Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

 

 

 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

 

 

 

 

У Бе­о­гра­ду је 6. де­цем­бра 2016. го­ди­не, у СА­НУ, одр­жа­на го­ди­шња скуп­шти­на Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Скуп­шти­ну је во­дио ака­де­мик Иван Клајн, пред­сед­ник Од­бо­ра. Скуп­шти­ни су по­ред чла­но­ва Од­бо­ра при­су­ство­ва­ли и пред­сед­ни­ци и се­кре­та­ри ње­го­вих ко­ми­си­ја, дру­ги лин­гви­сти и број­ни но­ви­на­ри.

 

По­сле отва­ра­ња, при­сут­ни­ма се обра­тио ака­де­мик В­ла­ди­мир Ко­стић, пред­сед­ник Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти. Он је ис­та­као да је је­зик у са­мом цен­тру на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та, под­се­тио да је пре 175 го­ди­на осно­ва­но Дру­штво срп­ске сло­ве­сно­сти с при­мар­ним ци­љем да бри­не о је­зи­ку и да то оста­је и при­о­ри­тет СА­НУ и обе­ћао сва­ку по­др­шку Од­бо­ру као и на­по­ри­ма  за про­у­ча­ва­ње  срп­ског је­зи­ка и  ћи­ри­ли­це при­ме­ре­них њи­хо­вом зна­ча­ју. При­сут­ни­ма се за­тим обра­тио и спе­ци­јал­ни са­вет­ник ми­ни­стра за кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње Драг­ан Ха­мо­вић, по­др­жао рад Од­бо­ра и по­звао Од­бор да се укљу­чи у рад на из­ме­на­ма по­сто­је­ћег за­ко­на о је­зи­ку и пи­сму, на­ја­вио ско­ро фор­ми­ра­ње Са­ве­та за је­зик, у ко­ме ви­ди и пред­став­ни­ке Од­бо­ра, као и у пред­сто­је­ћем по­слу на из­ра­ди стра­те­ги­је кул­ту­ре, по­себ­но у де­лу о је­зи­ку.

 

Увод­но из­ла­га­ње под­нео је проф. др Сре­то Та­на­сић, пот­пред­сед­ник Од­бо­ра. Он је под­се­тио да Од­бор пред­ста­вља струч­но те­ло ко­је об­је­ди­њу­је нај­ве­ћи број ин­сти­ту­ци­ја и љу­ди од стру­ке, са срп­ског је­зич­ког про­сто­ра (Ср­би­ја, Цр­на Го­ра, Ре­пу­бли­ка Срп­ска) ко­ји су по­сти­гли го­то­во јед­но­гла­сан став о нај­ва­жни­јим пи­та­њи­ма у ве­зи са ста­ту­сом срп­ског је­зи­ка у Ср­би­ји и на це­ло­куп­ном го­вор­ном под­руч­ју и око пред­ла­га­ња ме­ра ка­ко би се ње­гов по­ло­жај уна­пре­дио, те да се о срп­ском је­зи­ку и ћи­ри­ли­ци мо­ра во­ди­ти стал­на и ор­га­ни­зо­ва­на бри­га, ка­ко на пла­ну ње­го­вог из­у­ча­ва­ња  на свим ни­во­и­ма та­ко и на оса­вре­ме­ња­ва­њу ње­го­ве нор­ме. Од­бор по­ла­зи од не­спор­не чи­ње­ни­це да је­зич­ку по­ли­ти­ку во­де за­јед­но др­жа­ва и стру­ка: је­зич­ко пла­ни­ра­ње вр­ши стру­ка у те­сној са­рад­њи с др­жа­вом, а је­зич­ку стра­те­ги­ју утвр­ђу­је и про­во­ди  др­жа­ва у те­сној са­рад­њи са стру­ком.  На под­сти­цај Од­бо­ра за ово вре­ме ура­ђен је низ ка­пи­тал­них де­ла ну­жних за оса­вре­ме­ња­ва­ње стан­дард­но­је­зич­ке нор­ме. По­ред ових по­сло­ва, Од­бор се стал­но ба­ви и по­је­ди­нач­ним пи­та­њи­ма срп­ског је­зи­ка ко­ја на­ме­ће сва­ки­да­шњи­ца. Ис­та­као је да др­жа­ва мо­ра да пре­у­зме бри­гу о срп­ском је­зи­ку, да ува­жа­ва ми­шље­ње стру­ке, да је ну­жно да се фор­ми­ра Са­вет за је­зик, да се од­мах поч­не из­ра­да за­ко­на о је­зи­ку и пи­сму, да се на­пра­ве про­гра­ми уче­ња срп­ског је­зи­ка од основ­не шко­ле до фа­кул­те­та, да се по­све­ти од­го­ва­ра­ју­ћа др­жав­на бри­га ста­ту­су срп­ског је­зи­ка у свет­ским сла­ви­стич­ким цен­три­ма, те да Вла­да или ре­сор­на ми­ни­стар­ства обез­бе­де ми­ни­мал­на сред­ства за рад Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка.

 

 

 

 

 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

 

У Бе­о­гра­ду је 6. де­цем­бра 2016. го­ди­не, у СА­НУ, одр­жа­на го­ди­шња скуп­шти­на Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Скуп­шти­ну је во­дио ака­де­мик Иван Клајн, пред­сед­ник Од­бо­ра. Скуп­шти­ни су по­ред чла­но­ва Од­бо­ра при­су­ство­ва­ли и пред­сед­ни­ци и се­кре­та­ри ње­го­вих ко­ми­си­ја, дру­ги лин­гви­сти и број­ни но­ви­на­ри.

По­сле отва­ра­ња, при­сут­ни­ма се обра­тио ака­де­мик В­ла­ди­мир Ко­стић, пред­сед­ник Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти. Он је ис­та­као да је је­зик у са­мом цен­тру на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та, под­се­тио да је пре 175 го­ди­на осно­ва­но Дру­штво срп­ске сло­ве­сно­сти с при­мар­ним ци­љем да бри­не о је­зи­ку и да то оста­је и при­о­ри­тет СА­НУ и обе­ћао сва­ку по­др­шку Од­бо­ру као и на­по­ри­ма  за про­у­ча­ва­ње  срп­ског је­зи­ка и  ћи­ри­ли­це при­ме­ре­них њи­хо­вом зна­ча­ју. При­сут­ни­ма се за­тим обра­тио и спе­ци­јал­ни са­вет­ник ми­ни­стра за кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње Драг­ан Ха­мо­вић, по­др­жао рад Од­бо­ра и по­звао Од­бор да се укљу­чи у рад на из­ме­на­ма по­сто­је­ћег за­ко­на о је­зи­ку и пи­сму, на­ја­вио ско­ро фор­ми­ра­ње Са­ве­та за је­зик, у ко­ме ви­ди и пред­став­ни­ке Од­бо­ра, као и у пред­сто­је­ћем по­слу на из­ра­ди стра­те­ги­је кул­ту­ре, по­себ­но у де­лу о је­зи­ку.

Увод­но из­ла­га­ње под­нео је проф. др Сре­то Та­на­сић, пот­пред­сед­ник Од­бо­ра. Он је под­се­тио да Од­бор пред­ста­вља струч­но те­ло ко­је об­је­ди­њу­је нај­ве­ћи број ин­сти­ту­ци­ја и љу­ди од стру­ке, са срп­ског је­зич­ког про­сто­ра (Ср­би­ја, Цр­на Го­ра, Ре­пу­бли­ка Срп­ска) ко­ји су по­сти­гли го­то­во јед­но­гла­сан став о нај­ва­жни­јим пи­та­њи­ма у ве­зи са ста­ту­сом срп­ског је­зи­ка у Ср­би­ји и на це­ло­куп­ном го­вор­ном под­руч­ју и око пред­ла­га­ња ме­ра ка­ко би се ње­гов по­ло­жај уна­пре­дио, те да се о срп­ском је­зи­ку и ћи­ри­ли­ци мо­ра во­ди­ти стал­на и ор­га­ни­зо­ва­на бри­га, ка­ко на пла­ну ње­го­вог из­у­ча­ва­ња  на свим ни­во­и­ма та­ко и на оса­вре­ме­ња­ва­њу ње­го­ве нор­ме. Од­бор по­ла­зи од не­спор­не чи­ње­ни­це да је­зич­ку по­ли­ти­ку во­де за­јед­но др­жа­ва и стру­ка: је­зич­ко пла­ни­ра­ње вр­ши стру­ка у те­сној са­рад­њи с др­жа­вом, а је­зич­ку стра­те­ги­ју утвр­ђу­је и про­во­ди  др­жа­ва у те­сној са­рад­њи са стру­ком.  На под­сти­цај Од­бо­ра за ово вре­ме ура­ђен је низ ка­пи­тал­них де­ла ну­жних за оса­вре­ме­ња­ва­ње стан­дард­но­је­зич­ке нор­ме. По­ред ових по­сло­ва, Од­бор се стал­но ба­ви и по­је­ди­нач­ним пи­та­њи­ма срп­ског је­зи­ка ко­ја на­ме­ће сва­ки­да­шњи­ца. Ис­та­као је да др­жа­ва мо­ра да пре­у­зме бри­гу о срп­ском је­зи­ку, да ува­жа­ва ми­шље­ње стру­ке, да је ну­жно да се фор­ми­ра Са­вет за је­зик, да се од­мах поч­не из­ра­да за­ко­на о је­зи­ку и пи­сму, да се на­пра­ве про­гра­ми уче­ња срп­ског је­зи­ка од основ­не шко­ле до фа­кул­те­та, да се по­све­ти од­го­ва­ра­ју­ћа др­жав­на бри­га ста­ту­су срп­ског је­зи­ка у свет­ским сла­ви­стич­ким цен­три­ма, те да Вла­да или ре­сор­на ми­ни­стар­ства обез­бе­де ми­ни­мал­на сред­ства за рад Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка.

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa