Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

 

 

МЕЂУНАРОДНО ЗАСЕДАЊЕ ОЛА

 

 

Oвогодишње ре­дов­но заседањe Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је и Ме­ђу­на­род­не рад­не гру­пе Оп­ште­сло­вен­ског лин­гви­стич­ког атла­са (ОЛА), при Ме­ђу­на­род­ном ко­ми­те­ту сла­ви­ста, одр­жа­но је у Бе­о­гра­ду од 17. до 22. ок­то­бра 2016. го­ди­не, у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти и Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ. За­се­да­њу су при­су­ство­ва­ли пред­став­ни­ци свих два­на­ест сло­вен­ских де­ле­га­ци­ја ОЛА и пред­став­ни­ци Срп­ске на­ци­о­нал­не ко­ми­си­је за ОЛА. Ра­ди­ло се, као што је уоби­ча­је­но, на пле­нар­ним сед­ни­ца­ма Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је и по сек­ци­ја­ма: Фо­нет­ско-гра­ма­тич­ка, Лек­сич­ко-твор­бе­на, Мор­фо­ло­шка ко­ми­си­ја, Пот­ко­ми­си­ја за мор­фо­но­ло­шку тран­скрип­ци­ју и Ком­пју­тер­ска пот­ко­ми­си­ја, и утвр­ђе­не су оба­ве­зе ко­је до на­ред­ног за­се­да­ња тре­ба оба­ви­ти у ве­зи са пу­бли­ко­ва­њем то­мо­ва Атла­са ко­ји су у над­ле­жно­сти по­је­ди­них на­ци­о­нал­них ко­ми­си­ја.  

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa