диј­ског зна­ња, струк­ту­ра члан­ка у де­скрип­тив­ном реч­ни­ку, лек­си­ко­ну, ен­ци­кло­пе­ди­ји, прин­ци­пи уре­ђи­ва­ња у реч­ни­ку, лек­си­ко­ну, ен­ци­кло­пе­ди­ји. У то­ку два да­на про­чи­та­на су 22 ре­фе­ра­та, при­ка­зан је и оце­њен об­ја­вље­ни пр­ви том Дом Ак­си­о­ло­шког лек­си­ко­на, про­мо­ви­сан је тре­ћи том Рад и пре­до­че­но ак­ту­ел­но ста­ње ра­да на пре­о­ста­лим то­мо­ви­ма Евро­па, Част и Сло­бо­да. По­след­њег да­на кон­фе­рен­ци­је ор­га­ни­зо­ван је рад­ни са­ста­нак са­рад­ни­ка на про­јек­ту ка­ко би се пла­ни­рао да­љи рад и из­ра­да то­мо­ва По­ро­ди­ца, Здра­вље, До­мо­ви­на, Де­мо­кра­ти­је и др. До­го­во­рен је са­став ти­мо­ва ко­ји ће ра­ди­ти на по­је­ди­нач­ним то­мо­ви­ма и раз­мо­тре­не су мо­гућ­но­сти на­став­ка фи­нан­си­ра­ња про­јек­та за на­ред­не че­ти­ри го­ди­не.

У ра­ду кон­фе­рен­ци­је, са ре­фе­ра­том на те­му О струк­ту­ри члан­ка у је­зич­ком реч­ни­ку, лек­си­ко­ну и ен­ци­кло­пе­ди­ји (са освр­том на је­ди­ни­це опи­са у ове три лек­си­ко­граф­ске пу­бли­ка­ци­је), уче­ство­ва­ле су др Ста­на Ри­стић и др Ива­на Ла­зић-Ко­њик из Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Де­таљ­ни­је ин­фор­ма­ци­је о сло­вен­ској ет­но­лин­гви­сти­ци, ра­ду ет­но­лин­гви­стич­ке шко­ле и са­мом про­јек­ту ЕУРО­ЈОС мо­гу се на­ћи на сле­де­ћим лин­ко­ви­ма: http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/, http://journals.umcs. pl/et/issue/archive, http://ispan.waw.pl/default/pl/projekty-naukowe/217-euro-jos

Ивана Лазић-Коњик (Београд)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa